Dato for udgivelse
30 jan 2023 14:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 nov 2022 14:17
SKM-nummer
SKM2023.55.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
1-1342/2022
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, bøde, prøvesag, løse pantetiketter
Resumé

T var tiltalt for den 26. marts 2018 ved Skattestyrelsens kontrolbesøg i hans virksomhed, forsætligt eller groft uagtsomt, at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted for sit køb af afgiftspligtige varer. Som forhold 2 var T tiltalt for ved samme kontrolbesøg uagtsomt at have købt eller på anden måde modtaget 167 stk. løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S samt for at have opbevaret/besiddet eller markedsført 90 stk. emballager i strid med reglerne i pantbekendtgørelsen.

T var tidligere straffet med syv bøder ikendt efter gerningstidspunktet den 26. marts 2018. En bøde for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen og en bøde for overtrædelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer, to bøder for overtrædelse af ferieloven samt tre bøder for overtrædelse af fødevareloven.  

T udeblev fra retsmødet og ansås derved for at have tilstået forholdene.

Byretten fandt T skyldig. T idømtes en bøde på 20.000 kr. Under henvisning til forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 om ændring af bl.a. miljøbeskyttelsesloven fandt retten, at bøden også for overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 28, stk. 4, skal fastsættes til en bøde på 5.000 kr. Bøden blev herefter og efter den praksis, som har dannet sig om overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 24 og chokolade- og sukkervareafgiftsloven, fastsat til 20.000 kr. i alt. 10.000 kr. for forhold 1 og 2 gange 5.000 kr. for forhold 2. Efter omfanget af forstraffe, herunder også for overtrædelse af fødevarelovgivningen, forud for tiden for forholdene i denne sag, var der ikke grundlag for efter straffelovens § 82, nr. 13 eller 14, at nedsætte bøden på grund af den tid, der er gået, siden forholdene blev begået. Da der ville være udmålt en bøde ved absolut kumulation med bøder for forhold begået efter forholdene i denne sag, blev bøden ikke nedsat efter straffelovens § 89.

Reference(r)

Chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5.

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 19, jf. § 28, stk. 4.

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 11, jf. § 24.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.4.5.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.6.

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.5.

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T født den (red. dato fjernet)

Sagen er fremmet til dom efter retsplejelovens § 897, stk. 1, nr. 1.

Anklageskrift er modtaget den 13. april 2022.

T er tiltalt for

1.

Chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5, ved som konstateret den 26 marts 2018 ved Skattestyrelsens kontrolbesøg i virksomheden G1-virksomhed, cvr.nr.: ...11, Y1-adresse, Y2-by, forsætligt eller groft uagtsomt, at have undladt at føre et regnskab som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt , og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af afgiftspligtige varer vedrørende i alt 1,8 kg afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer og 119,24 kg. råstofafgiftspligtige varer,

2.

Pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 19, jf. 28, stk. 4 samt pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 11, jf. § 24 ved som konstateret den 26 marts 2018 ved Skattestyrelsens kontrolbesøg i virksomheden G1-virksomhed, cvr.nr.: ...11, Y1-adresse, Y2-by, uagtsomt at have købt eller på anden måde modtaget 167 stk. løse pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S samt at have opbevaret/ besiddet og markedsført 90 stk. emballager i strid med reglerne i pantbekendtgørelsen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en samlet bøde på 20.000 kr.

Sagens oplysninger

Tiltalte er straffet

27.  september 2022 med bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen

28.  marts 2022 med en bøde på 1.800 kr. for overtrædelse af ferieloven

2. februar 2022 med bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af førevareloven 11. oktober 2021 med bøde på 12.500 kr. for overtrædelse af fødevareloven

29. oktober 2020 med bøde for overtrædelse af ferieloven

20. september 2018 med bøde på 17.500 kr. for overtrædelse af fødevareloven

29. marts 2018 med bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

15. februar 2018 med 2 bøder på hver 5.000 kr. for overtrædelse af fødevareloven, bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af ferieloven, bøde på 8.750 kr. for overtrædelse af fødevareloven

 6. december 2017 med bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af fødevareloven

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at have tilstået forholdene. På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig efter tiltalen, jf. retsplejelovens § 897, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte idømt en bøde på i alt 20.000 kr., heraf 10.000 kr. for forhold 1 og 2 gange 5.000 kr. for forhold 2.

Efter forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 om ændring af bl.a. miljøbeskyttelsesloven finder retten, at bøden også for overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 28, stk. 4, skal fastsættes til en bøde på 5.000 kr. Herefter og efter den praksis, som har dannet sig om overtrædelse af pantbekendtgørelsens § 24 og chokolade- og sukkervareafgiftsloven, skal den samlede bøde for begge forhold som udgangspunkt fastsættes som af anklagemyndigheden påstået. Efter omfanget af forstraffe, herunder også for overtrædelse af fødevarelovgivningen, forud for tiden for forholdene i denne sag, er der ikke grundlag for efter straffelovens § 82, nr. 13 eller 14, at nedsætte bøden på grund af den tid, der er gået, siden forholdene blev begået. Da der ville være udmålt en bøde ved absolut kumulation med bøder for forhold begået efter forholdene i denne sag, fastsættes heller ikke en nedsat bøde efter straffelovens § 89.

Straffen fastsættes herefter til en samlet bøde på 20.000 kr., jf. chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5, og pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 19, jf. 28, stk. 4 samt pantbekendtgørelsens § 107, stk. 1, nr. 11, jf. § 24.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.