Dato for udgivelse
01 maj 2023 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 apr 2023 09:45
SKM-nummer
SKM2023.193.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-1052602
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kontrolbestemmelser
Emneord
Skatterådspålæg, oplysningspligt
Resumé

Skatterådet har på mødet den 25. april 2023 fulgt Skattestyrelsens indstilling om, at udvalgte pengeinstitutter i medfør af skattekontrollovens § 62 skulle meddele Skattestyrelsen oplysninger om ikke identificerede personers og virksomheders pengeoverførsler til og fra Danmark.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62

Reference(r)

Skattekontrollovens § 62

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2023-1, afsnit A.C.2.1.3.2.7

Formål og baggrund

Formålet med projekt Money Transfer 5 er:

  • at finde ikke-beskattede indtægter og formuer skjult i udlandet,
  • at vise, at der er en opdagelsesrisiko, når man som skattepligtig forsøger at skjule indtægter og formuer i udlandet, og
  • at give Skattestyrelsen et grundlag for udvælgelse af kontrolsager på området for pengeoverførsler til og fra Danmark.

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger om pengeoverførsler til og fra Danmark uden nærmere afgrænsning i forhold til de lande, som pengeoverførslerne vedrører.

På baggrund af erfaringerne fra de tidligere Money Transfer-projekter 1-4 er det Skattestyrelsens vurdering, at indhentelse af nye oplysninger om pengeoverførsler fra Danmark til alle lande vil give grundlag for at foretage væsentlige indkomstkorrektioner.

De forudgående Skatterådstilladelser er følgende:

Projekt

Pengeoverførsler 

periode

Projekt Money Transfer 1

1.7.2004 - 30.6.2009

Projekt Money Transfer 2

1.7.2009 - 30.6.2013

Projekt Money Transfer 3

1.7.2013 - 31.12.2016

Projekt Money Transfer 4

1.1.2017 - 31.12.2019

 

Det er Skattestyrelsens vurdering, at de udenlandske pengestrømsoplysninger, som er indhentet i de 4 tidligere Money Transfer projekter, har været af væsentlig betydning og afgørende betydning for det opnåede kontrolresultat og provenu, og at der ikke findes noget alternativ til at finde tilsvarende sager. Oplysningerne vurderes derfor nødvendige til brug for skattekontrollen, jf. skattekontrollovens § 62, stk. 4.

Som anført indledningsvis vil oplysningerne ligeledes blive anvendt som led i kontrollen af moms og afgifter.

Hvem pålægges oplysningspligt

Skattestyrelsen ønsker adgang til alle transaktioner hos en række pengeinstitutter.

Såfremt nogle af de nævnte pengeinstitutter mv. er en del af en koncern, der foretager udenlandske pengeoverførsler i andre selskaber i koncernen, og som er relevante i forhold til pålægget, skal pålægget også omfatte disse selskaber.

Såfremt et pengeinstitut er fusioneret med andre pengeinstitutter i perioden eller har opkøbt andre pengeinstitutter i perioden, ønskes ligeledes udenlandske pengeoverførsler fra disse.

Indhentning af data og den videre proces

Skattestyrelsen ønsker at indhente oplysninger om pengeoverførsler til og fra Danmark i elektronisk form, jf. skattekontrollovens § 62, stk. 4.

Indhentning af data vil foregå efter aftale med det enkelte pengeinstitut, i hvilken forbindelse Skattestyrelsen vil redegøre for projektet og for de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med udlevering og opbevaring af data.

Flertallet af de udvalgte pengeinstitutter har alle erfaring med at afgive data til Money Transfer-projektet. Det er Skattestyrelsens forventning, at dette forhold vil gøre arbejdet og processen med at udlevere data enklere for de omfattede pengeinstitutter.

Skattestyrelsen vil informere Finans Danmark nærmere om projektet, forinden der rettes henvendelse til pengeinstitutterne.

Hvilke oplysninger indhentes

Skattestyrelsen ønsker detaljerede transaktionsoplysninger, hvor SWIFT[1]/SEPA[2] eller tilsvarende betalingsløsninger er blevet anvendt i forbindelse med udenlandske pengeoverførsler.

Baseret på de hidtidige erfaringer i Money Transfer projekterne fastsættes en bagatelgrænse på 1.000 kr. på transaktionsniveau vedrørende personer for at reducere datamængden og derved skabe proportionalitet mellem modtaget datamængde og anvendelse af datamængde.

For hvilken periode indhentes oplysningerne

Skattestyrelsen ønsker data for perioden den 1. januar 2020 til den 31. december 2022. Skattestyrelsen ønsker at sikre kontinuitet i data i forhold til tidligere leverede data samt at indhente data fra nye pengeinstitutter.

Hvornår vil Skatterådet blive orienteret om resultatet af undersøgelserne

Skatterådet vil blive orienteret om resultaterne umiddelbart efter projektets afslutning. Projektet forventes afsluttet den 31. maj 2026, og der vil herefter kunne ske afrapportering til Skatterådet ultimo august 2026.

Offentliggørelse af Skatterådets beslutning

Det fremgår af skattekontrollovens § 62, stk. 5, at Skatterådets godkendelse skal offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod.

Der foreligger ikke særlige hensyn, der taler imod en offentliggørelse i denne sag, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådets eventuelle godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør i skattekontrollovens § 62, stk. 1 og stk. 2, giver Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om udenlandske pengeoverførsler fra en række pengeinstitutter til brug for kontrol af ikke individuelt bestemte fysiske eller juridiske personers skattepligt og skatteansættelse.

Skatterådets beslutning

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen efter skattekontrollovens § 62 indhenter oplysninger hos de udvalgte pengeinstitutter, som er angivet i indstillingen.


[1] SWIFT er en international standard for overførsel af finansielle transaktioner på en sikker og standardiseret måde.

[2] SEPA (Single Euro Payments Area) er et betalingssystem for de 27 EU-lande plus Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz.