Dato for udgivelse
30 Oct 2023 13:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2023 12:55
SKM-nummer
SKM2023.506.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0056353
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Kontingenter, foreninger, netværk, skattepligtigt personalegode, indberetning
Resumé

Landsskatteretten stadfæstede, at et selskabs kontingentbetaling for medarbejdernes medlemskab af netværkerne Rotary, Round Table, Relationsfabrikken, Byggesocietetet mv. var anset som skattepligtige personalegoder for medarbejderne. Der blev lagt vægt på, at deltagelsen ikke kunne anses for erhvervsmæssig, men at selskabet derimod i overvejende grad dækkede udgifter, der skatteretligt set var af privat karakter. Der blev endvidere lagt vægt på, at formålet med deltagelsen var at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvor en stor del af programmerne udgjorde sociale aktiviteter med fokus på deltagernes udvikling og kompetenceopbygning. Landsskatteretten fandt, at selskabets kontingentbetaling skulle indberettes som B-indkomst uden AM-bidrag.

Reference(r)

Ligningslovens § 16, § 16, stk. 1 og stk. 3, § 16, stk. 3, 6. pkt.
Dagældende skatteindberetningslovs § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 1
Bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, § 9, stk. 2-4

Henvisning

Skattestyrelsens vejledning om indberetning til e-indkomst (Indberetningsvejledningen)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.A.5.16.3

Skattestyrelsen har anset selskabets betaling af kontingenter for selskabets medarbejdere som skattepligtige for indkomstår 2019 og 2020. Skattestyrelsen har som konsekvens heraf pålagt selskabet at indberette og indeholde A-skat og AM-bidrag for de betalte kontingenter for indkomstår 2019 og 2020. 

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse i forhold til at medlemskontingenterne er skattepligtige, men ændrer Skattestyrelsens afgørelse i forhold til, at kontingentbetalingen er indberetningspligtigt som B-indkomst uden AM-bidrag.

Faktiske oplysninger
H1 A/S’ (herefter selskabet) har fratrukket en række driftsudgifter til kontingenter og arrangementer i forskellige netværk, foreninger og rejser mv. efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Hertil er oplyst, at det er et ønske fra selskabets side, at de ansatte deltager og engagerer sig i relevante foreninger, netværk mv.

Skattestyrelsen har bl.a. anset selskabets betaling af en række ansattes medlemskab i forskellige netværk og foreninger i 2019 og 2020 for skattepligtigt personalegode, hvorefter selskabet er pålagt at indberette udgifterne til Indkomstregisteret. Forhøjelserne for følgende ansatte er påklaget for indkomstårene 2019 og/eller 2020:

 • As medlemskab i Junior Chamber i 2019 og 2020
 • Bs medlemskab i Rotary i 2019 og 2020
 • Cs medlemskab i Ladies Circle i 2019 og 2020
 • Ds medlemskab i Round Table i 2019 og 2020
 • Es medlemskab i Round Table i 2019 og 2020
 • Fs medlemskab i Round Table, Relationsfabrikken og Byggesocietetet i 2019 og 2020
 • Gs medlemskab i Relationsfabrikken i 2019

H1 A/S blev stiftet den 24. august 2000, og er registreret under branchekode 691000 Juridisk Bistand. Selskabets formål ifølge www.virk.dk er at drive advokatvirksomhed.

Selskabet ejes 100 % af selskabet H2 ApS, cvr-nr. […]. Selskabet har ingen reelle ejere og ledelsen er indsat som reelle ejere. Selskabet tegnes af to medlemmer i bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. Der er 12 personer i bestyrelsen.

Selskabet har efter det oplyste ca. [antal] ansatte fordelt på advokatkontorer i By Y1, By Y2, By Y3, By Y4, By Y5 samt By Y6, men rådgiver kunder i hele Danmark. Selskabet dækker de tre overordnede fagområder erhverv, brancher og privat. Fagområdet erhverv omfatter bl.a. ansættelsesret, corporate, entreprise og byggeprojekter, erhvervsejendomme, immaterialret, konkurs og rekonstruktion, M&A og persondataret. Fagområdet brancher omfatter bl.a. brugsforeninger, franchise, landbrug og sundhed. Fagområdet privat omfatter bl.a. arv og dødsboer, skilsmisse og bodeling, testamenter, boligkøb og strafferet.

Selskabets repræsentant har under behandlingen af klagesagen bl.a. oplyst følgende om de ansattes deltagelse i netværker:

"Netværk er i dag en vigtig markedsføringsmetode for H1, da kendskab og personlige relationer er en af de vigtigste indgange til især nye erhvervskunder. Af hensyn til synlighed i markedet og opbygning af kunderelationer er det derfor en bevidst strategi fra H1s side, at selskabets medarbejdere skal engagere sig i relevante foreninger, netværk mv. H1 arbejder løbende på at identificere relevante foreninger, netværk mv. og det forventes, at selskabets medarbejdere deltager og engagere sig i foreninger, netværk mv., som er relevante for dem og H1.

Da det er et stærkt ønske fra selskabets side, at medarbejderne deltager og engagerer sig, betaler H1 kontingentet til de relevante foreninger, netværk mv., som de ansatte deltager i. Der foretages en årlig evaluering af netværkene, hvor der ses på, om de fortsat vurderes at være relevante for H1, og om det fortsat er relevant for H1, at den ansatte er medlem."

A
A havde en lønindkomst på henholdsvis 326.379 kr. i 2019 og 389.650 kr. i 2020, og hun har efter det oplyste primært beskæftiget sig inden for erhvervsområder, herunder med sager inden for entreprise og udbudsret, samt kontrakter og overdragelser.

Selskabet har betalt kontingent for den ansattes medlemskab af netværket Junior Chamber. Det fremgår af selskabets bilag, at der er betalt kontingent for medlemskab af Junior Chamber på i alt 3.575 kr. i indkomstår 2019 og 1.500 kr. i indkomstår 2020. Fordelingen er følgende:

Indkomstår 2019

Bilag 33891 Junior Chamber

2.075,00 kr.

Bilag 34549 Junior Chamber

1,500,00 kr.

3.575,00 kr.

 

Indkomstår 2020

Bilag 35321

1.500,00 kr.

1.500,00 kr.

Fakturaerne fra Junior Chamber International By Y4 er udstedt til A personligt.

A har under behandlingen af klagesagen oplyst følgende om Junior Chamber:

"JCI er et netværk for unge i 20’erne og 30’erne, der vil udvikle sig indenfor blandt andet; Business og Community.

Jeg har siddet i netværket i 3 år nu. Det har givet mig et enormt netværk, og indtil videre også en række mindre sager - primært inden for privat.

Det har derudover - og meget essentielt - givet mig kontakter til samarbejdspartnere m.v., som jeg på sigt forventer, vil afføde kunder/sager til H1.

Vedhæftet er indkaldelse til vores sidste møde, hvor vi var på en form for virksomhedsbesøg. Som det kan udledes heraf, kommer man virkelig i kontakt med interessante profiler i erhvervslivet, hvilket i høj grad er til gavn for H1.

Senest har jeg afviklet en netværksaften i et samarbejde mellem H1, F1-Bank og JCI lokalafdelingerne i By Y1 og By Y4."

Selskabets repræsentant har fremlagt Junior Chambers vedtægter, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

"(…)
§3 JCI Danmarks Formål
(…)
Stk. 4. JCI Danmarks mission er: "To provide development opportunities that empower young people to create positive change." 

Dette gøres ved:

1.       at give medlemmerne kontinuerlig mulighed for at afprøve lederegenskaber i praksis i organisationen

2.       at udvikle opmærksomhed på og accept af ansvaret ved at være samfundsborger.

3.       at deltage i internationalt samarbejde for at fremme forståelsen landene imellem."

Junior Chamber beskrives på Junior Chambers danske hjemmeside (www.jci.dk) således:

"Bliv en del af det førende netværk for unge i 20’erne og 30’erne. Et stærkt netværk, der hjælper dig videre!

JCI er et aktivt fællesskab af unge ambitiøse mennesker, der kommer med en bred faglig baggrund. Vi har fokus på personlig udvikling, projektledelse, lederudvikling og learning by training. Her kan du tilegne dig de kompetencer du mangler, og få de erfaringer, som du skal bruge i fremtiden. Vi har afdelinger spredt ud over hele landet - og du er velkommen til at besøge os!"

På hjemmesiden anføres yderligere: 

"Vi udvikler unge i 20’erne og 30’erne.
Vi er det førende netværk for unge i 20’erne og 30’erne, der vil udvikle sig indenfor et eller flere af vores områder:
Personel Development
Business
Community
International

Vores vision er: To be the leading global network of young active citizens.

Vores mission er: To provide development opportunities that empower young people to create positive change.

Lokalt arbejder vi med at skabe samfundsrelevante projekter, der gør en aktiv forskel i vores nærmiljø, så du kan opbygge erfaring og kompetencer, mens du gør en forskel i samfundet."

På hjemmesiden anføres om Business, som klageren deltager i, bl.a. følgende: 

"Business:
Du får adgang til et netværk af ambitiøse mennesker fra et væld af brancher, små og store, offentlige og private virksomheder i JCI. Mennesker der giver dig kontakter, sparring og input."

På hjemmesiden fremgår det endvidere: 

"Stærkt netværk - lokalt, nationalt og internationalt

I JCI bliver du en del af et netværk af unge mennesker med en bred faglig baggrund og fra et væld af forskellige brancher i både det offentlige og private erhvervsliv. Men du får også adgang til interessante oplægsholdere, innovative virksomheder og offentlige myndigheder, når vi skaber projekter og afholder workshops.

Og da JCI både er en lokal, national og international organisation har du alle muligheder for at møde mennesker i ind- og udland, der er med til at udvikle dig og skabe din fremtid - på samme måde som du har et ansvar for at bidrage aktivt til deres udvikling."

Der er bl.a. fremlagt invitationer til JCIs afdelingsmøder den 25. april 2019, den 22. august 2019, den 21. november 2019 og den 19. december 2019, hvor det bl.a. fremgår følgende:

"Glæd jer til en spændende aften på […] i By Y4 hvor [virksomhed] kommer og fortæller om hvordan man som virksomhed lever af at motivere og flytte mennesker fysisk og mentalt, til en mere aktiv, ansvarlig og sund tilværelse."

"I aften finder vi By Y4s bidrag til den nationale og muligvis internationale Gyldne Mikrofon Konkurrence - glæd dig. Herudover må jeg desværre meddele, at [virksomhed] få dage siden har måtte aflyse besøget, hvorfor udgangspunktet er, at vi mødes på […]. Hvis den plan ændrer sig, så hører I fra mig."

"Glæd jer til et spændende virksomhedsbesøg hos […] hvor [Navn udeladt] vil vise os fabrikken og fortælle historien om denne kæmpe store familieejede virksomhed. Fabrikken er vært for en lille drink inden vi sammen skal ud at spise."

"Glæd jer til et spændende virksomhedsbesøg hos […] hvor [Navn udeladt], konstitueret direktør, viser os rundt og fortæller om at drive […] som virksomhed. Derefter er der lagt i kakkelovnen til en rigtig hyggelig aften inden vi takker af for i år og går på juleferie."

Der er fremlagt invitation til JCI By Y4s valgforsamling den 19. september 2019 kl. 17.45 til 22.00. Det fremgår følgende:

"Nu er tiden til vores næste afdelingsmøde hvor bestyrelsen for næste år skal sættes og vi skal vælge en ny formand som skal bære JCI By Y4 stafetten videre. Her udover er der sørget for et spændende indlæg og der vil efterfølgende være rig mulighed for at netværke i afdelingen."

Der er for indkomstår 2020 fremlagt invitationer til JCI By Y4s generalforsamling den 23. januar 2020. Derudover er der fremlagt en dagsorden for et møde den 20. februar 2020, invitation til JCI By Y4s afdelingsmøde den 10. juni 2020 og den 20. august 2020. Det fremgår bl.a. følgende:

"Glæd jer til en hyggelig og spændende netværksaften i selskab med de skønneste JCl-medlemmer samt forsvarsadvokat [Navn udeladt], der har været forsvarer i blandt andet den omtalte […]-sag, hvor en far blev kendt skyldig i 8 ud af 17 tiltalepunkter vedrørende mishandling og seksuel misbrug af sine børn.

Der vil selvfølgelig blive serveret et lækkert måltid aftensmad, ligesom der vil være rig mulighed for at hænge ud til en øl/sodavand, når der ikke er mere på dagens formelle program."

"Træt af corona? Det er vi. Derfor glæder vi os til at byde jer velkommen til en af By Y4s mest "grønne" og "voksende" virksomheder. Vi skal ikke kun ud og se en virksomhed, som har planter og krukker på hovedet, men en virksomhed som også tænker i bedre og sundere arbejdsmiljøer for ansatte i forskellige virksomheder i Danmark, tænker i renere luft, og en virksomhed, som tænker i trivsel for egne ansatte, hvoraf over 40 % har mere end 10 års anciennitet.

Vi skal høre om [virksomhedens] historie: fra et frø til en solid etableret virksomhed. Hvordan en mand fra By Y4 så et potentiale. Et potentiale som i dag giver arbejde for mere end 100 medarbejdere. 100 medarbejdere, som alle er ansat i en virksomhed, som har medarbejdernes trivsel stående højst på dagsplanen. Hvordan mon den historie er blevet skrevet?"

Et program for JCI’s afdelingsmøder kan eksempelvis se således ud:

"Ankomst:

kl. 17:30

Rundvisning og fortælling

kl. 17:30-19:00

Vi kører samlet til Vinbaren

kl. 19:00

Spisning

kl. 19:30-20:30

Afdelingens halve time

kl. 20:30-21.00

Netværk

kl. 21:00-22:00

Tak for i dag

kl. 22:00"

Et andet eksempel på et program fra JCI’s afdelingsmøder er følgende:

"Ankomst:

kl. 17:45

Spisning

kl. 18:00

Afdelingens halve time

kl. 18:30

Pause

kl. 19:00

[…]-konkurrence samt info v/[Navn udeladt] fra JCI By Y7

kl. 19:15

Netværk i afdelingen

kl. 20:45

Tak for i aften

kl. 22:00"

Arrangementerne varer i de fleste tilfælde fra kl. 17.45 til kl. 22.00. Det fremgår af invitationerne, at der som udgangspunkt er afsat 30 min til spisning i programmet, 30 min til "Afdelingens time" samt tid til "Netværk" og derudover forskellige indslag, ofte af 1 time og 15 minutter eller 1 time og 30 minutters varighed. Den 21. november 2019 var der for eksempel afsat en time til spisning, ligesom der den 19. december 2019 var afsat 1 time og 45 minutters "Surprise julehygge".

B
B havde en lønindkomst på 810.626 kr. i 2019 og 826.653 kr. i 2020, og han har efter det oplyste primært beskæftiget sig inden for erhvervsområder, herunder med sager inden for Corporate, M&A og bestyrelsesarbejde, samt bl.a. kontraktret, risk management, virksomhedsoverdragelse og generationsskifter mm.

Selskabet har betalt kontingent for Bs medlemskab af netværket Rotary og et netværksarrangement i F2-Bank, men alene forholdet om Rotary er påklaget. Det fremgår af selskabets bilag, at der er betalt kontingent for medlemskab af Rotary By Y8 [...] på i alt 6.930 kr. i 2019 og 5.300 kr. i 2020. Fordelingen er følgende:

Indkomstår 2019

Bilag 152643 Rotary

1.700,00 kr.

Bilag 154724 Rotary

1.765,00 kr.

Bilag 157373 Rotary

1.765,00 kr.

Bilag 34143 Rotary

1.700,00 kr.

6.930,00 kr.

Indkomstår 2020

Bilag 34673 Rotary

1.700,00 kr.

Bilag 161785 Rotary

1.700,00 kr.

Bilag 165228 Rotary

1.900,00 kr.

5.300,00 kr.

Fakturaerne fra Rotary By Y8 [...] er i flere tilfælde udstedt til B personligt.

Rotary beskrives på Rotary Danmarks hjemmeside (www.rotary.dk) således:

"Rotary er for dem, som vil udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden. 

Rotary har som formål at fremme og styrke viljen til at gøre noget for andre som en forudsætning for al god virksomhed og det kan anskueliggøres ved at Rotary opmuntrer den enkelte rotarianer til 

·        at udvikle sit netværk,
·        at være åben for andres meninger og vise forståelse for andres vilkår,
·        at anerkende andres indsats og arbejde,
·        at interessere sig for det omgivende samfund og gøre en humanitær indsats,
·        at virke til gavn for international forståelse." 

Det fremgår endvidere følgende af hjemmesiden: 

"Rotary er en unik, verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for mænd og kvinder i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer." 

Selskabets repræsentant har fremlagt vedtægter for Rotary By Y8 [...]. Heraf fremgår bl.a., at klubbens formål og vision er følgende:

1. Formål
Klubbens formål er at tjene Rotarys formål, gennemføre vellykkede serviceprojekter baseret på Rotarys fem tjenestegrene, bidrage til Rotarys fremgang ved at styrke medlemskaber, støtte Rotary Foundation og udvikle ledere over klubniveau.

§ 2. Vision
Klubbens vision er
·         At være et inspirerende og aktivt pusterum i hverdagen
·         At udvikle kammeratskab medlemmerne imellem
·         At udgøre et netværk mellem offentligt of privat ansatte samt selvstændige erhvervsdrivende
·         At sikre plads på den frie talerstol" 

Der er fremlagt mødeoversigt og mødeindkaldelser i Rotary vedrørende møder i 2018, 2019 og 2020.

I 2019 blev der afholdt indlæg ved forhenværende forsvarsminister [Navn udeladt] om arbejdet på Christiansborg (4. februar 2019), oplæg om […] A/S’ etablering i By Y8 (21. februar 2019), oplæg om […] A/S’ tiltag på By Y8 Havn og […] ved virksomhedens daværende økonomichef (28. februar 2019), oplæg ved Land Y1s ambassadør i Danmark om udviklingen i Land Y1 og forholdet mellem Land Y1 og Danmark (7. marts 2019), oplæg om baggrunden for flytningen af […]’s hovedkontor til By Y8 ved […]’s vicekoncerndirektør (28. marts 2019), oplæg om […] aktiviteter indenfor […] ved virksomhedens COO (9. marts 2019), indlæg om […]s nye anlæg i By Y9 ved projektchefen (22. august 2019), indlæg om aktiemarkederne og verdensøkonomien ved medejer og kundechef i fondsmæglerselskab (12. september 2019), oplæg om By Y8 som erhvervsby i international kontekst ved erhvervsdirektøren (19. september 2019), virksomhedsbesøg og -præsentation hos […] (3. oktober 2019), indlæg om By Y8 Kommunes strategi for udsathed ved kommunens projektledere (24. oktober 2019), oplæg om hacking og IT-sikkerhed ved […] (31. oktober 2019), samt indlæg om relanceringen af […] som globalt brand ved den tidligere CMO for […] (28. november 2019).

I 2020 blev der afholdt nytårskur med By Y8s borgmester (7. januar 2020), virksomhedsbesøg og -præsentation hos […] A/S (20. februar 2020), indlæg om økonomisk vejrudsigt for 2020 ved chefstrateg fra F3-Bank (27. februar 2020), indlæg om iværksættervirksomheden […] (20. august 2020) og indlæg ved formanden for fagforeningen […] om [fagforeningens] undersøgelse om arbejdslyst (3. december 2020). Derudover var aktiviteterne i 2020 præget af corona.

For indkomstår 2019 er der bl.a. fremlagt en invitation til "Foredrag om E-sport" den 11. april 2019, kl. 17.30, hvor det fremgår følgende:

"Emne: E-sport er fremtidens store sortsgren, men hvad er det så? Er det bare en flok unge lømler, der spiser chips og drikker cola hele dagen?. Eller er det en sund livsstil, hårdt arbejde og konstant præstation, som enhver anden sport?

Det vil [Navn udeladt] komme forbi og fortælle os om.

Samtidig vil han fortælle om By Y8 E-Sport, en ny spirende klub, der allerede inden den fysisk er etableret, er på landkortet ved nationale såvel som nordiske mesterskaber.

[…]

Der er endvidere fremlagt en invitation til "Foredrag om Dubai og Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater" den 13. juni 2019, kl. 17.30, hvoraf det fremgår følgende:

"[Navn udeladt] fortæller om familiens 2 årige ophold i et land med 200 forskellige nationaliteter og mange forskellige religioner. Et land, der på trods af 7,5 mill indvandrere, IKKE kender til vold, skyderier, røverier og religiøse konflikter.
Landets historiske udvikling, styreform, fremtidig strategi m.m. vil ligeledes blive belyst som oplæg til en åben debat."

Derudover er der fremlagt en invitation til "Indlæg om aktiemarkederne og verdensøkonomien" den 12. september 2019, kl. 17.30, hvor følgende fremgår:

"[Navn udeladt] opdaterer os på udviklingen på de finansielle markeder og kommer ind på udvælgelse af relevante aktier."

Der er fremlagt en invitation til "Besøg hos Vingården […]" den 7. november 2019, kl. 17.00, hvor følgende fremgår af invitationen:

"[Navn udeladt] fortæller om hans store passion for produktion af vin i Danmark, og hvordan man får det til at lykkes med at producere vin, der kan begå sig med de etablerede producenter ude i verden.

Han vil også vise os rundt på vingården og fortælle om produktionen af vin og de andre produkter, der produceres. Der vil også være lidt prøvesmagning af vinen så smagsløgene også får lidt input."

For indkomstår 2020 er der bl.a. fremlagt en invitation til "Håndbold i By Y8 Idrætscenter" den 3. marts 2020, kl. 16.00, hvor det fremgår følgende:

"Kl. 16.00

Velkomst og briefing om [klubbens] udvikling og planer for fremtiden v/[klubbens] formand [Navn udeladt]

Kl. 16.30

Rundvisning i By Y8 Idrætscenters nye bygning og hallen v/[Navn udeladt]

Kl. 17.10

Deltagelse i VIP- og kamparrangement

19.00

Kampen […] starter

Kl. 20:30

Arrangementet slutter"

Der er endvidere fremlagt invitation til "Opstartsmøde for Rotary året 2020/2021 med vinsmagning" den 13. august 2020, kl. 17.30, hvor det fremgår følgende:

"Forestil jer en opstarts aften langt, langt, langt ud over det sædvanlige.

3 retters menu, vinsmagning med 8 forskelllige vine, musik og sang fra 70 erne og 80 erne og ... prisen??

Gratis for vore Rotary kammerater og 165 kr. for ledsagere.

Ja, hvad kan vi forlange mere, ud over at I lader bilen stå hjemme;-)

Uddybende info følger. God sommer og pas på jer selv."

Derudover er der bl.a. fremlagt en invitation til "[…] Fodboldgolf" den 17. september 2020, kl. 17.30, hvor det fremgår følgende:

"Fodboldgolf er en sjov og hyggelig måde at være sammen på. Spillet er enkelt og derfor kan alle være med, uanset alder og evner med en fodbold.

Spillet stammer fra Sverige og går i al sin enkelthed ud på at sparke en bold i hul på færrest mulige spark. Spillet er en mellemting mellem golf, fodbold og minigolf. Køllen/jernet er skiftet ud med foden og golfbolden med en fodbold. På banen der minder om en golfbane, er der opstillet forhindringer, som man skal passere inden bolden skydes i et 60 cm bredt hul."

Der er også fremlagt en invitation til et internt klubmøde den 12. november 2020, kl. 17.30, hvoraf det fremgår følgende:

"Dagsorden: 

Velkomst og orientering ved præsident [Navn udeladt] Elektronisk sang ved [Navn udeladt]
Spisning

3 minutter ved [Navn udeladt]

Orientering om forbrug af madpenge på årsbasis og i Corona kvartalet i forgangne regnskabsår.

Forslag til vedtægtsændring fra [Navn udeladt]: Madpenge skal reguleres/indskrives i vedtægterne.

Vedtægtsændring om honorære medlemmer. (Forslag vedhæftet.)

Strategiske overvejelser for vores dejlige klub i de kommende 3 år. [Navn udeladt], [Navn udeladt] og [Navn udeladt] fremlægger et diskussionsoplæg med et foreløbigt budget, hvor der over de kommende år budgetteres med at tage penge fra formuen samt genere flere penge bl.a. via projekter og indtægter via flere medlemmer.

Opfølgning på Zoom mødet 29/10-20 Status på vort internationale projekt.
Evt."

Det fremgår følgende af invitationen til juleafslutning den 10. december 2020, kl. 17.30:

"Kære Rotarianer og ledsagere!

Vel mødt til By Y8 [...] Rotary Klubs juleafslutning torsdag d. 10.12.20 kl. 17.30

Mødested: […], […], By Y8

Arrangementet afholdes kl. 17.30 - 19.00 Program for aftenen:
Velkomst v. [Navn udeladt] Juleandagt v. [Navn udeladt] Gløgg og brunkager
Musikalsk underholdning præsenteret af [Navn udeladt]

Tilmelding på mødekalenderen + ledsager - Tilmeld jer senest mandag d 07.12.20

Alle Corona-regler overholdes - mundbind må tages af når I sidder på jeres pladser.

Alle rotarianere opfordres til medbringe en juledonation i form af kontanter i en kuvert, som afleveres til AHA­udvalgets medlemmer eller via MobilePay Box-nr. […]. Juledonationerne uddeles jf. tidligere år velgørende formål i By Y8 og omegn."

Det er oplyst, at det typiske møde består af et virksomhedsbesøg eller virksomhedsrelevant foredrag, hvorefter der så efterfølgende er mulighed for at netværke med de deltagende. Det fremgår endvidere af Rotarys hjemmeside følgende:

"Dagsorden:

Et typisk klubmøde indeholder nogle faste punkter - kan variere fra klub til klub - men typisk vil det være:

·         Velkomst ved præsidenten - gæster nævnes specielt
·         Sang
·         5 minutter før tid er medlemmernes mulighed for at komme med ganske korte indslag om næsten hvad som helst.
·         3 minutter - et specielt dansk fænomen, hvor medlemmer efter tur får frit slag på talerstolen til i 3 minutter at tale om et emne, der ligger medlemmet på sinde.
·         Spisning (ved klubber med morgenmøder spises der ofte morgenmad under mødet)
·         Introduktion af foredragsholder
·         Foredragsholder har ordet
·         Spørgsmål til foredragsholder
·         Præsidenten takker af og lukker møde"

Der er fremsendt en medlemsliste for medlemmerne i Bs Rotary-gruppe.

C
C havde en lønindkomst på 587.337 kr. i 2019 og 610.934 kr. i 2020 og hun har efter det oplyste primært beskæftiget sig inden for privatret, herunder med sager inden for familieretten som eksempelvis skilsmisser, testamenter, ægtepagter, arvefordeling mv.

Selskabet har bl.a. betalt kontingent for Cs medlemskab af netværket Ladies Circle. Det fremgår af selskabets bilag, at der er betalt kontingent for medlemskab af Ladies Circle på i alt 4.768 kr. i indkomstår 2019 og 4.716 kr. i indkomstår 2020. Fordelingen er følgende:

Indkomstår 2019

Bilag 152309 Ladies Circle

2.309,00 kr.

Bilag 156623 Ladies Circle

2.459,00 kr.

4.768,00 kr.

 

Indkomstår 2020

Bilag 159886 Ladies Circle

2.407,00 kr.

Bilag 163822 Ladies Circle

2.309,00 kr.

4.716,00 kr.

C har oplyst følgende til Skattestyrelsen:

"Jeg har været med i Ladies Circle By Y7 (LC) siden januar 2015. Det var H1, der ønskede min deltagelse i et netværk i området, og der var i forbindelse med valg af netværk sparring om muligheder og prioritering i forhold til hvilke netværk i området der allerede sad advokater fra kontoret i i forvejen, det sagsområde jeg sidder med mv.

I dette netværk afholdes ca. 14-16 møder årligt, heraf 1 landsmøde og 1 halvårligt møde med hele det distrikt By Y7-klubben hører under. I dette distrikt er bl.a. klubber i By Y1, By Y2, By Y8, By Y10 og By Y11. Ud over møder i egen klub er der mulighed for at deltage i de møder, der afholdes i andre klubber. Formålet var at skabe et netværk i området, få synliggjort H1 i vores område, og at få sager ind til H1.

Formålet med LC generelt er at udvide netværk og skabe relationer mellem kvinder op til 45 år. Da der også er et netværk for de kvinder, der falder for alder- Tangent-klubberne - og da der løbende er fælles møder med disse rækker netværket langt ud over blot medlemmerne i egen klub. Det samme gælder RT, hvor der også er samarbejde og fællesmøder mellem klubberne med yderligere udvidelse af netværket til følge.

Møderne består som oftest i virksomhedsbesøg, oplæg udefra eller interne møder, hvor formålet er at få dybere kendskab til pigerne i egen klub. Dette klubår har bl.a. besøg ved F2-Bank By Y7, med oplæg fra deres private banking chef og investerings strateg, distriksmøde i […] arrangeret af By Y2-klubben samt mit eget besøg i henholdsvis By Y1­klubben og By Y10-klubben med besøg på virksomheder i området været på programmet.

Der er 15-20 medlemmer i By Y7-klubben, der på nuværende tidspunkt omfatter bl.a. salgsansvarlig i norden for […], franchisetager af 2 […]-restauranter, director ved […], ansat i samlevers egen større […]virksomhed beliggende i lokalområdet, selvstændig med mindre virksomhed indenfor […]brancen, head of legal ved […] og en overlæge på By Y7 Sygehus, ligesom jeg fortsat har løbende kontakt derudover til tidligere medlemmer, bl.a. ansat ved […], bankrådgiver, revisor, tidligere afdelingsleder ved […], Global Key Acount Manager ved […] og byggerådgiver ved […].

Kontingentet udgør ca. 2.300 kr. pr. halvår og dækker møder, herunder oplæg og bespisning. Da mange har mulighed for at lægge lokaler på respektive arbejdspladser til møder, hvis der er oplæg udefra eller interne møder, er der ikke udgifter til lokaler. Dette indebærer også at mad typisk kommer udefra i form af sandwich eller lignende. Der kommer løbende forespørgsler og sager ind via netværket, såvel mindre som større sager, både sager direkte til mig og sager der sendes videre til kollegaer. Derudover bidrager netværket med muligheden for at skabe synlighed i området og i de byer, hvor vi har kontorer med henblik på at øge kendskabet til H1 og på sigt generere yderligere sager, ligesom det medvirker til at styrke og understøtte den personlige udvikling."

Det fremgår af Ladies Circle’s hjemmeside (www.ladiescircle.dk), at Ladies Circle blev stiftet i 1930’erne i England som en kvindelig pendant til Round Table. Ladies Circle i Danmark blev etableret i 1949 og Ladies Circle International har i dag 41 medlemslande.

Det fremgår endvidere følgende af hjemmesiden under overskriften "Hvem er vi og hvorfor skal du være med":

"Netværk
Som en del af Ladies Circle har du mulighed for at udvide dit netværk lokalt, nationalt og international."

Og videre under omtalen af netværk:

"Som medlem af Ladies Circle Danmark, får du et kæmpe netværk af circlere.
Vores organisation er delt op i flere niveauer, som vi vil prøve at beskrive her."

Selskabets repræsentant har fremlagt "Lovene for Landsforeningen" og "Lovene for klubber" Ladies Circle Danmark, hvoraf det fremgår, at det formelle formål ifølge lovene for Landsforeningen bl.a. er:

" … at lære medlemmerne mere om andres livsforhold og udvikle medlemmernes selvstændighed og tolerance, og
… at fremme disse formål ved møder, foredrag, diskussioner og ved deltagelse i internationale møder."

Det fremgår af "Lovene for klubber", at det formelle formål for de lokale Ladies Circle klubber er det samme som for Landsforeningen.

Der er fremlagt mødeindkaldelser og programmer for aktiviteterne i Ladies Circle i 2018, 2019 og 2020.

I 2019 er der afholdt arrangementer som eksempelvis distriktsmøde i By Y12, generalforsamling, jubilæumsfest og servicemøde, landsmøde, besøg ved en detektiv, betjent, naturvejleder og guitarist.  

I 2020 er der afholdt arrangementer som eksempelvis distriktsmøde, servicemøde og generalforsamling, foredrag med [Navn udeladt], "[…]", "[…]" og besøg hos [virksomhed].

Det fremgår bl.a. følgende af invitation til distriktsmøde i By Y12 den 14. marts 2019:

"LC […] By Y12 byder velkommen til distriktsmøde.

Der vil være et spændende program med god middag, foredrag med komikeren [Navn udeladt] og der vil være mulighed for at shoppe skønne vare - så husk penge.

Overskudet fra aftenen doneres til […] Hospice.

Fælles kørsel fra […] By Y7 kl. 17:25, tilmelding til [Navn udeladt] på [tlf. …] Glæder mig til en hyggelig aften."

Det fremgår af invitationen til jubilæumsfest den 1. oktober 2019 følgende:

"Kom og vær' med til et brag af en fest, hvor vi fejre LC […] By Y7s 60 års jubilæum .

Temaet far festen er naturligvis 1959. Kam derfor enten påklædt som man gjorde i 59' eller som en på 60 år;) 

Vi mødes hvor festen skal afholdes allerede kl. 15.00, så vi sammen kan hygge og hjælpes ad med at lave maden. Forud for denne aften bliver dem der kan deltage inddelt i tre grupper hvor man enten skal stå for forret (kold). hovedret eller dessert. Derudover skal hver gruppe også stå for en drink. Grupperne vil få et budget pr. kuvert til den del af middagen de skal stå for samt deres drink. De pågældende grupper skal selv stå for at købe ind til deres valgte ret. Mere information følger når vi ved hvor mange/hvem der kan deltage denne dag.

Der vil i løbet af aftenen være forskellige konkurrencer samt underholdning.
Os i bestyrelsen håber på at I vil komme og fejre LC […] By Y7s jubilæum sammen med os i de festlige rammer.
Medlemmer i LC […] By Y7 -meld gerne tilbage på hjemmesiden om hvorvidt I kan deltage eller ej.
Svar senest den 1O. oktober om I kan komme eller ej"

Det fremgår følgende af invitationen til servicemøde den 12. november 2019 hos [virksomhed] i By Y13, hvor temaet var "[…]":

"Vi samler ind til [humanitær organisation], og hvert medlem betaler kr. 100,00 som overføres til klubbens konto: Reg. nr.[…] kt. nr. […].

I har mulighed for at medbringe en gave vi donerer til [humanitær organisation]. Gaven behøver ikke være pakket ind, da vi på aftenen ligeledes har mulighed for at afleverer gaver til […]. Der vil være skoæsker, gavepapir og labels til rådighed, så du skal blot medbringe den/de gaver du ønsker at give samt kr. 20,00 pr. gave du ønsker at give, så skal vi nok sørge for at de bliver afleveret."

I 2020 blev der bl.a. afholdt arrangementet "[Vi fryser eller sveder]" den 7. januar 2020, hvor det fremgår af invitation, at:

"Vi skal vinterbade […] med kyndig vejledning fra By Y4s gladeste forening - […]. Vi mødes kl. 18.00 ved By Y4s badeanlæg […].

Der er fælleskørsel fra […] kl. 17.30. Tilmelding til [Navn udeladt] på [tlf. …].

Husk badetøj, håndklæde og evt- morgen/badekåbe. Der er mulighed for en tur i sauna efter det kolde gys.

Derefter kører vi til […] i By Y4, hvor vi skal spise og holde møde.

Bonusinfo. Vi spiser først efter svømmeturen og vi skal optage [Navn udeladt]."

Den 18. februar 2020 blev der afholdt foredrag med [Navn udeladt], hvor det fremgår følgende af invitation:

"Vi skal til foredrag med [Navn udeladt] i By Y7 […] teater .

Vi mødes til spisning på resturant […], [adr], By Y7 kl. 17.15. Ca. 18.30 går vi i samlet flok til By Y7 […] teater, hvor foredraget starter kl. 19. Efter foredraget skal vi holde møde hos [virksomhed], [adr], By Y7.

Der er mulighed for at mødes med mig (Navn udeladt) på […]' parkeringsplads kl. 17, hvor I kan stille bilen. Hvis I vil benytte jer af den mulighed, skal I give mig besked på [tlf. …]."

Der er bl.a. også fremlagt en invitation til et møde afholdt "Ude i det fri" den 20. juni til den 21. juni 2020, hvoraf følgende fremgår:

"Vi mødes kl. 10 på […]s parkringspalds i vores sorte Le T-shirts (dem vi købte til distriktsmødet). Derfra kører vi i samlet flok til […], hvor vi holder møde og spiser frokost.

Vi skal have guidet rundtur i parken og overnatte i Shelter Deluxe. I kan se det forventede program her […].

Vi skal spise middag på […] (og ikke omking bålet, som der står i programmet) […].
Søndag spiser vi morgenmad i […] inden vi kører hjem.

Det er vigtigt at melder fra på hjemmesiden besked senest mandag den 15. juni 2020, hvis I ikke kommer (og skriv i kommentarfeltet, hvis I ikke bliver og sover)

Pakkeliste:
Sort LC T-shirt (den skal du have på)
Sovepose, dyne, lagen og pude. Der er redt op i shelteren med madrasser og skind. Tøj og sko, der passer til årstiden, vi skal være udenfor hele dagen.
Evt . skiftetøj til middagen
Et ekstra tæppe til om aftenen og en lommelygte."

Arrangementerne varer i de fleste tilfælde ca. fra kl. 18:00 til 23:00 ifølge mødeindkaldelserne. Det fremgår også af flere mødeindkaldelser, at der er spisning på programmet. Det er oplyst, at det typiske møde består af et virksomhedsbesøg eller virksomhedsrelevant foredrag, hvorefter der så efterfølgende er mulighed for at netværke med de deltagende, samt spisning.

Det er endvidere oplyst af repræsentanten, at på de ordinære møder holdes typisk et oplæg fra et af medlemmerne om et valgfrit emne, der kan være erhvervsmæssigt, politiske eller noget helt tredje (i referaterne er dette punkt typisk benævnt "3 minutter"), gennemgang af referater fra møder i andre klubber i Danmark til orientering og inspiration (typisk benævnt "breve" eller "brevgennemgang"), samt et oplæg fra et medlem om et aktuelt emne eller en aktuel problemstilling indenfor vedkommendes erhverv (typisk benævnt "EGO-branche" eller "Du er på…").

D
D havde en lønindkomst på henholdsvis 522.824 kr. i 2019 og 547.328 kr. i 2020 og har efter det oplyste primært beskæftiget sig inden for erhvervsområder, herunder med sager inden for erhvervsejendomme, landbrugsret mv., samt områderne konkurs og rekonstruktion, lejeret og erhvervslejeret.

Selskabet har betalt kontingent for Ds medlemskab af netværket Round Table. Det fremgår af selskabets bilag, at der bl.a. er betalt kontingent for medlemskab af Round Table […] By Y14 på i alt 10.350 kr. i indkomstår 2019 og 10.200 kr. i indkomstår 2020. Skattestyrelsen har ikke anset selskabets betaling til By Y4 Udlejerforening som skattepligt. Fordelingen af betaling for Round Table er følgende:

Indkomstår 2019

Bilag 152446 Round Table

2.600,00 kr.

Bilag 153754 Round Table

2.600,00 kr.

Bilag 156930 Round Table

5.150,00 kr.

10.350,00 kr.

 

Indkomstår 2020

Bilag 160261 Round Table

4.000,00 kr.

Bilag 161691 Round Table

2.850,00 kr.

Bilag 164232 Round Table

3.350,00 kr.

10.200,00 kr.

Fakturaerne fra Round Table er udstedt til D personligt.

D har oplyst følgende til Skattestyrelsen:

"Da det har været et ønske fra H1s side, at jeg som led i min ansættelse som advokat, er tilknyttet et erhvervsnetværk, har jeg formået at blive optaget som medlem i erhvervsnetværket Round Table. Det er anført som et vilkår i undertegnedes ansættelseskontrakt, at "arbejdsgiveren betaler kontingent for Advokatsamfundet, lokal advokatforening, Junior Chamber, Round Table og lignende" Det er på baggrund af arbejdsgivers ønske, at jeg har opsøgt og opretholder medlemskabet i Round Table. I den lokalafdeling jeg er optaget som medlem, er jeg den eneste advokat, hvorfor alle juridiske diskussioner, spørgsmål og opgaver naturligt bliver adresseret til undertegnede.

For at blive optaget som medlem i en lokalafdeling af Round Table kræver det, at samtlige siddende medlemmer ikke har indvendinger mod et potentielt nyt medlem. Derfor har det ofte den afledte præventive effekt, at der oftest alene sidder én person fra hver branche, Det er tit også i medlemmernes interesse, så de siddende medlemmer loyalt bruger medlemskabet i erhvervsnetværket, når man skal bruge ekspertise, som et andet medlem i klubben besidder. I den lokalafdeling jeg sidder som medlem af, indgår én fra følgende brancher, hvoraf hvert medlem er indehaver af virksomheden:

Tømrer, Skiltebranchen, Landmand, Arkitekt, Bogholder, Betonarbejder, Ejendomsmægler, Automekaniker, Bilsælger, Bankmand, Revisor, Indehaver af en virksomhed i metalindustrien, Jordrens virksomhed, VVS er, Taxa og Bus virksomhed, Udlejningsvirksomhed.

Der er via netværket kommer adskillige opgaver af juridisk karakter til undertegnede, hvilket har været alt fra, udarbejdelse af lejekontrakter, ejendomshandler, gennemgang og forhandling af kontrakter af forskellige slags, reklamationssager, inkassosager, mv. Hvoraf flere er faste klienter i huset i dag takket være netværket.

Netværksmøder inkluderer en let aftensanretning, hvilket oftest er i klubbens egne lokaler, hvor et medlem er ansvarlig for, at der er bespisning til mødet. Før aftensmåltidet har der altid været et fagligt indlæg og/eller virksomhedsbesøg hos en erhvervsvirksomhed, hvor det faglige erhvervsnetværk eller professionel udvikling/uddannelse er i højsædet."

Det fremgår af Round Table Denmarks hjemmeside (www.rtd.dk), at:

"Round Table er et uformelt erhvervsnetværk for mænd mellem 20 og 40 år, der under mottoet “Adopt - Adapt - Improve", har til formål at fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat, at udvide medlemmernes kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession, samt at virke for forståelse og venskab, såvel nationalt som internationalt, uanset race, tro eller politisk overbevisning."

Derudover fremgår det følgende formål:

"Formålet er at fremme medlemmernes personlige udvikling gennem et engageret medlemsskab, der giver et godt kammeratskab og netværk på tværs af faggrupper og geografiske forhold.
Gennem sit medlemsskab møder man mange mennesker, organisationer og virksomheder, som man ellers ville have svært ved at komme i kontakt med som privatperson.

Både herhjemme og internationalt er der mange tilbud om møder og rejser, der hver for sig gør medlemsskabet og den personlige udvikling til en del af livet.

Mange tablere ser med glæde tilbage på tablertiden, når de er faldet for aldersgrænsen på 40 år. Som efterfølgelse af medlemsskabet i Round Table findes der en række Ex-table klubber, hvor tablere efter at have forladt RT, fortsætter tablerlivet.
Medlemmer i disse klubber mødes regelmæssigt.

Herudover findes der en række uformelle klubber, de såkaldte mumieklubber."

Endelig fremgår det af hjemmesiden følgende om netværket:

" Som medlem af Round Table får du:
·        et uformelt netværk med en bred vifte af professioner
·        personlig udvikling
·        mange nye relationer via den lokale klub, distriktet og på landsplan
·        adgang til mange spændende virksomhedsbesøg
·        foredrag om aktuelle, kulturelle, sociale eller samfundsrelaterede emner
·        evner til at lære at lytte og forstå andres ideer eller udfordringer"

Selskabets repræsentanten har endvidere fremlagt foreningens love (vedtægt) for klubberne under landsforeningen. Heraf fremgår bl.a., at medlemmerne klassificeres efter erhverv, og at der normalt kun kan være to medlemmer inden for hver klassifikation, jf. § 2, nr. 1. Af lovene fremgår endvidere, at det er et krav, at medlemmerne deltager i minimum 50 % af møderne, da de ellers kan ekskluderes, jf. § 4, nr. 1 (2), og at der er mødepligt til møderne, jf. § 8, nr. 1 og 2.

Der er fremlagt eksempler på mødeindkaldelser i Round Table i 2019 og 2020.

Der er bl.a. fremlagt invitation til virksomhedsbesøg hos By Y1 Biogasanlæg den 21. marts 2019, hvor det fremgår følgende af invitationen:

"VÆR OBS PÅ MØDETIDSPUNKTET!!!

Tid til at tilbringe tid med XT'erne.
Vi mødes i klubben 18.00 og skal være ved By Y1 Biogasanlæg 18.30. Vel mødt."

Det fremgår følgende af den fremlagte invitation til besøg hos […] A/S i By Y15 den 7. november 2019:

"Årets fællesmøde med XT, hvor vi skal besøge […] A/S i By Y15. Tidligere tabler [Navn udeladt] vil være vores vært og fortælle om virksomheden og sikkert også om deres nye invisteringer i lager osv.

Efterfølgende spiser vi ude..."

Det fremgår endvidere af invitationen til et [virksomheds]besøg hos […] i By Y14 den 5. december 2019 følgende:

"Vi mødes kl. 19.00 ved [virksomheden] (Når man køre ind af porten skal man med det samme til venstre og følge vejen rundt. Så burde resten give sig selv :-).

Program:

19.00

Starter med at spise

Ca. 19.30

[Navn udeladt] fortæller om [virksomhedens] historie.

Ca. 20.45

Slutter hos [virksomheden]

Ca. 21.00

RT-møde hos [Navn udeladt]"

Der er fremlagt en invitation til et virksomhedsbesøg hos […] den 21. november 2019, hvoraf følgende fremgår:

"Vi skal høre lidt omkring [virksomheden], en virksomhed med fart på ([…]), der udfører alle typer opgaver indenfor.. ja, du har måske gættet rigtigt: skovdrift. Det bliver kanon!"

Derudover er der fremlagt en invitation til besøg hos [klatrepark] den 12. september 2019, som er oplyst til at være et mere socialt arrangement.

Der er endvidere fremlagt en invitation til virksomhedsbesøg hos […] den 23. januar 2020, hvoraf følgende fremgår:

"Opdateret:

[…] - Ledende inden for rensning og genanvendelse af spildevand. 

Lige en lille teaser om [Navn udeladt] som forestår aftenens møde:
[Navn udeladt] er leder af godt [antal] medarbejdere i sin virksomhed, som fremstiller vandrensningsanlæg […] - og i den rolle er hun på scenen i […] i By Y4 for at tale til forsamlingen."

Det fremgår følgende af invitationen til et møde med en ejendomsmægler den 20. februar 2020:

"Årest egobranche bliver ved vores kære ejendomsmægler, [Navn udeladt], der vil give os et dybere indblik i hvordan boligmarkedet har det og fungere i vores lokalområde" måske ;)"

Derudover er der fremlagt en invitation til arrangement hos By Y15 Wellnesshus den 5. marts 2020 af mere social karakter som håndlæsning, yoga og spisning. Af sociale arrangementer afholdes der eksempelvis også julefrokoster mv.

Arrangementerne varer i de fleste tilfælde fra ca. kl. 18:00 til 23:59 ifølge mødeindkaldelserne. Det fremgår af flere mødeindkaldelser, at der er spisning, fx i form af en sandwich. D har oplyst, at det typiske møde består af et virksomhedsbesøg og -præsentation, hvorefter der så efterfølgende er mulighed for at netværke med de deltagende. En del møder i 2020 blev aflyst på grund af Corona, hvor der i stedet blev afholdt nogle teams-møder, bl.a. et foredrag vedrørende aktiemarkedet og aktieinvestering.

Det er endvidere oplyst, at på de ordinære møder holdes typisk et oplæg fra et af medlemmerne om et valgfrit emne, der kan være erhvervsmæssigt, politiske eller noget helt tredje (i referaterne er dette punkt typisk benævnt "3 minutter"), gennemgang af referater fra møder i andre klubber i Danmark til orientering og inspiration (typisk benævnt "breve" eller "brevgennemgang"), samt et oplæg fra et medlem (typisk benævnt "Ordet frit", "EGO-branche" eller lignende). Til alle invitationer er der vedhæftet en række breve.

E
E havde en lønindkomst på henholdsvis 446.761 kr. i 2019 og 441.248 kr. i 2020, og han har efter det oplyste primært beskæftiget sig inden for erhvervsområder, herunder med sager inden for bl.a.  ansættelsesret, corporate, erhvervsejendomme og M&A.

Selskabet har betalt kontingent for Es medlemskab af netværket Round Table. Det fremgår af selskabets bilag, at der er betalt kontingent for medlemskab af Round Table […] på i alt 13.272 kr. i indkomstår 2019 og i alt 13.537 kr. i 2020. Fordelingen er følgende:

Indkomstår 2019

Bilag 158349 Round Table

13.272,00 kr.

13.272,00 kr.

 

Indkomstår 2020

Bilag 164136 Round Table

13.537,00 kr.

13.537,00 kr.

Der er ikke anført modtager på fakturaer fra Round Table […].

Der kan henvises til gennemgang under forrige afsnit om hjemmeside, love og det oplyste om mødeindhold i øvrigt i Round Table.

E har oplyst følgende til Skattestyrelsen:

"Jeg kom med i RT[…] i By Y1 efter at min nærmeste leder, F, var på vej ud af netværket på grund af aldersgrænsen i foreningen og derfor bad mig om at tage hans plads i netværket. Min deltagelse i netværket blev anset som et strategisk godt træk for firmaet, da vi gerne ville opretholde den gode kunderelation til de mange medlemmer i klubben som samtidig er kunder hos H1.

Foreningens formål er at fremme medlemmernes udvikling, at opnå kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession og at danne relationer såvel nationalt som internationalt. Dette opnås blandt andet ved lukkede Facebook-sider, hvor medlemmerne laver opslag om opgaver deres virksomhed skal have løst, som andre medlemmer kan byde ind på. Jeg har pt. to opgaver for kunder udenfor H1s normale geografiske kundeområde, som er opstået på baggrund af sådanne medlemssider.

Medlemmernes kontingent bruges på alle udgifter der er forbundet med afholdelse af møder, hvilket bla. er bespisning, udgifter til foredragsholdere, rejseudgifter til møder med andre klubber ved fællesarrangementer og udgifter til vedligeholdelse af de lokaler der lejes til brug for møderne.

Klubben består af ejere og ledere i firmaerne: […]. Alle sammen er lokalt repræsenterede virksomheder i vores oplagte kundesegment.

Indenfor de seneste måneder har vi lavet blandt andet ansættelseskontrakter, testamenter og håndteret entreprisesager for nogle af klubbens medlemmer."

Der er fremlagt eksempler på Es mødeindkaldelser i Round Table i 2019 og 2020.

Der er bl.a. fremlagt invitation til et møde den 18. februar 2020 med indlæg/foredrag ved en erhvervspsykolog, hvoraf følgende program fremgår:

"18:00

Vi mødes i klubhuset

18:15

Indlæg v/Erhvervspsykolog [Navn udeladt] (RT[…]) "Med Erhvervspsykologen på arbejde"
Vi får et indblik i hvad en erhvervspsykolog laver og han giver sit bud på hvorfor nogle mennesker aldrig får succes på trods af dygtighed.
Forhåbentlig får vi også et par tip til mental styrke i erhvervslivet!

19:50

Spisning

20:45

Ordinært møde"

Derudover er der fremlagt følgende program for virksomhedsbesøg hos [virksomhed] i By Y1 den 15. september 2020:

"[Virksomheden] er genopstået, blandt andet ved hjælp af RT[…]’s helt egen krofatter, [Navn udeladt].

Vi starter med oplæg ved [virksomheden], hvor vi skal høre om en sand lækkerbisken af en "Den Grimme ælling"-historie: Faldet, genopstandelsen og fortsættelsen af denne mastodont indenfor spiseoplevelser i By Y1.

Efter oplæg får alle udleveret en spise- og drikke jeton til brug hos [virksomheden].
(…)

18:00

Vi mødes ved [virksomheden] [adr.]

18:10

Oplæg ved [virksomheden]

19:00

Spisning

20:00

Retur til […], [adr.]

20:15

Optagelse

21:00

Ordinært møde"

Der fremgår følgende af mødeindkaldelsen til et møde den 24. november 2020 med oplæg fra en af Danmarks førende inden for podcasts:

 "Hej Tablere
Hermed mødeindkaldelse til møde 8 som i denne Corona-tid vil foregå online. Bemærk at der ikke er vedhæftet et PDF eftersom i skal kunne følge et par links som er nederst.

Som tidligere nævnt har bestyrelsen fundet muligheder i dagligdagens begrænsninger - Ved dette møde udmønter det sig i et oplæg af en foredragsholder fra øverste skuffe: [Navn udeladt] indenfor podcasts. Vi taler her om en absolut sværvægter indenfor podcasts, disciplinens Elkjær og en sand Gandalf i at tryllebinde sit publikum.

[…] skaberen af Danmarks ubestridt bedste podcast: ' […].

Vores møde 8 markerer også en verdenspremiere indenfor RT[…]-universet: Tablerne får lektier for! Det er helt vitalt at i får lyttet til […] podcasten "[…]
Den tager 66 minutter og vil danne rammen for vores møde med [Navn udeladt] - Do it!

18:15:

Vi mødes på Teams (efter i har spist med familien)

18:30

[Navn udeladt] skitserer spillereglerne for Teamsmøder

19:00

Foredrag ved [Navn udeladt]

20:45

Ordinært møde

22:00

Hygge og røverhistorier"

F
F havde en lønindkomst på 736.810 kr. i 2019 og 746.544 kr. i 2020, og han har efter det oplyste primært beskæftiget sig inden for erhvervsområder, herunder med sager inden for Corporate, Entreprise og byggeprojekter, M&A og bl.a. selskabsretlige områder.

Selskabet har for 2019 og 2020 betalt kontingent for medlemskab af netværket Round Table […], Byggesocietetet, Relationsfabrikken og en Studierejse til [udenlandsk] By Y16 (arrangeret af Byggesocietetet) samt deltagelse i Netværk By Y6 i 2019, men dette forhold er ikke påklaget. Det fremgår af selskabets bilag, at der er betalt i alt 36.669 kr. i indkomstår 2018. Fordelingen er følgende:

Indkomstår 2019

Konto 1884

Bilag 33095 Byggesocietetet

3.000,00 kr.

Bilag 153988 Round Table

4.700,00 kr.

Bilag 156635 Round Table

12.000,00 kr.

Bilag 34321 Netværk By Y6

1.000,00 kr.

Konto 1883

Bilag 33569 Byggesocietet inkl. moms

2.937,50 kr.

Bilag 33070 Relationsfabrikken inkl. moms

11.625,00 kr.

35.262,50 kr.

 

Indkomstår 2020

Konto 1884

Bilag 34999 Byggesocietetet

3.000,00 kr.

Bilag 164407 Round Table

12.000,00 kr.

Konto 1883

Bilag 35239 Byggesocietetet inkl. moms

2.968,75 kr.

Bilag 34770 Relationsfabrikken inkl. moms

11.625,00 kr.

26.594,00 kr.

F er anført som attention på de fleste af fakturaerne fra Relationsfabrikken og Byggesocietetet udstedt til H1 A/S. En faktura fra Byggesocietetet er udstedt til F personligt. Der er ikke anført modtager på fakturaerne fra Round Table.

Round Table
Der henvises til tidligere afsnit vedrørende information om Round Table på netværkets hjemmeside og det af repræsentanten fremlagte af love.

Der er ikke fremlagt eksempler på mødeindkaldelser i Round Table for F, men repræsentanten har henvist til materiale fremlagt for møder i Round Table på den ansatte i selskabet (herefter E), som overtog Fs medlemskab i Round Table i løbet af 2019.
E har oplyst, at det typiske møde består af et virksomhedsbesøg eller virksomhedsrelevant foredrag, hvorefter der så efterfølgende er mulighed for at netværke med de deltagende, samt spisning. Det er endvidere oplyst, at på de ordinære møder holdes typisk et oplæg fra et af medlemmerne om et valgfrit emne, der kan være erhvervsmæssigt, politiske eller noget helt tredje (i referaterne er dette punkt typisk benævnt "3 minutter"), gennemgang af referater fra møder i andre klubber i Danmark til orientering og inspiration (typisk benævnt "breve" eller "brevgennemgang"), samt et oplæg fra et medlem om et aktuelt emne eller en aktuel problemstilling indenfor vedkommendes erhverv (typisk benævnt "EGO-branche" eller lignende). I 2020 var aktiviteterne stærkt påvirket af Corona, men der blev i stedet afholdt nogle teams-møder.

Derudover kan der henvises til det af E oplyste om Round Table, som fremgår af tidligere afsnit om Round Table.

Der er bl.a. fremlagt invitation til et møde den 18. februar 2020 med indlæg/foredrag ved en erhvervspsykolog, invitation til virksomhedsbesøg hos [virksomhed] i By Y1 den 15. september 2020 og et møde den 24. november 2020 med oplæg fra en af Danmarks førende inden for podcasts. Af sociale arrangementer afholdes der eksempelvis julefrokoster mv.

Relationsfabrikken
Det fremgår følgende af Relationsfabrikkens hjemmeside (www.relationsfabrikken.dk): 

"Vi skaber relationer mellem mennesker

Vi lever i en verden, hvor værdien og omfanget af virksomhedernes netværk får større og større betydning.

Netværk er en meget værdifuld og nødvendig ressource, som enhver virksomhed bliver nødt til at tage stilling til og på et eller andet plan involvere sig i.

Flere og flere virksomheder arbejder med netværk på et strategisk niveau for at stå bedre rustet i forhold til blandt andet:
1.       Innovation
2.       Rekruttering
3.       Ledelse
4.       Salg
Skal vi være din virksomheds næste match?"

Det fremgår endvidere følgende af hjemmesiden:

"Hvad er et netværk?

Dit netværk er kort og godt alle de mennesker, du kender. Dit personlige netværk er således din familie, venner, kolleger og så videre. Dit erhvervsnetværk er alle dem, du samarbejder med i din virksomhed. Det er eksempelvis dine kunder, samarbejdspartnere og ambassadører.

Lige såvel som dit personlige netværk er vigtigt for dig som person, er dit erhvervsnetværk altafgørende for din virksomhed. Ved at have et stort og stærkt netværk får du nemlig en lang række fordele som erhvervsdrivende. Netop derfor er det værd at overveje at indgå i et netværk.

Først og fremmest får du gennem en netværksgruppe udbredt din virksomheds navn til en masse andre erhvervsdrivende. Det kan resultere i nye samarbejder eller nye kunder. Derudover får du gennem et netværk adgang til alle de andre medlemmers viden og erfaringer, og det kan du drage nytte af i din virksomhed. Sidst, men ikke mindst, får du opbygget stærke relationer, og det betyder, at de andre medlemmer forhåbentlig bliver ambassadører for din virksomhed.

Når du kommer med i en netværksgruppe, får du opbygget stærke relationer til andre erhvervsdrivende. Disse relationer kan være afgørende for, om din virksomhed får succes eller ej. Det er muligt, at du ville kunne opbygge de samme relationer på anden vis, men der er ingen garanti. Og selv hvis du kunne, ville det sandsynligvis tage dig flere år.

Hvad er et netværk så, og hvorfor er det værd at kigge nærmere på? Det er det, fordi et netværk er en smutvej til alle de gode relationer. Det er en nem måde hvorpå du kan komme i kontakt med andre erhvervsdrivende, som du kan få en masse ud af at sparre med, og som kan blive til dyrebare kontakter for dig.

Desuden gælder det, at lige såvel som du har andre kontakter end dem i din netværksgruppe, har de andre medlemmer det også. Når I får opbygget stærke relationer til hinanden, vil I sandsynligvis komme til at være ambassadører for hinanden og hinandens virksomheder.

Er der således en af dine kontakter, som efterspørger en bestemt service eller ydelse, kan du henvise til en virksomhed, du er blevet bekendt med gennem dit netværk. På samme vis anbefaler de andre medlemmer forhåbentlig din virksomhed til deres kontakter, som anbefaler den til deres kontakter og så videre.

Kontakt os for at høre mere om netværksgrupper
Vi har nu forsøgt at besvare spørgsmålet: "Hvad er et netværk?", men det gælder naturligvis, at ikke to netværk er ens. Derfor er der heller ikke ét endegyldigt svar. Man kan således få meget forskelligt ud af et netværk, og der kan være mange forskellige typer af netværksgrupper. Er du interesseret i at høre mere om, hvad et netværk er, eller hvad du kan få ud af at være med i et netværk, må du derfor endelig ikke tøve med at kontakte os.

Relationsfabrikken står bag netværksgrupper mange steder i Danmark, og vi kan derfor med stor sandsynlighed også finde et netværk til dig.

Hvad end du vil meldes ind i et netværk, eller du blot vil høre lidt mere om konceptet, skal du være velkommen til at ringe til os … eller sende en mail …

Vi ser frem til at høre fra dig!"

Endeligt fremgår det bl.a. følgende af hjemmesiden om Relationsfabrikkens møder:

"Relationsfabrikken:

Et uafhængigt erhvervsnetværk startet på initiativ fra driftige og engagerede erhvervsfolk fra By Y1 og omegn.

Møderne holdes fredage i ulige uger kl. 7.30 - 9.45 i By Y1. Den første halve time er tilegnet morgenmad og hyggelig smalltalk. Det officielle møder starter kl. 8.00. Der er ingen fast agenda på møderne, der i stedet er konstant tilpasset ud fra gruppens aktuelle ståsted og sammensætning. Netværksgrupper er dynamiske, så det er vores agendaer også! Udover de normale morgenmøder vil årskalenderen også indeholder faglige temaindlæg og sociale arrangementer som kitter relationerne sammen.

Der vil dog altid være fokus på:
Relationsdyrkelse
Kendskab, kemi og tillid mellem deltagerne
Potentialet i relationerne i 2. led
Forretningsudvikling
Personlig udvikling
Vidensdeling i mindre teams
Priser:

Prisen for et års kontingent er kr. 9.500,- + moms.

Der er brancheeksklusivitet i gruppen.

En del af noget større

Udover at netværke i dybden med dem fra gruppen vil vi også gerne give dig muligheden for at skabe nye relationer blandt de øvrige medlemmer af Relationsfabrikken By Y1.

Derfor er der ligeledes mulighed for at deltage i andre netværksmøde og events som afvikles sammen med vores øvrige PROnetværk, SPECIALnetværk og FLEXnetværk i området - en fantastisk mulighed for at udvide erhvervsnetværket yderligere til andre erhvervsfolk fra området.

FLEXmøder - møder i mindre grupperinger på tværs af grupperne
Virksomhedsbesøg
Walk’n’talks
Snak&Tapas - uformelle inspirationsmøder
Relationsskabende netværksvandring
Stormøder i By Y1 og andre dele af landet
[…] Netværksdag
Julefrokost
Foredragsmøder
Fredagsbar
Netværksture (egenbetaling)
Sportsturneringer (fodbold, golf osv.)"

Det er oplyst følgende om Relationsfabrikken under Skattestyrelsens behandling af sagen:

"Relationsfabrikken
Relationsfabrikken er en virksomhed, der driver netværket. Formålet med netværket er at skabe forretning herunder salg og udvikling gennem netværket. Netværket er for medarbejdere, specielt virksomhedsejere og sælgere, fra forskellige erhvervsvirksomheder, som mødes med henblik på at udvikle hinandens netværk og på den måde udvikle de virksomheder, som medlemmerne er ansat i. Til de ordinære møder, som afholdes ca. 20 gange årligt er indholdet primært af faglig karakter fx med netværksøvelser og indlæg fra deltagerne i netværket. Der afholdes 2 møder om året (et om sommeren og et til jul), som har et socialt islæt. Relationsfabrikken har en række netværksgrupper i hele landet og afholder derfor også en række møder og arrangement, som er et tilbud. Det løbende kontingent dækker ikke evt. udgift af disse arrangementer.

Der er dermed ingen tvivl om, at langt hovedparten af arrangementerne er faglige arrangementer.

Der er som udgangspunkt brancheeksklusivitet, hvilket betyder, at kun en advokatvirksomhed kan deltage i hver gruppe. Konkurrenter holdes således ude af gruppen.
(…)"

F har om Relationsfabrikken oplyst følgende til Skattestyrelsen:

"Relationsfabrikken (forretningsnetværk)
Formålet er at få gode ambassadører for din virksomhed, som gerne tager din virksomhed med under armen, når de bevæger sig rundt hos deres respektive kontakter og selvfølgeligt anbefaler dig og din virksomhed ude i erhvervslivet.

Hos Relationsfabrikken skaber man forretningsorienterede netværk. Et netværk hvor fokus bliver lagt på at skabe nye forretningsforbindelser og flere kunder til medlemmernes virksomheder.
innovation rekruttering ledelse salg

Netværket handler således om at skabe relationer til potentielle kunder, enten direkte til de andre netværksdeltagere, eller via deres netværk. Derudover lægges der vægt på videns deling. Der arbejdes både i den store gruppe, samt i mindre sammensatte grupper. F.eks. deltager jeg pt. i en sideløbende 4 mands gruppe som arbejder med forretningsudvikling.

Møderne foregår oftest i arbejdstiden. Der er som oftest lidt enkel morgenmad til morgenmøderne, som enten serveres af den virksomhed man besøger, eller på det sted hvor netværksmødet afholdes.

Jeg har overtaget pladsen i netværket fra [Navn udeladt]. Der er branche eksklusivitet, så der kan kun være en advokat med i gruppen.
Medlemmerne i gruppen er oplistet nedenfor. Derudover har jeg indsat i parentes om de også er blevet kunder hos H1.

[Navn udeladt] (kunde, vi har hjulpet med kontrakter, bestyrelsesarbejde, generationsskifte mv)
Virksomhed
[…] A/S
[Navn udeladt]
Virksomhed
[…] A/S
[Navn udeladt]
Virksomhed
Grafisk designer hos [Virksomhed]
Virksomhed
Kommerciel chef hos […] By Y1 [Navn udeladt]
Virksomhed […] ApS [Navn udeladt]
Virksomhed
Indehaver hos […] ApS
[Navn udeladt] (kunde som vi har hjulpet med testamente mv.)
Virksomhed
[Virksomhed]
[Navn udeladt]
Virksomhed
Direktør hos […] ApS (Vi har hjulpet med retssager, ejeraftaler, leveringsbetingelser mv. Derudover hjælp til opstart af virksomheden […])
[Navn udeladt]
Virksomhed
Centerchef hos […] [Navn udeladt]
Virksomhed
Kontorleder & partner hos […] Landinspektører
[Navn udeladt] (Kunde som vi har hjulpet med retssager og testamente)
Virksomhed
Salgs og marketingchef hos […] A/S [Navn udeladt]
Virksomhed
Direktør / ejer hos […] A/S [Navn udeladt]
Virksomhed Revisor hos […] [Navn udeladt] Virksomhed
Direktør hos […] Tømrer & Snedker [Navn udeladt]
Virksomhed
Erhvervschef hos […]
[Navn udeladt] (Kunde som vi har hjulpet med testamentet, fremtidsfuldmagter mv)
Virksomhed
Centerleder hos […] [Navn udeladt]
Virksomhed
Ejer hos med […] [Navn udeladt]
Virksomhed
[…] [Navn udeladt]
Virksomhed
Ejer hos […]
[Navn udeladt] (kunde som vi har hjulpet med ejeraftale, testamente mv)
Virksomhed
Indehaver og kunderådgiver hos […]
[Navn udeladt] (kunde som vi har hjulpet med entreprisesager)
 Virksomhed
[…] ApS
[Navn udeladt] (Vi har hjulpet med […] med generationsskifte)
Virksomhed
Projekt sælger hos […] [Navn udeladt]
Virksomhed
Erhvervsrådgiver hos […]
[Navn udeladt] (kunde som vi har hjulpet med opkøb af virksomheder, div. lejesager mv.)
Virksomhed
Ejendomsmægler & valuar hos […] [Navn udeladt]
Virksomhed
Salgschef hos […] [Navn udeladt]
Virksomhed
Projektleder hos […] A/S [Navn udeladt]
Virksomhed
Head of Innovation & Entrepreneurship hos […]

Vi har derudover fået følgende kunder, som dog ikke længere er aktive i netværket 
[…] (Vi har lavet entreprisekontrakter, tvister, generationsskifte mv.)
[…] (kontrakter, tvister, ansættelsesret)
[…] (entrepriseret, tvister, generationsskifte)"

Under Skattestyrelsens og Skatteankestyrelsens behandling af sagen er der for Relationsfabrikkens aktiviteter i By Y1 fremsendt invitationer/programmer for omkring 20 årlige møder i Relationsfrabrikken i indkomstårene 2018 til 2020. Det fremgår af invitationerne, at forberedelse til de fleste møder har været:

-          Hvilken viden kan jeg dele i dag
-          Skal jeg sige tak/anerkende nogen for godt netværksarbejde
-          Er der nyt omkring min person eller virksomhed
-          Har jeg et godt tip/råd/idé til en eller flere af mine netværkskollegaer
-          Hvad har jeg brug for hjælp til - konkret søgning, viden, kompetencer etc.                       

Det er oplyst, at selve mødet kan bestå af opstartsmøde, relationsarbejde, nye teams, besøg fra virksomheder mv. Det fremgår af invitationerne, at der er afholdt fællesmøde med foredrag, sociale arrangementer, stormøder, coronamøde, walk’n talk, onlinemøder, sommerfrokost, julefrokost og flexmøder.

Der er eksempelvis fremlagt et program for netværksmøde den 2. marts 2018 kl. 7.30 til 9.45 og emnet "Spørg mig om alt" og bliv klogere på mulighederne med det nye transatlantiske datakabel, hvoraf følgende fremgår:

"Vi får besøg af [Navn udeladt] fra […] Erhvervsudvikling som vil gøre os lidt klogere på det nye projekt omkring det nye transatlantiske datakabel som trækkes mellem USA og By Y1.
Inden da en introduktion til et nyt tiltag som skal være med til at fastholde kendskabet til virkosmhederne i gruppen og deres aktuelle situation.

Husk desuden endnu engang at forberede jer godt til mødet. Blandt andet ved at overveje følgende:

1.        Hvilken viden kan jeg dele i dag
2.        Skal jeg sige tak/anerkende nogen for godt netværksarbejde
3.        Er der nyt omkring min person eller virksomhed
4.        Har jeg et godt tip/råd/ide til en eller flere af mine netværkskollegaer
5.        Hvad har jeg brug for hjælp til - konkret søgning, viden, kompetencer etc."

Der er endvidere fremlagt et program for et stormøde i By Y3 den 6. marts 2018, hvoraf følgende fremgår:

"STORMØDE primært med deltagere fra det […] område, men også med deltagelse af netværkere fra By Y7, By Y17, By Y2, By Y18, By Y19, By Y11, By Y8, By Y20, By Y1, By Y4 og By Y21 

Her får I mulighed for at skabe en masse nye relationer. Ud fra ønsker om hvem I gerne vil i dialog med kobler vi deltagerne sammen. Først ved 4-mands borde og senere små møder på 2-mandshånd.
(…)

8.00-8-30 Morgenmad og registrering
8.30-8.45 Velkomst og introduktion til formiddagen
8.45-9.45 Møder ved 4-mands borde - 2 runder
9.45-10.10 Pause og aktiv networking
10.10-11.10 Møder på 2-mandshånd - 3 møder
11.10-11.30 Fri dialog, opfølgning på mødene"

11.10-11.30 Fri dialog, opfølgning på mødene"

For 2019 er der bl.a. fremlagt en invitation for et netværksmøde den 1. marts 2019 med emnet "Kendskab - testing testing". Det fremgår af invitationen følgende:

"Et godt kendskabsmøde....

Vi bruger bl.a. mødet til at finde ud af hvor godt I egentlig kender hinanden:-)"

For 2020 er der eksempelvis fremlagt en invitation til et Flexmøde den 11. november 2020 med emnet "Hack din arbejdsdag". Det fremgår følgende af invitationen:

"Flexmøderne er netværksmøder i mindre grupperinger på tværs af Relationsfabrikkens netværksgrupper- aktuelt maks. 10 deltagere grundet coronarestriktionerne.

Her får du mulighed for at netværke med nogen af dem fra de andre grupper og på den måde udvide relationerne og kendskabsgraden til dig og din virksomhed.

For at sikre diversiteten og en god blanding mellem deltagerne kan der kun deltage 4 netværkere pr. gruppe og systemet lukker ligeledes af for tilmelding når vi er nået 10 deltagere. Samtidig skal der være 6 deltagere før mødet er en realitet.

Nogle af flexmøderne vil være temaløse og blot handle om at møde de andre netværkere og lære dem at kende. Andre møder vil have et tema og blive båret af et lille kickstartindlæg af en ekspert indenfor et eller andet område.

Dette flexmøde er et temamøde, hvor [Navn udeladt] fra [virksomhed] kort vil inspirere jer til hvordan man kan blive mere effektiv i sin arbejdsdag med de værktøjer der er tilgængelig i officepakken fra Microsoft.

7.30 - 8.00 Morgenmad og løbende ankomst
8.00 - 8.10 Velkommen og intro til mødet.
8.10 - 8.30 Præsentationsrunde, max. 2 min. pr. mand
8.30 - 9.25 Hack din arbejdsdag, [Navn udeladt] fra [virksomhed] - præsentation, spørgsmål og debat
9.25 - 9.30 Afslutning og afrunding. Kort indspark fra alle om hvad de tager med fra dagens møde og om der er noget der skal aktiveres.

TILMELDINGSFRIST KL. 11.00 DAGEN FØR!! MEN TØV IKKE - VI LUKKER FOR TILMELDING NÅR VI ER 10."

Byggesocietetet
Vedtægterne for Byggesocietetet er fremlagt til Skatteankestyrelsen. Det fremgår bl.a. af vedtægterne, at:

"(…)
1.2
Byggesocietetet er en interesseorganisation, hvis formål er at varetage den samlede bygge- og ejendomsbranches interesser på tværs af faggrænser og specialorganisationer.

Byggesocietetets medlemmer er enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og organisationer med professionel tilknytning til bygge- og ejendomsbranchen.

Byggesocietetet skal informere medlemmerne om aktuelle problemer gennem artikler i foreningens medlemsblad, på hjemmesiden, afholdelse af møder, konferencer og ekskursioner.

Byggesocietetet skal endvidere fremme den interne kommunikation medlemmerne imellem og således virke som byggeriets netværk.
(…)

Det fremgår følgende af Byggesocietetets hjemmeside (www.byggesocietetet.dk):

"Byggesocietet
Byggesocietetet er en landsdækkende interesseorganisation og Danmarks stærkeste netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen. Vi har siden 1937 været mødested for engagerede medlemmer fra hele landet, og i dag mødes vores mere end 1.500 medlemmer i både lokalområder, fagudvalg og mindre, uformelle netværk.

Vi blander det personlige netværk med faglighed og indsamler og formidler viden om, hvad der sker i den danske bygge- og ejendomsbranche. Vi går på tværs og giver bygherren, udvikleren, entreprenøren, ingeniøren, arkitekten, advokaten, mægleren og mange andre mulighed for at møde hinanden - vi skaber rammerne for den gode forretningsforbindelse.

En stor del af vores aktiviteter foregår ude i vores ni lokalområder, som er fordelt over hele landet. Herudover driver vi 11 fagudvalg og mere end 20 netværksgrupper, de såkaldte BS-grupper, som alle arrangerer egne netværksaktiviteter. Du kan læse mere herom under "Vores netværk".

Som medlem

 • Får du adgang til et landsdækkende netværk med mere end 1.500 medlemmer
 • møder du repræsentanter fra 600 forskellige virksomheder - vores medlemmer er typisk ledere, mellemledere og beslutningstagere i en bred vifte af små og store virksomheder
 • Får du faglig sparring på tværs af faggrupper
 • Deltager du aktivt og bidrager til videndeling blandt medlemmerne
 • Får du indsigt i aktuelle emner
 • Bidrager du til at skabe bedre rammer for den danske bygge- og ejendomsbranche
 • Får du mulighed for at udvikle dit personlige netværk

Byggesocietetet gennem tiden
Byggesocietetet blev stiftet tilbage i 1937 af bygherre Frederik Christian Boldsen, og var i en årrække et netværk forbeholdt bygherrer. Med tiden blev man dog enige om også at indlemme ingeniører og arkitekter, da de i vid udstrækning delte de samme interesser som bygherrerne. Tilbage i 1937 var branchen dog også en ganske anden, og det var svært at skaffe opgaver nok. Derfor så man en klar fordel i at stå sammen både for at bedre branchens vilkår og for at hjælpe hinanden på tværs af faggrupper. Og selvom rammevilkårene i dag er anderledes, så er det fortsat de to vigtigste opgaver for Byggesocietetet."

Det fremgår endvidere følgende om grupperne i Byggesocietetet på hjemmesiden:

"BS-grupperne er mindre netværksgrupper som er bredt sammensat af branchens forskellige aktører og de findes i hele landet. Typisk er der 15-20 medlemmer i en BS-gruppe. Grupperne fastsætter selv hvor ofte de mødes, hvor de mødes og hvad de mødes om. Normalt vil der både være faglige og sociale elementer.

Grupperne har til formål via netværksmøder, virksomhedsbesøg mv. at bidrage til viden- og erfaringsdeling mellem gruppernes medlemmer. Som vært for en af gruppens møder, får du ligeledes mulighed for at introducere dig selv og din virksomhed til gruppens øvrige medlemmer.

Hvis du ønsker at blive medlem af en BS-gruppe, kan du kontakte [Navn udeladt] fra sekretariatet [mail], som sender forespørgslen videre til relevante grupper. Grupperne beslutter selv om de er åbne for nye medlemmer, og hvilke medlemmer de gerne vil have med. Skulle der ikke være plads i en eksisterende gruppe, hjælper vi gerne med at etablere en ny. Det er et krav at medlemmer af BS-grupperne også er medlem af Byggesocietetet."

F har bl.a. oplyst følgende om Byggesocietet til Skattestyrelsen:

"Jeg er blevet anbefalet som medlem, idet jeg bl.a. arbejder med entrepriseret og er herefter blevet optaget som medlem. Møderne foregår oftest med besigtigelse og præsentation af forskellige byggerier, og der foregår vidensudvikling og faglig sparring undervejs i møderne. Der indgår ofte bespisning efter byggerierne er blevet besigtiget. Det kan være alt fra sandwich til en middag på en restaurant. Møderne slutter efter spisning.

Medlemmer i den lokale BS gruppe fremgår nedenfor jeg har indsat hvem der er pt. er kunder hos os; 1
[Navn udeladt]                  […] (kunde)
[Navn udeladt]                  […]
[Navn udeladt]                  […]
[Navn udeladt]                  […] (kunde)
[Navn udeladt]                  […] (kunde)
[Navn udeladt]                  […]
[Navn udeladt]                  […]
[Navn udeladt]                  […]"

Der er fremlagt mødeinvitationer og programmer for møderne i Byggesocietetet i indkomstårene 2018 til 2020.

Der er bl.a. fremlagt dagsorden for et medlemsmøde for BS Gruppe […] den 22. februar 2018, hvor det fremgår følgende:

"Hermed får i lige de sidste opdateringer vedr. vores næste sammenkomst. Vi har som udgangspunktfølgende dagsorden.

1.        Vi mødes den 22.02.2018 KL.: 16:00 hos […] i By Y1; [adr.]
2.        Velkomst v/styregruppen samt kort præsentation af vores to nye medlemmer
3.        Ca. 16:30: Fagligt indlæg ved [Navn udeladt], Direktør ved […]
4.        Information fra styregruppen om kommende arrangementer mm.
5.        Networking samt spisning
6.        aftenen rundes af i kælderen med pool, dart og bordtennis mm."

Der er endvidere fremlagt en invitation til "Gå-hjem-møde" den 19., 24. og 26. september samt 8. og 10. oktober 2018, hvor det fremgår følgende:

"By Y1 Håndværker- & Industriforening og Byggesocietetet […] afholder i samarbejde med Advokatfirmaet […] gå-hjem møde om de nye regler i AB18, ABR18 og ABT18 og AB forenklet.
(…)
Der er et maks. antal deltager pr. gang på 20, hvorfor deltagelse sker efter først til mølle princippet. Programmet er som følger:

Kl. 16.15

Præsentation og indledning v/[Navn udeladt]

Kl. 16.20

AB18, ABR18, ABT18 og AB forenklet

Kl. 16.25

Ændringer generelt

Kl. 16.30

Udbudsfase/tilbudsfase

Kl. 16.50

Byggefase

Kl. 17.10

Aflevering

Kl. 17.30

Proces

Kl. 17.50

Afslutning spørgsmål og tilbud

Sandwich, øl og vand"           

Derudover er der bl.a. fremlagt et program for møde med emnet "By Y1’s nye biograf" den 21. februar 2019, hvoraf følgende fremgår:

"Som tidligere nævnt har vi hermed fornøjelsen i sende idagsorden til 2019 anded arrangement med Bs gruppe nr. […] inviterer til et besøg samt rundvisning ved den nye biograf i By Y1

1.        Vi mødes den 21-02-2019 KL.: 16.30 ved […] på [adr.] By Y1
2.        Efterfølgende kan vi gå de 500 meter til Biografen
3.        Ca. 16:45 velkomst ved Styrregruppen samt [Navn udeladt]
4.        efterfølgende starter vi rundvisningen
5.        CA. 17:00 Serveres der sandwich samt drikkevarer i hos […]
6.        Her efter kan vi netværke i "[…]" over et spil billiard, Dart, Bordtennis eller bare en snak over en Øl/vin/vand"

Den 23. maj 2019 blev der afholdt et møde med emnet "Olympiade i samarbejde", hvor der er fremlagt følgende program:

"(…)
1.       Vi mødes den 23-05-2019 KL.: 16.30 ved indgang til […] i By Y1
2.       Klokken 17:00 starter vores helt egen mini OL
3.       Der vil blive "dystet" i tre forskellige dicipliner:
Fodbold på flexbane
Høvdingebold […]
Rundbold […]
4.       efterfølgende har vi booket et omklædningsrum (eller to) således at der er mulighed for at skifte og tage et brusebad
5.       CA. 18:45 Har vi arrangeret aftensmad på […]
6.       Aftenen afrundes i kælderen på […] med pool, poker ect. Og evt. En øl eller flere med mulighed for at tage på […]"

Der er endvidere fremlagt en invitation til "Fremtidens bæredygtige turistdestination den 23. august 2019, hvor det fremgår følgende program:

"Rundvisning på […] kl. 12:30. (se vedhæftede)
Whisky smagning kl. 16:00
5 retters menu kl. ca. 19:00 på […] Hotel, hvor vi også overnatter. […](…))"

Den 20. februar 2020 blev der afholdt møde med emnet "Et stærkt netværk i By Y1", hvor der er fremlagt følgende program:

"2020 er godt i gang. Vi har vi hermed fornøjelsen i sende invitationen til årets første ordinære møde i vores gruppe.

1.        Vi mødes den 20.02.2020KL.: 16:00 på [adr.] […]
2.        Velkomst ved formand [Navn udeladt]
3.        Rundvisning ved [Navn udeladt]
4.        Ca. Klokken 17:15 afslutter vi besøget ved […]
5.        CA. 17:30 Serveres der sandwich samt drikkevarer ved [Navn udeladt]s nye arbejdsplads: […]
6.        Ca. 18:00 bordet rund: her har vi alle sammen mulighed for at have et minut eller to for at komme med aktuelle emner eller succes historier fra vores egen hver dag
7.        Ca. 18:45 aftenen rundes af alt efter stemningen;-)"

G
G havde en lønindkomst på 373.982 kr. i 2019, og hun har efter det oplyste primært beskæftiget sig inden for erhvervsområder med speciale i immaterialret, herunder med sager inden for varemærker, designs, domstolsbehandling og konfliktløsning.

Selskabet har betalt kontingent for medlemskab af netværket Relationsfabrikken i indkomstår 2019. Det fremgår af selskabets bilag 34475, at der er betalt kontingent for Gs medlemskab af Relationsfabrikken By Y1 2 på i alt 11.875 kr. i indkomstår 2019. Det fremgår af bilaget, at medlemskabet vedrører perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Skattestyrelsen har anset værdien heraf for skattepligtig i indkomstår 2019, hvor udgiften er betalt af selskabet.

Fakturaen fra Relationsfabrikken er udstedet til H1 A/S med G påført som attention.

Der henvises til tidligere afsnit vedrørende information om Relationsfabrikken på netværkets hjemmeside.

Klageren har oplyst følgende om Relationsfabrikken til Skattestyrelsen:

"Netværk Relationsfabrikken gruppe […] G
Relationsfabrikken er et uafhængigt erhvervsnetværk med stor fokus på faglige udvikling og indlæg, herunder relationsdyrkelse, forretningsudvikling, personlig udvikling, vidensdeling og kendskab mellem deltagerne.

Min deltagelse i netværket er begrundet i min ansættelse, idet netværket sikrer firmaet synlighed i lokalområdet og styrker kendskabsgraden til firmaet. Herudover er deltagelsen begrundet i ønsket om at skabe forbindelser, som sikrer opgaver til firmaet og personlig, faglig udvikling.
Der er brancheeksklusivitet, hvorfor deltagelsen også sikrer, at andre advokathuse ikke optager pladsen.

Møderne afholdes hver anden uge i ca. 2 timer og indledes med morgenmad.
Der er pt. 28 faste deltagere:
[…]"

Der er fremlagt invitationer/programmer for møder i Relationsfabrikken By Y1 i perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020.

Der er fremlagt en mail af 21. oktober 2019 fra netværksleder i Relationsfabrikken By Y1 2, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

"Hermed modtager I den første ugemail i vores nye netværksgruppe. Ugemails har til formål at holde jer opdateret på de ting der sker i vores netværksgruppe og i Reiationsfabrikken generelt. De fungerer ligeledes som indkaldelser til vores møder og derfor sendes disse om mandagen som i vores mødeuger ligger 3 dage før vores møder.

Længere nede i ugemailen kan I se info om tid, sted og agenda for næste møde. Hvis I er forhindret i at deltage kan I melde afbud ved at trykke på "meld afbud" linket. Bemærk at I skal logge ind før afbuddet registreres. Jeg håber selvfølgelig ikke at I slider den knap op :—)

Som skrevet ud til jer er der fin interesse for netværksgruppen. Derfor får vi på torsdag besøg af nedenstående som ikke nåede med på opstartsmødet. Med lidt held i sprøjten kan jeg nå at få yderligere er par stykker med:

[…]"

Af samme mail fremgår oplysninger om Relationsfabrikkens arrangement "Kendskab kendskab kendskab" den 24. oktober 2019 kl. 07.30 til kl. 09.45 på […], [adr.] i By Y1. Det fremgår følgende af programmet:

"Det første officielle møde i gruppen og der er meget der skal nåes!

Allerførst vil der være lidt introduktion til praktiske ting såsom hjemmeside, den lukkede Facebook gruppe osv.

Dernæst skal vi have et over blik over medlemmer og gæster og hopper med det samme om bord i nogle kendskabsøvelser, da kendskabet er en vigtig forudsætning for netværkets succes.

Desuden tager vi fat på en snak om god netværkskultur og får sat nogle gode rammer op for hvad vi kan forvente af hinanden og hvilket udbytte vi ønsker at opsøge i fælleskab."

Der er endvidere fremlagt information vedrørende mødet "Snak&Tapas" den 7. november 2019 kl. 18.00 til 21.00, hvoraf følgende fremgår:

"Bliv inspireret...Mød netværkskollegaer....Mød nye erhvervsrelationer..... Spis god mad, drik dejlig vin og hyg dig :-)

Torsdag d. 7. november kl. 18 - 21 inviterer Relationsfabrikken By Y1 alle netværkere til et uformelt og hyggeligt netværksarrangement.

Dette er startskuddet på flere Relationsfabrikken arrangementer hvor vores medlemmer kan netværke på kryds og tværs i nye og anderledes rammer. Der skal altid være plads til den løse og uformelle snak med andre gode netværkere, men håbet er ligeledes at skabe nogle events hvor ny inspiration kan findes.

Inspirationen denne dag skal hentes fra [Navn udeladt]. [Navn udeladt] er foredragsholder, klummeskribent, amatørtænker og så er han ikke mindst Iværksætter og manden bag […]. Hans dedikerede mission er at "få […] til at snakke mere sammen".

I et nytænkende og berigende indlæg vil [Navn udeladt] tage udgangspunkt i hvad den gode samtale egentlig er og hvorfor den er så vigtig. Det vil lede hen til hvordan vi alle får mange flere af de gode snakke og styrker vores sociale kompetencer. Foredraget er involverende og underholdende og vil helt sikkert vil ryste lidt rundt på hvordan du fremadrettet kommer til at have samtaler.
Læs mere om [Navn udeladt] HER.

Ingen Snak&Tapas uden......tapas. Så derfor sørger [Navn udeladt] fra [Catering] for fantastiske småretter mens [Navn udeladt] og By Y1 Vinbutik vil medbringe nogle spændende vine til maden. Det er naturligvis også muligt at få en kold øl eller vand.

Det bliver drønhyggeligt - håber vi ses :-)"

Der er fremlagt invitation til "Netværksmøde - Nyt årti" den 16. januar 2020 kl. 07.30 til 09.45, hvoraf følgende fremgår:

"Første møde i det nye årti.
Nyt år, nye udfordringer og nye muligheder. Vi ser på jeres forventninger til det kommende år og I får lov til at vende drømme og ambitioner for 2020 med jeres gode netværkskollegaer.

Husk desuden endnu engang at forberede jer godt til mødet. Blandt andet ved at overveje følgende:

-          Hvilken viden kan jeg dele i dag
-          Skal jeg sige tak/anerkende nogen for godt netværksarbejde
-          Er der nyt omkring min person eller virksomhed
-          Har jeg et godt tip/råd/idé til en eller flere af mine netværkskollegaer
-          Hvad har jeg brug for hjælp til - konkret søgning, viden, kompetencer etc."                     

Der er endvidere fremlagt en invitation til "Stormøde i By Y22" den 10. marts 2020, kl. 08.00 til 12.00. Det fremgår følgende af invitationen:

"Velkommen til STORMØDE i By Y22!
[…], […] og Relationsfabrikken inviterer hele regionen til et netværksmøde hvor du får mulighed for at møde en masse spændende virksomheder fra […]. Her er der fokus på at etablere nye relationer og være nysgerrige efter potentielle nye forretningsforbindelser og samarbejdspartnere.

Ud fra ønsker om hvem I gerne vil i dialog med kobler Vi deltagerne sammen. Først ved 4—mands borde og senere små møder på 2-mandshånd.

Seneste tilmelding er 28/2 - 20

Efter tilmeldingsfristen fremsendes deltagerlisten. Ud fra denne bedes man ønske 4-6 deltagere man godt kunne tænke sig at mødes med og så sørger vi for at få opfyldt så mange ønsker som muligt.

Udeblivelser på dagen accepteres ikke. Derfor er der et No show gebyr kr. 350 ved udeblivelse på dagen - de andre deltager har forberedt sig på at møde dig og forventer du kommer! Ligeledes appellerer vi til at man deltage i HELE mødet og ikke smutter undervejs.

Max. 2 deltagere fra samme virksomhed.
(…)

8.00-8.30

Morgenmad og registrering

8.30-8.45

Velkomst og introduktion  til formiddagen

8.45-9.15

Indlæg v. [Navn udeladt] - Den Gode Samtale

9.15-10.15

Møder ved 4-mands borde - 2 runder

10.15-10.40

Pause og aktiv networking

10.40-11.40

Møder på 2-mandshånd - 3 møder

11.40-12-00

Fri dialog, sandwich og opfølgning på møderne

Der er fremlagt en invitation til "Netværksmøde - tilbage efter corona" den 18. juni 2020, kl. 07.30-09.45, hvoraf det fremgår følgende:

"Efter en lang periode med alternative møder afvikler vi igen et helt normalt netværksmøde.

Det bliver dælme godt :-)

Vi hopper en tur i "debatrummet" hvor ! virkelig kan få lov til at få vendt nogle ting med jeres netværkskollegaer.

Desuden smider vi en enkelt eller 2 i stolen til en omgang "Spørg Mig Om Alt"

Husk desuden endnu engang at forberede jer godt til mødet. Blandt andet ved at overveje følgende:

-          Hvilken viden kan jeg dele i dag
-          Skal jeg sige tak/anerkende nogen for godt netværksarbejde
-          Er der nyt omkring min person eller virksomhed
-          Har jeg et godt tip/råd/idé til en eller flere af mine netværkskollegaer
-          Hvad har jeg brug for hjælp til - konkret søgning, viden, kompetencer etc.

Derudover er der fremlagt en invitation til "Netværksmøde - opstart af teams" den 10. september 2020, kl. 07.30 til 09.45. Det fremgår bl.a. følgende af invitation:

"HUSK vores netværksmøde på torsdag. Vi mødes endnu engang på […] hvor morgenmaden står klar kl. 7.30 og mødet starter kl. 8.00
Vi bruger mødet på at igangsætte nogle mindre teams som vi arbejder i det næste halve års tid. De små teams er fantastiske til at præge det yderligere kendskab til hinanden, mens det samtidig giver mulighed for at dykke ned i nogle emner/temaer som vi ikke kan behandle på de normale morgenmøder.

Det er lykkedes mig at få en enkelt gæst med, så tag rigtig pænt imod [Navn udeladt] fra [virksomhed].

Husk ligeledes at få jer tilmeldt vores foredragsmøde d. 16/9. Det er et møde hvor I, udover at høre et fantastisk foredrag fra [Navn udeladt], får mulighed for at få en god snak med nogen af dem fra de andre grupper.
(…)
Vi igangsætter mindre teams i gruppen: Teamarbejdet giver os muligheden for at få et bedre kendskab til hinanden samt at dykke ned i nogle temaer/emner som vi ikke kan gøre på de almindelige møder.
(…)"

Der er endvidere inviteret til et foredrag i arrangementet "EVENTmøde - Fælles netværksmøde med [Navn udeladt] Foredrag" den 16. september 2020, kl. 07.30 til 10.00 på Hotel […] i By Y23, hvoraf det fremgår:

"Denne dag samler vi flere Relationsfabrikken netværksgrupper og andre netværksinteresserede erhvervsfolk på Hotel […] i By Y23 til et møde hvor der både vil være mulighed for at netværke lidt på tværs, men også høre et inspirerende foredrag med "[…]", [Navn udeladt].

Dagens agenda:

7.30-8.00

Morgenmad og uformel netværkssnak

8.00-8.30

Netværksaktiviteter - få en snak med potentielle nye relationer

8.30-10.00

Foredrag med [Navn udeladt].

Dagens foredragsholder:
Mit navn er [Navn udeladt]. […] ansat i forsvaret siden 2001. [Min historie om at være soldat, udsendt, såret, livet efter mv.] […]."

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har anset selskabets afholdte udgifter til kontingenter for skattepligtige for medarbejderne i indkomstår 2019 og 2020.

Som begrundelse herfor er følgende anført:

"(…)
d. Kontingenter til Rotary mfl.
(…)
d 1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Hvis arbejdsgiveren betaler den ansattes medlemskab af foreninger, klubber, loger mv., er der som udgangspunkt tale om betaling af private udgifter, som den ansatte skal beskattes af. Den ansatte skal også beskattes, hvis arbejdsgiveren yder andre goder i form af fribilletter, rådighed over årskort eller lignende som led i ansættelsesforholdet.

Hovedreglen er at vederlag i form af sparet privatforbrug skal regnes med, når man opgør den skattepligtige indkomst, hvis goderne modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Se ligningslovens § 16, stk. 1.

Det modtagne gode skal værdiansættes til den pris, som modtageren skal betale, hvis modtageren ønsker at købe det i almindelig fri handel (markedsprisen). Se ligningslovens § 16, stk. 3.

Det er ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af, hvilke former for kontingenter og medlemskaber, der er tale om. Udgangspunktet er, at medlemskab af forskellige foreninger, må anses som et privat anliggende, hvorved de ansattes betaling af kontingenter eller andre udgifter for den ansatte, lønmodtager eller hovedaktionær, er udtryk for betaling af en privat udgift, som dermed er skattepligtig.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kontingenter, medlemskaber, årskort m.v. i visse sammenhænge kan være stillet til rådighed af erhvervsmæssige årsager. I sådanne tilfælde skal modtageren ikke betale skat af godet. Det er derfor af afgørende betydning, at det vurderes, hvornår anvendelsen er erhvervsmæssig i modsætning til en privat anvendelse.

Denne problemstilling opstår f.eks. i forhold til ansattes medlemskab af netværksgrupper, hovedaktionærers/direktørers medlemskab af forskellige ledernetværk eller erhvervsklubber. Der kan for arbejdsgiveren være en stærk erhvervsmæssig interesse forbundet med, at en medarbejder deltager i sådanne professionelle netværk. Det må imidlertid ved en konkret vurdering af netværkets formål, den enkelte medarbejders deltagelse samt de faktiske omstændigheder i forbindelse med deltagelsen afklares, om der er tale om et reelt erhvervsmæssigt indhold.

De ansattes betaling af medlemmernes kontingent til en forening, der havde til formål at styrke netværket og udveksling af erfaring og viden mellem erhvervsledere i et givent område, skulle ikke beskattes. Se SKM2012.565.SR. Efter vedtægterne havde foreningen til formål at udgøre et mødested til styrkelse af netværk og erfaringsudvekling mellem virksomhedsledere. Lederne mødtes på tværs af brancher for at få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og indbyrdes aktivitet. Aktiviteterne bestod bl.a. af virksomhedsbesøg og møder. Afgørende var en samlet vurdering af foreningens reelle aktiviteter, der udover muligheden for netværkskontakt også omfattede indslag vedrørende ledelse og andre erhvervsmæssige emner.

Ved vurderingen af aktiviteterne blev der således taget udgangspunkt i formålet med og programmet for netværkets eller foreningens enkelte arrangementer. Afholdes der faste møder med faglige indslag taler dette for, at aktiviteterne har en erhvervsmæssig karakter i modsætning til arrangementer, der alene omfatter bespisning og underholdning. Er der tale om arrangementer, som inkluderer rejser i udlandet, må det vurderes om dette er nødvendigt, samt hvorvidt der foreligger en egentlig erhvervsmæssig begrundelse, eller det turistmæssige indhold er det væsentligste. Se også C.A.5.16.5. Udgør det faglige indhold kun en mindre del af aktiviteterne i forhold til det kontingent virksomheden betaler, vil dette blive skattepligtigt for den enkelte ansatte efter ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Hvor arbejdsgiveren betaler for den ansattes medlemskab af foreninger, klubber, loger mv. skal den ansatte som udgangspunkt beskattes af værdien heraf, idet der typisk vil være tale om en privat udgift. Se TfS 1995, 579 TSS, hvor et pengeinstituts betaling af de ansattes medlemskontingenter til bl.a. Lions Club, Rotary, skydelav og frimureloger, blev anset som skattepligtig A-indkomst.

Vores vurdering af følgende kontingenter:

·         Rotary
·         […] Business Club
·         […]foreningen

·         […] Håndværkerforening
·         Ladies Circle
·         Round Table
·         Junior Chamber
·         Extable.

Henset til ovenstående retsregler og praksis har vi vurderet, at værdien af de ovenfor nævnte kontingenter ikke kan anses for at være et skattefrit personalegode for den ansatte. Ved vurderingen har vi henset til:
·         At kontingenterne efter de foreliggende oplysninger ikke har en konkret og direkte sammenhæng med jeres indkomstskabende aktiviteter,
·         At I ikke har dokumenteret hvilke udgifter og aktiviteter de betalte kontingenter til ovennævnte foreninger, går til dækning af,
·         At vi ikke ud fra de modtagne oplysninger kan se hvad de betalte kontingenter i overvejende grad anvendes til af foreningerne,
·         At det ikke kan udelukkes, at de betalte kontingenter anvendes til private formål, såsom bespisning, foredrag uden erhvervsmæssig relevans m.v.
·         At de omhandlede kontingenter vedrører personlige medlemskaber.

Jeres ansatte som kontingentet er betalt for er derfor skattepligtige af kontingentet, efter ligningslovens § 16, stk. 1 og 3 henset til ovenstående redegørelse og begrundelse. I har endvidere pligt til at foretage indberetning til Indkomstregisteret vedrørende forholdet, jf. Skatteindberetningslovens § 1, stk. 1 og stk. 2 nr. 1

Vores vurdering af jeres og jeres repræsentants bemærkninger.

Følgende fremgår af TFS 1995.579 TSS:
Et pengeinstitut klagede over, at dets udgifter til medarbejdernes medlemskab af Lions Club, Rotary, skydelaug og frimurerloger m.v. var anset som A-indkomst. Pengeinstituttet henviste til, at der var tale om dækning af lønmodtagernes erhvervsmæssige udgifter i henhold til eksterne udgiftsbilag, og at der for pengeinstituttet var tale om fradragsberettigede reklame/markedsføringsomkostninger. Uanset den repræsentative værdi, som medlemskabet måtte have for pengeinstituttet, fandt styrelsen det betænkeligt at anse udgiften som en erhvervsmæssig udgift, der var A-indkomsten uvedkommende

Uddrag af Rotary’s hjemmeside om Rotary: 

"Enkelt ord om Rotary, som er gode at bruge, er: 
Netværk - erhvervsnetværk
og
Venskab - Fællesskab.
Nogle udsagn om glæden ved Rotary er:

·         Der er god diversitet i alder, baggrund, køn og interesser.
·         Vi bidrager lokalt og er med til at gøre en forskel globalt.
·         Vi har et fællesskab, der gør en reel forskel i verden.
·         Et grænseløst kammeratskab, netværk og muligheder.
·         Et frirum, hvor jeg får frisk inspiration i godt selskab.
·         I Rotary har jeg venner, som altid står klar med hjælp.
·         I Rotary udvikler jeg mig personligt og får opbygget erhvervsmæssigt overskud, som har stor betydning for min hverdag og fremtid.
·         Det giver livslang personlig udvikling og læring.
·         En stor mulighed for selv at gøre en forskel og deltage i et større fællesskab.
·         Et netværk med engagerende mennesker fra mange brancher og baggrunde.
·         Her mødes jeg med interessante mennesker, jeg ellers aldrig ville have mødt."

Skattestyrelsen finder efter de nye oplysninger om indholdet i netværkene, at de kontingenter som vi har taget stilling til under vores bemærkninger og begrundelse er direkte sammenlignelige med de medlemskaber der blev behandlet i afgørelsen beskrevet i TfS 1995.579.TSS. Vi fastholder derfor, at jeres ansatte er skattepligtige af kontingenterne.

e. Kontingenter til Relations fabrikken mfl.
(…)
e 1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Hvis arbejdsgiveren betaler den ansattes medlemskab af foreninger, klubber, loger mv., er der som udgangspunkt tale om betaling af private udgifter, som den ansatte skal beskattes af. Den ansatte skal også beskattes, hvis arbejdsgiveren yder andre goder i form af fribilletter, rådighed over årskort eller lignende som led i ansættelsesforholdet.

Hovedreglen er at vederlag i form af sparet privatforbrug skal regnes med, når man opgør den skattepligtige indkomst, hvis goderne modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Se ligningslovens § 16, stk. 1.

Det modtagne gode skal værdiansættes til den pris, som modtageren skal betale, hvis modtageren ønsker at købe det i almindelig fri handel (markedsprisen). Se ligningslovens § 16, stk. 3.

Det er ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af, hvilke former for kontingenter og medlemskaber, der er tale om. Udgangspunktet er, at medlemskab af forskellige foreninger, må anses som et privat anliggende, hvorved de ansattes betaling af kontingenter eller andre udgifter for den ansatte, lønmodtager eller hovedaktionær, er udtryk for betaling af en privat udgift, som dermed er skattepligtig.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kontingenter, medlemskaber, årskort m.v. i visse sammenhænge kan være stillet til rådighed af erhvervsmæssige årsager. I sådanne tilfælde skal modtageren ikke betale skat af godet. Det er derfor af afgørende betydning, at det vurderes, hvornår anvendelsen er erhvervsmæssig i modsætning til en privat anvendelse.

Denne problemstilling opstår f.eks. i forhold til ansattes medlemskab af netværksgrupper, hovedaktionærers/direktørers medlemskab af forskellige ledernetværk eller erhvervsklubber. Der kan for arbejdsgiveren være en stærk erhvervsmæssig interesse forbundet med, at en medarbejder deltager i sådanne professionelle netværk. Det må imidlertid ved en konkret vurdering af netværkets formål, den enkelte medarbejders deltagelse samt de faktiske omstændigheder i forbindelse med deltagelsen afklares, om der er tale om et reelt erhvervsmæssigt indhold.

De ansattes betaling af medlemmernes kontingent til en forening, der havde til formål at styrke netværket og udveksling af erfaring og viden mellem erhvervsledere i et givent område, skulle ikke beskattes. Se SKM2012.565.SR. Efter vedtægterne havde foreningen til formål at udgøre et mødested til styrkelse af netværk og erfaringsudvekling mellem virksomhedsledere. Lederne mødtes på tværs af brancher for at få et konkret erhvervsfagligt udbytte gennem formidling af viden og indbyrdes aktivitet. Aktiviteterne bestod bl.a. af virksomhedsbesøg og møder. Afgørende var en samlet vurdering af foreningens reelle aktiviteter, der udover muligheden for netværkskontakt også omfattede indslag vedrørende ledelse og andre erhvervsmæssige emner.

Ved vurderingen af aktiviteterne blev der således taget udgangspunkt i formålet med og programmet for netværkets eller foreningens enkelte arrangementer. Afholdes der faste møder med faglige indslag taler dette for, at aktiviteterne har en erhvervsmæssig karakter i modsætning til arrangementer, der alene omfatter bespisning og underholdning. Er der tale om arrangementer, som inkluderer rejser i udlandet, må det vurderes om dette er nødvendigt, samt hvorvidt der foreligger en egentlig erhvervsmæssig begrundelse, eller det turistmæssige indhold er det væsentligste. Se også C.A.5.16.5. Udgør det faglige indhold kun en mindre del af aktiviteterne i forhold til det kontingent virksomheden betaler, vil dette blive skattepligtigt for den enkelte ansatte efter ligningslovens § 16, stk. 1 og 3.

Hvor arbejdsgiveren betaler for den ansattes medlemskab af foreninger, klubber, loger mv. skal den ansatte som udgangspunkt beskattes af værdien heraf, idet der typisk vil være tale om en privat udgift. Se TfS 1995, 579 TSS, hvor et pengeinstituts betaling af de ansattes medlemskontingenter til bl.a. Lions Club, Rotary, skydelav og frimureloger, blev anset som skattepligtig A-indkomst.

Afgørelsen af, hvornår der indtræder skattepligt for deltagere i en rejse, som bliver betalt af den pågældendes arbejdsgiver eller hvervgiver i øvrigt, skal træffes ud fra de konkrete omstændigheder i forbindelse med arrangementet.

Lønmodtagere, der foretager en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig af rejsen, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse. Det samme gælder, hvis der er tale om en studierejse, og rejsen primært tilgodeser de ansattes interesser.

Hvis forretnings- eller studierejsen derimod har karakter af hel eller delvis ferie, fordi arrangementet har et turistmæssigt islæt, skal den ansatte deltager beskattes. Det er rejsens reelle indhold - og ikke det erklærede formål - der er afgørende for, om deltagerne bliver beskattet. Bevisbyrden for at rejsen ikke er skattepligtig påhviler arbejdsgiveren og/eller deltagerne. Se eksempelvis SKM2015.730.BR.

Har rejsen et overvejende turistmæssigt islæt, mens det faglige/forretningsmæssige indhold er af underordnet eller beskedent omfang, bliver den ansatte deltager som udgangspunkt beskattet af rejsens fulde værdi. Se eksempelvis SKM2007.712.ØLR og SKM2015.730.BR. Har rejsen omvendt et overvejende fagligt/forretningsmæssigt indhold, mens et eventuelt turistmæssigt islæt, er af uvæsentligt omfang, sker der som udgangspunkt ingen beskatning, se eksempelvis SKM2001.612.LSR.

Er der tale om en rejse, med både et væsentligt fagligt/forretningsmæssigt indhold og et ikke uvæsentligt turistmæssigt islæt, kan den ansatte deltager blive beskattet af den private del af rejsen.

Vores vurdering af følgende kontingenter:

·         Relationsfabrikken
·         Byggesocietet

Henset til ovenstående retsregler og praksis har vi vurderet, at værdien af de ovenfor nævnte kontingenter ikke kan anses for at være et skattefrit personalegode for den ansatte. Ved vurderingen har vi henset til:

·         At kontingenterne efter de foreliggende oplysninger ikke har en konkret og direkte sammenhæng med jeres indkomstskabende aktiviteter,
·         At medlemskabet til Byggesocietet er personlige medlemskaber, der ikke følger jeres virksomhed ved den ansattes jobskifte,
·         At I ikke har dokumenteret hvilke udgifter og aktiviteter de betalte kontingenter til ovennævnte foreninger, går til dækning af,
·         At vi ikke ud fra de modtagne oplysninger kan se hvad de betalte kontingenter i overvejende grad anvendes til af foreningerne,
·         At det ikke kan udelukkes, at de betalte kontingenter anvendes til private formål, såsom bespisning, foredrag uden erhvervsmæssig relevans m.v.
·         At rejseudgifter i forbindelse med foreningen Byggesocietet må kvalificeres på samme vis som det kontingent der betales til foreningen.

Jeres ansatte som kontingentet er betalt for er derfor skattepligtige af kontingentet, efter ligningslovens § 16, stk. 1 og 3 henset til ovenstående redegørelse og begrundelse. I har endvidere pligt til at foretage indberetning til Indkomstregisteret vedrørende forholdet, jf.  Skatteindberetningslovens §1, stk. 1 og stk. 2 nr. 1.

Vores vurdering af jeres og jeres repræsentants bemærkninger.
Relationsfabrikken
Vi har modtaget i alt 20 programmer for netværkets aktiviteter i By Y1 i 2019 og 22 programmer for 2020.

Fælles i 15 (2019) og 11 (2020) af ovenstående møder er at forberedelsen til mødet er:

·         "Hvilken viden kan jeg dele i dag
·         Skal jeg sige tak/anerkende nogen for godt netværksarbejde
·         Er der nyt omkring min person eller virksomhed
·         Har jeg et godt tip/råd/idé til en eller flere af mine netværkskollegaer
·         Hvad har jeg brug for hjælp til - konkret søgning, viden, kompetencer etc."

Selve mødet kan bestå af opstartsmøde, relationsarbejde, nye teams, agenda for alle, gæstedag, besøg fra virksomheder, julefrokost, m.v.

Der ud over er der afholdt fællesmøde med foredrag, socialt arrangement, stormøder, coronamøde walk’n talk, onlinemøder, sommerfrokost og flexmøder.

Følgende fremgår af TFS 1995.579 TSS:
Et pengeinstitut klagede over, at dets udgifter til medarbejdernes medlemskab af Lions Club, Rotary, skydelaug og frimurerloger m.v. var anset som A-indkomst. Pengeinstituttet henviste til, at der var tale om dækning af lønmodtagernes erhvervsmæssige udgifter i henhold til eksterne udgiftsbilag, og at der for pengeinstituttet var tale om fradragsberettigede reklame/markedsføringsomkostninger. Uanset den repræsentative værdi, som medlemskabet måtte have for pengeinstituttet, fandt styrelsen det betænkeligt at anse udgiften som en erhvervsmæssig udgift, der var A-indkomsten uvedkommende

Vi har under de faktiske forhold tidligere gengivet uddrag af netværkets hjemmeside, hvor aktiviteterne er beskrevet som:

"Relationsfabrikken: (uddrag af hjemmeside)
Følgende fremgår omkring relationsfabrikkens gruppe i By Y1, jf. uddrag af deres hjemmeside:
Et uafhængigt erhvervsnetværk startet på initiativ fra driftige og engagerede erhvervsfolk fra By Y1 og omegn. 

Møderne holdes fredage i ulige uger kl. 7.30 - 9.45 i By Y1. Den første halve time er tilegnet morgenmad og hyggelig smalltalk. Det officielle møder starter kl. 8.00. Der er ingen fast agenda på møderne, der i stedet er konstant tilpasset ud fra gruppens aktuelle ståsted og sammensætning. Netværksgrupper er dynamiske, så det er vores agendaer også! Udover de normale morgenmøder vil årskalenderen også indeholder faglige temaindlæg og sociale arrangementer som kitter relationerne sammen. 

Der vil dog altid være fokus på: 

Relationsdyrkelse
Kendskab, kemi og tillid mellem deltagerne
Potentialet i relationerne i 2. led
Forretningsudvikling
Personlig udvikling
Vidensdeling i mindre teams
Priser: 

Prisen for et års kontingent er kr. 9.500,- + moms. 

Der er brancheeksklusivitet i gruppen. 

En del af noget større 

Udover at netværke i dybden med dem fra gruppen vil vi også gerne give dig muligheden for at skabe nye relationer blandt de øvrige medlemmer af Relationsfabrikken By Y1. 

Derfor er der ligeledes mulighed for at deltage i andre netværksmøde og events som afvikles sammen med vores øvrige PROnetværk, SPECIALnetværk og FLEXnetværk i området - en fantastisk mulighed for at udvide erhvervsnetværket yderligere til andre erhvervsfolk fra området. 

FLEXmøder - møder i mindre grupperinger på tværs af grupperne
Virksomhedsbesøg
Walk’n’talks
Snak&Tapas - uformelle inspirationsmøder
Relationsskabende netværksvandring
Stormøder i By Y1 og andre dele af landet
[…] Netværksdag
Julefrokost
Foredragsmøder
Fredagsbar
Netværksture (egenbetaling)
Sportsturneringer (fodbold, golf osv.)
Vil du gerne høre mere eller med som gæst ganske uforpligtende? Så udfyld blot kontaktformularen her nedenfor."

Skattestyrelsen finder efter modtagelse af oplysninger om indholdet/programmerne i netværket, ikke at der er tilført ny viden til brug for vurdering af kontingentet til Relationsfabrikken, som vi har taget stilling til under vores bemærkninger og begrundelse.

Vi finder endvidere, at kontingentet til Relationsfabrikken, er sammenlignelig med de medlemskaber der blev behandlet i afgørelsen beskrevet i TfS 1995.579.TSS.

Vi har vurderet, at det faglige indhold ikke er det bærende element i forbindelse med møderne, men at den personlige udvikling understøttes i et videre omfang.

Vi fastholder derfor, at jeres ansatte er skattepligtige af kontingenterne.

Byggesocietet
Vi har modtaget i alt 6 programmer for netværkets aktiviteter i 2019 og 3 for aktiviteter i 2020.

Af disse programmer fremgår at der den 8. januar 2019, den 21. februar 2019, den 23. maj 2019, den 23. august 2019, den 20. februar 2020, og den 17. juni 2020 er tale om arrangementer med et uvæsentligt fagligt indhold i forhold til det sociale indhold.

Der foreligger et program for besøg og rundvisning i By Y6 og besøg og rundvisning hos [virksomhed] i By Y6 den 14. november 2019.

Der foreligger et program for besøg med rundvisning i By Y1 kommune, byggepladsen og hele projektet omkring […] den 20. august 2020.

Vi har under de faktiske forhold tidligere gengivet uddrag af netværkets hjemmeside, hvor aktiviteterne er beskrevet som:

"Byggesocietetet: (uddrag af hjemmeside)
"Byggesocietet er en landsdækkende interesseorganisation og Danmarks netværk inden for bygge- og ejendomsbranchen. Vi har siden 1937 været mødestedet for engagerede medlemmer fra hele landet og i dag mødes vores mere end 1.500 medlemmer i både lokalområder, fagudvalg og mindre, uformelle netværk.

Vi blander det personlige netværk med faglighed og indsamler og formilder viden om, hvad der sker i den danske bygge- og ejendomsbranche. Vi går på tværs og giver bygherren, udvikleren, entreprenøren, ingeniøren, arkitekten, advokaten, mægleren og mange andre muligheden for at møde hinanden - vi skaber rammerne for den gode forretningsforbindelse.

En stor del af vores aktiviteter foregår i vores ni lokalområder, som er fordelt over hele landet. Herudover driver vi 11 fagudvalg og mere end 20 netværksgrupper, de såkaldte BS-grupper, som alle arrangerer egne netværksaktiviteter. Du kan læse mere herom under "Vores netværk"."

"Som medlem

·         Får du adgang til et landsdækkende netværk med mere end 1.500 medlemmer
·         Møder du repræsentanter fra 600 forskellige virksomheder - vores medlemmer er typisk ledere, mellemledere eller beslutningstagere i en bred vifte af små og store virksomheder
·         Deltager du aktivt og bidrager til vidensdeling blandt medlemmerne
·         Får du indsigt i aktuelle emner
·         Bidrager du til at skabe bedre rammer for den danske bygge- og ejendomsbranche
·         Får du mulighed for at udvikle dit personlige netværk"

"Byggesocietet blev stiftet tilbage i 1937 af bygherre Frederik Christian Boldsen, og var i en årrække et netværk forbeholdt bygherrer. Med tiden blev man dog enige om også at indlemme ingeniører og arkitekter, da de i vid udstrækning delte samme interesser som bygherrerne. Tilbage i 1937 var branchen dog også en ganske anden, og det var svært at skaffe opgaver nok. Derfor så man en klar fordel i at stå sammen både for at bedre branchens vilkår og for at hjælpe hinanden på tværs af faggrupper. Og selvom rammevilkårene i dag er anderledes, så er det fortsat de to vigtigste opgaver for Byggesocietet."

"Det fremgår blandt andet af hjemmesiden under indmeldelse at "Ved indmeldelse tildeles hvert medlem et medlemsnummer - dette er personligt og følge i tilfælde af jobskifte medlemmet, ikke virksomheden. Ved indmeldelse tilmeldes hvert medlem ligeledes Byggesocietets nyhedsbrev"

Skattestyrelsen finder efter modtagelse af oplysninger om indholdet/programmerne i netværket, ikke at der er tilført ny viden til brug for vurdering af kontingentet til Byggesocietet, som vi har taget stilling til under vores bemærkninger og begrundelse. Vi fastholder derfor, at jeres ansatte er skattepligtige af kontingenterne."

Skattestyrelsen har den 20. december 2022 fremsendt supplerende udtalelse i sagen, hvoraf det fremgår følgende:

"Efter gennemgang af det indlæg fra klagerens repræsentant, som er modtaget i Skatteankestyrelsen vurderer Skattestyrelsen, at der ikke er modtaget nye oplysninger der kan ændre vores opfattelse af det påklagede forhold.

Det bemærkes, at Skattestyrelsen har taget stilling til, at det af klageren betalte kontingent til foreninger, klubber, loger og lignende, er anset for at være en privat udgift for medarbejderen.

Klagerens afholdelse af denne private udgift er skattepligtig for medarbejderen som A-indkomst. Indberetning af A-indkomst skete efter den dagældende bestemmelse i Skatteindberetningslovens § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Vi anser ikke vores afgørelse for at være forkert.

Afgørelsen i SANST sagsnr. 17-0992268 er en ikke offentliggjort afgørelse. Ud fra repræsentantens referat er der taget stilling til de kontingenter der er anset for at være et personalegode."

Skattestyrelsen har den 27. marts fremsendt udtalelse til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse. Følgende fremgår af udtalelsen:

"Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens forslag til sagens afgørelse. 

Formelt
Skattestyrelsen finder, at Klager er pligtig til at indberette værdien af de kontingentbetalinger, der er foretaget i indkomstårene. Indberetningen af de skattepligtige beløb skal foretages som en B-indkomst med den aktuelle værdi specifikt for hver medarbejder. Beløbene er skattepligtige personalegoder for modtagerne jf. ligningslovens §§16, stk. 1 og stk.3.

Vi bemærker, at personalegoder skal værdiansættes til markedsprisen.

Indberetningen skal foretages af klager (arbejdsgiveren), idet der er tale om skattepligtige beløb for medarbejderne personligt. De pågældende beløb skal indberettes af arbejdsgiver i felt nummer 55 og udgør arbejdsmarkedsfri indkomst for modtagerne. Således de sammenholdte sager.

Der er tale om følgende sammenholdte sagsnumre vedrørende ansatte personer:
22-00xxxxx, 22-00xxxxx, 22-00xxxxx, 22-00xxxxx, 22-00xxxxx, 22-00xxxxx og 22-00xxxxx. [sagsnumre udeladt]

Vi tiltræder at sagen 22-00xxxxx [sagsnummer udeladt] frafaldes idet tidsfristerne for den pågældende medarbejder er overskredet, idet der er tale om enkle økonomiske forhold for medarbejderen.

Vi bemærker tillige at den pågældende sag, ikke er omfattes af reglerne om grov uagtsomhed i skatteforvaltningslovens § 27. 

Materielt
Der er tale om arbejdsgiverbetalte (klagers betalinger) til følgende foreninger:

• Junior Chamber
• Rotary
• Ladies Circle
• Round Table
• Realisationsfabrikken
• Byggesocietetet

Fællesnævneren for alle de ovenfor nævnte er, at der tale om medarbejdernes deltagelse i netværk eller foreninger, hvor klager i egenskab af arbejdsgiver for de pågældende, har betalt kontingenterne på medarbejdernes vegne.

Vi finder at der er tale om et skattepligtigt personalegode for modtagerne, idet udgifterne skattemæssigt anses at være af privat karakter. Således foreslår vi at denne sag, såvel som sagerne for de pågældende medarbejdere fastholdes.

Vi kan ikke tiltræde klagers argument om, at der var en erhvervsmæssig begrundelse for afholdelse af udgifterne for nogen af medarbejdernes vegne. Vi fastholder vores vurdering om, at der ikke kan findes en direkte sammenhæng mellem de afholdte udgifter til klagers skattepligtige indkomsterhvervelse.

Vi foreslår og fastholder således, at sagerne fastholdes som indberetningspligtige forhold for klager."

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet ikke har pligt til at foretage indberetning til Indkomstregisteret vedrørende kontingenter betalt for selskabets medarbejdere i indkomstårene 2019 og 2020. Subsidiært er der nedlagt påstand om, at kontingenterne skal indberettes som B-indkomst.

Til støtte for påstanden er følgende anført:

" (…)
2. Sagens faktiske omstændigheder 

Netværk er en vigtig markedsføringsmetode for Klageren, da kendskab og personlige relationer er en af de vigtigste indgange til især nye erhvervskunder. Af hensyn til synlighed i markedet og opbygning af kunderelationer er det derfor en bevidst strategi fra Klagerens side, at selskabets medarbejdere skal engagere sig i relevante foreninger, netværk mv. Klageren arbejder løbende på at identificere relevante foreninger, netværk mv. og det forventes, at selskabets medarbejdere deltager og engagere sig i foreninger, netværk mv., som er relevante for dem. Da det er et stærkt ønske fra selskabets side, at medarbejderne deltager og engagerer sig, betaler Klageren kontingentet til de relevante foreninger, netværk mv., som de ansatte deltager i. Der foretages en årlig evaluering af netværkene, hvor der ses på, om de fortsat vurderes at være relevante for Klageren, og om det fortsat er relevant for Klageren, at den ansatte er medlem.
Skattestyrelsen har i afgørelser vedrørende medarbejderne anset Klagerens betaling af kontingenterne for et skattepligtigt personalegode (yderligere løn) for de ansatte, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16. I forbindelse med Afgørelserne (bilag 1 og 2) har Skattestyrelsen truffet afgørelse overfor Klageren om, at Klageren kan fratrække kontingentbetalingerne som lønudgift, jf. statsskattelovens § 6, men har samtidig bestemt, at Klageren er pligtig at indberette kontingenterne til Indkomstregistret.

3.       Klagerens synspunkter 

I medarbejdernes klagesager er der nedlagte påstand om, at Klagerens ansatte ikke skal beskattes af kontingenterne betalt af Klageren, idet der ikke er tale om "sparet privatforbrug" eller skattepligtig løn iøvrigt. I det omfang de ansatte får medhold heri, er Klageren ikke forpligtet til at indberette kontingenterne til Indkomstregistret, jf. den for 2018 gældende Skattekontrollovs § 7, stk. 1, nr. 1 e.c. Resultatet i denne sag er således en ren konsekvens af udfaldet af de enkelte medarbejderes klagesager."

Repræsentanten har endvidere fremsendt supplerende indlæg af 14. december 2022. Det fremgår af indlægget, at:

"Skattestyrelsen anfører i Afgørelsen (bilag 1), side 88 og 103, at hjemlen for indberetningspligten er den dagældende skattekontrollovs § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 1. Denne bestemmelse omfatter udelukkende A-indkomst, og Skattestyrelsen har således forudsat, at arbejdsgiveres betaling af kontingenter for ansattes medlemskaber er A-indkomst.

Dette er imidlertid ikke rigtigt. Landsskatteretten har i en afgørelse af 28. oktober 2022 (SANST sagsnr. 17-0992668) fastslået, at personalegoder i form af kontingentbetaling for deltagelse i en forening/klub ikke er A-indkomst, da kontingentbetalingen ikke kan sidestilles med vederlag i form af penge. Dette gælder i hvert fald, hvor kontingentopkrævningerne er sendt og udstedt til arbejdsgiveren, betalt af arbejdsgiveren og bogført i de ansattes regnskab.

Det ligger således fast, at Skattestyrelsens afgørelse er forkert, allerede fordi den dagældende skattekontrollovs § 1 ikke finder anvendelse.

Hjemlen til indberetning findes muligvis i den dagældende skattekontrollovs § 4, stk. 4, om B-indkomst, men sondringen mellem A- og B-indkomst er selvsagt væsentlig for Klageren, idet der også skal ske indeholdelse, hvis der er tale om A-indkomst.

For så vidt angår de kontingenter, hvor det i de parallelle sager for Klagerens ansatte, er gjort gældende, at kontingentbetalingerne ikke skal medregnes i de ansattes skattepligtige indkomster, gøres det gældende, at i det omfang kontingenterne ikke er skattepligtige for de ansatte, er de heller ikke indberetningspligtige for Klageren."

Klagerens repræsentant har den 24. april 2023 fremsendt bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, hvoraf det fremgår følgende:

"I ovennævnte sag har jeg modtaget Skatteankestyrelsens brev af 29. marts 2023 vedlagt Skatteankestyrelsens indstilling til sagens afgørelse af 13. marts 2023 og Skattestyrelsens udtalelse af 27. marts 2023 til Skatteankestyrelsen.

Skatteankestyrelsen indstiller i indstillingen af 13. marts 2023 til Landsskatteretten, at Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes i forhold til, at kontingentbetalingerne for de ansatte er skattepligtige, men ændrer Skattestyrelsens afgørelse sådan, at kontingentbetalingen skal anses som indberetningspligtig som B-indkomst uden AM-bidrag i indkomstårene 2019-2020.

Jeg læser Skattestyrelsens udtalelse af 27. marts 2023 således, at Skattestyrelsen tilslutter sig og er enig i Skatteankestyrelsens indstilling.

---oo0oo---

Klageren fastholder det i klagen og de supplerende bemærkninger af 14. december 2022 anførte. Klagerens ansatte skal ikke beskattes af kontingenterne betalt af Klageren, idet der ikke er tale om "sparet privatforbrug" eller skattepligtig løn i øvrigt. Kontingentbetalingerne er ikke i overvejende grad gået til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter. Allerede af den grund er kontingentbetalingerne ikke indberetningspligtige. Der henvises for den nærmere argumentation til det i klagesagerne vedrørende de enkelte ansatte anførte.

For det tilfælde at Landsskatteretten kommer frem til, at kontingenterne er skattepligtige for de ansatte, er Klageren enig med Skatteankestyrelsen i, at kontingentbetalingerne ikke er A-indkomst, men er indberetningspligtige som B-indkomst uden AM-bidrag, jf. hertil det i mine supplerende bemærkninger af 14. december 2022 anførte.

---oo0oo---

Anmodningen om retsmøde fastholdes."

Retsmøde
På retsmødet fastholdt repræsentanten, at der ikke er grundlag for at beskatte de ansatte af selskabets kontingentbetaling for de ansattes medlemskab i netværker, og han gennemgik sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg og det på retsmødet udleverede materiale. Repræsentanten gennemgik SKM2012.565.SR, og bemærkede især, at Skatterådet statuerede skattefrihed for lederes deltagelse i et ledernetværk, selv om tre af de seks afholdte møder havde social karakter, yderligere et møde blev afholdt i Riga, og at der var forplejning på programmet, ligesom det primære formål med deltagelse var at skabe netværksforbindelser og erfaringsudveksle. Der blev endvidere anført, at de ansattes netværksdeltagelse var i overensstemmelse hermed, og at det ud fra det fremlagte materiale må foretages en konkret vurdering af den erhvervsmæssige interesse. Efter repræsentantens opfattelse kan der derimod ikke stilles krav om, at der skal være en direkte sammenhæng med deltagelsen og selskabets indkomsterhvervelse, og at det ikke vil være muligt at dokumentere, hvilke kunder som direkte er skaffet via netværker.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelse, at afgørelsen stadfæstes vedrørende beskatning, men at beskatning skal ske som B-indkomst uden AM-bidrag.

Landsskatterettens afgørelse
Skattestyrelsens afgørelse for indkomstår 2019 og 2020 er påklaget for så vidt angår forholdet om selskabets betaling af As medlemskab i Junior Chamber, Bs medlemskab i Rotary, Cs medlemskab i Ladies Circle, D og Es medlemskab i Round Table og Fs medlemskab i Round Table, Relationsfabrikken og Byggesocietetet samt Gs medlemskab i Relationsfabrikken, idet Skattestyrelsen har anset det som skattepligtige personalegoder, hvorefter selskabet er pålagt at indberette udgifterne til Indkomstregisteret. 

Når en person som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde modtager vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdi af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, er værdien heraf skattepligtig. Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1.

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 3, at den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, skal fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt., at goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 6.100 kr. i 2018, 6.200 kr. i 2019 og 6.300 kr. i 2020.

Personalegoder værdiansættes således som udgangspunkt til markedsprisen.

I Told- og Skattestyrelsens afgørelse af 6. marts 1995, offentliggjort som TfS 1995, 579, klagede et pengeinstitut over, at dets udgifter til medarbejdernes medlemskab af Lions Club, Rotary, skydelaug og frimurerloger m.v. var anset som A-indkomst. Det var oplyst, at formålet med medlemskabet af de forskellige foreninger m.v. var lokalt at få kontakt med potentielle kunder og at vedligeholde kundeunderlaget. Foreningen opkrævede kontingent hos sine medlemmer, og medarbejderne fik derefter kontingentet refunderet af arbejdsgiveren. Uanset den repræsentative værdi, som medlemskabet måtte have for pengeinstituttet, fandt styrelsen det betænkeligt at anse udgiften som en erhvervsmæssig udgift, der var A-indkomsten uvedkommende.

I bindende svar af 25. september 2012, offentliggjort som SKM2012.565.SR, bekræftede Skatterådet, at medlemmerne af en forening, der efter sit formål og efter en faktisk vurdering havde til formål at styrke netværket og udvekslingen af erfaring mellem erhvervslederne i området, ikke skulle beskattes af kontingent betalt af arbejdsgiveren. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at foreningens arrangementer ud over muligheden for at netværke også indeholdt indslag vedrørende ledelse og andre erhvervsmæssige emner. Ud fra en samlet vurdering måtte foreningens aktiviteter anses for overvejende erhvervsmæssige. For så vidt angik foreningens generalforsamlingstur til Riga, blev det vurderet, at det turistmæssige islæt var af underordnet betydning i forhold til de erhvervsmæssige aktiviteter.

Retten i […] fandt i SKM2011.256.BR, at selv om rejserne i forhold til arbejdsgiveren måtte anses for forretningsmæssigt begrundet, var skatteyderen skattepligtig af værdien af to rejser med henholdsvis to og tre deltagende kunder. Retten lagde vægt på, rejseprogrammet var af overvejende turistmæssig karakter. Retten bemærkede, at det ikke kunne medføre et andet resultat at formålet med turen var kundepleje med henblik på at øge salget i virksomheden, idet de forretningsmæssige drøftelser var begrænset og at skatteyderens deltagelse ikke havde haft en direkte og konkret betydning for de ansattes omsætning.

I Landsskatterettens afgørelse af 20. oktober 2021, offentliggjort i SKM2022.222.LSR, fandt flertallet i Landsskatteretten, at en skatteyders deltagelse i flere rejser betalt af arbejdsgiveren, hvor formålet med skatteyderens deltagelse var at markedsføre og synliggøre selskabet over for kunder og leverandører, ikke var erhvervsmæssig begrundet. Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på, at der ikke var dokumenteret eller sandsynliggjort en konkret og direkte sammenhæng mellem skatteyderens deltagelse og selskabets indkomsterhvervelse.

Det følger således af praksis, at deltagelse i rene netværksaktiviteter anses for at være et privat anliggende. Undtagelsesvis kan medlemskaber af foreninger dog anses for at være stillet til rådighed af erhvervsmæssige årsager. Der må i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering, om der er tale om et reelt erhvervsmæssigt indhold, herunder en konkret vurdering af netværkets formål, den enkelte medarbejders deltagelse og de faktiske omstændigheder i forbindelse med deltagelse.

A - Junior Chamber
Det fremgår af Junior Chambers vedtægter, at netværkets formål er at give udviklingsmuligheder, der styrker unge mennesker til at skabe positive forandringer. Det fremgår endvidere af Junior Chambers hjemmeside, at medlemmerne bliver en del af et netværk af unge mennesker med en bred faglig baggrund og fra forskellige brancher i både det offentlige og private erhvervsliv. Derudover er der adgang til oplægsholdere, innovative virksomheder og offentlige myndigheder igennem projekter og workshops.

Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at A er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hendes medlemskab af Junior Chamber i indkomstårene 2019 og 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Junior Chambers formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for A i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der er således henset til, at programpunkterne spisning, afdelingens halve time og netværk i afdelingen udgør en stor del af programmerne for netværkets arrangementer, hvilket ligeledes har karakter af sociale aktiviteter. Foredrag, rundvisninger mv. i arrangementerne har alene udgjort ca. halvanden time ud af arrangementernes ca. fire timers varighed. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet. Der henses bl.a. til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning til fremtiden, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at As medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

B - Rotary
Det fremgår af Rotarys hjemmeside, at netværkets formål bl.a. er at fremme og styrke viljen til at gøre noget for andre som en forudsætning for al god virksomhed og at Rotary opmuntrer den enkelte rotarianer til at udvikle sit netværk, at være åben for andres mening og vise forståelse, at anerkende andres indsats og arbejde og at interessere sig for det omgivende samfund og gør en humanitær indsats. Det fremgår endvidere af Rotary By Y8 [...]s vedtægter, at klubbens vision er at være et inspirerende og aktivt pusterum i hverdagen, at udvikle kammeratskab medlemmerne imellem, at udgøre et netværk mellem offentlige og private ansatte samt selvstændige erhvervsdrivende og at sikre plads på den frie talerstol.

Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at B er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hans medlemskab af Rotary […] By Y8 i indkomstår 2019 og 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Rotarys formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for B i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der er således henset til, at programpunkterne spisning, "3 minutter" med oplæg om et valgfrit emne fra medlemmerne eller 5 minutter før tid, som er medlemmernes mulighed for at komme med korte indslag, udgør en stor del af programmerne for netværkets arrangementer, hvilket ligeledes har karakter af netværksaktiviteter. Der henses endvidere til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer, ligesom flere af arrangementerne er af social karakter, med deltagelse af ledsager. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at Bs medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

C - Ladies Circle
Det fremgår af Ladies Circles love, at netværkets formål er at lære medlemmerne mere om livsforhold og udvikle medlemmernes selvstændighed og tolerance og, at fremme disse formål ved møder, foredrag, diskussioner og ved deltagelse i internationale møder. Det fremgår endvidere af Ladies Circles hjemmeside, at man som medlem af Ladies Circle har mulighed for at udvide ens netværk lokalt, nationalt og internationalt.

Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at C er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hendes medlemskab af Ladies Circle i indkomstår 2019 og 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Ladies Circles formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for C i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der er således henset til, at programpunkterne spisning, "3 minutter" med oplæg om et valgfrit emne fra medlemmerne, "Du er på.." om et aktuelt emne eller en problemstilling indenfor vedkommendes erhverv samlet udgør en stor del af programmerne for netværkets arrangementer, hvilket ligeledes har karakter af netværksaktiviteter. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet. Der henses bl.a. til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning til fremtiden, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at Cs medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

D - Round Table
Det fremgår af Round Tables vedtægter, at netværkets formål er at fremme medlemmernes personlige udvikling gennem et engageret medlemskab, der giver et godt kammeratskab og netværk på tværs af faggrupper og geografiske forhold. Det fremgår endvidere af Round Tables hjemmeside, at man gennem sit medlemskab opnår personlig udvikling, mange nye relationer via den lokale klub, distriktet og på landsplan, får adgang til mange spændende virksomhedsbesøg, foredrag om aktuelle, kulturelle, sociale eller samfundsrelaterede emner og evner til at lære at lytte og forstå andres ideer eller udfordringer.

Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at D er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hans medlemskab af Round Table […] By Y14 i indkomstårene 2019 og 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Round Tables formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for D i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der er således henset til, at programpunkterne spisning, "3 minutter" med oplæg om et valgfrit emne fra medlemmerne, "Ordet-frit" om et aktuelt emne eller en problemstilling indenfor vedkommendes erhverv eller "Breve" udgør en stor del af programmerne for netværkets arrangementer, hvilket ligeledes har karakter af netværksaktiviteter. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet. Der henses bl.a. til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning til fremtiden, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at Ds medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

E - Round Table
Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at E er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hans medlemskab af Round Table 3 i indkomstårene 2019 og 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Round Tables formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for E i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der er således henset til, at programpunkterne spisning, "3 minutter" med oplæg om et valgfrit emne fra medlemmerne, "EGO-branche" om et aktuelt emne eller en problemstilling indenfor vedkommendes erhverv og "Breve" udgør en stor del af programmerne for netværkets arrangementer, hvilket ligeledes har karakter af netværksaktiviteter. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet. Der henses bl.a. til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning til fremtiden, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at Es medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

F
Round Table
Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at F er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hans medlemskab af Round Table 3 i indkomstår 2019 og 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Round Tables formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for F i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der er således henset til, at programpunkterne spisning, "3 minutter" med oplæg om et valgfrit emne fra medlemmerne, "EGO-branche" om et aktuelt emne eller en problemstilling indenfor vedkommendes erhverv og "Breve", udgør en stor del af programmerne for netværkets arrangementer, hvilket ligeledes har karakter af netværksaktiviteter. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet. Der henses bl.a. til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning til fremtiden, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at Fs medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

Relationsfabrikken
Det fremgår af Relationsfabrikkens hjemmeside, at netværket er med til at udbrede medlemmernes virksomheder til andre erhvervsdrivende, og at man som medlem får adgang til andre medlemmers viden og erfaringer, ligesom der opbygges relationer til de andre medlemmer. Det fremgår endvidere af Relationsfabrikkens hjemmeside, at netværket skaber relationer mellem mennesker, og at det kan resultere i nye samarbejder eller nye kunder.

Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at F er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hans medlemskab af Relationsfabrikken i indkomstår 2019 og 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Relationsfabrikkens formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for F i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der er således henset til, at fokuspunkterne relationsdyrkelse/netværk i afdelingen, kendskab, kemi og tillid mellem deltagerne og personlig udvikling, samt morgenmad udgør en stor del af programmerne for netværkets arrangementer, hvilket ligeledes har karakter af sociale aktiviteter. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet. Der henses bl.a. til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning til fremtiden, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at Fs medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

Byggesocietetet
Det fremgår af Byggesocietetets vedtægter, at netværkets formål er at varetage den samlede bygge- og ejendomsbranches interesse på tværs af faggrænser og specialeorganisationer, og at netværket skal fremme den interne kommunikation mellem medlemmerne samt virke som byggeriets netværk. Det fremgår af Byggesocietetets hjemmeside, at netværket blander det personlige netværk med faglighed, og giver mulighed for at medlemmerne møder hinanden og skaber forretningsforbindelse både med faglige og sociale elementer, blandt andet igennem videns- og erfaringsdeling mellem gruppernes medlemmer.

Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at F er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hans medlemskab af Byggesocietetet i indkomstår 2019 og 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Byggesocietetets formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for F i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der henses også til, at en stor del af programmerne for netværkets arrangementer har karakter af sociale aktiviteter, idet de fleste af arrangementerne består af bl.a. networking, spisning og i nogle tilfælde pool, dartspil, bordtennis med øl og vin. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet. Der henses bl.a. til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning til fremtiden, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at Fs medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

G - Relationsfabrikken
Landsskatteretten finder ud fra en samlet vurdering, at G er skattepligtig af værdien af selskabets kontingentbetaling for hendes medlemskab af Relationsfabrikken i perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020, jf. ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 3.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at Relationsfabrikkens formål og aktiviteter i 2019 og 2020 ikke kan anses for overvejende erhvervsmæssige for G i relation til selskabet. Der henses til, at en stor del af formålet med aktiviteterne er at give medlemmerne mulighed for at netværke, hvilket ifølge praksis anses at være af privat karakter. Der er således henset til, at fokuspunkterne relationsdyrkelse/netværk i afdelingen, kendskab, kemi og tillid mellem deltagerne og personlig udvikling, samt morgenmad udgør en stor del af programmerne for netværkets arrangementer, hvilket ligeledes har karakter af sociale aktiviteter. Derudover er der lagt vægt på, at det ikke kan udledes hvorvidt de afholdte foredrag, rundvisninger mv. er af overvejende erhvervsmæssig karakter i relation til selskabet. Der henses bl.a. til, at formålet med netværkets aktiviteter i vidt omfang ses at omhandle deltagernes udvikling og kompetenceopbygning til fremtiden, hvilket anses at være af privat karakter i relation til den ansattes personlige kompetencer.

Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke alene ved de ansattes oplysninger herom, er dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem den ansattes deltagelse i netværket og selskabets indkomsterhvervelse, således at Gs medlemskab på den baggrund kan betragtes som erhvervsmæssig og dermed medføre skattefrihed.

Landsskatteretten finder herefter, at kontingentet dermed i overvejende grad går til dækning af udgifter, der skatteretligt set er af privat karakter.

Personalegode i form af kontingentbetaling for deltagelse i netværk/forening er ikke nævnt direkte som en A-indkomst, hverken i kildeskatteloven, skattekontrolloven eller i bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetninger mv. Landsskatteretten finder ikke, at kontingentbetalingen i dette tilfælde kan sidestille med vederlag i form af penge omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1 (A-indkomst).

Landsskatteretten finder, at selskabets betaling af kontingent til netværkerne er omfattet af reglerne om personalegoder omfattet af ligningslovens § 16. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om et vederlag i form af kontingentbetaling med adgang til netværkets aktiviteter, som er ydet i et ansættelsesforhold.

Ud fra Landsskatterettens vurdering, er goderne i overvejende grad ikke ydet af hensyn til den ansattes arbejde.

Idet værdien af goderne overstiger grundbeløbet for ikke arbejdsrelaterede goder på 1.200 kr. (2019 og 2020 niveau), er goderne skattepligtige for medarbejderne.

Reglerne omkring indberetningspligt følger af dagældende skatteindberetningslovs § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, og bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetninger mv. Af bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, § 9, stk. 2-4 fremgår det, at selskabet har pligt til at indberette skattepligtige personalegoder, når værdien af det enkelte gode i sig selv overstiger grundbeløbet på 1.200 kr.

Følgende fremgår af Skattestyrelsens vejledning om indberetning til e-indkomst (Indberetningsvejledningen):

"Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænsen (felt 55)
Værdi af andre personalegoder - AM-bidragsfri B-indkomst.
Her skal du indberette, hvis du har ydet et ikke arbejdsrelateret gode til en ansat, hvor godet er omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. og værdien af det enkelte gode overstiger den angivne bagatelgrænse - som er på 1.100 kr. i 2018 og på 1.200 kr. i 2019, 2020, 2021 og 2022.
(…)
Der er ikke indberetningspligt for goder, som virksomheden i overvejende grad har givet af hensyn til den ansattes arbejde. For disse goder er der en bagatelgrænse for beskatning på 5.600 kr. i 2014 og 5.700 kr. i 2015. Overstiger disse goder bagatelgrænsen, skal den ansatte selvangive den samlede værdi. 

 Eksempler på goder, hvor værdien skal indberettes her:

·         fri motorcykel/el-cykel
·         fri fitnesscenter
·         fri jagt og udbytte af jagt
·         fri børnepasning, der ikke foreligger i form af en firmabørnehave og -vuggestue "drevet af arbejdsgiver"
·         fri multimedier, der ikke opfylder betingelserne for indberetning som A-indkomst i felt 20 og samtidig skal beskattes af en værdi svarende til markedslejen - dvs. der heller ikke er tale om lønnedgang for at modtage godet. Der skal ske månedlig indberetning
·         fri computer (med tilbehør), der er stillet til rådighed uden relation til arbejdets udførelse, uden lønnedgang, skal beskattes af et beløb svarende til markedslejen af en tilsvarende computer (med tilbehør). Der skal ske mindst månedlig indberetning af en forholdsmæssig andel."

Kontingentbetaling til netværker som Landsskatteretten vurderer som privat, må sidestilles med kontingentbetaling til f.eks. fri fitnesscenter eller fri jagt. Selskabet har herefter pligt til at indberette godet som en B-indkomst uden AM-bidrag til felt 55 i e-indkomst.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse i forhold til at medlemskontingenterne er skattepligtige, men ændrer Skattestyrelsens afgørelse i forhold til, at kontingentbetalingen er indberetningspligtigt som B-indkomst uden AM-bidrag i indkomstår 2019 og 2020.