Dato for udgivelse
29 sep 2023 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2023 09:07
SKM-nummer
SKM2023.467.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
23-0115183
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Ægtefæller, succession, opsparet overskud, indskudskonto, virksomhedsordning og deloverdragelse
Resumé

Spørger har den 1. januar 2023 overdraget 50% af sin ejerandel på 80% i virksomhed A K/S til sin ægtefælle. Spørger har samtidigt overdraget 50% af de øvrige aktiver og passiver i virksomhedsordningen, primært bankindestående og værdipapirer.

Spørger deltog aktivt i driften af A K/S sammen med 2 andre medindehavere, og fra den 1. januar 2023 ville ægtefællen deltage i driften på lige fod med Spørger. Ægtefællerne vil herefter dele virksomhedens skattepligtige resultat mellem sig efter reglerne i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8.

Skatterådet kunne bekræfte, at overdragelsen mellem ægtefællerne ikke ville medføre beskatning af avance eller tab på de overdragne aktiver.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ægtefællen kunne overtage 50% af Spørgers opsparede overskud, dog reduceret til xx mio. kr., som følge af "maksimeringsreglen", samt 50 % af Spørgers indskudskonto (0 kr.). Når ægtefællerne valgte dette, ville overdragelsen ikke medføre beskatning af opsparet overskud hos Spørger.

Hjemmel

Kildeskattelovens § 26 A
Kildeskattelovens § 26 B
Kildeskattelovens § 25 A, stk. 8
Virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og stk. 2

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 824 af 28. april 2021 Kildeskatteloven
Lovbekendtgørelse nr. 1836 af 16 september 2021 om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (Virksomhedsskatteloven)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.5.2.15.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.C.6.7.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit C.F.4.1

Spørgsmål 

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger kan overdrage 50 % af ejerandelen på 80 % i virksomhed A K/S og B I/S til sin ægtefælle med virkning fra indkomståret 2023, uden at der sker beskatning af avancer og tab?
  2. I forlængelse af spørgsmål 1 bedes Skatterådet bekræfte, at halvdelen af det opsparede overskud - dog begrænset til kapitalafkastgrundlaget for den overdragne del - og halvdelen af indskudskontoen også kan overdrages til ægtefællen - uden at det medfører beskatning af opsparet overskud hos Spørger, når halvdelen af de samlede aktiver og passiver i virksomhedsordningen, overdrages til ægtefællen, og ægtefællerne fra 1. januar 2023 sammen vil deltage aktivt og ligeligt i driften af A K/S.

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger og ægtefællen har været samlevende i en længere årrække, og det kan forudsættes, at de også vil være samlevende pr. 1. januar 2023 samt i indkomståret 2023.

Spørger har i en årrække drevet selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen. Tidligere har B I/S været drevet med en ejerandel på 70 % i virksomhedsordningen. Driften i denne virksomhed er ophørt og virksomheden består derfor kun af et tilgodehavende på x mio.kr. samt et bankindestående. Disse aktiver overdrages også med 50 % af Spørgers ejerandel til ægtefællen. Idet B I/S som nævnt ovenfor ikke er i drift fokuseres der i det følgende mest på en beskrivelse af den aktive virksomhed i virksomhedsordningen. I 2021 blev virksomhed A K/S igangsat i denne virksomhedsordning. Spørger ejer og driver nu 80 % af A K/S via virksomhedsordningen.

Spørger deltager aktivt i driften af A K/S sammen med 2 andre medindehavere, herunder med forretningsudvikling, månedsafslutning og praktisk arbejde i virksomheden.

Imidlertid har Spørger ønsket, at hans ægtefælle fremover også skal deltage aktivt i driften på lige fod med Spørger - dog med andre arbejdsopgaver.

Efter overdragelsen den 1. januar 2023 af halvdelen af den samlede ejerandel på 80 % af A K/S vil ægtefællerne hver eje 40 % af virksomheden A K/S. Fra 1. januar 2023 vil de begge eje og drive hver deres ejerandel for egen regning og risiko. Samtidig med denne overdragelse overdrages også 50 % af alle andre aktiver og passiver i virksomhedsordningen.

Spørgers indskudskonto pr. 31. december 2022 udgør 0 kr. Mellemregningskontoen og hensat til senere hævning udgør ligeledes 0 kr. pr. 31. december 2022.

Kapitalafkastgrundlaget pr. 31. december 2022 i Spørgers virksomhedsordning udgør xx mio. kr.

Idet ægtefællen overtager 50 % af driften af A K/S overtages der samtidigt 50 % af aktiverne og passiverne i virksomhedsordningen, herunder 50 % af bankindestående og værdipapirer i virksomhedsordningen og 50 % af det opsparede overskud. Konto for opsparet overskud pr. 31. december 2022 udgør xx mio. kr. (netto).

Aftalen mellem parterne er imidlertid betinget af, at overdragelsen af driften ikke udløser skat, herunder slutbeskatning af opsparet overskud for Spørger, og at dette bliver bekræftet af Skattestyrelsen i form af et bindende svar.

Endvidere kan det bemærkes, at ægtefællen fremadrettet vil indgå i den daglige drift af A K/S.

Ydermere kan det nævnes, at der ikke ydes vederlag mellem ægtefællerne i forbindelse med denne overdragelse.

Aftalen om overdragelse af driften mellem ægtefællerne er underskrevet 1. januar 2023.

Det fremgår Erhvervsstyrelsens hjemmeside virk.dk, at ejerskabet til A K/S d. 1. januar 2023 er ændret, således at ægtefællerne hver ejer 40 %.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Den skattemæssige regulering om ægtefællers erhvervsvirksomheder fremgår af bestemmelserne i kildeskattelovens §§ 25 A og 26 A.

Det følger af kildeskattelovens § 25 A, stk. 8, at resultatet af ægtefællers virksomhed beskattes ligeligt mellem ægtefæller, der deltager og hæfter ligeligt i virksomheden. Indtil nu har Spørger drevet virksomheden A K/S sammen med 2 medindehavere. Det er planen grundet stigende aktivitetsniveau, at ægtefællen fra 1. januar 2023 skal deltage aktivt i driften på samme niveau som Spørger.

Den særlige regulering i kildeskattelovens § 26 A stk. 2 omhandler overdragelse af virksomhedsaktiver mellem ægtefæller. Herudover indeholder kildeskattelovens § 26 A, stk. 4-7 særlig regulering om virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, når der sker overdragelse af virksomhedsaktiver mellem ægtefæller.

Spørger ønsker at overdrage 50 % af virksomheden jf. reglerne i kildeskattelovens § 26 A stk. 2 og anvende reglerne i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8 fra 1. januar 2023. Idet der i denne situation overdrages 50 % af den samlede virksomhedsordnings aktiver og forpligtelser, gælder det derfor også, at 50 % af det opsparede overskud, og indskudskontoen mv. overdrages.

Ægtefællen vil samtidig med overtagelsen af 50 % af driften, også overtage 50 % af virksomhedsordningens aktiver og passiver samt opsparede overskud og indskudskonto.

Det fremgår direkte i kildeskattelovens § 26 A stk. 5, at der i forbindelse med overdragelse af en del af virksomheden kan ske overdragelse af indestående på konto for opsparet overskud og indskudskontoen, der svarer til den pågældende del af virksomheden. Idet der i denne situation overdrages 50 % af den samlede virksomhedsordnings aktiver og forpligtelser gælder det derfor også, at 50 % af det opsparede overskud og indskudskonto overdrages.

Slutteligt bemærkes det for god ordens skyld, at der som nævnt ovenfor er tale om en overdragelse af 50 % af Spørgers virksomhedsordning, herunder 50 % af alle aktiver og passiver samt opsparet overskud, samt at overdragelsen finder sted med virkning fra og med 1. januar 2023.

På dette grundlag er det vores opfattelse, at begge spørgsmål kan besvares med et "ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan overdrage 50 % af ejerandelen på 80 % i virksomhed A K/S og B I/S til ægtefællen med virkning fra indkomståret 2023, uden at der sker beskatning af avancer og tab?

Begrundelse

Når en ægtefælle overdrager aktiver til sin samlevende ægtefælle til brug i dennes erhvervsvirksomhed, skal fortjenester eller tab, som fremkommer ved overdragelsen, ikke beskattes hos den overdragende ægtefælle, jf. kildeskattelovens § 26 A, stk. 2.

Dette gælder dog ikke ved overdragelse af varer, som hører til den overdragende ægtefælles virksomhed. I disse tilfælde bliver fortjeneste og tab beskattet på sædvanlig måde, forudsat at betalingen svarer til de priser, der ville blive fastsat mellem uafhængige parter. Se kildeskattelovens § 26 A, stk. 2, sidste pkt.

Efter overdragelsen bliver de skattemæssige afskrivninger af aktiverne samt beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved afståelse af disse behandlet, som om de var anskaffet af den modtagende ægtefælle på de tidspunkter og til de beløb, som de i sin tid er anskaffet til af den overdragende ægtefælle. Eventuelle afskrivninger, som overdrageren har foretaget, bliver anset for foretaget af den modtagende ægtefælle.

Tilsvarende gælder det, at når en ægtefælle overdrager andre aktiver end de i kildeskattelovens § 26 A nævnte til sin samlevende ægtefælle, skal fortjeneste eller tab, som derved opstår, ikke regnes med i opgørelsen af den overdragende ægtefælles skattepligtige indkomst, jf. kildeskattelovens § 26 B.

Den erhvervende ægtefælle indtræder i den overdragende ægtefælles skattemæssige situation (succession) på samme måde som ved anvendelse af kildeskattelovens § 26 A.

Spørgers overdragelse af 50% af aktiverne og passiverne i hans virksomhedsordning til ægtefællen vil således ikke medføre beskatning af avance eller tab, jf. kildeskattelovens §§ 26 A, stk. 2, og 26 B. Særligt for varelageret gælder, at avance/tab ikke er omfattet af successionen, men da varelageret efter det oplyste overdrages til den skattemæssige værdi, vil der ikke være nogen avance eller tab til beskatning.

På den baggrund er Skattestyrelsen enig med Spørger i, at den beskrevne overdragelse mellem ægtefællerne ikke vil medføre beskatning af avance eller tab.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

I forlængelse af spørgsmål 1 ønskes det bekræftet, at halvdelen af det opsparede overskud - dog begrænset til kapitalafkastgrundlaget for den overdragne del - og halvdelen af indskudskontoen også kan overdrages til ægtefællen - uden at det medfører beskatning af opsparet overskud hos Spørger, når halvdelen af de samlede aktiver og passiver i virksomhedsordning, overdrages til ægtefællen, og ægtefællerne fra 1. januar 2023 sammen vil deltage aktivt og ligeligt i driften af A K/S.

Begrundelse

Når en del af en virksomhed bliver overdraget mellem ægtefæller, har den modtagende ægtefælle mulighed for at overtage en del af den overdragende ægtefælles konto for opsparet overskud og en del af indskudskontoen, jf. kildeskattelovens § 26 A, stk. 5. Opgørelsen af hvilken del af det opsparede overskud/indskudskontoen, der kan overtages, er beskrevet nedenfor. Det er derimod ikke muligt for ægtefællen at overtage en del af den overdragende ægtefælles mellemregningskonto eller en andel af et beløb, der er hensat til senere hævning. Den overdragende ægtefælle beholder med andre ord sin mellemregningskonto og hensættelse til senere hævning.

Når en ægtefælle overtager en del af den overdragende ægtefælles opsparede overskud og indskudskonto, efter reglerne i kildeskattelovens § 26 A, stk. 5, så sker der ikke beskatning efter de almindelige regler om afståelse. Overdragelse vil således ikke medføre beskatning af opsparet overskud hos den overdragende ægtefælle.

Det er en betingelse for at anvende kildeskattelovens § 26 A, stk. 5, at overdragelsen finder sted dagen efter udløbet af indkomståret. Det er endvidere en betingelse, at modtageren opfylder kravene for at kunne anvende virksomhedsordningen, jf. kildeskattelovens § 26 A, stk. 6. Kravene fremgår i virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Skattestyrelsen skal have besked om, at reglerne i kildeskattelovens § 26 A, stk. 5 ønskes anvendt, senest i forbindelse med oplysningsskemaet for det indkomstår, hvor overdragelsen finder sted, jf. kildeskattelovens § 26 A, stk. 6.

Det er en forudsætning for at anvende kildeskattelovens § 26 A, stk. 5, at begge ægtefæller efter overdragelsen deltager i driften af virksomheden i væsentligt og ligeligt omfang, og at ægtefællerne hæfter i samme omfang for virksomhedens forpligtelser. Det er endvidere en forudsætning, at ægtefællerne vælger at fordele virksomhedens resultat mellem sig efter fordelingsreglen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8.

Det er tillige en betingelse for at anvende reglerne i kildeskatteloven § 26 A, stk. 5, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen, jf. kildeskattelovens § 26 A, stk. 6.

Ægtefællerne har indgået overdragelsesaftalen d. 1. januar 2023, og betingelsen, om at overdragelsen skal finde sted dagen efter indkomstårets udløb, er dermed opfyldt. Det er samtidigt oplyst, at ægtefællen efter overdragelsen vil deltage aktivt i driften af virksomheden A K/S på lige fod med Spørger, og at parterne ønsker at fordele virksomhedens resultat ligeligt imellem sig efter reglerne i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8. På dette punkt er betingelserne således også opfyldt. Skattestyrelsen bemærker i den forbindelse, at ægtefællen er registreret som medejer af A K/S d. 1. januar 2023, og dermed også hæfter for virksomhedens gæld, hvilket er en betingelse for at anvende fordelingsreglen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8.

Vedrørende Spørgers ejerandel i B I/S er det oplyst, at driften i virksomheden er ophørt, og at aktiverne alene består af et tilgodehavende på x mio. kr. og et bankindestående. Der er således ikke tale om en virksomhed, men om et finansielt aktiv, der kan indgå sammen med den andel af A K/S, som overdrages til ægtefællen. Skattestyrelsen bemærker, at ægtefællerne selv kan vælge, hvilke finansielle aktiver skal indgå i overdragelsen.

Det fremgår endvidere af det oplyste, at indskudskontoen udgør 0 kr., og betingelsen om udligningen af en eventuel negativ indskudskonto er således uden betydning i den aktuelle overdragelse.

På den baggrund er det Skattestyrelsens opfattelse, at det ved overdragelsen af 50% af aktiverne og passiverne i Spørgers virksomhedsordning, er muligt for ægtefællen at overtage en del af Spørgers opsparede overskud og indskudskonto.

Den del af det opsparede overskud og indskudskonto, som en ægtefælle kan overtage beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der vedrører den overdragne del af virksomheden, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. De nævnte kapitalafkastgrundlag opgøres efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, hvilket indebærer, at nettoværdien af en evt. "forældrekøbslejlighed" også indgår. Reglen om opgørelse af en forholdsmæssig del af det opsparede overskud fremgår af kildeskattelovens § 26 A, stk. 5, 2. pkt.

Det opgjorte opsparede overskud, som ægtefællen kan overtage, kan dog ikke være større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget i den overdragne del af virksomheden. Dette kapitalafkastgrundlag opgøres ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret og efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2 (inkl. evt. "forældrekøbslejlighed"). Denne "maksimeringsregel" fremgår af kildeskattelovens § 26 A, stk. 5, 3. pkt.

Hvis den modtagende ægtefælle yder vederlag ved overtagelse af den pågældende del af virksomheden, skal værdien af dette vederlag fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget for den overtagne del af virksomheden. Dette gælder både ved den forholdsmæssige beregning i kildeskatteloven § 26 A, stk. 5, 2. pkt. og ved opgørelsen efter "maksimeringsreglen" i kildeskatteloven § 26 A, stk. 5, 3. pkt.

Hvis der er flere konti for opsparet overskud, overtages der en forholdsmæssig del af hver konto.

Ægtefællerne har aftalt, at overdragelsen omfatter 50% af samtlige aktiver og passiver i Spørgers virksomhedsordning. Kapitalafkastgrundlaget for den overdragne del af virksomheden udgør herefter 50% af det samlede kapitalafkastgrundlag pr. 31. december 2022. Det bemærkes i den forbindelse, at mellemregningskontoen og hensat til senere hævning udgør 0 kr. pr. 31. december 2022, og at disse derfor ikke påvirker det samlede kapitalafkastgrundlag og fordelingen. Den del af det opsparede overskud, som ægtefællen kan overtage, kan således opgøres til 50 % af xx mio. kr. = xx mio. kr. Som beskrevet ovenfor medfører maksimeringsreglen dog, at ægtefællen maksimalt kan overtage 50% af kapitalafkastgrundlaget i den overdragne del af virksomheden. Det vil sige 50% af xx mio. kr. = xx mio. kr.

Efter det oplyste, vil ægtefællen ikke yde vederlag i forbindelse med overdragelsen, og der indgår ikke en forældrekøbslejlighed i virksomheden. Opgørelsen af den del af opsparet overskud, som ægtefællen kan overtage, påvirkes derfor ikke af disse forhold.

Ægtefællen kan således overtage 50% af Spørgers opsparede overskud, dog reduceret til xx mio. kr., som følge af maksimeringreglen, samt 50% af Spørgers indskudskonto = 0 kr. Når dette vælges, vil overdragelsen ikke medføre beskatning af opsparet overskud hos Spørger.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 25 A, stk. 8:

Stk. 8. Deltager begge ægtefæller i væsentligt og ligeligt omfang i driften af den enes eller begges erhvervsvirksomhed, og hæfter ægtefællerne i samme omfang for virksomhedens forpligtelser, kan ægtefællerne efter anmodning fordele virksomhedens resultat mellem sig, i det omfang fordelingen sagligt kan begrundes i virksomhedens drift. Ved opgørelsen af skattepligtig indkomst, personlig indkomst, kapitalindkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst fordeles virksomhedens aktiver og passiver mellem ægtefællerne efter samme forhold, som virksomhedens resultat fordeles mellem ægtefællerne.

Kildeskattelovens § 26 A, stk. 2:

Stk. 2. Overdrager eller overfører en ægtefælle aktiver til den med ham samlevende ægtefælle til anvendelse i dennes erhvervsvirksomhed, skal fortjenester eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af den førstnævnte ægtefælles skattepligtige indkomst. Efter overdragelsen eller overførelsen behandles aktiverne med hensyn til skattemæssige afskrivninger samt til beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved afståelse, som om de var anskaffet af den sidstnævnte ægtefælle til de tidspunkter og de beløb, hvortil de i sin tid er anskaffet, og eventuelle afskrivninger, som tidligere er foretaget, anses for foretaget af den pågældende. Foranstående regler gælder ikke ved overdragelse af varer hørende til en af den overdragende ægtefælle drevet erhvervsvirksomhed.

Kildeskattelovens § 26 B:

Overdrager en ægtefælle andre aktiver end de i § 26 A nævnte eller passiver til sin samlevende ægtefælle, skal fortjeneste eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige indkomst. Aktiverne og passiverne anses for anskaffet henholdsvis påtaget af erhververen på samme tidspunkter, for samme beløb og med samme formål som de oprindelige anskaffelser m.m.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 26 A, stk. 5 og 6:

Stk. 5.Såfremt overdragelsen vedrører en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, kan ægtefællen overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud og indskudskontoen, der svarer til den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der kan henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. Der kan ikke overtages et indestående på konto for opsparet overskud, der er større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret, der kan henføres til den pågældende virksomhed. Foreligger der flere konti for opsparet overskud, medregnes en forholdsmæssig del af hver af kontiene. Hvis den modtagende ægtefælle yder vederlag ved overtagelse af den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed, skal værdien af dette vederlag fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget efter 2. og 3. pkt. for den overtagne virksomhed.

Stk. 6.Overtagelse efter stk. 4 og 5 forudsætter, at modtageren opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I. Det er endvidere en betingelse for overtagelse efter stk. 5, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen. Såfremt den erhvervende ægtefælle ønsker at indtræde i overdragerens stilling med hensyn til beskatning efter virksomhedsordningen, skal beslutning herom senest meddeles i forbindelse med afgivelse af overdragerens oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2.

Virksomhedsskattelovens § 8

Stk. 1. Virksomhedens afkastgrundlag opgøres  ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver med fradrag af gæld, beløb, der er afsat efter §§ 4 og 10, stk. 1, indestående på mellemregningskonto efter § 4 a, beløb, der i tidligere indkomstår er omfattet af § 4 b, stk. 1, og beløb, der overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien med virkning fra indkomstårets begyndelse. Ved etablering af ny virksomhed opgøres afkastgrundlaget dog på tidspunktet for virksomhedens start.

Stk. 2. Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum. Er ejendommen anskaffet før 1. januar 1987, kan den skattepligtige i stedet vælge at anvende værdien ved 18. alm. vurdering med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. For så vidt angår øvrige aktiver finder bestemmelserne i § 3, stk. 4, 2.-8. pkt., tilsvarende anvendelse. Ved opgørelsen fragår virksomhedens gæld til kursværdien, jf. dog stk. 3.

Stk. 3.Ved opgørelsen, jf. stk. 1, fragår forskellen mellem værdien af fast ejendom, der stilles til rådighed som bolig for den skattepligtiges eller dennes ægtefælles forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller, og en andel af gælden til kursværdien i virksomhedsordningen. Den nævnte gældsandel opgøres på grundlag af den kontante anskaffelsessum for ejendommen med tillæg af anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v., som er foretaget efter anskaffelsen af ejendommen, i forhold til de samlede aktiver i virksomhedsordningen. Værdien af øvrige aktiver opgøres efter bestemmelserne i § 3, stk. 4, 2.-8. pkt., mens fast ejendom, der ikke er omfattet af 1. pkt., medregnes til den kontante anskaffelsessum. Har den skattepligtige valgt at anvende 18. alm. vurdering med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v., jf. stk. 2, 2. pkt., skal den faste ejendom medregnes til denne værdi

Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit C.C.5.2.4.4:

"Overdragelse af en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder - og af den tilhørende drift - til ægtefællen

Overdrages alene en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder mellem ægtefæller, kan der alene overtages en del af konto for opsparet overskud og en del af indskudskontoen. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der vedrører den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. De nævnte kapitalafkastgrundlag opgøres efter VSL § 8, stk. 1 og 2, hvilket indebærer, at nettoværdien af en evt. "forældrekøbslejlighed" også indgår. Se nærmere om "forældrekøb" i afsnit C.C.5.2.11 om rentekorrektion. Reglen om opgørelse af en forholdsmæssig del af det opsparede overskud fremgår af KSL § 26 A, stk. 5, 2. pkt.

Det opgjorte opsparede overskud kan dog ikke være større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget i den overdragne virksomhed. Dette kapitalafkastgrundlag opgøres ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret, og efter VSL § 8, stk. 1 og 2. Denne "maksimeringsregel" fremgår af KSL § 26 A, stk. 5, 3. pkt. Se § 2 i lov nr. 1178 af 8. juni 2021.

Hvis den modtagende ægtefælle yder vederlag ved overtagelse af den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed, skal værdien af dette vederlag fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget for den overtagne virksomhed. Dette gælder både ved den forholdsmæssige beregning i KSL § 26 A, stk. 5, 2. pkt. og ved opgørelsen efter "maksimeringsreglen" i KSL § 26 A, stk. 5, 3. pkt.

Hvis der er flere konti for opsparet overskud, overtages der en forholdsmæssig del af hver konto.

Det er en betingelse for at anvende reglerne i KSL § 26 A, stk. 5, om deloverdragelse mellem ægtefæller, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen. Se KSL § 26 A, stk. 6.[…]"