Dato for udgivelse
01 May 2023 09:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2023 12:19
SKM-nummer
SKM2023.191.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0870975
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Afgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, gasafgiftsloven, LBG
Resumé

LBG (Liquefied Biogas) fremstilles ved kraftig nedkøling af biogas. Nedkølingen bevirker, at biogassen skifter tilstand fra gasformig til flydende tilstand, dvs. til LBG.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at LBG til varmefremstilling eller som motorbrændstof er afgiftspligtig som biogas efter gasafgiftsloven. LBG er en art LPG (Liquefied Petroleum Gas), og LBG til varmefremstilling eller som motorbrændstof er derfor afgiftspligtig efter reglerne for LPG i mineralolieafgiftsloven.

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke skal betales afgift efter CO2-afgiftsloven for LBG, der anvendes som motorbrændstof.

Hjemmel

Mineralolieafgiftslovens § 1, stk.1
CO2-afgiftslovens § 7, stk. 3

Reference(r)

Mineralolieafgiftslovens § 1, stk.1
CO2-afgiftslovens § 7, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit E.A.4.1.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit E.A.4.5.8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.A.3.9.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-1, afsnit A.A.3.9.10

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger skal registreres som fremstillingsvirksomhed efter gasafgiftslovens § 3, stk. 1, når Spørger indkøber opgraderet biogas og efterfølgende ændrer gassens fysiske form fra gasform til flydende form, så gassen betegnes LBG (Liquefied Biogas)?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at der skal lægges biogasafgift efter gasafgiftsloven på LBG baseret på energiindholdet i den solgte mængde, når LBG leveres til forbrug i Danmark til varmefremstilling?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at den afgiftspligtige mængde kan opgøres baseret på den udleverede mængde LBG målt i kg, når LBG leveres til varmefremstilling?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at der skal lægges gasafgift på LBG baseret på energiindholdet i den solgte mængde efter gasafgiftsloven, når LBG leveres som motorbrændstof til transport i Danmark?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke skal lægge CO2-afgift på LBG, der skal anvendes som motorbrændstof?
 6. Kan Skatterådet bekræfte, at LBG kan leveres under afgiftssuspensionsordningen til registrerede virksomheder her i landet?
 7. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke skal lægges energiafgift på LBG her i landet, når LBG leveres til forbrug i udlandet?
 8. Kan Skatterådet bekræfte, at dokumentation, såsom EAD-dokumenter og EMCS-dokumenter, kan dokumentere den til udlandet leverede mængde?

Svar

 1. Afvises
 2. Nej
 3. Ja, se dog begrundelse
 4. Nej
 5. Ja, se dog begrundelse
 6. Ja, se dog begrundelse
 7. Ja, se dog begrundelse
 8. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at blive producent og leverandør af Liquefied Biogas.

Liquefied Biogas (fremover LBG) er opgraderet biogas på flydende form. LBG fremstilles ved kraftig nedkøling af opgraderet biogas, hvorved gassen skifter fysisk form fra gasform til flydende form.

Rå biogas har, når gassen forlader reaktortankene hos en biogasproducent, et indhold på ca. 60 % metan og 40 % CO2. I en opgraderingsproces fjernes CO2-indholdet fra gassen, hvorved gassen opnår et metan-indhold på ca. 100% pr. m3. Denne opgraderingsproces er kendt teknologi og anvendes, når biogas opgraderes til naturgas kvalitet, hvorved gassen kan leveres til gasnettet.

Opgradering af rå biogas medfører således en højere brændværdi pr. m3 opgraderet biogas.

Opgraderet biogas kan også betegnes som biometan eller bionaturgas, da opgraderet biogas, som nævnt ovenfor består af ca. 100 % metan og har samme overordnede karakteristika, som naturgas, dog med den markante forskel, at opgraderet biogas er baseret på biomasse.

LBG har en række fordele, da opgraderet biogas på flydende form fylder langt mindre end biogas på gasform, hvorved det er muligt at opbevare og transportere en meget større mængde energi ved samme volumen.

Da LBG indeholder en større mængde energi end gasformig biogas pr. volumenenhed, er LBG særligt anvendelig som brændstof til den tunge transport, herunder i lastbiler og i skibe, men det bliver også muligt og rentabelt at transportere LBG enten via lastbil eller med skibe til forbrug både i ind- og udlandet.

LBG er en handelsvare, der kan sælges og forbruges uafhængigt af et gasnet og den eksisterende gasinfrastruktur.

LBG og LNG har samme karakteristika, men hvor LNG er flydende naturgas, er LBG flydende biogas. Fremstillingsmetoden og anvendelsen af LNG og LBG er ens. Dette kan sammenlignes med anvendelsen af opgraderet biogas og naturgas. Begge disse leveres oftest til forbrugeren via det overordnede gasnet. Gasserne har samme karakteristika, men hvor naturgas og LNG har en fossil oprindelse, er biogas og LBG produceret på baggrund af biomasse.

Spørger forventer at indkøbe opgraderet biogas fra [en ekstern producent]. Biogassen er forud for opgraderingen blevet renset for svovl og evt. andre uønskede forekomster.

Det bemærkes, at den opgraderede biogas leveres til spørger direkte fra [en ekstern producent], dvs. udenom det eksisterende gasnet. Biogassen har med andre ord ikke være leveret til gasnettet, før den omdannes til LBG.

Spørger fremstiller LBG ved at nedkøle den indkøbte mængde biogas til meget lave temperaturer, hvorved gassen skifter fra gasform form til flydende form. Den fremstillede mængde LBG opbevares hos Spørger i et tankanlæg.

Når Spørger fylder LBG på en tank, vil registreringen af den udleverede mængde LBG foretages via en brovægt, hvor den udleverede mængde måles i kg. Spørger kan opgøre energiindholdet i den udleverede mængde LBG baseret på de indkøbte mængder biogas, der er anvendt til produktion af den udleverede mængde LBG. Spørger kan således opgøre energiindholdet i den udleverede mængde LBG baseret på målte værdier.

Det bemærkes, at målerne, der anvendes til måling af brændværdien i biogassen m.v., er MID-godkendte målere eller målere med samme nøjagtighed.

Den udleverede mængde LBG, energiindhold og andre tekniske specifikationer for LBG’en registreres hos Spørger og fremgår af transportdokumenterne, som følger transporten fra Spørgers fremstillingssted til forbrugsstedet.

Formålet med det bindende svar er at få klarhed over den afgiftsmæssige håndtering heraf, da LBG ikke er nævnt eksplicit i gasafgiftsloven eller andre afgiftslove.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1: Ja.

Spørgsmålet er, hvorvidt Spørger skal registreres som fremstillingsvirksomhed efter gasafgiftsloven ved fremstilling af LBG på basis af opgraderet biogas.

Spørger påtænker at etablere et produktionsanlæg, som skal producere LBG på baggrund af indkøbt opgraderet biogas fra [en ekstern producent].

Spørger indkøber opgraderet biogas direkte fra opgraderingsanlægget ved biogasanlægget, hvorfor den opgraderede biogas ikke har været leveret til naturgasnettet først.

Der kan ikke leveres gas til Spørgers produktionsanlæg fra gasnettet. Den opgraderede biogas, som Spørger køber, vil derfor være biogas.

Spørger nedkøler den indkøbte mængde biogas, så gassen ændrer fysisk form fra gasform til flydende form.

Skatterådet har i SKM2020.70.SR fastslået, at LNG er afgiftspligtig efter gasafgiftsloven, da LNG er naturgas i flydende form, og at der af gasafgiftsloven eller forarbejderne hertil ikke fremgår en negativ afgrænsning af, hvilket tilstandsform af naturgas, der er omfattet af gasafgiftsloven, anses alle tilstandsformer af naturgas for omfattet af gasafgiftsloven.

Denne fortolkning må efter Spørgers opfattelse ligeledes gælde for LBG, da LNG og LBG er gas i flydende form baseret på henholdsvis naturgas og biogas.

Det er således Spørgers opfattelse, at LBG er afgiftspligtig efter gasafgiftsloven, jf. SKM2020.70.SR, idet LBG er biogas i flydende form. Da gasafgiftsloven eller forarbejderne hertil ikke indeholder en negativ afgrænsning af biogas i forhold til biogassens tilstandsform, må al biogas være omfattet af gasafgiftslovens anvendelsesområde, hvilket dermed også gælder for LBG.

Det fremgår af gasafgiftslovens § 3, stk. 1, at den, der fremstiller afgiftspligtig gas, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Skattestyrelsen har vejledende bekræftet overfor Spørgers rådgiver i en tidligere mail, at en virksomhed, der fremstiller LNG på eget anlæg, er registreringspligtig efter gasafgiftslovens § 3, stk. 1.

Det er med baggrund i Skattestyrelsens vejledende udtalelse, SKM2020.70.SR og systematikken i gasafgiftsloven spørgers opfattelse, at spørger er registreringspligtig efter gasafgiftslovens § 3, stk. 1, når spørger fremstiller LBG.

Spørgsmål 2: Ja.

Spørgsmålet er, hvorvidt LBG skal pålægges biogasafgift efter gasafgiftsloven baseret på energiindholdet, når gassen leveres til varmefremstilling i Danmark.

Nærværende spørgsmål omhandler afgiften på LBG, der leveres til forbrug i Danmark. Ved forbrug menes til opvarmning af bygningsmasse og til virksomheders procesforbrug. Spørgsmålet vedrører Spørgers forpligtelse til opkrævning af energiafgift, hvorfor der i nedenstående ikke skelnes mellem de forskellige forbrug af LBG, dog på nær motorbrændstof, da forbruget af LBG hertil behandles i spørgsmål 5 og 6.

Det er Spørgers opfattelse, at Spørger skal pålægge biogasafgift på den i afgiftsperioden udleverede afgiftspligtige mængde LBG, da LBG er afgiftspligtig efter gasafgiftslovens § 1, og Spørger er registreringspligtig efter gasafgiftslovens § 3, stk. 1.

Det er i det følgende forudsat, at Spørger alene leverer LBG til ikke-registrerede virksomheder, jf. gasafgiftslovens § 3, stk. 1, § 4 samt § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1 nr. 1.

Det følger af gasafgiftslovens § 6, stk. 1, at:

For virksomheder registreret efter § 3, stk. 1, er den afgiftspligtige mængde gas for en afgiftsperiode de leverancer af gas, for hvilke der er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger, jf. dog stk. 7-9 og 12, i den pågældende periode, samt virksomhedens eget forbrug af gas, i det omfang det ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter §§ 10, 10 a og 10 e. Registrerede kraftvarmeværker kan fradrage gas, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder registreret efter § 3, stk. 4 og 5

Det fremgår hertil af gasafgiftslovens § 6, stk. 6, at:

Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1-5

Det fremgår af Den juridiske vejledning pkt. E.A.4.4.11.1.4, at:

Afgiftssatser

Afgiften for biogas mv. udgør 9,8 øre/Nm3 for afgiftspligtig biogas mv. til varmefremstilling mv. med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3.

Afgiften indekseres ikke.

Se GASAL § 1, stk. 2, 3. pkt.

Regulering for brændværdi

Afgiftssatsen for biogas mv. er angivet for en normal m3 (Nm3) med en nedre brændværdi på 39,6 MJ (megajoule).

Energiindholdet (brændværdien) defineres som udgangspunkt som den energimængde, der frigøres ved forbrænding af et brændbart stof. Brændværdien for et brændsel måles og angives i joule (kJ, MJ eller GJ) pr. brændselsenhed. For biogas mv. er den fx angivet i MJ pr. Nm3.

Se også

Afsnit E.A.4.4.7.2 om regulering for brændværdi om omregning fra øvre til nedre brændværdi.

Det fremgår af Den juridiske vejledning pkt. E.A.4.4.7.2, at:

Afgiftssatsen for naturgas og bygas er angivet for en normal m3 (Nm3) med en nedre brændværdi på 39,6 MJ (megajoule).

Ved en lavere eller højere nedre brændværdi end 39,6 MJ/Nm3 foretages en forholdsmæssig regulering af afgiften. Se GASAL § 1, stk. 4.

Gasnetvirksomheder og øvrige gasafgiftsregistrerede virksomheder kan regulere (korrigere) mængden af gas beregnet ud fra brændværdien på 39,6 MJ/Nm3 eller korrigere standardafgiftssatsen pr. Nm3 i samme forhold, som brændværdien afviger fra 39,6 MJ/Nm3.

Korrektionsfaktoren vil være faktisk brændværdi for gassen divideret med 39,6. Af hensyn til indberetning på afgiftsangivelsen foretages korrektionen enten på mængden af gas eller på afgiftssatsen.

Afgiftsberegning efter korrektion af gasmængde:

Afgiftspligtig (korrigeret) gasmængde = korrektionsfaktor * gasmængde

Afgift = korrigeret gasmængde * afgiftssats ved 39,6 MJ/Nm3.

eller

Afgiftsberegning efter korrektion af afgiftssats:

Korrigeret afgiftssats = korrektionsfaktor * afgiftssats ved 39,6 MJ/Nm3

Afgift = gasmængde * korrigeret afgiftssats.

Virksomhederne skal kunne dokumentere og redegøre for korrektionerne.

Med baggrund i gasafgiftslovens § 6 og den juridiske vejledning, er det Spørgers opfattelse, at den udleverede mængde LBG i afgiftsperioden skal pålægges biogasafgift baseret på energiindholdet i den udleverede mængde, idet LBG udelukkende baseres på biogas.

Spørgsmål 3: Ja.

Spørgsmålet er, hvorvidt den afgiftspligtige mængde LBG kan opgøres baseret på den udleverede mængde LBG målt i kg, når LBG leveres til varmefremstilling.

Det forudsættes for nærværende spørgsmål, at Skatterådet besvarer spørgsmål 2 bekræftende.

Spørger kan på baggrund af målinger af energiindhold og målinger fra LBG-fremstillingsanlægget måle den energimængde, der er medgået til fremstilling af en given mængde LBG, målt i kg.

Spørger vil på baggrund heraf kunne opgøre energiindholdet pr. kg LBG på et hvert givent tidspunkt i Spørgers lager.

Udleveringen af LBG vil foregå ved levering til tankbiler. Denne metode kendes i dag ved udlevering af mineralolie.

Nærværende spørgsmål vedrører derfor, hvorvidt Spørger kan opgøre den afgiftspligtige mængde baseret på den udleverede mængde LBG, når den udleverede mængde LBG baseres dels på en vægt og dels på energiindholdet pr. kg udleveret LBG.

Spørger kan ved måling af den udleverede mængde LBG i kg beregne energiindholdet i den udleverede mængde LBG og dermed den afgiftspligtige udleverede mængde LBG.

Biogasafgiften angivet for en normal kubikmeter eller "afregningskubikmeter" (Nm3) med en nedre brændværdi på 39,6 MJ (megajoule), hvorfor der skal foretages en forholdsmæssig beregning, når den udleverede mængde energi pr. måleenhed, afviger herfra, jf. henvisningen til den juridiske vejledning pkt. E.A.4.4.7.2 i spørgsmål 3.

Det er således Spørgers opfattelse, at Spørger kan opgøre den afgiftspligtige mængde LBG baseret på de udleverede mængder målt i kg, når energiindholdet pr. kg er kendt.

Spørgsmål 4: Ja.

Spørgsmålet er, hvorvidt der skal lægges afgift efter gasafgiftsloven på LBG efter energiindholdet i den solgte mængde, når LBG’en leveres som motorbrændstof til transport i Danmark.

Det er i det følgende forudsat, at Spørger alene leverer LBG til ikke-registrerede virksomheder, jf. gasafgiftslovens § 3, stk. 1, § 4 samt § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1 nr. 1.

LBG er, jf. ovenfor, efter Spørgers opfattelse afgiftspligtig efter gasafgiftslovens § 1, hvilket underbygges af SKM.2020.70.SR.

Det fremgår af gasafgiftslovens § 1, stk. 3, at:

Stk. 3. For afgiftspligtig gas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof, udgør afgiften dog 295,4 øre pr. Nm3 gas, der reguleres efter § 32 a i lov om mineralolieprodukter m.v. med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) (2015-niveau). Af gas, der anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, betales der afgift efter stk. 2.

Der er efter gasafgiftsloven ikke en særskilt afgiftssats for biogas, der anvendes til motorbrændstof.

Det er således Spørgers opfattelse, at LBG, der udleveres til forbrug til motorbrændstof, skal beskattes på baggrund af energiindholdet i den udleverede mængde og med afgiftssatsen, der følger af gasafgiftslovens § 1, stk. 3.

Spørgsmål 5: Ja.

Spørgsmålet er, hvorvidt Spørger skal pålægge LBG’en CO2-afgift, når LBG’en skal anvendes som motorbrændstof.

Kuldioxidafgiftslovens § 7 fastsætter regler for de varer og forbrug, der er fritaget for CO2-afgift.

Det fremgår af kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 3, at:

Stk. 3. Bortset fra varer nævnt i § 2, stk. 1, nr. 16, er biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fritaget for afgift. Biobrændstoffer er flydende eller gasformige brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fremstillet på grundlag af biomasse.

Det er med baggrund heri Spørgers opfattelse, at LBG, der anvendes som motorbrændstof til køretøjer, er fritaget for CO2-afgift.

Spørgsmål 6: Ja.

Spørgsmålet er, hvorvidt LBG kan leveres under afgiftssuspensionsordningen til registrerede virksomheder her i landet.

Cirkulationsdirektivet 2008/118/EF, fremover Cirkulationsdirektivet, fastlægger kontrol og omsætningsbestemmelser for en række punktafgiftspligtige varer.

Det fremgår af Cirkulationsdirektivets præambel, at:

(2) Det er nødvendigt, at betingelserne for at pålægge punktafgifter på varer, der er omfattet af direktiv 92/12/EØF, i det følgende benævnt »punktafgiftspligtige varer«, forbliver harmoniserede for at sikre, at det indre marked fungerer.

(17) Det bør være muligt at sende punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet under punktafgiftssuspension, inden de overgår til forbrug. En sådan varebevægelse bør være tilladt fra et afgiftsoplag til forskellige bestemmelsessteder, navnlig et andet afgiftsoplag, men også til steder svarende til formålene med dette direktiv.

(18) Punktafgiftspligtige varers bevægelser under afgiftssuspension bør også være tilladt fra det sted, hvor varerne indføres, til deres bestemmelsessteder, og der bør derfor fastsættes bestemmelse om status for den person, der har tilladelse til at sende, men ikke til at oplægge varerne fra dette indførselssted.

(25) Medlemsstaterne bør kunne indføre en særlig ordning for punktafgiftspligtige varers bevægelser under afgiftssuspension, som udelukkende finder sted på deres eget område, eller indgå bilaterale aftaler med andre medlemsstater for at opnå forenkling.

Det fremgår hertil af Cirkulationsdirektivets artikel 1, nr. 1, litra a, at:

1. I dette direktiv fastlægges den generelle ordning for punktafgifter, der direkte eller indirekte pålægges forbruget af følgende varer, i det følgende benævnt »punktafgiftspligtige varer«

: a) energiprodukter og elektricitet omfattet af direktiv 2003/96/EF

Det fremgår af Energibeskatningsdirektivets artikel 20, nr. 1, litra d, at:

1. Kun nedenstående energiprodukter er omfattet af kontrol og omsætningsbestemmelserne i direktiv 92/12/EØF:

d) varer under KN-kode 2711 (undtagen 2711 11, 2711 21 og 2711 29)

Skatterådet har i SKM2020.70.SR tiltrådt, at LNG ikke er omfattet af Cirkulationsdirektivet, da LNG er omfattet af KN-kode 2711 11. LNG er dermed undtaget for kontrol og omsætningsbestemmelserne i Cirkulationsdirektivet jf. Energibeskatningsdirektivets artikel 20, nr. 1, litra d.

Baseret på SKM2020.70.SR er det således afgørende, hvorvidt LBG er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Energibeskatningsdirektivets artikel 20, nr. 1, litra d.

LBG er omfattet af KN-kode 2711 19, jf. vita.skat.dk, som det ses nedenfor.

Følges Skattestyrelsens argumentation, som fremført i SKM2020.70.SR, medfører det efter Spørgers opfattelse, at LBG, modsat LNG, er omfattet af Cirkulationsdirektivets bestemmelser omkring mulighed for leverancer under afgiftssuspensionsordningen, da LBG ikke er omfattet af undtagelsen Cirkulationsdirektivets anvendelsesområde, jf. Energibeskatningsdirektivets artikel 20, nr. 1, litra d eller anden undtagelsesbestemmelse til kontrol og omsætningsbestemmelserne i Cirkulationsdirektivet.

Det er Cirkulationsdirektivets formål at sikre, som der er henvist til ovenfor, at punktafgiftspligtige varer kan sendes under en afgiftssuspensionsordning, da dette er essentielt for et fungerende indre marked for energiprodukter i Europa.

Det er således med baggrund i Energibeskatningsdirektivet, Cirkulationsdirektivet og Skatterådets bindende svar i SKM2020.70.SR Spørgers opfattelse, at LBG skal kunne leveres under en afgiftssuspensionsordning til registrerede virksomheder, jf. Cirkulationsdirektivets bestemmelser.

Spørgsmål 7: Ja.

Spørgsmålet er, hvorvidt LBG skal pålægges afgift her i landet, når LBG leveres til forbrug i udlandet.

Spørger forventer, at en del af den fremstillede LBG afsættes til udlandet.

Det forudsættes for nærværende spørgsmål, at Spørger skal registreres, som fremstillingsvirksomhed efter gasafgiftslovens § 3, stk. 1.

Gasafgiftslovens §§ 6-8 fastsætter regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Det fremgår af gasafgiftslovens § 7, at:

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages

1) gas eller varme fremstillet af gas, der tilføres en anden registreret virksomhed, jf. § 4,

2) gas, der leveres til udlandet, og

3) gas, der fritages for afgift efter § 8.

Stk. 2. Den mængde gas, der er anvendt til fremstilling af varme leveret til en anden registreret virksomhed, beregnes forholdsmæssigt

Det er således Spørgers opfattelse, at den mængde LBG, der leveres til udlandet, ikke skal indgå i den afgiftspligtige mængde, som pålægges gasafgift i afgiftsperioden, jf. gasafgiftslovens § 7, stk. 1, nr. 2.

Spørgsmål 8: Ja.

Spørgsmålet er, hvorvidt dokumentation, såsom EAD-dokumenter og EMCS-dokumenter, kan dokumentere den til udlandet leverede mængde.

Kan Skatterådet bekræfte, at dokumentation, såsom EAD-dokumenter og EMCS dokumenter, kan dokumentere den til udlandet leverede mængde?

Det er Spørgers opfattelse, at LBG er underlagt Cirkulationsdirektivets kontrol og omsætningsbestemmelser, jf. ovenstående, hvorfor leverancer af LBG til udlandet skal følges af EAD-dokumenter og registreres i EMCS EU "Excise Movement and Control System".

EAD-dokumenter betegnes som følgende, jf. den juridiske vejledning afsnit F.A.2.:

(EF's administrative enhedsdokument) Elektronisk -udførselsledsagedokument. Efter varerne er frigivet i e-Export kan der udskrives et EAD-dokument (Export Accompanying Document/Eksport Ledsage Dokument) med MRN (Movement Reference Number). EAD ledsager varerne til de passerer ud af EU.

Skattestyrelsen har tidligere i en vejledende udtalelse oplyst Spørgers rådgiver om, at leverancer af LNG til udlandet kan dokumenteres ved en eller flere af følgende dokumenter

 • Udførselsangivelse
 • Listeoverførsel
 • Fragtdokumentation
 • Betaling fra udlandet
 • mv.

Det er Spørgers opfattelse, at da LBG, jf. spørgsmål 2, er omfattet af Cirkulationsdirektivets kontrol og omsætningsbestemmelser, vil dokumentation ved EAD-dokumenter og EMCS-registreringer være tilstrækkelig dokumentation for, at en mængde LBG er leveret til udlandet.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger skal registreres som fremstillingsvirksomhed efter gasafgiftslovens § 3, stk. 1, når Spørger indkøber opgraderet biogas og efterfølgende ændrer gassens fysiske form fra gasform til flydende form, så gassen betegnes LBG (Liquefied Biogas).

Begrundelse

Der gives ikke bindende svar på spørgsmål om bevillinger, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt.

Skatterådet afviste i SKM2014.512.SR at besvare et spørgsmål om, hvorvidt en dansk filial af A kunne blive registreret efter § 10 a i lov om sukker og chokoladeafgift, da der var tale om et spørgsmål om registrering (bevillingsforhold). Skatterådet afviste også at besvare et spørgsmål om, hvorvidt A skulle momsregistreres i Danmark, jf. momslovens §§ 14 og 47, da der var tale om et spørgsmål om registrering (bevillingsforhold).

Det er Skattestyrelsens vurdering, at spørgsmålet skal afvises.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 afvises.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at der skal pålægges biogasafgift efter gasafgiftsloven på LBG baseret på energiindholdet i den solgte mængde, når LBG leveres til forbrug i Danmark til varmefremstilling.

Begrundelse

Med besvarelsen af spørgsmålet skal det afklares, hvorvidt LBG er omfattet af afgiftspligten efter gasafgiftslovens § 1, stk. 1, 2. pkt. Efter denne bestemmelse skal der betales afgift efter gasafgiftsloven for "gas, som er fremstillet på basis af biomasse, når gassen er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, eller nås gassen anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker."

LBG fremstilles ved, at biogas nedkøles, hvorved gassen ændrer tilstand fra gasform til flydende form, dvs. til LBG. Det lægges som oplyst af Spørger til grund, at LBG’en ikke er blandet med andre produkter.

Det er relevant her at nævne bestemmelserne om LPG (Liquefied Petroleum Gas) i mineralolieafgiftsloven, idet LBG eventuelt skal anses for at være en LPG, som er omfattet af mineralolieafgiftsloven: Der skal efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16 (sammenholdt med nr. 14 og 15) betales mineralolieafgift af LPG med den i nr. 16 anførte afgiftssats, når LPG anvendes til varmefremstilling. Afgiftssatsen i nr. 16 for LPG til varmefremstilling gælder også for LPG, der anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarme-værker, jf. mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2, 3. pkt., uanset sådan anvendt LPG har karakter af motorbrændstof.

Som det fremgår nedenfor, er det Skattestyrelsens vurdering, at LBG til varmefremstilling, inklusive på stationære motorer i kraftvarme-værker, er en afgiftspligtig LPG efter mineralolieafgiftsloven, som omfattes af ovennævnte regler om LPG til varmefremstilling, og som derfor skal beskattes med afgiftssatsen i mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16. Nedenfor er det endvidere vurderet, at det ikke gælder, som det er anført af Spørger, at LBG til varmefremstilling er afgiftspligtig biogas efter gasafgiftsloven.

Energibeskatningsdirektivet

Det lægges til grund, at LBG er omfattet af KN-kode 2711 19 00 i forhold til de KN-koder, som finder anvendelse i relation til energibeskatningsdirektivet. Denne KN-kode 2711 19 00 omfatter "andre varer", "i flydende form" under "Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider".

Biogas i gasformig tilstand er derimod omfattet af KN-kode 2711 29 00. Denne KN-kode 2711 29 00 omfatter "andre varer", "i gasformig tilstand" under "Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider".

Disse KN-koder er indeholdt i Kommissionens forordning (EF) nr. 2031 af 6. august 2001 om ændring af bilag 1 til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif. Der er tale om de koder, som finder anvendelse i energibeskatningsdirektivet, jf. art. 2, stk. 5.

KN-koden, som LBG er omfattet af, (2711 19 00) fremgår dels af det afgiftspligtige vareområde i energibeskatningsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b) ("varer under KN-kode 2701, 2702 og 2704-2715") og dels under udtrykket LPG i bilag 1, tabel A-C om direktivets minimumsafgifter ("LPG (i EUR pr. 1.000 kg) KN-koder 2711 12 11 - 2711 19 00"). Endvidere er LBG, som er henhørende under KN-kode 2711 19 00, omfattet af kontrol- og omsætningsbestemmelserne i cirkulationsdirektivet, ifølge energibeskatningsdirektivets artikel 20, nr. 1, litra d.

Dvs. at energibeskatningsdirektivet definerer LBG som værende en LPG, hvorfor LBG som udgangspunkt skal afgiftsberigtiges med samme afgiftssats som anden LPG.

Varekoden 2711 29 00, som bl.a. omfatter biogas i gasformig tilstand (men ikke LBG), fremgår af det afgiftspligtige vareområde i energibeskatningsdirektivet, jf. artikel 2, stk. 1, litra b. Energiprodukter henhørende under 2711 29 00 er ikke omfattet af kontrol- og omsætningsbestemmelserne i cirkulationsdirektivet ifølge energibeskatningsdirektivets artikel 20, nr. 1, litra d og er ikke nævnt i bilag 1 til energibeskatningsdirektivet.

Dvs. at reglerne for henholdsvis LBG (en LPG) og biogas i gasformig tilstand (ikke en LPG), som det er beskrevet, ikke er de samme i energibeskatningsdirektivet.

Gasafgiftsloven

Afgiftspligten for biogas til varmefremstilling er indsat i gasafgiftsloven ved lov nr. 555/2014. Det fremgår af lovens forarbejder, at "Formålet med forslaget er at indføre EU’s minimumsafgifter på gas, som er fremstillet på basis af biomasse, og som i dag ikke er pålagt afgift, af hensyn til energibeskatningsdirektivet."

Det fremgår endvidere af afsnittet om den daværende gældende ret i forarbejderne/bemærkningerne til lov nr. 555/2014, at "Efter § 1, stk. 2, i mineralolieafgiftsloven afgiftsfritages forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas, når disse varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler. Gas, som er baseret på biomasse, og som i andre tilfælde er blevet anvendt direkte som brændsel, pålægges ikke afgift."

Dvs. at ændringen af gasafgiftsloven bl.a. havde til formål at lægge afgift på brændslet biogas til varmefremstilling m.v., inklusive på stationære motorer i kraftvarmeværker, som på daværende tidspunkt var fritaget for afgift efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2, og som heller ikke blev pålagt afgift efter gasafgiftsloven.

Mineralolieafgiftsloven

Der skal betales afgift af LPG (Liquefied Petroleum Gas) med den sats, der fremgår af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, når LPG anvendes til varmefremstilling. Denne sats gælder også for LPG, der anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarme-værker, jf. mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2, 3. pkt. I mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16 betegnes LPG flaskegas. Ved flaskegas forstås gas i flydende form, som nødvendigvis skal opbevares isoleret og under relativt højt tryk for, at energiproduktet kan holdes flydende. Afgiften for LPG opgøres pr. kilo.

Indtil den 1. januar 2015, fremgik det af 4. pkt. i mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2, at "Forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas er dog fritaget for afgift, når de nævnte varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler." Fritagelsen blev ved lov nr. 555/2014 ophævet samtidigt med, at gas fremstillet på basis af biomasse til varmefremstilling blev omfattet af gasafgiftsloven.

Afgiftspligten for LBG til varmefremstilling?

Det er Skattestyrelsens vurdering, at LBG er omfattet af afgiftssatsen/afgiftspligten efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16 for LPG, idet LBG er en LPG ifølge de relevante KN-koder.

Dette begrundes med, at energibeskatningsdirektivet definerer LPG, som produkter henhørende under KN-koder 2711 12 11- 2711 19 00, som bl.a. omfatter LBG. Energibeskatningsdirektivet er implementeret i dansk ret, herunder i mineralolieafgiftsloven, hvorfor mineralolieafgiftsloven skal fortolkes direktivkonformt. Det medfører, at LBG til varmefremstilling skal anses for at være en afgiftspligtig LPG med den afgiftssats for LPG, som fremgår af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16.

Tilsvarende har Skatterådet tiltrådt i SKM2016.37.SR vedrørende afgiftspligten for flydende biopropan, at "Afgiftspligten for LPG efter mineralolieafgiftsloven sondrer ikke i forhold til oprindelse, hvorfor propan - uanset oprindelse - efter SKATs vurdering, allerede var omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftsloven inden indførelsen af afgiftspligt for gas fremstillet på basis af biomasse." Biopropanen blev leveret i tanke og i flasker. Propan er en gas, som er flydende ved højt tryk/lave temperaturer.

Skatterådet fandt således, at det omhandlede biopropan var en LPG omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftsloven, og ikke en biogas efter gasafgiftsloven, uanset propanen var fremstillet af biomasse.

Det bemærkes, at propan tariferes under 2711 12 11 - 2711 12 97 i flydende tilstand, og at propan ligesom LBG anses for at være en LPG efter KN-koderne i energibeskatningsdirektivet.

Det vil endvidere sige, at når biopropan ikke tidligere var fritaget efter den tidligere/ophævede bestemmelse i § 1, stk. 2 i mineralolieafgiftsloven om, at "Forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas er dog fritaget for afgift, når de nævnte varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler.", så var LBG følgelig heller ikke fritaget efter bestemmelsen, men var/er ligesom biopropan afgiftspligtig som LPG efter mineralolieafgiftsloven. Der gælder den samme systematik.

For så vidt angår Spørgers henvisning til SKM2020.70.SR vedrørende LNG bemærkes det, at LNG efter energibeskatningsdirektivet er defineret som værende naturgas, jf. SKM2020.70.SR, da udtrykket naturgas i energibeskatningsdirektivets bilag 1, tabel 1-3 om direktivets minimumsafgiftssatser omfatter både naturgas i gasformig tilstand og i flydende tilstand (LNG). Det tilsvarende er, som det er beskrevet ovenfor, ikke tilfældet for LBG og biogas i gasform. LBG er endvidere omfattet af kontrol- og omsætningsbestemmelserne i cirkulationsdirektivet, hvilket biogas i gasform ikke er, jf. artikel 20, stk. 1, litra d i energibeskatningsdirektivet. Spørgers henvisning til SKM2020.70.SR vedrørende LNG kan således ikke tillægges vægt.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at den afgiftspligtige mængde, kan opgøres baseret på den udleverede mængde LBG målt i kg, når LBG leveres til varmefremstilling.

Begrundelse

Det er Skattestyrelsens vurdering, at LBG til varmefremstilling er afgiftspligtig som LPG i overensstemmelse med mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, jf. begrundelse i spørgsmål 2, og således ikke afgiftspligtige efter gasafgiftsloven som anført af spørger. Afgiftssatsen i bestemmelsen er angivet i øre/kg, hvorfor den afgiftspligtige mængde opgøres i kg.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at der skal pålægges gasafgift på LBG efter gasafgiftsloven baseret på energiindholdet i den solgte mængde, når LBG leveres som motorbrændstof til transport i Danmark.

Begrundelse

Det lægges som oplyst af Spørger til grund, at LBG’en ikke er blandet med andre produkter.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at LBG er omfattet af afgiftspligten for LPG efter mineralolieafgiftsloven, som følge af KN-kode-tariferingen af LBG som LPG i forhold til energibeskatningsdirektivet, jf. begrundelsen i spørgsmål 2.

Endvidere omfatter det afgiftspligtige vareområde efter gasafgiftsloven for biogas kun "gas, som er fremstillet på basis af biomasse, når gassen er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, eller når gassen anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker". Dette fremgår direkte af gasafgiftslovens § 1, stk. 1. Gas anvendt om motorbrændstof til transport er således efter bestemmelsens ordlyd ikke omfattet af gasafgiftsloven.

Dette er tilsvarende nævnt i forarbejderne til lov nr. 555/2014, som indsatte afgiftspligten for biogas mv. i gasafgiftsloven:

"Den foreslåede afgiftspligt omfatter nærmere den omhandlede gas, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel, eller som anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker.

Det bemærkes, at der for denne type gas, når den anvendes som motorbrændstof i andet end ovennævnte stationære motorer i kraft-varme-værker, fortsat skal betales afgift efter afgiftsreglerne for motorbrændstof i mineralolieafgiftsloven."

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal pålægges CO2-afgift på LBG, der anvendes som motorbrændstof.

Begrundelse

LBG, der anvendes som motorbrændstof er afgiftspligtigt som LPG efter mineralolieafgiftsloven, jf. begrundelsen i spørgsmål 2 (fremstilling af varme på stationære motorer) og spørgsmål 4 (motorbrændstof til transport).

Det lægges som oplyst af Spørger til grund, at LBG’en ikke er blandet med andre produkter.

Der skal betales CO2-afgift af varer, som er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, bortset fra bioolier og ikke syntetisk metanol omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 19 og 20 (varer omfattet 1507-1518 og 2905 11 00 i EU’s Kombinerede Nomenklatur). Dvs. LBG som værende en LPG er som udgangspunkt omfattet af afgiftspligten efter CO2-afgiftsloven, jf. § 1, stk. 1, nr. 1. Afgiftssatsen for LPG efter CO2-afgiftsloven fremgår af § 2, stk. 1, nr. 8 og 9.

Efter CO2-afgiftslovens § 7, stk. 3 er "biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fritaget for afgift. Biobrændstoffer er flydende eller gasformige brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fremstillet på grundlag af biomasse."

Fritagelsen er indsat i CO2-afgiftsloven ved lov nr. 1391/2004. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1391/2004, at: "Ved dette lovforslag foreslås en fritagelse for CO2-afgift for biobrændstoffer, som anvendes som motorbrændstof. Biobrændstoffer er flydende eller gasformige og baseret på biomasse, hvor definitionen af biomasse følger direktivets definition."

På den baggrund er det Skattestyrelsens vurdering, at Spørger ikke skal betale CO2-afgift af LBG, som anvendes i en motor.

Det er i ovenstående lagt til grund, at Spørger ikke selv forbruger LBG i motorer, og at afgiften efter CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 16 (afgift på uforbrændt metan fra stationære stempelmotoranlæg) allerede af den grund ikke finder anvendelse for Spørger. Denne særlige metanafgift i CO2-afgiftsloven skal betales af virksomheder, som forbruger biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, jf. CO2-afgiftslovens § 3, nr. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 6

Det ønskes bekræftet, at LBG kan leveres under afgiftssuspensionsordningen til registrerede virksomheder her i landet.

Begrundelse

LBG er efter Skattestyrelsens vurdering afgiftspligtigt efter mineralolieafgiftsloven, jf. besvarelsen af spørgsmål 2 og 4.

Det lægges til grund, at Spørger er en registreret virksomhed (autoriseret oplagshaver) efter mineralolieafgiftsloven.

En autoriseret oplagshaver skal opgøre den afgiftspligtige mængde, som den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte anlæg, jf. mineralolieafgiftslovens § 7, stk. 1.

I den afgiftspligtige mængde kan fradrages varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. mineralolieafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Ja, se begrundelse".

Spørgsmål 7

Det ønskes bekræftet, at der ikke skal lægges energiafgift på LBG her i landet, når LBG leveres til forbrug i udlandet.

Begrundelse

Spørgers LBG er efter Skattestyrelsens vurdering afgiftspligtig efter mineralolieafgiftsloven, jf. spørgsmål 2 og 4.

Afgiftspligtige mineralolier efter mineralolieafgiftsloven skal ikke medregnes i den afgiftspligtige mængde, når olien tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften, eller udføres til steder uden for EU, jf. mineralolieafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 2 og 3.

Ved transport af afgiftsberigtigede mineralolier til et andet EU-land med henblik på levering til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, kan afsenderen anmode Skatteforvaltningen om godtgørelse af afgiften, jf. mineralolieafgiftslovens § 4 b, stk. 10. Tilsvarende kan en virksomhed, der ikke er autoriseret som oplagshaver, få bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af afgiftspligtige varer, der udføres til steder uden for EU mv., jf. mineralolieafgiftslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.

Det lægges til grund, at de administrative procedurer ved afsendelse, jf. mineralolieafgiftslovens § 4 b, stk. 6-10, som ændret ved lov nr. 1240/2021 med virkning fra den 13. februar 2023, samt betingelserne i mineralolieafgiftslovens § 10, stk. 1, 4.-6. pkt., er overholdt.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 7 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Spørgsmål 8

Det ønskes bekræftet, at dokumentation, såsom EAD-dokumenter og EMCS-dokumenter, kan dokumentere den til udlandet leverede mængde.

Begrundelse

Efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, kan "enhver (…) hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet".

Af forarbejderne til skatteforvaltningsloven til § 21 fremgår følgende:

Til § 21

Efter stk. 1 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen om de skattemæssige virkninger for spørgeren af en foretagen eller påtænkt disposition.

(…)

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en forvaltningsafgørelse, og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning. Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol, straf, gebyrer og forrentning.

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse.

På moms- og afgiftsområdet forstås ved en sådan disposition leverancer af varer og ydelser mod vederlag, erhvervelse af varer og ydelser mod vederlag, ud- og indførsel af varer og ydelser, udvinding eller fremstilling af afgiftspligtige varer, oplagring af afgiftspligtige varer, samt andre aktiviteter, der har afgiftsmæssige konsekvenser."

Det er Skattestyrelsens vurdering, at spørgsmål om dokumentation ikke vedrører en afgiftsmæssig virkning, men vedrører forvaltningsmæssig virksomhed om opkrævning af afgift. Der er ikke tale om en aktivitet, der har skattemæssige konsekvenser, da der ikke er rejst spørgsmål om, hvorvidt en given handling medfører afgiftspligt eller ej.

Se også SKM2019.429.SR, hvor Skatterådet fandt, at spørgsmål om anvendelse af fakturaregler i forbindelse med en momsfritagelse ikke kunne karakteriseres som spørgsmål om den skattemæssige virkning af en disposition.

Spørgsmålet er således efter Skattestyrelsens opfattelse ikke omfattet af ordningen om bindende svar, hvorfor Skattestyrelsen indstiller, at det afvises at besvare spørgsmålet.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 8 afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1-3

"Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3.Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner."

Praksis

SKM2014.512.SR

Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål om, hvorvidt den danske filial af A kunne blive registreret efter § 10 a i lov om sukker og chokoladeafgift, da der var tale om et spørgsmål om registrering (bevillingsforhold). Skatterådet afviste også at besvare et spørgsmål om, hvorvidt A skulle momsregistreres i Danmark, jf. momslovens §§ 14 og 47, da der var tale om et spørgsmål om registrering (bevillingsforhold).

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Gasafgiftsloven

§ 1, stk. 1

"Der betales afgift til statskassen af naturgas og bygas, der forbruges her i landet. Det samme gælder for gas, som er fremstillet på basis af biomasse, når gassen er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, eller når gassen anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker."

Mineralolieafgiftsloven

§ 1, stk. 1, nr. 14 og 16

"14) Autogas i form af LPG, 181,4 øre pr. liter.

15) Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof, 333,5 øre pr. kg

16) Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas, 275,1 øre pr. kg"

§ 1, stk. 2, 3. pkt.

"Stk. 2. Af varer, der anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarme-værker, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier."

Rådets direktiv af 2003-10-27 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (2003/96)

Artikel 2

Stk. 1. I dette direktiv forstås ved »energiprodukter« nedennævnte varer:

a) varer under KN-kode 1507-1518, når de er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof

b) varer under KN-kode 2701, 2702 og 2704-2715

(…)

Stk. 5. Henvisningerne i dette direktiv til koder i den kombinerede nomenklatur er til Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

I overensstemmelse med proceduren i artikel 27 træffes der en gang om året beslutning om ajourføring af koderne i den kombinerede nomenklatur for de varer, der er omhandlet i dette direktiv. Beslutningen må ikke medføre nogen ændringer af de minimumsafgiftssatser, der finder anvendelse i henhold til dette direktiv, eller føre til, at der tilføjes eller fjernes energiprodukter og elektricitet fra listen.

(…)

Art. 20

Stk. 1. Kun nedenstående energiprodukter er omfattet af kontrol- og omsætningsbestemmelserne i direktiv 92/12/EØF:

(…)

d) varer under KN-kode 2711 (undtagen 2711 11, 2711 21 og 2711 29)"

Bilag 1

Tabel A - Minimumsafgiftssatser for motorbrændstoffer

(…)

LPG (i EUR pr. 1.000 kg)

KN-koder 2711 12 11 og 2711 19 00

125

125

(…)

Tabel B -

LPG (i EUR pr. 1.000 kg)  41

KN-koder 2711 12 11-2711 19 00

41

(…)

 Tabel C - Minimumsafgiftssatser for brændsel til opvarmning og elektricitet

LPG (i EUR pr. 1.000 kg)                

KN-koder 2711 12 11-

2711 19 00

0

0

Kommissionens forordning (EF) nr. 2031 af 6. august 2001 om ændring af bilag 1 til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

"2711 Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider:

− I flydende tilstand:

2711 11 00    − − Naturgas

2711 12         − − Propan:

− − −  Propan af en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover:

2711 12 11    − − − − Til anvendelse som brændstof

2711 12 19    − − − − Til anden anvendelse

− − − Andre varer:

2711 12 91    − − − − Til behandling ved en bestemt proces

2711 12 93    − − − − Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i pos. 2711 12 91

− − − − Til anden anvendelse:

2711 12 94    − − − − − Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 99 vægtprocent

2711 12 97    − − − − − I andre tilfælde

2711 13         − − Butan:

2711 13 10    − − − Til behandling ved en bestemt proces

2711 13 30    − − − Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i pos. 2711 13 10

− − − Til anden anvendelse:

2711 13 91    − − − − Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 95 vægtprocent 0,7

2711 13 97    − − − − I andre tilfælde

2711 14 00    − − Ethylen, propylen, butylen og butadien

2711 19 00    − − Andre varer

− I gasformig tilstand:

2711 21 00    − − Naturgas

2711 29 00    − − Andre varer"

Forarbejder

Forarbejder lov nr. 555/2014

2.2. Ændring af afgiftsregler for biogas m.v.

Formålet med forslaget er at indføre EU’s minimumsafgifter på gas, som er fremstillet på basis af biomasse, og som i dag ikke er pålagt afgift, af hensyn til energibeskatningsdirektivet.

3.2. Ændring af afgiftsregler for biogas m.v.

3.2.1. Gældende ret

Efter § 1, stk. 2, i mineralolieafgiftsloven afgiftsfritages forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas, når disse varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler. Gas, som er baseret på biomasse, og som i andre tilfælde er blevet anvendt direkte som brændsel, pålægges ikke afgift.

Der skal dog betales almindelig afgift, når gassen blandes med naturgas eller bygas i gasnet. Der skal desuden betales afgift, når gassen anvendes i motorer, bortset fra ved ovennævnte elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer.

For gas, som er omfattet af gasafgiftsloven, skal der ikke betales afgift, når gassen bruges til at producere gas på virksomhedens område. Endvidere gælder der afgiftsfritagelse eller afgiftsgodtgørelse for den omfattede gas, når den anvendes til fremstilling af elektricitet, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet.

3.2.2. Lovforslaget

Med forslaget indføres EU’s minimumsafgifter på biogas m.v., som i dag ikke er pålagt afgift. Det foreslås nærmere, at EU’s minimumsafgift på biogas m.v. for erhverv på 1,3 kr./GJ skal belaste biogas m.v. til proces i erhverv. Endvidere foreslås, at biogas m.v. til rumvarme m.v. i både erhverv og husholdninger pålægges en afgift ca. 2,5 kr./GJ, hvilket svarer til EU’s minimumsafgift på biogas m.v. for ikke-erhverv. Disse regler foreslås indsat i gasafgiftsloven.

I den forbindelse foreslås, at skatteministeren gives bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvordan energiindholdet (GJ) for gassen dokumenteres af virksomhederne. Det foreslås endvidere, at der indsættes en lignende bemyndigelse til skatteministeren vedrørende dokumentation for NOx-afgiftspligtigt energiindhold i VE-brændsel, herunder biogas, efter lov om afgift af kvælstofoxider (NOx-afgiftsloven), således at der kan udstedes ensartede regler på området.

Til nr. 2

Det foreslås, at der med en ny bestemmelse i gasafgiftslovens § 1, stk. 1, 2. pkt., indføres gasafgiftspligt for gas, som er baseret på biomasse, og som er omfattet af energibeskatningsdirektivet (Rådets direktiv af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (2003/96)). Denne gas er omfattet af artikel 2, nr. 1, litra b, i direktivet. Der er tale om gas, som hører under position 2711 i EU’s Kombinerede Nomenklatur. Denne position omfatter gasformige karbonhydrider. F.eks. omfattes energiproduktet pyrolysegas, som er baseret på biomasse. Henvisningen til positionen i EU’s Kombinerede Nomenklatur vedrører Kommissionens forordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

Udtrykket biomasse i den foreslåede bestemmelse skal forstås i bred forstand. Som udgangspunkt dækker udtrykket den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, og skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalaffald. Denne definition af biomasse svarer til definitionen af biomasse i Europa Parlamentets og Rådets direktiv af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende kilder.

Den foreslåede afgiftspligt omfatter nærmere den omhandlede gas, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel, eller som anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker.

Det bemærkes, at der for denne type gas, når den anvendes som motorbrændstof i andet end ovennævnte stationære motorer i kraft-varme-værker, fortsat skal betales afgift efter afgiftsreglerne for motorbrændstof i mineralolieafgiftsloven.

Endvidere bemærkes, at de gældende regler i gasafgiftsloven bl.a. indebærer, at producenter af den gas, som gøres afgiftspligtig, skal registreres hos SKAT efter gasafgiftsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1118/2014 Mineralolieafgiftsloven

§ 1, stk. 2

"Af andre kulbrintebrændstoffer, undtagen tørv og afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende brændsel til opvarmning. Af andre varer end de afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende motorbrændstof. Af varer, der anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarme-værker, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier. Forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas er dog fritaget for afgift, når de nævnte varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler."

Praksis

SKM2016.37 Propan fremstillet på basis af biomasse

"Begrundelse

Spørger påtænker at bringe propan fremstillet på basis af biomasse (biopropan) på markedet. Biopropan vil blive sammenblandet med propan fremstillet af fossilt materiale. Gassen leveres i tanke og i flasker. Blandingen vil alene blive anvendt til varmefremstilling.

Det er spørgers opfattelse, at andelen af biopropan i blandingen skal afgiftsberigtiges som biogas efter gasafgiftslovens § 1, stk. 1, 2. pkt. Biopropan er et nyt og ukendt produkt, og kan ikke kvalificeres som propan efter mineralolieafgiftsloven, og er som følge af sin KN-kode heller ikke en bioolie.

Det er SKATs opfattelse, at propan fremstillet af biomasse ikke er at anse for en biogas omfattet af gasafgiftslovens § 1, stk. 1, 2. pkt. Propan til varmefremstilling er derimod - uanset oprindelse - afgiftspligtig efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16.

Propan har uanset oprindelse - fossil eller biomasse - samme kemiske struktur, samme energiindhold og samme renhed.

Force Technology har i SKM2015.161.SR udtalt, at propan er omfattet af begrebet LPG, der står for liquified petroleum gas. LPG kendes også under navnet flaskegas eller f-gas. LPG gas er omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 14 - 16. Nr. 16 omfatter anden flaskegas i form af LPG, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas, der anvendes som brændsel til opvarmning.

Afgiftspligten for biogas til varme i gasafgiftslovens § 1, stk. 1, som blev indført ved lov nr. 555 af 2. juni 2014, havde til hensigt af hensyn til energibeskatningsdirektivet at afgiftspålægge gas fremstillet på basis af biomasse, hvor der ikke tidligere var betalt afgift af gassen.

Afgiftspligten for LPG gas efter mineralolieafgiftsloven sondrer ikke i forhold til oprindelse, hvorfor propan - uanset oprindelse - efter SKATs vurdering, allerede var omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftsloven inden indførelsen af afgiftspligt for gas fremstillet på basis af biomasse. Jf. også at propan uanset oprindelsen har samme kemiske struktur, energiindhold og renhed, hvorfor det, som fremført af spørger, ikke kan tillægges betydning, at propan fremstillet på basis af biomasse er et nyere produkt.

Propan leveres i tanke og i flasker, og afgiftspligt efter mineralolieafgiftsloven stemmer overens med energiafgifternes opbygning. Gasafgiftsloven er bygget op efter en systematik, hvor gas, som leveres i rørledninger er afgiftspligtigt, jf. registreringsbestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, hvor af fremgår, at de, der indvinder, fremstiller eller leverer afgiftspligtig gas skal registreres efter gasafgiftsloven. Ved den der leverer gas, forstås transmissionsselskaber og selskaber, som driver særlige bygasnet. Mineralolieafgiftsloven lægger direkte afgift på produkter fx LPG, som forhandles i flasker.

Endvidere må en afgift på LPG og herunder propan i kraft af princippet om lex specialis anses for at gå forud for en mere generel bestemmelse om afgift på gas fremstillet på basis af biomasse.

Opsamling

Da propan til varmefremstilling således er en LPG-gas og efter SKATs vurdering omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16 - uanset om der er tale om propan af fossil oprindelse, biopropan eller en blanding, indstilles det, at der svares nej på spørgsmålet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med «Nej»"

SKM2020.70.SR Afgiftspligt - mineralolieafgiftsloven - Liquified Natural Gas (LNG)

Begrundelse

Med besvarelsen af spørgsmålet skal det afklares, hvorvidt LNG er omfattet af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2 som en afgiftspligtig vare.

Skattestyrelsen er enig med spørger i, at LNG er en afgiftspligtig vare efter denne bestemmelse i mineralolieafgiftsloven, medmindre LNG er omfattet af gasafgiftsloven som naturgas.

Det følger således af bestemmelsen i mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2, at LNG som kulbrintebrændstof er omfattet af mineralolieafgiftsloven som en afgiftspligtig vare, medmindre LNG er en vare, der er nævnt i gasafgiftslovens § 1, stk. 1, som en gasafgiftspligtig vare.

Det fremgår af gasafgiftslovens § 1, stk. 1, at naturgas er en gasafgiftspligtig vare.

LNG er omfattet af KN-kode 2711 11 00 i forhold til de KN-koder, som finder anvendelse i energibeskatningsdirektivet. Disse KN-koder er indeholdt i Kommissionens forordning (EF) nr. 2031 af 6. august 2001 om ændring af bilag 1 til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

Det fremgår af energibeskatningsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b, at direktivet omfatter varer under nævnte forordnings KN-kode 2711.

Det fremgår af nævnte forordning, at KN-kode 2711 er opdelt således:

2711              Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider

                      - I flydende tilstand

2711 11 00

(…)

2711 21 00    - - Naturgas

- I gasformig tilstand:

- - Naturgas

Varekoden for LNG fremgår dels af det afgiftspligtige vareområde i energibeskatningsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b) og dels under udtrykket naturgas i energibeskatningsdirektivets bilag 1, tabel 1-3 om direktivets minimumsafgiftssatser.

Det er således formålet med energibeskatningsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b og bilag 1 at sikre, at naturgas, uanset om det forekommer i gasformig tilstand eller i flydende tilstand (LNG), bliver beskattet som naturgas i medlemslandene i overensstemmelse med direktivets regler.

Det er herefter Skattestyrelsens opfattelse, at begrebet “naturgas" i gasafgiftslovens § 1, stk. 1 skal anses for også at omfatte den flydende tilstandsform (LNG), da tilstandsformen og den dertil hørende varekode er omfattet af energibeskatningsdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b og direktivets bilag 1 som naturgas, ligesom der hverken i gasafgiftslovens § 1, stk. 1 eller i forarbejderne dertil fremgår en negativ afgrænsning af hvilken tilstandsform af naturgas, der er omfattet af begrebet “naturgas" i gasafgiftslovens § 1, stk. 1.

Spørger mener, at Danmark uanset energibeskatningsdirektivets artikel 20, stk. 1 efter EU-retten er forpligtet til at muliggøre afgiftssuspension af LNG. Spørger mener, at denne forpligtelse må føre til, at LNG er en afgiftspligtig vare efter mineralolieafgiftsloven.

Hertil bemærkes, at cirkulationsdirektivets afgiftssuspensionsordning er gennemført i sammenhæng med EMCS (Excise Movement and Control System) for varebevægelser mellem medlemsstaterne. Det fremgår af cirkulationsdirektivets artikel 21, stk. 1, at bevægelser af punktafgiftspligtige varer anses kun for at finde sted under en afgiftssuspensionsordning, hvis de foregår på grundlag af et elektronisk administrativt dokument, dvs. at de skal være omfattet af EMCS.

I energibeskatningsdirektivets artikel 20, stk. 1 er der endvidere givet en udtømmende liste over de energiprodukter, som er omfattet af omfattet af kontrol- og omsætningsbestemmelserne i cirkulationsdirektivet, og som dermed kan være omfattet af EMCS. Det fremgår af direktivets artikel 20, stk. 1, litra d, at KN-kode 2711 11, som omfatter LNG, er undtaget fra listen. Dette indebærer efter Skattestyrelsens opfattelse, at LNG, ikke kan omfattes af EMCS/afgiftssuspensionsordningen efter cirkulationsdirektivet.

(…)

For så vidt angår det af spørger anførte om, at Danmark efter EU-retten er forpligtet til at muliggøre afgiftssuspension af LNG, er det sammenfattende Skattestyrelsens opfattelse, at LNG tværtimod er udelukket fra afgiftssuspensionen efter energibeskatningsdirektivets artikel 20, stk. 1, litra d sammenholdt med cirkulationsdirektivets artikel 21, stk. 1, og at det af spørger anførte ikke bør tillægges betydning i forhold til besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt LNG er en afgiftspligtig vare efter enten mineralolieafgiftsloven eller gasafgiftsloven.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmålet besvares med “nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse"

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Se spørgsmål 2

Spørgsmål 4

Se spørgsmål 2

Spørgsmål 5

Lovgrundlag

CO2-afgiftsloven

§ 1

"Der svares kuldioxidafgift m.v. til statskassen af varer, der er afgiftspligtige efter

1)      lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., bortset fra bioolier m.v. og metanol omfattet af den nævnte lovs § 1, stk. 1, nr. 19 og 20, såfremt metanolen er af ikke syntetisk oprindelse,

2)      lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

3)      lov om afgift af naturgas og bygas m.v., bortset fra gas omfattet af lovens § 1, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Der svares endvidere en afgift af biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW."

§ 2, stk. 1. nr. 8, 9 og 16

For 2015 udgør afgiften for følgende energiprodukter:

8) Autogas i form af LPG, 27,4 øre pr. liter.

9) Anden flaskegas i form af LPG, 50,8 øre pr. kg.

(…)

16)  Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, 1,2 kr./GJ."

§ 3

Følgende virksomheder skal registreres hos told- og skatteforvaltningen:

1)      Virksomheder, der registreres efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Bestemmelserne i §§ 3-5 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

2)      Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. Bestemmelserne i §§ 2 og 3 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. finder tilsvarende anvendelse.

3)      Virksomheder, der registreres efter lov om afgift af naturgas og bygas m.v. Bestemmelserne i §§ 3 og 4 i lov om afgift af naturgas og bygas m.v. finder tilsvarende anvendelse.

4)      Virksomheder, som forbruger biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen."

§ 7, stk. 3

Stk. 3. Bortset fra varer nævnt i § 2, stk. 1, nr. 16, er biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fritaget for afgift. Biobrændstoffer er flydende eller gasformige brændstoffer, der anvendes som motorbrændstof, fremstillet på grundlag af biomasse.

Forarbejder

Generelle bemærkninger fra lov nr. 1391/2004

Hvad er biobrændstoffer?

Efter denne lov forstås biobrændstoffer som flydende eller gasformige brændstoffer, fremstillet på grundlag af biomasse, der anvendes som motorbrændstof. Biomassen kan være dyrket direkte til formålet, men den kan også bestå af bionedbrydelige restprodukter og affald herunder animalske stoffer. I dette lovforslag forstås biomasse som efter direktiv 2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsen af biobrændstoffer (EF-Tidende 2003, nr. L 123, s. 42).

Biomassedirektivets (direktiv 2003/30/EF) artikel 2, definerer biobrændstoffer som:

a) »biobrændstoffer«: flydende eller gasformigt brændstof til transport, fremstillet på grundlag af biomasse

b) »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier samt den bionedbrydelige del af affald fra industri og husholdninger.

En afgrænsning efter anvendelsen transport efter direktivet er ikke hensigtsmæssig efter danske forhold, da en sådan opdeling kan give unødvendige problemer for virksomheder og myndigheder, f.eks. for en entreprenør, der får leveret et blandingsprodukt både til brug i lastbiler og arbejdsredskaber. I stedet for bruges begrebet motorbrændstof, som allerede i dag anvendes i mineralolieafgiftsloven. Anvendelsen af afgiftslempelser efter energibeskatningsdirektivet (direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 - EF-Tidende 2003, nr. L 283, s. 51) for produkter fra biomasse er ikke begrænset til transport, hvorfor det er muligt at udvide afgiftslempelsen til at dække motorbrændstof og ikke alene transport.

Ved dette lovforslag foreslås en fritagelse for CO2-afgift for biobrændstoffer, som anvendes som motorbrændstof. Biobrændstoffer er flydende eller gasformige og baseret på biomasse, hvor definitionen af biomasse følger direktivets definition. Det bemærkes, at denne definition ikke svarer til Miljøministeriets definition af biomasse i biomassebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald.

Der eksisterer mange forskellige biobrændstoffer, der kan produceres på mange forskellige måder. Aktuelt er bioethanol (produceret på sukker- og stivelsesholdige afgrøder som sukkerrør, sukkerroer, majs, hvede etc.) og biodiesel (produceret på olieholdige frø som rapsfrø, solsikkefrø etc.) langt de mest udbredte biobrændstoffer såvel på verdensplan som i EU.

Der kan uden motortekniske problemer for det meste af den bestående bilpark, iblandes henholdsvis benzin og diesel små mængder biobrændstof fx op til 5 pct. For ældre biler kan der dog vise sig visse vanskeligheder. Hertil kommer problemer med at overholde nogle miljøkrav, når bioethanol tilsættes benzin.

Spørgsmål 6

Lovgrundlag

Mineralolieafgiftsloven §§ 7 og 8

§ 7 Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte anlæg, med tillæg af svind og lign., jf. dog § 8, stk. 1.

(…)

§ 8

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 7, stk. 1 og 2, fradrages

1)      varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver, jf. § 3,

2)      varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

3)      varer, der udføres til steder uden for EU,

(…)"

Spørgsmål 7

Lovgrundlag

Mineralolieafgiftsloven

§ 4 b Afgift af varer forfalder ved levering her i landet, i forbindelse med at de pågældende varer efter overgang til forbrug og betaling af eventuelle afgifter i et andet EU-land transporteres her til landet som bestemmelsesland med henblik på

1)      levering til erhvervsmæssige formål, herunder indkøb af varer, som en her i landet hjemmehørende privat person foretager i et andet EU-land og enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere her til landet, og hvor omfanget og karakteren af de pågældende vareindkøb overstiger, hvad der må anses for at skulle medgå til den pågældende privatpersons eget brug og egen transport, eller

2)      fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager, midlertidigt registreret varemodtager, autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af en afsender, der udøver selvstændig økonomisk virksomhed, eller på dennes vegne her til landet.

Stk. 2.Varer anses først for at være leveret til erhvervsmæssige formål her i landet, når varerne ankommer her i landet i overensstemmelse med kravene efter stk. 4 eller 5. Ved uregelmæssighed i forbindelse med transport af varer med henblik på levering til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg af varerne finder § 32 anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige varer, der er oplagt om bord på skib eller fly i trafik mellem EU-lande, men hvor varerne ikke er tilgængelige for salg, når skibet eller flyet befinder sig i dansk område, er ikke omfattet af afgiftspligten efter denne lov.

Stk. 4. En autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret modtager her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgift af afgiftspligtige varer, jf. dog 3. pkt. En virksomhed eller person, der efter § 3 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 4, stk. 2, er registreret som varemodtager, kan fungere som autoriseret modtager ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 5. En midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at modtage varer omfattet af stk. 1, nr. 1. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret modtager her i landet skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land, jf. § 15 a, stk. 3,

1)      registreres som midlertidigt autoriseret modtager hos told- og skatteforvaltningen,

2)      anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3)      indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. En autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 2, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som autoriseret afsender her i landet uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporter skal virksomheden eller personen forinden registreres som autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog 3. pkt. Virksomheder eller personer, der efter § 3 er autoriseret som oplagshaver eller efter § 4, stk. 5, er registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom.

Stk. 7. En midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv er registreret med tilladelse til kun lejlighedsvis at afsende varer, der er overgået til forbrug her i landet, jf. § 2, til andre EU-lande. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt autoriseret afsender her i landet, skal virksomheden eller personen, inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder, jf. § 15 a, stk. 3,

1)      registreres som midlertidigt autoriseret afsender hos told- og skatteforvaltningen og

2)      anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen

Stk. 8. En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Den fiskale repræsentant skal autoriseres eller registreres hos told- og skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 9. Den, der her til landet afsender varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, jf. stk. 1, nr. 2, eller afsenderens herværende fiskale repræsentant skal inden vareafsendelsen

1)      autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos told- og skatteforvaltningen og

2)      hos told- og skatteforvaltningen stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 10. Hvis overgang til forbrug og betaling af afgift af varer er sket her i landet, men varerne efterfølgende transporteres til et andet EU-land med henblik på levering til erhvervsmæssige formål eller fjernsalg af varerne i det andet EU-land som bestemmelsesland, godtgør eller eftergiver told- og skatteforvaltningen efter anmodning afgift, der er blevet betalt her i landet. Det er en betingelse for godtgørelse af afgift efter 1. pkt., at det dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen, at afgiften er blevet betalt i det andet EU-land, og at reglerne i det andet EU-land, der svarer til stk. 9, nr. 1 og 2, og § 14, stk. 3, er opfyldt ved fjernsalg af varer i dette andet EU-land.

Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for sikkerhedsstillelse, administration af godtgørelse, autorisation og registrering efter stk. 1-10

§ 8

"I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 7, stk. 1 og 2, fradrages

1)       

2)      varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,

3)      varer, der udføres til steder uden for EU,

(…)"

§ 10

"Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder, der ikke er autoriseret som oplagshaver, bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af afgiftspligtige varer i samme omfang som nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1-4. Registrerede varemodtagere kan efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, der er leveret til udlandet, jf. dog 3. og 4. pkt., jf. § 7, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.  Der kan dog ikke meddeles bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en autoriseret oplagshaver, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder. Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for én og samme person. En udstedt bevilling bortfalder, hvis det i 3. pkt. nævnte forhold kommer til at foreligge efterfølgende.

(…)"

Spørgsmål 8

Forarbejder

Forarbejder til lov nr. 427/2005

"Til § 21

Efter stk. 1 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen om de skattemæssige virkninger for spørgeren af en foretagen eller påtænkt disposition.

Efter stk. 2 kan der indhentes bindende svar fra told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, om de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af en påtænkt disposition.

Det er i begge tilfælde en forudsætning, at dispositionen er foretaget eller påtænkes foretaget af spørgeren, eller at spørgeren repræsenterer den, der har foretaget eller påtænker at foretage dispositionen.

Der gives ikke bindende svar på spørgsmål om de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren af en gennemført disposition.

Eksempelvis vil en brancheforening som sådan ikke kunne spørge på vegne af medlemmer. Men er foreningen udstyret med fuldmagt til at repræsentere et medlem i netop den sag, som spørgsmålet vedrører, kan foreningen få et bindende svar for medlemmet.

Der gives bindende svar for andre end spørgeren af en påtænkt disposition, men kun hvis spørgsmålet er om virkningen af indkomstskat, ejendomsværdiskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven. Der gives således ikke bindende svar for andre end spørgeren, når spørgsmålet er om afgiftslovgivningen i øvrigt.

Eksempelvis kan en virksomhed få et bindende svar om de indkomstskattemæssige virkninger for kunder af et produkt, som virksomheden påtænker at markedsføre.

Eksempelvis gives der ikke bindende svar på spørgsmål om den moms- eller afgiftsmæssige virkning for juridiske personer, der ikke har et CVR-/SE-nummer, idet en sådan juridisk person som udgangspunkt ikke kan identificeres med fornøden sikkerhed, før den er registreret.

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en forvaltningsafgørelse, og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning. Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol, straf, gebyrer og forrentning.

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse.

På moms- og afgiftsområdet forstås ved en sådan disposition leverancer af varer og ydelser mod vederlag, erhvervelse af varer og ydelser mod vederlag, ud- og indførsel af varer og ydelser, udvinding eller fremstilling af afgiftspligtige varer, oplagring af afgiftspligtige varer, samt andre aktiviteter, der har afgiftsmæssige konsekvenser."

Praksis

SKM2019.429.SR

"Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at såfremt der er behov for at udstede “momsfakturaer", er der så krav om, at disse rent faktisk også sendes til forbrugeren?

Begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21 og bemærkningerne til lovforslaget herom, at der kun kan gives bindende svar om de skattemæssige virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse.

Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at på moms- og afgiftsområdet forstås ved en sådan disposition leverancer af varer og ydelser mod vederlag, erhvervelse af varer og ydelser mod vederlag, ud- og indførsel af varer og ydelser, udvinding eller fremstilling af afgiftspligtige varer, oplagring af afgiftspligtige vare samt andre aktiviteter, der har afgiftsmæssige konsekvenser.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at spørgsmål om anvendelse af fakturaregler ikke kan karakteriseres som spørgsmål om den skattemæssige virkning af en disposition. Spørgsmålene er således ikke omfattet af ordningen med bindende svar, hvorfor Skattestyrelsen indstiller, at det afvises at besvare spørgsmålene."