Dato for udgivelse
23 Nov 2023 10:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Oct 2023 10:28
SKM-nummer
SKM2023.558.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-8840/2020-VLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Tarifering
Emneord
Told, muffer, EU-domstolen, rørfittings
Resumé

Sagen, som var indbragt for domstolene af Skatteministeriet, angik tarifering af en række rørfittings. Spørgsmålet var således, om sagens fem varer skulle tariferes som "muffer" eller som "andre varer - med gevind". 

Spørgsmålet blev forelagt for EU-Domstolen, der afsagde dom den 25. maj 2023 (sag C-368/22). Domstolen fastslog i overensstemmelse med Domstolens faste praksis, at det afgørende kriterium for varers tarifering i almindelighed skal søges i deres objektive karakteristika og egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af positionen i den kombinerede nomenklatur, og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, jf. præmis 33. 

Domstolen fastslog, at begrebet "muffer" hverken er defineret i den kombinerede nomenklatur, det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem eller i de forklarende bemærker hertil, jf. præmis 39. Betydningen og rækkevidden af begrebet skulle derfor - i overensstemmelse med Domstolens praksis - afgøres efter begrebets normale betydning i sædvanlig sprogbrug under hensyntagen til den sammenhæng, hvori begrebet anvendes og de mål, der forfølges med den lovgivning, som begrebet udgør en del af, jf. præmis 40. 

Under henvisning til særligt den normale betydning af begrebet "muffer" i sædvanlig sprogbrug (præmis 41), og sammenhængen hvori begrebet anvendes (præmis 42), fandt Domstolen, at rørfittings af rustfrit stål, undtagen støbte, som har et udvendigt gevind og ikke udgør korte rørstykker med indvendigt gevind til samling af to rør ved at skrue dem ind i en sådan fitting eller blot skubbe dem ind i denne fitting, ikke kan anses for at være "muffer" henhørende under position 7307 22 10 i den kombinerede nomenklatur. 

Sagsøgte tog på baggrund af EU-Domstolens dom bekræftende til genmæle i den nationale retssag, og Vestre Landsret afsagde derfor dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstand.  i overensstemmelse med Skatteministeriets påstand. 

Reference(r)

Sag C-368/22

Toldtariffens underposition 7307 29 10 90

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2023-2: F.A.5.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten jr.nr 14-0300990, offentliggjort 

Appelliste

Parter

Skatteministeriet Departementet (advokat Bodil Marie Søes Petersen)

mod

H1 A/S (advokat Jens Albert Nielsen Kusk)

Landsdommerne Malene Værum Westmark, John Lundum og Sophia van Binsbergen (kst.) har deltaget i sagens afgørelse.

Sagen er anlagt ved Retten i Esbjerg den 19. december 2019. Ved kendelse af 25. februar 2020 er sagen henvist til behandling ved landsretten efter retsplejelovens § 226, stk. 1.

Sagen drejer sig om hvorvidt rørfittings, som H1 A/S har importeret, skal tariferes som muffer i underposition 7307 22 10 90 med en toldsats på 0 eller som andre varer med gevind i underposition 7307 29 10 90 med en toldsats på 3,7 pct.

Påstande

Sagsøgeren, Skatteministeriets Departementet, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, H1 A/S, skal anerkende, at de af selskabet importerede rørfittings med betegnelserne SS-810-6, SS-810-1-8, SS-810-78, SS-810-R-6 og SS-8-TA-1-12 skal tariferes under toldtariffens underposition 7307 29 10 90.

H1 A/S, der ved sagens anlæg nedlagde påstand om frifindelse, har ved meddelelse af 4. september 2023 taget bekræftende til genmæle.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da H1 A/S under sagen har taget bekræftende til genmæle, dømmes H1 A/S i overensstemmelse med Skatteministeriets Departementets påstand, således at H1 A/S skal anerkende, at de af selskabet importerede rørfittings med betegnelserne SS-810-6, SS-810-1-8, SS-810-7-8, SS-810-R-6 og SS-8TA-1-12 skal tariferes under toldtariffens underposition 7307 29 10 90.

Efter sagens udfald skal H1 A/S i sagsomkostninger betale 62.0000 kr. til Skatteministeriet Departementet. 60.000 kr. af beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 2.000 kr. til retsafgift. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til sagens omfang og forløb, herunder at der er sket præjudiciel forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen.

THI KENDES FOR RET:

H1 A/S skal anerkende, at de af selskabet importerede rørfittings med betegnelserne SS-810-6, SS-810-1-8, SS-810-7-8, SS-810-R-6 og SS-8-TA-1-12 skal tariferes under toldtariffens underposition 7307 29 10 90.

I sagsomkostninger skal H1 A/S inden 14 dage betale 62.000 kr. til Skatteministeriets Departementet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.