Dato for udgivelse
10 aug 2023 16:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 jun 2023 19:25
SKM-nummer
SKM2023.380.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-28695/2022-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Virksomheder
Emneord
hovedanpartshaver, indfrielse af lån, lønoverførsel, udbyttebeskattet
Resumé

Hovedanpartshaveren havde hævet et beløb på 4 mio. kr. i sit selskab, som han efterfølgende betalte tilbage til selskabet. Hævningen på 4 mio. kr. var omfattet af ligningslovens § 16 E, og han blev derfor beskattet af beløbet.

Hovedanpartshaveren anmodede efterfølgende om omgørelse af indfrielsen af lånet, så lånet i stedet skulle anses for ophørt ved konfusion ved lønoverførsel af fordringen til hovedanpartshaveren, subsidiært at lånet skulle anses for indfriet ved apportudlodning af selskabets fordring til hovedanpartshaveren.

Hovedanpartshaveren nedlagde desuden en mere subsidiær påstand om, at lønindberetningen vedrørende hævningen på 4 mio. kr. skulle tilbageføres, så hovedanpartshaverens skatteansættelse blev nedsat i overensstemmelse hermed, og mest subsidiært at lønindberetningen skulle tilbageføres, så han i stedet blev udbyttebeskattet af beløbet på 4 mio. kr.

Landsretten fandt - med henvisning til UfR 2019.545 H - at det er en yderligere betingelse for omgørelse efter § 29, stk. 1, at det civilretligt og faktisk er muligt at tilbageføre dispositionen således, at den disponerende stilles som om dispositionen aldrig havde fundet sted. Da fordringen på 4 mio. kr. blev endelig indfriet den 1. maj 2013 og således allerede var ophørt på tidspunktet for SKATs afslag på omgørelse, er det ikke muligt at tilbageføre denne sådan, at selskabet på ny anses for kreditor i forhold til lånet.  
 
Landsretten tiltrådte desuden, at der ikke kunne ske omgørelse af indfrielsen efter skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, idet der ikke i forbindelse med indfrielsen blev foretaget en skatteansættelse af hovedanpartshaveren.  
 
Landsretten tiltrådte også, at en indberetning af løn til skattevæsenet ikke har karakter af en privatretlig disposition, og der kunne allerede af den grund ikke ske omgørelse af lønindberetningen i medfør af skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1.  
 
Byrettens frifindelse af Skatteministeriet blev herefter stadfæstet.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 E

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-1 A.A.14.1.1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2023-1 C.B.3.5.3.3

Redaktionelle noter

Tidligere instanser:

Landsskatterettens j.nr. 15-2336904

Byrettens SKM2022.382.BR

Appelliste

Parter

A

(v/ advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet

(v/ advokat Tony Sabbah)

Retten i Aarhus har den 1. juli 2022 afsagt dom i 1. instans (sag BS-16516/2020-

ARH).

Dommen er afsagt af

Landsdommerne Flemming Krog Bjerre, Hanne Aagaard og Rikke Brændgaard-Nielsen (kst.).

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt en mail af 16. november 2022 fra statsautoriseret revisor KT med nogle bemærkninger til byrettens gengivelse af hans forklaring for byretten.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

For at grundbetingelserne for omgørelse af en disposition efter skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, er opfyldt, er det som fastslået i Højesterets dom af 6. november 2018 (UfR 2019.545 H) yderligere en betingelse, at det civilretligt og faktisk er muligt at tilbageføre dispositionen således, at den disponerende stilles, som om dispositionen aldrig havde fundet sted. Da fordringen på 4 mio. kr. (det ulovlige aktionærlån) blev endeligt indfriet den 1. maj 2013 og således allerede var ophørt på tidspunktet for SKATs afslag på omgørelse, er det ikke muligt at tilbageføre denne sådan, at G1-virksomhed på ny anses som kreditor i forhold til det ulovlige aktionærlån.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at betingelserne for omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, ikke er opfyldt.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 100.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb samt hovedforhandlingens varighed.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 100.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.