Dato for udgivelse
14 Nov 2023 12:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2023 15:32
SKM-nummer
SKM2023.544.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19. afdeling S-1411-22
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skat, fradrag
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger via TastSelv den 7. oktober 2018 til brug for sin skatteansættelse for indkomståret 2015, indkomståret 2016 og indkomståret 2017.

For indkomståret 2015, hvor han på ny den 15. oktober 2018 via TastSelv afgav urigtige eller vildledende oplysninger, havde han uberettiget indberettet tab på aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked på 134.720 kr. samt udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked i dansk depot på 12.450 kr.

For indkomståret 2016 havde han uberettiget indberettet tab på aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked på 128.400 kr., udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked i dansk depot på 17.800 kr. samt tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked på 14.500 kr.

For indkomståret 2017, hvor han på ny den 15. oktober 2018 via TastSelv afgav urigtige eller vildledende oplysninger, havde han uberettiget indberettet tab på aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked på 132.000 kr., samt udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked i dansk depot på 14.700 kr.

Det offentlige blev herved unddraget 120.675 kr. i skat eller led risiko herfor.

T forklarede, at indberetningerne var foretaget af en unavngiven revisor på Strøget i København. Han ejede på gerningstidspunktet ikke nogen værdipapirer, ligesom han i øvrigt var uden arbejde.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T’s forklaring tilsidesattes som utroværdig. Retten lagde til grund, at de urigtige indberetninger af tab på aktier og obligationer samt udbytte af udenlandske aktier var foretaget af T med forsæt til at unddrage det offentlige skat. Retten lagde vægt på, at indberetningerne var foretaget via Tast Selv på forskellige tidspunkter, herunder tidligt om morgenen og om natten. T har været klar over, at han ikke var berettiget til fradrag som følge af tab på aktier eller udbytte på udenlandske aktier.

T idømtes en bøde på 180.000 kr.

T ankede byretsdommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. dagældende § 13, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.C.3.2.1.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit A.C.3.2.4

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T cpr-nummer (red.fjernet.cpr.nr)

Byrettens afgørelse 

Anklageskrift er modtaget den 14. januar 2021.

T, Y1-adresse er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. dagældende § 13, stk. 1, ved for indkomståret 2015 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den 7. oktober 2018 og på ny den 15. oktober 2018 indberettede tab på aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked på 134.720 kr., samt udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked i dansk depot på 12.450 kr., som han ikke var berettiget til, hvorved det offentlige blev unddraget 43.868,40 kr. i skat eller led risiko herfor.

2.

skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. dagældende § 13, stk. 1, ved for indkomståret 2016 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den 7. oktober 2018 indberettede tab på aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked på 128.400 kr., udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked i dansk depot på 17.800 kr., samt tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked på 14.500 kr., som han ikke var berettiget til, hvorved det offentlige blev unddraget 38.862,00 kr. i skat eller led risiko herfor.

3.

skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. dagældende § 13, stk. 1, ved for indkomståret 2017 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sin skatteansættelse, idet han via TastSelv den 7. oktober 2018 og på ny den 15. oktober

2018 indberettede tab på aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked på 132.000 kr., samt udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked i dansk depot på 14.700 kr., som han ikke var berettiget til, hvorved det offentlige blev unddraget 37.944,86 kr. i skat eller led risiko herfor.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af T og af vidnet V1.

Tiltalte er ikke straffet af betydning for sagen. 

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at de urigtige indberetninger af tab på aktier og obligationer samt udbytte af udenlandske aktier er foretaget af tiltalte med forsæt til at unddrage det offentlige skat.

Retten har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at indberetningerne er foretaget via TastSelv på forskellige tidspunkter, herunder tidligt om morgenen og om natten. Retten tilsidesætter således tiltaltes i det hele utroværdige forklaring om, at indberetningen er foretaget af en unavngiven revisor på Y2-sted i Y3-by. Retten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte har forklaret, at han på gerningstidspunktet ikke ejede nogen værdipapirer, ligesom han i øvrigt var uden arbejde. Tiltalte har derfor været klar over, at han ikke var berettiget til fradrag som følge af tab på aktier eller udbytte på udenlandske aktier.

Tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 180.000 kr., jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, dagældende § 13, stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 180.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets afgørelse

Anklagemyndigheden mod

T

(cpr.nr. (red.fjernet.cpr.nr))

(advokat SM, beskikket)

Dom afsagt af Retten i Roskilde den 11. maj 2022 (11A-180/2021) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V1.

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at han på daværende tidspunkt havde gæld i form af bøder til det offentlige. Han husker ikke, hvor ofte han tjekkede sin bankkonto. Han overlod sit NemID til revisoren. Det var hans ven V2, der satte ham i kontakt med revisoren. Han mødtes med revisoren, der fotograferede hans NemID, og som senere foretog registreringerne. Revisoren og V2 sagde begge, at det var lovligt. Han stolede på, at det var lovligt, når de begge sagde det, og da V2 allerede havde fået udbetalt penge fra SKAT. Han meldte revisoren til politiet, da han fik bødeforelægget, men han har ikke hørt fra politiet i den anledning. 

Vidnet V1 har supplerende forklaret bl.a., at kontrolsagen handlede om nogle indtastede beløb, som der ikke var dokumentation for. Hun ved ikke, om der har været ændret på, hvilken konto tiltalte havde som sin NemKonto, og det ville være andre end hende, der havde undersøgt dette, hvis tiltalte havde sagt f.eks., at hans NemID var blevet misbrugt. 

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere straffet ved bl.a. 

-          Dom afsagt af Retten på Frederiksberg den 4. februar 2019 med en bøde på 4.000 kr. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2001 om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.

-          Dom afsagt af Retten i Glostrup den 15. maj 2019 med fængsel i 3 måneder og en bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af knivlovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 8, og færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, 1. pkt., og § 118, jf. § 80, stk. 1.

-          Dom afsagt af Københavns Byret den 18. november 2021 med en bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 55 a, stk. 1.

-          Dom afsagt af Retten i Roskilde den 8. marts 2022 med en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 55 a, stk. 1, og § 80, stk. 1.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret bl.a., at han i lidt over ét år har haft fuldtidsarbejde med transportkørsel i den samme virksomhed. Han er glad for sit arbejde. Han bor hos sin mor. Han har hverken kæreste eller børn. 

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Bødestraffen, der i medfør af straffelovens § 89 er en tillægsstraf, findes passende. Landsretten finder, at der ikke er grundlag for at nedsætte bøden med henvisning til sagsbehandlingstiden. 

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.