Dato for udgivelse
02 Jul 2018 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jun 2018 09:02
SKM-nummer
SKM2018.347.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
BS-17756/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man er part i en sag
Emneord
Vidneforklaringer, vidneafhøringer, parthøring, hjemmel
Resumé

Sagen angik, om der kunne ske isoleret bevisoptagelse i medfør af retsplejelovens § 343 i form af afhøringer af en part og tre vidner til brug for en sag, der verserede ved Skatteankestyrelsen.

Skatteyderen gjorde med henvisning til Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid gældende, at det var nødvendigt at sikre bevis, idet forholdene lå 7 år tilbage i tid, og idet det ene af de tre vidner stod foran en udstationering til Kina. Herudover blev det gjort gældende, at afhøringerne ville være procesbesparende, idet de ville sikre det materielt rigtige resultat hurtigst muligt.

Byretten (SKM2018.332.BR) afslog anmodningen om isoleret bevisoptagelse.

Byretten henviste i den forbindelse til, at der gælder en særlig procesform for sagers behandling ved Skatteankestyrelsen, og at der ikke er hjemmel i skatteforvaltningsloven til at indhente vidneforklaringer optaget efter retsplejelovens regler om isoleret bevisoptagelse i sådanne sager.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse med begrundelsen om, at der ikke er hjemmel til, at indhente forklaringer gennem isoleret bevisoptagelse ved domstolene, under en administrativ klagesagsbehandling ved Skatteankestyrelsen.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 47

Retsplejelovens § 343

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1 A.A.11.1.3

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens kendelse af 9, maj 2018, SKM2018.332.BR

Parter

A

(v/advokat Christian Bachmann)

mod

SKAT

(v/Kammeradv. v/adv. Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Karen Hald, Ulla Staal og Jacob Chr. Jørgensen (kst.)

Sagens oplysning

Ved kendelse af 9. maj 2018 har Retten i Svendborg (sag BS-9194/2018-SVE) (SKM2018.332.BR) bestemt, at As begæring om afhøring af sig selv, IM, NP og statsautoriseret revisor WN ikke tages til følge.

A har ved kæreskrift af 23. maj 2018 kæret afgørelsen med påstand om, at hans anmodning om isoleret bevisoptagelse i medfør af retsplejelovens § 343 i form af parts- og vidneafhøring af de ovennævnte personer til brug for en verserende sag ved Skatteankestyrelsen tages til følge.

SKAT har i kæresvarskrift af 6. juni 2018 påstået stadfæstelse. Byretten har henholdt sig til afgørelsen.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Der er ikke hjemmel til at indhente forklaringer gennem isoleret bevisoptagelse ved domstolene under en administrativ klagesagsbehandling ved Skatteankestyrelsen. Landsretten tiltræder derfor byrettens afgørelse.

T h i  b e s t e m m e s:

Byrettens kendelse stadfæstes.

A skal i sagsomkostninger for landsretten inden 14 dage til SKAT betale 2.500 kr. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.