Dato for udgivelse
09 maj 2023 14:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 mar 2023 15:24
SKM-nummer
SKM2023.211.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-44611/2021-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder
Emneord
Aktieindkomst, SKAT, Goodwill, Overdragelse
Resumé

Sagen angik værdiansættelsen af unoterede anparter.

Overdragelsessummen var i sagen aftalt mellem interesseforbundne parter, hvorfor overdragelsessummen ikke uden videre kunne lægges til grund som anparternes reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet.

Skattemyndighederne fastsatte værdien skønsmæssigt med udgangspunkt i TSS-cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter og TSS-cirkulære 2000-10 om værdiansættelse af goodwill.

Skatteministeriet anerkendte for landsretten, at der ved værdiansættelsen skulle foretages fradrag for udskudt skat af den ansatte værdi af goodwill.

Appellanten gjorde bl.a. gældende, at skattemyndighedernes værdiansættelse var baseret på en fejlagtig opfattelse af, at der ikke skulle tages højde for udskudt skat, og at grundlaget for skattemyndighedernes skøn derfor var fejlbehæftet og allerede af den grund skulle tilsidesættes.

Landsretten fandt, at appellanten ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse af anparternes handelsværdi hvilede på et forkert grundlag eller i øvrigt havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Appellantens indsigelser om, at der skulle korrigeres for fejlperiodiserede udgifter og for finansielle udgifter, der knyttede til selskabets drift, kunne ikke føre til et andet resultat, allerede fordi de påberåbte forhold ikke var understøttet af bogføringsbilag.

Landsretten tog herefter Skatteministeriets principale påstand til følge.

Reference(r)

TSS-cirkulære 2000-9

TSS-cirkulære 2000-10

Henvisning

Den Juridiske vejledning, 2023-1, afsnit C.C.6.4.1.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans:

Afgørelse fra Landskatteretten lsr. nr. 18-0000475, ej offentliggjort

Afgørelse fra Byretten SKM2021.627.BR

Parter

A

(v/advokat Neel Støier, prøve)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Line Manthey Olsen)

Københavns Byret har den 8. november 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS28665/2020-KBH).

Landsdommerne Julie Skat Rørdam, Ulla Staal og Mathias Eike (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at hans aktieindkomst for indkomståret 2010 skal nedsættes med 551.541 kr., således at aktieindkomsten ansættes til 0 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået principalt stadfæstelse, idet det dog anerkendes, at As aktieindkomst for indkomståret 2010 nedsættes med 212.319 kr., subsidiært hjemvisning.

Skatteministeriets principale påstand indebærer, at ministeriet for landsretten anerkender, at der ved ansættelsen af værdien af anparterne i G1-virksomhed skal fratrækkes udskudt skat i den ansatte værdi af goodwill.

Forklaringer

Statsautoriseret revisor NL har afgivet vidneforklaring.

NL har forklaret bl.a., at han var ansat i revisionsfirmaet R1-firma, da revisionsfirmaet i 2007 blev valgt som revisor for G1-virksomhed. En kollega udarbejdede anpartsselskabets årsregnskab for 2007, mens han udarbejdede årsregnskaberne fra 2008 og 2009. "Andre eksterne omkostninger" i de regnskabsmæssige specifikationer til resultatopgørelsen for 2008 er omkostninger, der er medtaget i opgørelsen af bruttofortjenesten. Under punktet "Revisor - Revision, opstilling årsrapport og specifikationshæfte samt udarbejdelse af selvangivelse" er for 2007 angivet en udgift på 65.000 kr. svarende til det beløb, der for det pågældende år var afsat hertil i regnskabet. Udgiften til R1-firmas arbejde for det pågældende regnskabsår beløb sig imidlertid til 75.000 kr., hvorfor der under punktet "Revisor - tidligere år" for 2008 er angivet en udgift på 10.000 kr. Når der under punktet "Revisor - tidligere år" for 2007 er angivet en udgift på 190.000 kr. gælder tilsvarende, at der er tale om en udgift til anpartsselskabets tidligere revisor, til hvem der i det relevante regnskabsår ikke var afsat tilstrækkelige midler, hvorfor beløbet i regnskabet for 2007 figurerer som revisorudgift for tidligere år, formentlig 2006. Under punktet "Revisor - Revision, opstilling årsrapport og specifikationshæfte samt udarbejdelse af selvangivelse" er for 2008 angivet et beløb på 182.016 kr. svarende til R1-firmas arbejde for regnskabsåret 2008. Der er bilag for samtlige poster i de regnskabsmæssige specifikationer, da beløbene ellers ikke ville indgå i bogføringen. Af "Andre eksterne omkostninger" i de regnskabsmæssige specifikationer til resultatopgørelsen for 2009 fremgår vedrørende punktet "Revisor - tidligere år", at der ikke var nogen skæv periodisering af revisorudgiften i forhold til det foregående år.

Af de regnskabsmæssige specifikationer til resultatopgørelsen både for 2008 og 2009 fremgår, at "Bruttoomsætning" og "Vareforbrug" er opdelt på lande, hvilket er begrundet i hensyn til moms. Under "Finansielle omkostninger" vedrører punktet "Kursregulering, valuta" udelukkende varekøb og varesalg i udlandet, da han ikke mener, at anpartsselskabet havde udenlandske lån. Som nævnt er der bilag for samtlige poster i de regnskabsmæssige specifikationer, herunder også for "Kursregulering, valuta".

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og procederet i overensstemmelse hermed, idet Skatteministeriet dog har anerkendt, at der ved opgørelsen af værdien af anparterne i G1-virksomhed skal fratrækkes udskudt skat i den opgjorte værdi af goodwill.

A har herudover anført, at skattemyndighedernes opgørelse af anparternes værdi er baseret på en fejlagtig opfattelse af, at der ikke skal tages højde for ikke bogført udskudt skat af den af skattemyndighederne beregnede værdi af ikke bogført goodwill. Grundlaget for skattemyndighedernes skøn er således fejlbehæftet, hvorfor skattemyndighedernes skøn allerede af denne grund skal tilsidesættes.

Skatteministeriet har heroverfor anført, at der ikke er uenighed om den beløbsmæssige opgørelse af den udskudte skat af den ansatte værdi af goodwill, og at ministeriet med sin principale påstand for landsretten har taget bekræftende til genmæle over for As subsidiære påstand for byretten. Der er derfor ikke behov for en ny skønsmæssig værdiansættelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

G2-virksomhed overdrog i 2010 til eneanpartshaveren A anpartsselskabets beholdning af anparter i G1-virksomhed for 1 kr. Overdragelsessummen blev således aftalt mellem interesseforbundne parter og kan derfor ikke uden videre lægges til grund som anparternes reelle handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Skattemyndighederne har følgelig været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af handelsværdien.

Ansættelsen er sket med udgangspunkt i retningslinjerne fastsat i TSS-cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter og TSS-cirkulære 2000-10 om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, idet bemærkes, at Skatteministeriet for landsretten har anerkendt, at der ved værdiansættelsen skal foretages fradrag for udskudt skat af den ansatte værdi af goodwill.

Landsretten finder, at A ikke har godtgjort, at skattemyndighedernes endelige skønsmæssige ansættelse af anparternes handelsværdi hviler på et forkert grundlag eller i øvrigt har ført til et åbenbart urimeligt resultat. As synspunkt om, at der ved værdiansættelsen af goodwill efter TSS-cirkulære 2000-10 skal korrigeres for fejlperiodiserede revisorudgifter for 2007 og 2008 og for, at en stor del af de finansielle udgifter er valutakursreguleringer knyttet til selskabets drift, kan ikke føre til et andet resultat, allerede fordi de påberåbte forhold ikke er understøttet af bogføringsbilag.

Landsretten tager herefter Skatteministeriets principale påstand til følge, da det af A i øvrigt anførte ikke kan føre til et andet resultat.

Landsretten ændrer derfor byrettens dom, således at As aktieindkomst for indkomståret 2010 nedsættes med 212.319 kr.

Efter sagens forløb og udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for byretten eller landsretten til den anden part. Retten har herved på den ene side lagt vægt på, at det har været nødvendigt for A at anlægge sagen og iværksætte anke, og på den anden side at Skatteministeriet i ankesvarskriftet har anerkendt, at der ved værdiansættelsen af anparterne skal foretages fradrag for udskudt skat af den ansatte værdi af goodwill.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom ændres, således at As aktieindkomst for indkomståret 2010 nedsættes med 212.319 kr.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for byretten eller landsretten til den anden part.