Dato for udgivelse
02 maj 2023 14:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 mar 2023 14:05
SKM-nummer
SKM2023.196.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0026401
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Udbetaling, skattekredit, udvikling, handelsplatform, software
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt et selskab kunne fratrække udgifter til udvikling af en handelsplatform til understøttelse af nærmere angivne produkttyper som forsøgs-og forskningsudgifter, jf. ligningslovens § 8 B og § 8 X.

Landsskatteretten fandt det ikke godtgjort, at udgifterne var relateret til udvikling af et nyt eller væsentligt forbedret produkt. Landsskatteretten lagde vægt på den samlede konklusion i en til sagen afgivet syns- og skønsrapport, hvorefter der ikke ansås at være skabt nye teknologiske fremskridt eller viden med den implementerede handelsplatform.

Landsskatteretten stadfæstede derfor den påklagede afgørelse.

Reference(r)

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a
Ligningslovens § 8 B, de specielle bemærkninger til § 8 B, § 8 B, stk. 1, § 8 X, lov nr. 1379 af 28. december 2011, de almindelige bemærkninger hertil, de specielle bemærkninger til § 8 X, § 8 X, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.2.2.2.20

Indkomståret 2017
Skattestyrelsen har ved genoptagelse af selskabets skatteansættelse for indkomståret 2017 ikke godkendt anmodning om udbetaling af skattekredit med 42.519 kr.

Indkomståret 2018
Skattestyrelsen har ikke godkendt udbetaling af skattekredit med 195.104 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Selskabet drev i de påklagede indkomstår virksomheden H1 ApS med CVR-nr. […]. Virksomheden var administrationsselskab for datterselskabet H2 IVS, med CVR-nr. […], hvis aktivitet var at drive en webshop med henblik på salg af abonnementer og computerspil. I 2017 startede datterselskabet på udvikling af en ny platform, som blev færdigudviklet i 2018.

Datterselskabet har udviklet en handelsplatform til understøttelse af 4 produkttyper, som er en kombination af fysiske produkter og virtuelt service. Disse 4 produkttyper er:

En webshop, hvor kunderne kan få information om platformen, X, og købe produkterne.

En Y, der en fysisk kasse med konsolspil, tilbehør til spilplatforme, merchandise, food mv.

Medlemskaber

Community med bl.a debatforum, blogs og demonstration af spil via 3. partsleverandør.

Der er til brug for sagen den 25. februar 2022 afgivet syns-og skønsrapport ved […] Byret, BS-[…]. Skønsmanden er [navn udeladt], G1. Skønsmanden så ikke systemet i drift.

Af syns-og skønsrapporten fremgår følgende:

Rekvirenten ejer 100% af H2 IVS, hvis aktivitet var at drive webshop med henblik på salg af abonnementer og computerspil til diverse spillekonsoller.

I 2017 og 2018 arbejdede selskabet på udvikling af en ny platform/system. Selskabet udviklede første del af platformen i 2017. Selskabet færdigudviklede platformen i 2018, men med udgangspunkt i den eller de udviklede kildekoder fra 2017.
(…)
10. Spørgsmål fra rekvirenten
Skønsmanden bliver generelt bedt om at forholde sig til hvorvidt der er skabt ny viden og/eller teknologiske fremskridt.

Skønsmanden har valgt at besvare dette ved at tage udgangspunkt i innovationsbegrebet og hermed klassificere type og omfanget af ny viden/teknologiske fremskridt i 4 dimensioner (1).

I spørgsmål 1 - 3 anvendes primært en forretningsmæssig forståelse, hvor spørgsmål IA - IE i større grad anvender en teknologisk vinkel.

De 4 dimensioner (typer af innovation) er:

1.       Produkt-innovation
·         Ændringer i de ting (produkter/services) som en organisation tilbyder
2.       Proces-innovation
·         Ændringer i måden hvorpå produkter/services leveres
3.       Positions-innovation
·         Ændringer i den kontekst hvori produkter/services leveres
4.       Paradigmatisk-innovation
·         Ændringer i den underliggende mentale model (paradigme) som bestemmer, hvad organisationen gør.

Graden af innovation går fra:

·         Inkrementel                       (gøre hvad vi gør, men lidt bedre)

til

·         Radikal   (gøre noget anderledes)

(1) Bessant, J., & Tidd, J. (2007)=. Innovation and entrepreneurship: John Wiley & Sons.

Spørgsmål 1
Skønsmanden bedes oplyse, om den i sagen omhandlede handelsplatform indeholder ny viden og/eller teknologiske fremskridt i forhold til allerede kendt viden og teknik på udviklingstidspunktet i 2018, og i bekræftende fald redegøre for omfanget og karakteren af den ny viden og/eller teknologiske fremskridt.

Svar på spørgsmål 1
Vi vurderer graden af innovation (inkrementel - radikal) på de hver af de 4 dimensioner.

Produkt-innovation

Visionen er at handelsplatformen skal understøtte levering af 4 produkttyper, som er en kombination af fysiske produkter og virtuelle services:

1)       En webshop hvor kunderne kan få informationer om platformen (X) samt købe produkterne (dvs. indholdet af Y-kassen) uden at have et medlemskab / en abonnementsordning
2)       Y, der er en fysisk kasse med konsolspil (på fysiske medier), tilbehør til spilplatforme, Merchandise (f.eks. gaming tøj, figurer, magasiner etc.), Food & Beverage (sodavand, snackbarer, slik, chips etc.)
3)       Medlemskaber (f.eks. med ret til rabat)
4)       Community med bl.a. debatforum, blogs og demonstrationer af spil (via integrationer til 3. partsleverandør

Det er skønsmandens vurdering at de 4 produkttyper ikke i sig selv er udtryk for en radikal innovation, da der er tale om på daværende tidspunkt kendte produkter. Man skal dog ikke underkende værdien af samle de 4 produkttyper i et fælles ’samle’-produkt.

Delkonklusion: Der er tale om simpel, inkrementel produkt-innovation.

Proces-innovation (dvs. ændringer i måden hvorpå produkter/services leveres)

Levering af de 4 produkttyper (som jo er en kombination af digitale og fysiske produkter og services) understøttes i varierende grad af den udviklede X platform (se svar på spørgsmål IA-E).

1)       Webshop ((standard funktionalitet) - meget kendt, også indenfor salg af spil, merchandise og snaks/drikkevarer
2)       Det fysiske produkt Y leveres traditionelt i form af en papæske som indeholder delprodukterne - kendt specielt fra levering af mad f.eks. årstiderne.
3)       Medlemskaber tegnes via webshoppen - udbredt at fastholde kunder ved som (betalende) medlem at kunne få en række fordel f.eks. rabatter.
4)      Community, dvs. sociale medie egenskaber som debatforum, blogs og demofunktionalitet med integration til en række videotjenester, hvor spil kan demonstreres. - Sociale medier, der er målrettet gamere kendes allerede med Discord og Twitch som de bedste eksempler. Integration af blogs og video ind i en webshop er kendt fra specielt byggemarkeders webshops, hvor der gives ideer, råd og vejledning til byggeprojekter. Den mest anvendte integration af video/streaming fra webshops er youtube.com og vimeo.com. Tæt integration mellem en webshop/portal og andre social media egenskaber som chat, meningsudveksling og kommentarer på igangværende streaming af events har skønsmanden ikke stødt på. Normalt vil det være meget tydeligt når man skifter mellem f.eks. en webshop og facebook

Del-konklusionen: Der er tale om inkrementel proces-innovation hvor kendte elementer sættes sammen til nye (leverings)-strukturer.

Position:
Abonnements / månedsboks/kasse var kendt i andre brancher.

H2 lader sig i stor grad inspirere af hele abonnementkasse markedet og får ideerne transformeret ind i en gaming-kontekst.

Del-konklusion: Der er her tale om en inkrementel position-innovation, hvor ideer fra andre markeder anvendes i en gaming kontekst.

Paradigmatisk:
Etablering af en webshop med integrationer til videotjenester og etablering af et community, herunder sociale medier kan være en nyskabelse.

Del-konklusion: Der er her i begrænset grad tale om en inkrementel paradigmatisk innovation.

Spørgsmål 2
Såfremt skønsmanden besvarer spørgsmål 1 benægtende, bedes skønsmanden redegøre for og henvise til den efter skønsmandens opfattelse kendte viden og teknik på udviklingstidspunktet, herunder redegøre for på hvilken baggrund skønsmanden vurderer, at denne er sammenlignelig med den i sagen omhandlede handelsplatform i forhold til viden og teknologiske fremskridt.

Svar på spørgsmål 2
Da spg. 1 er besvaret delvist bekræftende besvares spørgsmål 2 ikke selvstændigt.

Spørgsmål 3
Skønsmanden bedes redegøre for, om/hvorledes det af Selskabet udviklede software indeholder en ny platform/community for gamere i forhold til allerede kendte produkter/løsninger på udviklingstidspunktet i 2017/2018.

Svar på spørgsmål 3
Visionen omkring X platformen indeholder både inkrementel og radikal innovation og skønsmanden vurderer at der ikke på daværende tidspunkt (2018) var en platform af denne type (dvs. som samlede de 4 produkttyper leveret med de beskrevne processer) rettet mod gamere.
Men som det ses af svar på spørgsmål IE har selskabet kun udviklet platformen delvist i forhold til visionen og den udviklede platform for gamere er baseret på kendt teknologi og kendte leveringsprocesser. Platformen vurderes alt i alt til at være en inkrementel udvikling og sammensætning af kendte løsninger.

11. Spørgsmål fra modpart 1
Spørgsmål IA
Skønsmanden bedes beskrive den i 2017 programmerede kildekode og forklare hvorledes den anvendes i samspil med den omhandlende handelsplatform?

Svar på Spørgsmål IA
Basisplatformen er Woocommerce, som er en open source eHandels platform dvs. en platform, hvor man ved hjælp af konfiguration og simpel programmering, nemt kan skabe en webshop. WooCommerce er en af de største eHandels platforme i verden, hvilket bl.a. skyldes at den er gratis open source og nem at tilgå, også for ikke-teknisk orienterede personer. Yderlig er den underliggende platform Content Management Systemet (CMS) Wordpress, der er en af de mest anvendte værktøjer i verden til at skabe websider og opbevare underliggende data og information i en struktureret opbygning. WooCommerce har en front-end og en backend.

Frontend er der hvor man konfigurerer og programmerer brugeroplevelsen dvs. websiders opbygning og præsentation og købsprocessen. Man kan skabe en webshop ved hjælp af indbygget konfiguration (drag and drop og valg). Det kan være at der er ønsker til brugeroplevelsen eller købsprocessen, der ikke kan konfigureres, men som kræver programmering. Denne programmering vil som regel være relativt simpel og udført som programmeringstillæg i de af WooCommerce predefinerede Wordpress templates.

Backend er den del, der hjælper virksomheden med at drive de forretningsprocesser, der har med købsprocesessen at gøre, eksempelvis holde styr på kunder og ordrer men ikke regnskab. Som for frontend kan disse processer og tilhørende websider konfigureres og der kan laves programmeringstillæg.

Da skønsmanden har vurderet at programmeringstillæg, der kun har givet små justeringer i forhold til en konfiguration af WooCommerce, sammenholdt med at identifikation af disse programmeringstillæg på grundlag af manglende dokumentation, er meget svær, har skønsmanden ikke systematisk forsøgt at identificere disse tillæg.

Skønsmanden har søgt efter programmering (også ikke WooCommerce programmering) og Wordpress sider, der giver Webshop/Community væsentlige egenskaber, skønsmanden skønnede måske ikke indgår i WooCommerce standardplatform. Identifikation af egenskaberne, der ligger til grund for denne analyse, sker på baggrund af sagens akter og bilag, samt information fra det møde, der blev holdt i By Y1 mellem sagens parter og skønsmanden og hans assistent d. 15. december 2021. Grundideen med X er at skabe et Gamer community og med en Webshop, egenskaberne er derfor delt i Webshop egenskaber og Gamer Community egenskaber. De egenskaber, der ligger til grund for skønsmandens analyse er derfor:

1. Webshop egenskaber
a.       Abonnements køb - ideen for X er at sælge abonnement, hvor der sendes kasser ud til kunderne en gang om måneden.
2. Gamer community egenskaber
a.       Video/streaming integration med Twitch - Twitch er en video/live streaming tjeneste, der er målrettet Gamere, hvor ideen er at integrere den ind i X.
b.       Blogs
c.        Udvikle et eller integration med en form for socialt medie for gamere, der er medlem af X

I analysen er anvendt information fra sagens, mødet i By Y1 d. 15. december 2021, offentlig information fra f.eks. internettet, samt den kode, der ligger på den på mødet i By Y1 d. 15 december udleverede PC. Yderlig information, der måtte ligge på Pc’en er ikke undersøgt og derfor ikke medtaget, da skønsmanden anser denne information som værende ikke offentlig og ikke en del af sagens akter.

Analyse af 1.a.
Abonnementskøb er en del af WooCommerce standardplatformen og det er således relativt simpelt at konfigurere til at håndtere denne type køb både på frontend- og backend siden. Skønsmanden har derfor ikke undersøgt dybere omkring denne egenskab.

Analyse af 2.a.
WooCommerce har faciliteter til integration af en lang række streaming og video sites, herunder Vimeo og Youtube, men ikke til Twitch. Der fandtes dog allerede 3 parts open source-kode til dette i 2017. Undersøgelse af 3 parts open source kode viser at denne kode er relativt simpel at realisere og bygge ind i WooCommerce.

Analyse af 2.b.
WooCommerce bygger på Wordpress, der som en meget egenskab har at kunne skabe websider med blogs og muligheder for kommentarer. Intergration af blogs ind i WooCommerce er derfor relativt simpelt via Wordpress templates (også fundet på PC’en)

Analyse af 2c.
At skabe et socialt medie kan være kompleks. Alternativet til dette er integration til IGN, Steam, Humble-Bundle, Lootcrate, Reddit eller Discord. Discord bygger på ideen om kommunikation indenfor afgrænsede communities og kan samtidig sættes op til at sikre at det kun er medlemmer af et eksternt community f.eks. X community kan tilgå Discord (X) communitiet. Integrationen af Discord ind i X Websiderne vurderes som relativt nemt at realisere. Der er ikke på den udleverede PC ikke fundet spor hverken indenfor WooCommerce eller udenfor, der viser at egenskaben er eller har været forsøgt implementeret.

Spørgsmål IB
Skønsmanden bedes oplyse hvorledes de i 2018 udviklede kildekoder anvendes i samspil med handelsplatformen, og redegøre for i hvilken grad, at anvendelsen af det udviklede software medfører yderligere omsætning i virksomheden?

Svar på Spørgsmål IB
Første del af spørgsmålet er identisk med dele af spørgsmål IA og derfor allerede besvaret i svar på spørgsmål IA.

Værdiskabelsen af den udviklede kildekode falder i to kategorier:
1.       Konfiguration og simple kodetillæg i forbindelse med opsætning af WooCommerce, så den optræder som en X webshop er relativt stor, da det er det der gør at der overhovedet er en X webshop. Dette er ikke forskelligt fra andre Webshops, der vælger en eHandels platform og konfigurerer den til at fremstå som en identificerbar og unik webshop.
2.       Kodning, der rækker udover WooCommerce og som giver Webshoppen helt nye egenskaber. Her identificeredes i svar på spørgsmål IA følgende nye egenskaber:
a.       Integrere socialt medie som f.eks. Discord (der er ikke fundet indikationer i koden på at dette er implementeret, så skønsmanden betragter det som en ide), og Twitch ind i WooCommerce - Hvis man vil få gamere til at opfatte X som mere end en Webshop, men som et Gamer community og den primære indgang til de behov en gamer har, så er disse i forening essentielle og give stor værdi for X.

Værdiskabelsen kræver dog at man er i stand til at opbygge X til at blive et Gamer community med en kritisk masse af titusinder af medlemmer, samt at disse opfatter X som den primære indgang til Gamer oplevelser. Hvis det ikke opnås, men at X opfattes som en Webshop, så vil det derimod være en belastning og bare give støj, da man har nogle fremtrædende egenskaber, som ikke anvendes og dermed ikke lever op til forventningerne hos gamere.
Indtil slutningen af 2018 fremstår X, som en almindelig webshop […]

(…)

En evt. yderligere (større) omsætning er primært et resultat af tiltrækning og fastholdelse af nye og eksisterende kunder ved at skabe en mere komplet og integreret oplevelse. Der er tale om programmering, der understøtter inkrementel innovation af både produkt og proces (leverance). 

Spørgsmål IC
Skønsmanden bedes oplyse om den udviklede software/kildekode/portal kan overdrages og anvendes til gavn for andre virksomheder?

Svar på Spørgsmål IC
Konceptet og platform kan overdrages, men der mangler dokumentation og en mere transparent struktur i tilføjelserne til WooCommerce. En ny ejer vil sandsynligvis have større værdi af at bruge ideerne bag Gamer Communitiet og eventuelt bruge den tilrettede WooCommerce platform som inspiration, snarere end som genbrug. Skønsmanden finder heller ikke enkelt komponenter i koder, der vil give værdi som bidrag til WooCommerce Open Source communitiet eller på anden måde udstillet med en open source-licens.

Spørgsmål ID
Skønsmanden bedes beskrive hvorledes den udviklede software/kildekode anvendes i virksomheden, herunder i hvilken grad det anvendes internt og/eller er rettet mod eksterne brugere?

Svar på Spørgsmål ID
Den konkrete anvendelse (funktionaliteten) af den udviklede software er beskrevet i svaret til spørgsmål IA. Den til H2 konfigurerede og justerede front-end af WooCommerce er rettet mod X medlemmer og potentielle medlemmer og derfor anvendes denne af eksterne brugere.

Den til H2 konfigurerede og justerede back-end af WooCommerce er rettet mod H2s medarbejdere og derfor anvendes denne af interne brugere. De to Gamer community egenskaber er rettet mod X medlemmer og derfor anvendes disse af eksterne brugere.

H2s medarbejdere kan eventuelt drage nytte af at læse eller analysere de eksterne brugeres indlæg på blogs f.eks. til at få indsigt i trends og behov blandt de (potentielle) kunder.

Spørgsmål IE
Skønsmanden bedes redegøre for, om/hvorledes det af Selskabet udviklede software indeholder ny viden og/eller teknologiske fremskridt i forhold til allerede kendt viden og teknik på udviklingstidspunktet i 2017/2018?

Svar på Spørgsmål IE
I modsætning til spørgsmål 3 går spørgsmål IE på kontekst uafhængig ny viden og/eller teknologiske fremskridt eller på engelsk "emerging technologies". Dette kan falde i to kategorier:
1.       Teknologien er i sig selv og isoleret set helt ny og/eller der er anvendt viden fra nye teknologier.
2.       Den nye teknologi er skabt ved ikke tidligere set sammenkobling af eksisterende teknologier, der tilsammen skaber helt nye arkitektur egenskaber til understøttelse af de 4 typer af innovation.
3.       De enkelte teknologier eller sammenkobling af teknologier i en arkitektur, skaber ny viden.

Emerging technologies 2018

[…]

Skønsmanden har ikke identificeret anvendelsen af en eller flere af disse (emerging) teknologier i systemet og må derfor konkludere at der ikke er anvendt ny viden og/eller teknologier i platformen.
Som eksempel på anvendelsen af "emerging technologies" kunne have været anvendelsen af f.eks. "block chain" til betaling eller skabe bindinger mellem kunderne, eller bruge machine learning til at afkode medlemmernes adfærd i forhold til disses abonnement eller på et indbygget socialt medie.

Del-konklusion: Den implementerede platform indeholder ikke ny teknologi

Ad.2) Den nye teknologi er skabt ved ikke tidligere set sammenkobling af eksisterende teknologier, der tilsammen skaber helt nye arkitektur egenskaber til understøttelse af de 4 typer af innovation.
Da hovedparten af platformen er skabt gennem konfigurering af en open source-platform. er det væsentligt at se på hvor der potentielt kan være nye arkitektur sammenhænge. I spørgsmål IB er identificeret at det kan være

1.       Integration med Twitch - men som også beskrevet så er integration mellem en eHandelsplatform og en video/streaming tjeneste ikke ny. Woocommerce og andre eHandelsplatforme har også før 2017 været klargjort til integration med en lang række streaming/video tjenester f.eks. vimeo og youtube.
2.       Skabe en form for socialt medie for gamere, der har abonnement - som sagt har vi ikke fundet indikationer på at dette er implementeret i platformen og der er derfor på denne baggrund ikke skabt nye arkitektur egenskaber.

Del-konklusion: Den implementerede platformen er ikke en arkitektur, der kan betegnes som noget der giver nye egenskaber i forhold til hvad der er set før.

Ad. 3) De enkelte teknologier eller sammenkobling af teknologier i en arkitektur, skaber ny viden.

Udvikling eller integration af en social platform for medlemmer, som skaber en flydende overgang mellem webshop og socialt medie har potentialet til at skabe ny viden. Men som sagt har vi ikke fundet indikationer på at dette er implementeret i platformen.

Del-konklusion: der er ikke skabt ny viden gennem udviklingen af den implementerede platform og/eller platformen i sig selv.

Konklusion: Der skabes ikke nye teknologiske fremskridt eller viden med den implementerede platform. "

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har for indkomstårene 2017 og 2018 ikke godkendt udbetaling af skattekredit på henholdsvis 42.519 kr. og 195.104 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen for indkomståret 2017 anført følgende:

"1.3 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse
Skattestyrelsen har gennemgået selskabets anmodning om udbetaling af skattekredit for indkomståret 2018. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at selskabet ikke opfylder betingelserne i ligningslovens § 8B.

Af ligningslovens § 8B fremgår:

(…)

Dette præciseres yderligere i høringssvaret fra FSR til lovforslaget:

(…)
For at være omfattet af ligningslovens § 8B skal den erhvervede viden være overdragelig, aktiviteten skal være planlagt og budgetteret og formålet skal være at frembringe resultater eller produkter, som ubegrænset kan overdrages eller handles i det frie marked.

Der er modtaget yderligere materiale fra selskabet, hvoraf fremgår, at selskabets udviklingsomkostninger vedrører opbygning af en platform som skal håndtere gaming branchen. Af selskabets årsregnskab for 2017 fremgår at selskabets formål er at drive webshop med henblik mod salg af spil til konsoller.

Det er oplyst, at der i 2017 har været udvikling af selskabets primære produkt - som er den månedlige boks, i forskellige gamer genre samt udvikling af platformen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at selskabet har udviklet en salgsplatform som skal anvendes til salg af selskabets produkter. De omkostninger som selskabet har afholdt er lønomkostninger til udvikling af portalen, […]. Det udviklede produkt skal anvendes internt i selskabet, til brug for salg af selskabets produkter. For at være omfattet af ligningslovens § 8B, skal det udviklede produkt være overdrageligt, det vil sige, at selve softwaren/portalen skal kunne overdrages og det skal således være dette produkt der indbringer omsætning for selskabet og ikke kunders anvendelse af portalen.

Udarbejdelse af en salgsplatform falder ikke ind under begrebet i ligningslovens § 8B om udviklingsarbejde. Ved udviklingsarbejde forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlige forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Fradragsretten vil desuden omfatte den såkaldte anvendte forskning, dvs. originale undersøgelser med sigte på at opnå videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, primært rettet mod praktiske mål og anvendelser.

På baggrund af det her foreliggende materiale er det Skattestyrelsens opfattelse, at selskabets udgifter ikke er omfattet af ligningslovens § 8B og derved kan selskabet ikke opnå udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8X.

Vi kan ikke godkende udbetaling af skattekredit med 42.519 kr. i 2017. Den skattepligtige indkomst forbliver uændret.

1.4. Selskabets bemærkninger

(…)

1.5. Skattestyrelsens endelige afgørelse

Vi har gennemgået jeres bemærkninger til vores forslag af 14. november 2019. Det er dog fortsat vores opfattelse, at de afholdte omkostninger ikke er omfattet af ligningslovens § 8B.

Det er oplyst i selskabets indsigelse, at den udvikling som selskabet søger skattekredit af vedrører det bagvedliggende system og altså ikke selve platformen, dette er dog ikke i overensstemmelse med de oplysninger som selskabet har indsendt den 8. november 2019, hvori er oplyst følgende vedrørende udviklingen:

(…)

Vi har gennemgået de nye oplysninger samt de billeder der er indsendt for at beskrive udviklingsprojektet. Der ses at være tale om en programmeringsvejledning til brug for opbygning af selskabets salgsplatform. Den backend der er udviklet hænger sammen med den frontend der er udviklet, således at platformen er brugbar. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at både udgifter til frontend og backend er nært sammenhængende, da begge udgiftsposter er nødvendige for at få platformen i drift.

For at udgifterne skal være omfattet af ligningslovens § 8B, skal det udviklede være overdrageligt, det skal altså være den udviklede del, der videresælges og det skal være denne del, som selskabet tjener penge på og altså ikke ved at kunder benytter sig af selskabets produkter på hjemmesiden.

I selskabets årsrapport fremgår det, at selskabets formål er at drive webshop med henblik mod salg af spil til konsoller. Det er således ikke selskabets formål at udvikle produkter til videresalg.

De afholdte omkostninger ses alle at være rettet mod opbygningen at selskabets platform, som skal anvendes internt i selskabet til brug for salg af produkter. Der er således tale om almindelige driftsomkostninger, der ikke er omfattet af ligningslovens § 8B.

På baggrund af de her foreliggende oplysninger kan vi ikke godkende selskabets anmodning om udbetaling af skattekredit på 42.519 kr."

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen for indkomståret 2018 anført følgende:

"1.3 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Skattestyrelsen har gennemgået selskabets anmodning om udbetaling af skattekredit for indkomståret 2018. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at selskabet ikke opfylder betingelserne i ligningslovens § 8B.

Af ligningslovens § 8B fremgår:

(…)

For at være omfattet af ligningslovens § 8B skal den erhvervede viden være overdragelig, aktivite- ten skal være planlagt og budgetteret og formålet skal være at frembringe resultater eller produkter, som ubegrænset kan overdrages eller handles i det frie marked.

Der er modtaget yderligere materiale fra selskabet, hvoraf fremgår, at selskabets udviklingsomkostninger vedrører opbygning af en platform som skal håndtere gaming branchen. Af selskabets års- regnskab for 2017 fremgår at selskabets formål er at drive webshop med henblik mod salg af spil til konsoller.

Det er oplyst, at der i 2018 er udviklet en ny platform, men med udgangspunkt i den udviklede kildekode fra 2017.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at selskabet har udviklet en salgsplatform som skal anvendes til salg af selskabets produkter. De omkostninger som selskabet har afholdt er lønomkostninger til udvikling af portalen, […]. Det udviklede produkt skal anvendes internt i selskabet, til brug for salg af selskabets produkter. For at være omfattet af ligningslovens § 8B, skal det udviklede produkt være overdrageligt, det vil sige, at selve softwaren/portalen skal kunne overdrages og det skal således være dette produkt der indbringer omsætning for selskabet og ikke kunders anvendelse af portalen.

Udarbejdelse af en salgsplatform falder ikke ind under begrebet i ligningslovens § 8B om udviklingsarbejde. Ved udviklingsarbejde forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlige forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Fradragsretten vil desuden omfatte den såkaldte anvendte forskning, dvs. originale undersøgelser med sigte på at opnå videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, primært rettet mod praktiske mål og anvendelser.

På baggrund af det her foreliggende materiale er det Skattestyrelsens opfattelse, at selskabets udgifter ikke er omfattet af ligningslovens § 8B og derved kan selskabet ikke opnå udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8X.

Vi kan ikke godkende udbetaling af skattekredit med 195.104 kr. i 2018.

Selskabet har reduceret den skattepligtige sambeskatningsindkomst med den ansøgte skattekredit. Selskabet har fradrag for de afholdt omkostninger efter reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, a. Vi nedsætter den skattepligtige indkomst med den ikke godkendte skattekredit.

Efter ligningslovens § 8X, stk. 2 skal skattekreditten fordeles på samtlige underskudgivende selskaber i sambeskatningsenheden. Tilbageregulering kan opgøres således:

Vedrørende H1 ApS:

Selvangivet skattepligtig indkomst

-1.902.258 kr.

Tilbageregulering af skattekredit

746.524 kr.

-746.524 kr.

Ansat skattepligtig indkomst

-2.648.782 kr.

Vedrørende H2 IVS:

Selvangivet skattepligtig indkomst

-357.542 kr.

Tilbageregulering af skattekredit

-140.314 kr.

-140.314 kr.

Ansat skattepligtig indkomst

-497.856 kr.

Ansat skattepligtig sambeskatningsindkomst

-3.146.638 kr.

(…)

1.5. Skattestyrelsens endelige afgørelse
Vi har gennemgået jeres bemærkninger til vores forslag af 14. november 2019. Det er dog fortsat vores opfattelse, at de afholdte omkostninger ikke er omfattet af ligningslovens § 8B.

Det er oplyst i selskabets indsigelse, at den udvikling som selskabet søger skattekredit af vedrører det bagvedliggende system og altså ikke selve platformen, dette er dog ikke i overensstemmelse med de oplysninger som selskabet har indsendt den 8. november 2019, hvori er oplyst følgende vedrørende udviklingen:

(…)

Selskabets udviklings aktiviteter relateret sig til opbygning af en ny platform som skal håndtere Gaming branchen, herunder et online community og styring af månedlige kasser med indhold som spil, snacks, drikkelse og merchandise.

Platformen er opbygget på ny i 2018, men med udgangspunkt i den udviklede kildekode fra 2017, som trods problemer har dannet grundlag for den nye platform.

2017 - Herudover har der været udvikling af selskabets primære produkt - som er den månedlige boks, i forskellige gamer genre. Udviklingsomkostningerne hertil har været bestående af egentid for selskabets kapitalejer og direktør, samt materialer i forbindelse med udvikling af boksen og oplevelsen heraf.

Herunder vareindkøb i forbindelse med test af månedsboks konceptet på en mindre gruppe, som gav feedback omkring spil-genre, generel oplevelse af boksen herunder også dens værdi og om de i sidste ende synes den daværende forslåede pris (endte med at stige) levede op til boksens værdi.

2017 - Her blev første del af platformen udviklet, af den eksterne leverandør G2 for udviklingen i form af programmering af kildekode.

2018 - Udviklerne var huset i det gamle kontor på Adresse Y1 i By Y1, hvoraf de benyttede sig af H2s indkøbte materielle produkter som skærme og computere mm.

2018 - Udviklingen har ved udgangen af 2018 medført, at platformen næsten var klar til at kunne håndtere en meget stor mængde af gamere, som via X skal benytte sig af det gaming community der opstår, samt kunne købe månedlige gaming kasser.

Generelt - Der er således tale om udviklingsaktiviteter rettet mod eksterne brugere.

(…)

Vi har gennemgået de nye oplysninger samt de billeder der er indsendt for at beskrive udviklingsprojektet. Der ses at være tale om en programmeringsvejledning til brug for opbygning af selskabets salgsplatform. Den backend der er udviklet hænger sammen med den frontend der er udviklet, således at platformen er brugbar. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at både udgifter til frontend og backend er nært sammenhængende, da begge udgiftsposter er nødvendige for at få platformen i drift.

For at udgifterne skal være omfattet af ligningslovens § 8B, skal det udviklede være overdrageligt, det skal altså være den udviklede del, der videresælges og det skal være denne del, som selskabet tjener penge på og altså ikke ved at kunder benytter sig af selskabets produkter på hjemmesiden.

I selskabets årsrapport fremgår det, at selskabets formål er at drive webshop med henblik mod salg af spil til konsoller. Det er således ikke selskabets formål, at udvikle produkter til videresalg.

De afholdte omkostninger ses alle, at være rettet mod opbygningen at selskabets platform, som skal anvendes internt i selskabet til brug for salg af produkter. Der er således tale om almindelige driftsomkostninger, der ikke er omfattet af ligningslovens § 8B.

Vi kan ikke godkende udbetaling af skattekredit med 195.104 kr. i 2018.

Selskabet har reduceret den skattepligtige sambeskatningsindkomst med den ansøgte skattekredit. Selskabet har fradrag for de afholdt omkostninger efter reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, a. Vi nedsætter den skattepligtige indkomst med den ikke godkendte skattekredit.

(…)"

Klagerens opfattelse
Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at selskabet indrømmes skattekredit efter ligningslovens § 8 X for indkomstårene 2017 og 2018 på henholdsvis 42.519 kr. og 195.104 kr.

Selskabets repræsentant har som begrundelse for påstanden anført følgende:

"Skattestyrelsen har vurderet, at selskabets udvikling af ny salgsplatform ikke berettiger til anvendelse af skattekreditordningen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at udviklingen af nedenfor nævnte salgsplatform/system ikke er omfatte af bestemmelserne i skattekreditordningen, idet "det udviklede produkt skal være overdrageligt, det vil sige, at selve software/portalen skal kunne overdrages og det skal således være dette produkt der indbringer omsætning for selskabet og ikke kunders anvendelse af portalen".

Vi er ikke enige med Skattestyrelsen på følgende punkter:

1.       At skattekreditordningen ikke kan bruges til udvikling af interne systemer, processer mv., når disse anvendes direkte i forbindelse med selskabets salgsaktiviteter.
2.       At H2 IVS ikke har nogen omsætning ved udviklingen i sig selv.

Selskabet har ansøgt om skattekredit for udviklingsomkostninger for 2017 og 2018 på i alt hhv. 193.268 kr. og 886.838 kr. svarende til en skatteværdi på 42.519 kr. og 195.104 kr.

Der er enighed om den talmæssige opgørelse i øvrigt.

Baggrund
H1 ApS (administrationsselskab) ejer 100% af H2 IVS, hvis aktivitet var at drive webshop med henblik på salg af abonnementer og computerspil til diverse spillekonsoller (fx PC, PlayStation, Nintendo m.fl.).

I 2017 og 2018 har selskabet arbejdet på udvikling af en ny platform/system, som var helt unikt i forhold til markedet og dermed et helt nyudviklet system.

H2 har udviklet en handelsplatform, som var den primære generator for fremtidige indtægter og samtidig var omkostningsbesparende ved at den udvikles og styres inhouse.

Selskabets udviklingsaktivitet relaterede sig til opbygning af en ny platform som skulle håndtere Gamingbranchen, herunder et online community og styring af månedlige leveringer (bokse) til abonnementer med indhold som spil, snacks, drikkelse og merchandise.

Selskabets færdigudviklede platformen i 2018, men med udgangspunkt i den eller de udviklede kildekoder fra 2017, som trods problemer dannede grundlag for den nye platform.

2017 - Udover udvikling af salgsplatformen har selskabet arbejdet på udvikling af deres primære salgsprodukt (abonnementer) - som var en månedlig boks, i forskellige gamer genre.
Udviklingsomkostningerne hertil har været bestående af egentid for selskabets kapitalejer og direktør, samt materialer i forbindelse med udvikling af boksen og oplevelsen heraf.

Herunder vareindkøb i forbindelse med test af månedsboks-konceptet på en mindre gruppe, som gav feedback omkring spil-genre, generel oplevelse af boksen herunder også dens værdi og om de i sidste ende synes den daværende forslåede pris (endte med at stige) levede op til boksens værdi.

2017 - Her blev første del af platformen færdigudviklet, af den eksterne leverandør G2, hvis arbejde bestod i udviklingen i form af programmering af kildekode/-er.

2018 - De interne udvikler havde til huse i selskabets gamle kontor på Adresse Y1, By Y1, hvoraf de benyttede sig af H2s indkøbte materielle produkter, så som skærme og computere mv.

2018 - Ultimo 2018 var platformen næsten færdigudviklet og klar til at kunne håndtere en meget stor mængde af gamere, som via [webshoppen] kunne benytte sig af det gaming-community der ville opstå, når platformen kom i drift. Derudover kunne gamerne købe månedlige gaming-bokse (abonnementer) via platformen.

Der er således tale om udviklingsaktiviteter rettet direkte mod eksterne brugere.

Der henvises yderligere til vedhæftet PowerPoint-præsentation og billeder i øvrigt.

Platformen indeholder følgende:

1.       En selvbygget eCommerce platform som sælger spil, konsoller og merchandise, dvs. en webshop.

2.       Salg af medlemskaber.
A)      Det første medlemskab hed "Z" og kostede 39 kr./md., som indebar en lang række fordele for medlemmerne:
·         Prisgaranti
·         Alt til indkøbspriser - Op til 89% besparelse
·         90 dages fortrydelsesret
·         Fri fragt - og levering i By Y1 indenfor 45 min. for yderligere 39 kr.
·         Første 14 dage gratis.
·         1 ekstra års garanti på spil m.v. så længe man var medlem
·         […] - Et selvbygget pointsystem
·         Tilkøb til ens medlemskab;
·         Et ekstra års garanti, billige eSport-, biograf og BonBon Land billetter.

B)       Det næste medlemskab hed "Y" og koster 349 kr./md.:
I Y-konceptet blev der løbende foretaget nye tiltag (nyudvikling), da kunderne altid skulle "overraskes", da de i modsat fald ofte ville miste interessen. Y-konceptet gik ud på, at man hver måned som medlem, fik tilsendt sin egen "gamer boks" med produkter der er tilegnet medlemmets personlige spillestil. Produkterne i Y indeholdt 2-3 konsolspil, drikkelse, snacks, event- og biografbilletter, merchandise, rabatkoder til [webshoppen] og konkurrenceinformationer.

Begrundelse
Skattekreditordningen blev indført ved L21 af 21. november 2011. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget reglerne, at reglerne i første omgang omfatter det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås anvendelse af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

I "processer" må der efter vores klare opfattelse også ligge optimering af virksomhedens egne systemer, nye maskiner osv. således, at virksomheden fortsat er konkurrencedygtig og virksomhedens ydelser/produkter kan sælges.

I processer må der f.eks. ligge frembringelsen af nye eller væsentlige forbedrede software, der anvendes i erhvervsvirksomheden og er en forudsætning for salget af virksomheden ydelser/produkter.

Der er således efter vores opfattelse ikke forskel på om der udvikles ny software, som direkte sælges til eksterne kunder eller til brug i egen virksomhed, hvorved der opnås mulighed for at sælge ydelserne i virksomheden, herunder øge eller fastholde omsætningen. Der vil være tale om nyudvikling af software, som efter praksis berettiger til at anvende skattekreditordningen.

Vi er således ikke enig i, at bestemmelserne i skattekreditordningen ikke omfatter udvikling af interne systemer, processer mv., når disse anvendes direkte i forbindelse med salg af selskabets produkter.

H2 IVS har afholdt væsentlige udgifter til udvikling af ny software, som udover at være en internet baseret salgsplatform også er en medlemsplatform, som i sig selv giver H2 IVS indtægter i form af medlemsindtægter. Der har i januar 2019 til maj 2019 været realiserede medlemsindtægter på ca. 120 t.kr. Der er som tidligere nævnt tale om et helt unikt og nyudviklet softwaresystem, som formentlig ville kunne overdrages til andre virksomheder med samme setup.

Vi er således ikke enige med Skattestyrelsen i, at systemet ikke i sig selv indbringer omsætning for selskabet. Der har som nævnt været omsætning på 120 t.kr. i perioden januar til maj 2019.

Desværre har det vist sig, at omsætningen ikke har været helt så høj som forventet/budgetteret, hvorfor H2 ikke længere havde mulighed for at fortsætte deres virksomhed/udvikling.

Der henvises til uddybende i vores skrivelser til Skattestyrelsen."

(…)"

Repræsentanten er fremkommet med bemærkninger til skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

(…)

Skatteankestyrelsen har den 5. oktober 2022 fremsendt forslag til afgørelse i sagen vedrørende H1 ApS samt Skattestyrelsens udtalelse til sagen.

Skatteankestyrelsen har indstillet, at datterselskabet H2 IVS’ udgifter til udvikling af en softwareplatform ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, og at selskabet H1 ApS derfor ikke er berettiget til udbetaling af skattekredit jf. ligningslovens § 8 X.

Skattestyrelsen har i udtalelse af 4. oktober 2022 tiltrådt Skatteankestyrelsens indstilling.

Vi er afgørende uenige i Skatteankestyrelsen og Skattestyrelsens vurdering af de afholdte udgifter. De afholdte udgifter er klart af en karakter, som er omfattet af ligningslovens § 8 B.

Datterselskabet H2 IVS har i indkomstårene 2017 og 2018 arbejdet på udvikling af en ny platform, som var helt unik i forhold til markedet på daværende tidspunkt.

Udviklingen indebar opbygning af en ny platform, som skulle håndtere gaming-branchen, herunder et online-community og styring af månedlige leveringer (bokse) til abonnementer med indhold såsom spil, snacks, drikkelse og merchandise.

Skatteankestyrelsen begrunder indstillingen med, at selskabet ikke har godtgjort, at de afholdte udgifter er relateret til udviklingen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt i en grad, som kan berettige til udbetaling af skattekredit.

Skatteankestyrelsen har henvist til det foretagne syn og skøn, og har tilsyneladende lagt afgørende vægt på, at skønsmanden har karakteriseret udviklingen som inkrementel innovation.

Det fremgår af syns- og skønsrapporten, at der ved "inkrementel" skal forstås "gøre hvad vi gør, men lidt bedre".

Det fremgår af de specielle bemærkninger til ligningslovens § 8 B, at "fradragsretten i første række omfatter det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser." (vores understregning)

Det fremgår således direkte af bemærkningerne til bestemmelsen, at udviklingsarbejde, som indebærer en forbedring af et produkt, kan være omfattet af ligningslovens § 8 B. At skønsmanden beskriver udviklingen som inkrementel innovation kan derfor ikke i sig selv udelukke, at udgifterne er omfattet af ligningslovens § 8 B.

Skønsmanden er i spørgsmål 3 blevet bedt om at redegøre for, om/hvorledes det af Selskabet udviklede software indeholder en ny platform/community for gamere i forhold til allerede kendte produkter/løsninger på udviklingstidspunktet i 2017/2018.

Skønsmanden besvarer spørgsmålet således:

"Visionen omkring X platformen indeholder både inkrementel og radikal innovation og skønsmanden vurderer at der ikke på daværende tidspunkt (2018) var en platform af denne type (dvs. som samlede de 4 produkttyper leveret med de beskrevne processer) rettet mod gamere.
Men som det ses af svar på spørgsmål IE har selskabet kun udviklet platformen delvist i forhold til visionen og den udviklede platform for gamere er baseret på kendt teknologi og kendte leveringsprocesser. Platformen vurderes alt i alt til at være en inkrementel udvikling og sammensætning af kendte løsninger."

Det fremgår således klart af svaret, at hvis selskabet havde færdiggjort udviklingen af platformen, så ville der være tale om et udviklingsprojekt, som både indeholdt inkrementel og radikal innovation og som havde en karakter, der ikke fandtes på daværende tidspunkt.

Den primære årsag til, at udviklingen ikke blev færdiggjort var, at selskabet løb tør for likviditet, og de var derfor nødt til at stoppe udviklingen af platformen.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, at et udviklingsprojekt for at være omfattet af ligningslovens § 8 B, skal indeholde et usikkerhedsmoment, dvs. usikkerhed omkring omkostningerne, tidshorisonten eller om det forventede resultat kan opnås. Hvis usikkerhedsmomentet fører til, at projektet ikke kan færdiggøres af den ene eller anden grund, bør dette ikke kunne diskvalificere selskabets allerede afholdte udgifter fra at være omfattet af ligningslovens § 8 B. At Skatteankestyrelsen vurderer udgifterne ud fra, hvad selskabet konkret havde nået at udvikle, inden projektet måtte opgives, harmonerer derfor helt klart ikke med, at der stilles krav om et usikkerhedsmoment. Formålet med indførslen af skattekreditordningen var netop at tilskynde til at udføre forsøgs- og forskningsvirksomhed, men hvis ordningen pludselig ikke kan anvendes, hvis projektets usikkerhedsmoment spænder ben for færdiggørelsen af projektet, vil dette formentlig afholde mange virksomheder fra at kaste sig ud i forsøgs- og forskningsvirksomhed. Hvorvidt de afholdte udgifter er omfattet af ligningslovens § 8 B må derfor skulle vurderes ud fra det beskrevne færdige produkt, som selskabet arbejdede hen imod.

Hvis H2 IVS var nået i mål med udviklingen, ville de have stået med et færdigt produkt, som var fremkommet ved udførsel af en forsøgs- og forskningsaktivitet. Dette understøttes af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 3 (refereret ovenfor) samt skønsmandens svar på spørgsmål 1, hvor det anføres, at "Man skal dog ikke underkende værdien af samle de 4 produkttyper i et fælles ’samle’-produkt".

Det forhold at udviklingen af platformen er sket under anvendelse af kendt teknologi og kendte leveringsprocesser kan ikke medføre, at udgifterne ikke kan anses for omfattet af ligningslovens § 8 B. Landsskatteretten har den 10. februar 2022 truffet afgørelse i en sag offentliggjort som SKM2022.289.LSR. Ved udviklingen af den pågældende platform, blev der anvendt standardprogrammeringssprog, og alligevel godkendte Landsskatteretten, at der var tale om forsøgs- og forskningsaktivitet.

Landsskatteretten begrundende blandt andet afgørelsen med, at udgifterne var afholdt som led i en fortløbende udvikling og drift af platformen, at udviklingen af de enkelte projekter ikke kunne anses for at være af rutinemæssig karakter, således at produktet var nyt og innovativt samt platformens avancerede funktioner. Afgørelsen ses på ingen måde at have indgået i vurderingen af nærværende sag. Skønsrapporten understøtter, at der var tale om et udviklingsprojekt, som hvis det var færdiggjort, havde resulteret i et nyt og innovativt produkt, og det er derfor vores klare opfattelse, at de afholdte udgifter er omfattet af ligningslovens § 8 B, og at H1 ApS dermed er berettiget til at anvende skattekreditordningen.

(…)"

Retsmøde
Selskabets repræsentant henviste til syns-og skønsrapportens udsagn om, at man ikke skal underkende værdien af at samle de 4 produkttyper i et fælles samleprodukt. Han gav udtryk for, at integrationen er det nyskabende ved at det, der kendes, bliver samlet til et nyt koncept. Endvidere må det i al udviklingsarbejde typisk gøre sig det gældende, at der vil være elementer af noget, der både kan betegnes som radikalt og inkrementelt.

Landsskatterettens afgørelse
Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Det fremgår af ligningslovens § 8 B, stk. 1, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de 4 følgende indkomstår.

Efter ligningslovens § 8 X kan selskaber/personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed anmode told- og skatteforvaltningen om at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs-og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Der kan højst udbetales skatteværdien af underskud svarende til de afholdte udgifter.

I den forbindelse anses sambeskattede selskaber for en samlet enhed. Anmodning om udbetaling af skattekredit skal indgives af administrationsselskabet, og opgørelse af beløbet sker på grundlag af sambeskatningsoverenskomsten og de sambeskattede selskabers samlede udgifter til forskning og udvikling. Beløb udbetales til administrationsselskabet, jf. ligningslovens § 8 X, stk. 2.

Omfattede aktiviteter
De specielle bemærkninger til ligningslovens § 8 B angiver desuden, at "fradragsretten i første række omfatter det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser."

Selskaber, der har afholdt udgifter, der kan straksafskrives efter ligningslovens § 8 B, kan få udbetalt skatteværdien af disse udgifter efter ligningslovens § 8 X. Ligningslovens § 8 X blev indført ved lov nr. 1379 af 28. december 2011, og af de almindelige bemærkninger hertil fremgår, at "forsknings- og udviklingsaktiviteter afgrænses på samme måde, som forsøgs- og forskningsaktiviteter afgrænses i forbindelse med straksafskrivninger, jf. punkt 3 ovenfor", hvilket omhandler ligningslovens § 8 B. Bemærkningerne til ligningslovens § 8 X bør således inddrages ved afgrænsningen af anvendelsesområdet for ligningslovens § 8 B.

For så vidt angår afgrænsningen af de af § 8 X omfattede aktiviteter fremgår det af de specielle bemærkninger til denne bestemmelse, at "som eksempler på aktiviteter, som ikke er omfattet af forslaget, kan nævnes […] rutinemæssig udvikling af software".

Udvikling af ny software, herunder nye operative systemer, algoritmer, processer mv. vil ifølge praksis være omfattet af ligningslovens § 8 X, jf. ligningslovens § 8 B, stk. 1, og Landsskatterettens afgørelse af 5. maj 2021 offentliggjort i SKM2021.367.LSR.

Omfattede udgifter
De af ligningslovens § 8 B omfattede udgifter er blandt andet lønudgifter til egne medarbejdere og betaling af eksterne konsulenter. Det fremgår af specielle bemærkninger til ligningslovens § 8 B, at "de mest almindelige udgifter, som falder ind under § 8 B, stk. 1, vil formentligt være lønudgifter, udgifter til råstoffer og udgifter til leje af lokaler, maskiner, inventar og lignende driftsmidler. Også betaling for forsøgs- eller forskningsvirksomhed, udført hos andre, vil falde ind under disse bestemmelser."

Den konkrete sag
Selskabet har ved dets datterselskab H2 IVS i indkomstårene 2017 og 2018 afholdt udgifter til udvikling af en applikation og har i de påklagede indkomstår angivet et underskud på henholdsvis 193.268 kr. og 886.836 kr., som selskabet mener skal danne grundlag for udbetaling af skattekredit.

Omkostningerne vedrører udvikling af en handelsplatform til understøttelse af 4 produkttyper, som er en kombination af fysiske produkter og virtuelt service.

Selskabet har oplyst, at de afholdte udgifter vedrører omkostninger i form af lønninger til ansatte medarbejdere i forbindelse med udviklingen af ny software. Disse udgifter kan i overensstemmelse med lovens forarbejder efter deres art være omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1.

Landsskatteretten finder, at selskabet med de fremlagte oplysninger ikke har godtgjort, at udgifterne, afholdt i 2017 og 2018, er relateret til udviklingen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt i en grad, som kan berettige til udbetaling af skattekredit for udgifter afholdt i de påklagede indkomstår. Selskabet har endvidere ikke dokumenteret, hvorved produktet adskiller sig fra allerede eksisterende og lignende produkter på markedet.

Landsskatteretten har endvidere lagt vægt på det foretagne syn og skøn. Til de specifikke 4 typer af innovation, som skønsrapportens analyse omfatter, har skønsmanden svaret, at der er tale om simpel produkt innovation, at kendte elementer sættes sammen til nye strukturer, at ideer fra kendte markeder anvendes, og at der i begrænset omfang er tale om innovation. Skønsmanden anvender begrebet "inkrementel innovation." Begrebet definerer skønsmanden som "gøre hvad vi gør, men lidt bedre".

Vedrørende rapportens spørgsmål nr. 3 om hvorvidt den udviklede software indeholder en ny platform for gamere har skønsmanden svaret, at denne er baseret på kendt teknologi og kendte leveringsprocesser. Skønsmanden anvender her begrebet "inkrementel udvikling" og oplyser, at der er tale om en sammensætning af kendte løsninger.

Skønsmandens samlede konklusion i rapporten er, at der ikke er skabt nye teknologiske fremskridt eller viden med den implementerede handelsplatform.

Landsskatteretten finder herefter, at selskabets udgifter til udvikling af software i de påklagede indkomstår ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B og dermed ikke berettiger til udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X. Landsskatteretten har herved lagt afgørende vægt på de konklusioner, der fremgår af den afgivne syns-og skønsrapport.

Landsskatteretten stadfæster derfor Skattestyrelsens afgørelse.