Dato for udgivelse
22 mar 2018 12:41
SKM-nummer
SKM2018.119.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
17-0763517
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Gave, personalegode, bagatelgrænse
Resumé

En gave til en værdi af kr. 300 til ansatte i forbindelse med ansættelse i 5, 10, 15, 20 eller 30 år i en kommune ansås ikke for omfattet af Ligningslovens § 7 U, men blev betragtet som et personalegode. Da værdien var omfattet af bagatelgrænsen for personalegoder på 1.100 kr. pr. år, skulle der ikke ske beskatning hos modtageren.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 16, stk. 3
Ligningsloven § 7 U, stk. 1 og 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning C.A.5.1.4

SKAT har ved bindende svar besvaret følgende spørgsmål

"Skal en gave til en værdi af kr. 300,00 til ansatte i forbindelse med 5, 10, 15, 20 og 30 års ansættelse beskattes?"

På følgende måde:

"Ja"

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at det stillede spørgsmål besvares med "Nej".

Faktiske oplysninger
Klageren påtænker at tildele sine ansatte en gave af en værdi på 300 kr., når den ansatte har haft en ansættelsesvarighed på 5, 10, 15, 20 og 30 år. Ordningen påtænkes indrettet således, at klageren kan vælge, om gavens værdi skal ydes i form af vin, chokolade eller blomster.

Klageren oplyser, at den påtænkte disposition er tiltænkt som et fastholdelsesinitiativ, da klageren oplever, at et faldende antal medarbejdere forbliver i ansættelse over en længere periode.

Klageren har i anmodningen om bindende svar anført, at de anførte mærkedage efter klagerens opfattelse ikke er at anse for jubilæer, men at ydelse af en gave i anledning de pågældende mærkedage har karakter af sædvanlig personalepleje.

SKATs afgørelse
SKAT har besvaret følgende spørgsmål:

"Skal en gave til en værdi af kr. 300,00 til ansatte i forbindelse med 5, 10, 15, 20 og 30 års ansættelse beskattes? "

På følgende måde:

"JA"

SKAT har som begrundelse herfor anført:

"Ad. spørgsmål 1:
Hvis By Y1 Kommune giver de ansatte en gave til en værdi af 300 kr. ved jubilæum efter 5, 10, 15, 20 og 30 års ansættelse, så er gaven skattepligtig. Gaven kan ikke henføres under reglerne om jubilæumsgratialer i ligningslovens § 7U, da der ikke er tale om 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5. Gaven kan heller ikke betragtes som en sædvanlig lejlighedsgave, som ikke beskattes. Lejlighedsgaver har en vis tilknytning til privatsfæren, og som eksempler kan nævnes runde fødselsdage, bryllupper, afslutning af en længere uddannelse og pensionering.

Gaven skal herefter beskattes fuldt ud efter statsskattelovens § 4, litra C. Gaven skal værdiansættes til markedsprisen.

Der kan henvises til Skatterådets svar i SKM2011.139.SR vedrørende 10 års jubilæum. Samme regler gælder for 15, 20 og 30 års jubilæum.

SKAT har herefter svaret JA til spørgsmål 1."

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at den påtænkte gave ikke skal anses for skattepligtig for modtagerne.

Klageren har til støtte herfor anført:

"By Y1 Kommune ønsker at give sine ansatte en erkendelse i anledning af deres ansættelse efter 5, 10, 15, 20 og 30 år. Erkendtligheden består af en gave til kr. 300,00, hvor der kan vælges mellem vin, chokolade eller blomster. Det er kommunes oplevelse, at der bliver færre og færre medarbejdere, der kan fejre 25 års jubilæum. Arbejdsmarkedet er under forandring med hyppige job skift blandt medarbejderne og den gennemsnitlige anciennitet er stødt faldende. Der arbejdes på flere områder i forhold til fastholdelse og trivselsfremmende foranstaltninger for kommunens dygtige medarbejdere og i den forbindelse er både kommunen og MED udvalget af den opfattelse, at fejring af mærkedage er et vigtigt tiltag, herunder markering af en ansats 5, 10, 15, 20 og 30 års ansættelse. Det har stor signal- og symbolværdi for alle ansatte og bidrager positivt til fællesskabsfølelse og trivsel på arbejdspladsen.

By Y1 Kommune mener ikke, at SKAT har taget højde for ligningslovens §16, stk. 3. pkt. 3. Goder beskattes kun hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000,00 kr. (2010-niveau).

Mindre personalegoder og gaver fra arbejdsgiveren beskattes kun, hvis årets gaver mv. overstiger 1.000,00 kr. på årsbasis.

Den skattefri bagatelgrænse omfatter mindre gaver og påskønnelser i form af eksempelvis blomster, vin og chokolade.

By Y1 Kommune mener, at gaven til 300,00 kr. i anledning af en medarbejders 5, 10, 15, 20 og 30 års ansættelse ligger inden for den årlige bagatelgrænse på 1.000,00 i grundbeløb 2010 niveau, og at modtager af gaven således ikke skal beskattes af værdien."

Landsskatterettens afgørelse
Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4. Mindre personalegoder beskattes alene, hvis de overstiger et grundbeløb på 1.100 kr. (2017-niveau), jf. ligningslovens § 16, stk 3.

Af Den Juridiske Vejledning C.A.5.1.4 fremgår:

"Som udgangspunkt er alle personalegoder med en værdi under 1.100 kr. omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder."

For medarbejdergaver, ydet i anledning af jul eller nytår, gælder et særskilt bundfradrag på 800 kr. (2017-niveau), jf. ligningsloven § 16, stk. 3.

Af pkt. 4.1 i bemærkninger til forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (LFF 2011-04-27 nr. 196) fremgår:

"Derimod vil gaver ved særlige lejligheder ikke blive medregnet i den foreslåede skattefrie bagatelgrænse. Eksempelvis gaver i forbindelse med private mærkedage såsom bryllup eller runde fødselsdage"

Videre fremgår:

"Som eksempel på goder, som kan være omfattet af den foreslåede skattefrie bagatelgrænse, kan nævnes mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade, arbejdsgiverens betaling af en ansats deltagelsesgebyr til et motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til en zoologisk have, museum og fribillet til en sportsbegivenhed. (…)

Ligesom for den gældende bagatelgrænse for særligt arbejdsrelaterede goder foreslås det, at den foreslåede skattefrie bagatelgrænse heller ikke finder anvendelse på visse nærmere opregnede personalegoder. Det betyder, at disse goder beskattes, uanset at værdien af goderne kan ligge under 1.000 kr., og at værdien af disse goder ikke medregnes ved beregningen af, om beløbsgrænsen er overskredet. Det drejer sig typisk om goder, som værdiansættes efter en særlig regel eksempelvis fri bil, fri sommerbolig, fri lystbåd og multimedier. Men også andre særlige personalegoder eksempelvis personalelån og radio- og tv-licens.

Den foreslåede skattefrie bagatelgrænse omfatter ikke goder, som i forvejen er skattefritaget eller almindelig skattefri personalepleje på arbejdspladsen såsom kaffe-, frugt-, kantine- og kunstordninger samt anden skattefri personalepleje såsom sædvanlige julefrokoster og firmaudflugter.

Tilsvarende omfatter den foreslåede skattefrie bagatelgrænse ikke personalegoder, der er skatte-fritaget ved særlige bestemmelser. "

Gaver, godtgørelser og gratialer fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum, medregnes til den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de samlede gaver, godtgørelser eller gratialer overstiger 8.000 kr. For gaver og gratialer ydet i anledning af modtagerens jubilæum er det en betingelse, at ansættelsen har bestået i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5, jf. ligningslovens § 7 U, stk. 1 og 3.
Af pkt. 3.3 i bemærkninger til forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (LFF 1999-11-04 nr. 88) fremgår:

"Efter forslaget præciseres endvidere i overensstemmelse med gældende praksis, at der er tale om et jubilæum, når den ansatte har været ansat i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5."

Klageren påtænker at yde sine ansatte en valgfri gave, bestående af enten vin, chokolade eller blomster. Gaven vil udgøre en værdi på 300 kr. Gaven påtænkes ydet, når en medarbejder har været ansat ved klageren i henholdsvis 5, 10, 15, 20 og 30 år.

Den påtænkte disposition er ikke omfattet af ligningslovens § 7 U, da anledningen til ydelsen af personalegodet falder udenfor det skatteretlige jubilæumsbegreb. Personalegodet påtænkes ydet som markering af, at modtagerens ansættelse har været af en vis varighed. Der ses ikke at være grundlag for at anse ydelsen for en lejlighedsgave, da lejlighedsgaver i skatteretlig sammenhæng er gaver ydet i anledning af rent private mærkedage. Det påtænkte personalegode er ikke ydet i forbindelse med jul eller nytår.

Der er sammenfattende ikke tale om et personalegode, der er skattefritaget efter særskilte regler, eller et personalegode omfattet af særlige regler for værdiansættelse. Derfor gælder udgangspunktet, hvorefter personalegodet er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.100 kr. pr. år (2017-niveau), jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

Da det påtænkte personalegode ikke overstiger en økonomisk værdi på 1.100 kr. pr. år (2017-niveau), vil modtagerne ikke være skattepligtige heraf.

Landsskatteretten ændrer herefter SKATs svar på Spørgsmål 1 til NEJ.