Dato for udgivelse
07 aug 2018 15:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 jun 2018 14:37
SKM-nummer
SKM2018.402.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Glostrup, BS 10E-1134/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Kontanter, forklaring, erklæring, tilbagebetaling, posteringteksterne, pulje, låneforhold, beviser, vidneforklaringer, långivere, tilstrækkeligt, godtgjort, hævninger, indsættelser
Resumé

Skatteyderens indkomst var blevet skønsmæssigt forhøjet med kr. 67.500, for indkomståret 2013 på baggrund af indsættelser på hans bankkonto. Sagen udsprang af en kontrol af skatteyderens arbejdsgiver vedrørende fiktive lønudbetalinger.

Skatteyderen gjorde gældende, at kr. 17.500, var et lån fra et familiemedlem, hvilket støttedes på posteringstekster på kontoudtoget. Videre gjorde han gældende, at det øvrige beløb hidrørte fra tidligere hævninger. Endelig anførte han, at det måtte komme Skatteministeriet bevismæssigt til skade, at forhøjelsen var blevet ændret flere gange under den administrative behandling af sagen.

Retten fandt det ikke godtgjort, at indsættelserne hidrørte fra lån, idet låneforholdene ikke var understøttet af objektiv dokumentation. Videre fandt retten det ikke godtgjort, at de andre indsatte beløb stammede fra tidligere hævninger, idet der ikke var nogen tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng mellem hævninger og indsættelser. Retten anførte desuden, at skatteyderens forklaring havde været usammenhængende og skiftende.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4
Skattekontrollovens § 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.A.1.1.
Den Juridiske Vejledning 2018-1 A.B.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.C.2.1.4.4.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017, j. nr. 15-3267472

Parter

A

(v/adv. Mads K.K. Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(v/Kammeradvokaten, v/adv.fm. Søren Norlén)

Afsagt af byretsdommer

Henrik Munkholm

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører en prøvelse af Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017 vedrørende As skatteansættelse for indkomståret 2014, hvorved dennes indkomst blev forhøjet med 67.500 kr. på baggrund af indsættelser på hans bankkonto.

Sagsøgeren, A, har nedlagt følgende påstande:

As skatteansættelse for indkomståret 2014 hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt følgende påstande: Frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Af sagen fremgår, at SKAT i forbindelse med SKATs projekt vedrørende fiktive lønudbetalinger foretog en kontrol med sagsøgers tidligere arbejdsgiver og efterfølgende foretog en kontrol af sagsøgeren og derved konstaterede en række indsættelser på sagsøgers bankkonti.

SKAT forhøjede herefter ved afgørelse af 3. november 2015 sagsøgers personlige indkomst for indkomståret 2014 med 144.172 kr.

Sagsøgeren indbragte SKATs afgørelse af 3. november 2015 for Landsskatteretten. Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017 er i sagen fremlagt som sagens bilag 1. Heraf fremgår blandt andet:

"Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4. Klageren har bevisbyrden for, at beløbene indsat på klagerens konto ikke er af en art der anses som skattepligtig indkomst. Den skattepligtige har i øvrigt pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens § 1.

Der er ikke fremlagt dokumentation for de låneforhold der anføres at skulle ligge bag indsættelser på klagerens bankkonti, ligesom der overvejende ikke ses at være efterfølgende modsvarende betalinger fra klageren til de angivne långivere.

Klageren ses heller ikke ud fra foreliggende dokumentation at have betalt renter på noget tidspunkt.

Posteringsteksterne kan ikke i sig selv anses som dokumentation for, at indbetalingerne er lån, jf. SKM2011.208.HR og SKM2013.363.BR.

Der ses ikke af klagerens kontoudskrifter at være sket hævninger i et omfang der svarer til de øvrige indsatte beløb, og det findes således heller ikke objektivt underbygget, at de indsatte beløb skulle stamme fra tidligere hævninger.

Det anses godtgjort, at overførslerne fra MI, LM, G4 og PI af i alt 334.649 kr. vedrører henholdsvis tilbagebetaling af lån, refusion af udlæg for biletter og refusion i forbindelse med fortrudt køb af mobiltelefon.

Herudover findes det samlet set ikke godtgjort, at det resterende indsatte beløb af i alt 67.500 kr. i 2014 ikke vedrører skattepligtige indtægter.

Da afgørelsen af den 16. december 2015 ikke ses at være påklaget, er klagebehandlingen af sagen sket på baggrund af den påklagede afgørelse af den 3. november 2015.

SKATs ansættelse af klagerens personlige indkomst for indkomståret 2014 nedsættes med 76.672 kr."

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at han tidligere har været ansat i firmaet G1 med kørsel af varer. I dag modtager han dagpenge. Han er gift og har 4 børn med sin ægtefælle.

Han har aldrig modtaget SKATs brev af 9. april 2014 med forslag til ændring af hans skattepligtige indkomst for 2012. Han talte med IL fra SKAT, der oplyste at brevet var afsendt. Da han ikke havde modtaget brevet, foreslog han, at det blev sendt til hans eboks eller blev lagt på SKAT.dk. Det ville hun ikke gøre. Hun sagde, at hun ville sende det med PostNord igen.

Han modtog efterfølgende afgørelsen, men kan ikke idag huske, hvornår det var.

De fremlagte kontoudskrifter fra F1-bank viser overordnet, at det er de samme penge, som bliver hævet på kontoen og senere indsat igen.

A blev foreholdt ekstraktens side 69, kontoudskrift fra F1-bank, hævninger på 2x15.000 kr. den 17. august 2012. Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvad pengene skulle bruges til. Men han brugte dem ikke, og indsatte dem derfor på kontoen igen den 30. august 2012.

Han har modtaget mødeindkaldelsen fra SKAT dateret den 8. oktober 2013, ekstraktens side 78. Han tror også, at han har modtaget brev af 22. november 2013 fra SKAT, ekstraktens side 79. Han talte den 25. november 2014 i telefon med en medarbejder fra SKAT.

A blev foreholdt ekstraktens side 117, sagsnotat fra SKAT, hvoraf fremgår blandt andet, at A skulle være mødt til et møde hos SKAT den 30. oktober 2013. Hertil forklarede han, at han ikke var indkaldt til et møde. Han var alene mødt som tolk for KM. Det var et møde med IL fra SKAT. Det, som er anført i sagsnotatet passer ikke.

A blev foreholdt ekstraktens side 123, Historik, Oversigt over hændelser SKAT. Hertil forklarede han, at han sikkert har modtaget de emails, som er anført den 16. april og 24. juni 2014. Han ved ikke, hvorfor han ikke reagerede på disse.

A blev foreholdt ekstraktens side 178, kontoudskrift fra F1-bank, indsættelse af 23.000 kr. den 30. juli 2013. Hertil forklarede han, at de 23.000 kr. var et lån fra hans fætter MI. Han skulle bruge pengene til en ven, LM, der skulle stifte et selskab, men manglede penge. Han ville hjælpe LM og lånte derfor 23.000 kr. af sin fætter MI. Lånet er tilbagebetalt. Det fremgår også af bankudskriften, at det var et lån.

A blev foreholdt ekstrakten samme side, indsættelse af 100.000 kr. den 30. juli 2013. Hertil forklarede han, at han havde dette beløb i kontanter på sin bopæl. Han har tidligere mistet ca. 700.000 kr. ved F2-bank konkurs. Det var penge, som han havde tjent på handel med aktier. Derfor opbevarer han altid sine penge kontant hos sig selv.

A blev foreholdt ekstraktens samme side, indsættelse af 25.000 kr. den 30. juli 2013. Hertil forklarede han, at han havde lånt beløbet af KM. Pengene var også til LM stiftelse af et selskab. Det samme gør sig gældende vedrørende indsættelsen af 25.000 kr. samme dato fra NA. Begge lån er tilbagebetalt. Det fremgår også af bankudskriften, at det var et lån.

NA og KM er hans fætre.

A blev foreholdt ekstraktens side 265, kontoudskrift fra F1-bank, indsættelse af 10.000 kr. den 10. marts 2014, MI. Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvad dette beløb vedrører. Han skulle på et tidspunkt stifte et selskab, G2, og pengene var nok til brug for stiftelsen. Han har tilbagebetalt beløbet kontant til MI.

A blev foreholdt samme kontoudskrift, indsættelse af 30.000 kr. den 10. marts 2014, hvor der er anført ”Kundekort”. Hertil forklarede han, at beløbet var indsat af ham selv. Det var til brug for stiftelsen af selskabet G2. Indsættelsen af 7.500 kr. den 11. marts fra MI var ligeledes til brug for stiftelse af selskabet.

A blev foreholdt ekstraktens side 325, støttebilag A: Oplysninger om indkomst og større udgifter. Han købte bilen af mærket ... kontant for ca. 120.000 kr. Det var penge, som han havde kontant på sin bolig.

Familien har i 14 år boet i et rækkehus med en månedlig husleje på 3.000 kr. Hans ægtefælle havde også arbejde og de modtog derudover børnepenge.

Han mener, at SKAT både i 2013 og 2014 har anført forkerte beløb vedrørende hans dagpenge og løn. Han har blandt andet fået løn fra G3. Denne blev udbetalt kontant, idet G3 ikke havde nogen bankkonto.

En bank stiller for mange spørgsmål og opkræver for mange gebyrer.

Omkring 2007 lånte han 600.000 kr. af sin onkel OZ i Y1-land. Der blev udfærdiget en låneaftale, men han har ikke kunnet finde den. Lånet er ikke tilbagebetalt. Lånet var rentefrit i 10 år, herefter bliver der tilskrevet renter med 12 %. De 600.000 kr. blev indsat på en bankkonto. Der er ikke fremlagt en udskrift fra denne bankkonto i sagen.

Han har modtaget mødeindkaldelsen fra SKAT dateret den 8. oktober 2013, ekstraktens side 78. Han tror også, at han har modtaget brev af 22. november 2013 fra SKAT, ekstraktens side 79. Han talte den 25. november 2014 i telefon med en medarbejder fra SKAT.

A blev foreholdt ekstraktens side 117, sagsnotat fra SKAT, hvoraf fremgår blandt andet, at A skulle være mødt til et møde hos SKAT den 30. oktober 2013. Hertil forklarede han, at han ikke var indkaldt til et møde. Han var alene mødt som tolk for KM. Det var et møde med IL fra SKAT. Det, som er anført i sagsnotatet passer ikke.

A blev foreholdt ekstraktens side 123, Historik, Oversigt over hændelser SKAT. Hertil forklarede han, at han sikkert har modtaget de emails, som er anført den 16. april og 24. juni 2014. Han ved ikke, hvorfor han ikke reagerede på disse.

Vidnet KM har forklaret blandt andet, at han er fætter til A.

Vidnet blev foreholdt ekstraktens side 188, kontoudskrift F1-bank den 30. juli 2013 lån til A 25.000 kr. Hertil forklarede vidnet, at det er hans konto. A havde brug for nogle penge og vidnet lånte beløbet til ham. Beløbet er tilbagebetalt med kontanter efter ca. 5-6 måneder. Vidnet har selv skrevet ”lån til A”. Han kan godt skrive lidt dansk.

Vidnet NA har forklaret blandt andet, at han er fætter til A.

Vidnet blev foreholdt ekstraktens side 189, kontoudskrift fra F1-bank den 30. juli 2013 lån til A 25.000 kr. Hertil forklarede vidnet, at A havde anmodet om at låne beløbet af vidnet. Han sagde ikke, hvad pengene skulle bruges til. Pengene er tilbagebetalt kontant. Han kan ikke huske, hvornår det skete. Han mener, at det var nogle måneder efter. Vidnet havde brug for kontanter, derfor skete tilbagebetalingen kontant. Vidnet har selv skrevet teksten på kontoudskriften.

Parternes synspunkter

Sagsøger, A har i påstandsdokument af 12. april 2014 og som i det væsentlige er gentaget under proceduren blandt andet gjort følgende gældende:

De omhandlede indsættelser, der danner grundlag for nærværende sag, hidhører fra ikke skattepligtig indkomst, idet der er tale om beløb, der vedrører lån eller genindsættelse af tidligere hævninger.

Det må bevismæssigt tillægges betydning, at SKAT under den administrative behandling har måttet ændre deres afgørelser til fordel for sagsøger med betydelige beløb.

Det er sansynliggjort, at de 67.500 kr. eller en del heraf hidrører fra ikke skattepligtig indkomst.

17.500 kr. hidrører fra lån ydet til sagsøger af MI.

20.000 kr. indsat den 13. februar 2014 og 30.000 kr. indsat den 10. marts 2014 hidhører fra tidligere hævninger.

Sagsøgte, Skatteministeriet har i påstandsdokument af 12. april 2018 og som i det væsentlige er gentaget under proceduren gjort følgende gældende:

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at det er A, der under hensyntagen til de konkrete omstændigheder har bevisbyrden for, at indsættelserne på hans bankkonto stammer fra allerede beskattede eller ikke-skattepligtige midler. Den bevisbyrde har han ikke løftet.

A havde ifølge årsopgørelsen for 2014 en lønindkomst på kr. 32.400,-. Herudover havde han en negativ formue. Hans oplysninger om sine indkomstforhold i 2014 er usammenhængende.

A har ikke godtgjort, at han i indkomståret 2014 har lånt kr. 17.500 af MI og at indsættelsen af 10.000 kr. den 10. marts 2014 og 7.500 kr. den 11. marts 2014 er overførsel af lånebeløb herfra. Dette er således ikke understøttet af objektive kendsgerninger, men er alene bestyrket af As egen forklaring.

For så vidt angår indsættelser af 20.000 kr. den 13. februar 2014 og 30.000 kr. den 10. marts 2014 er der ikke i sagens faktuelle omstændigheder dokumentation for, at disse er genindsættelser af tidligere hævede beløb, idet der ikke er overensstemmelse mellem enkelte hævninger og genindsættelserne hverken tidsmæssigt eller for så vidt angår beløbenes størrelser.

Rettens begrundelse og afgørelse

Denne sag vedrører indkomståret 2014 og drejer sig om en prøvelse af Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017, hvorved Landsskatteretten godkendte SKATs forhøjelse af sagsøgers skattepligtige indkomst for 2014 med i alt 67.500 kr.

Af sagen fremgår, at forhøjelsen vedrører et indsat beløb på i alt 17.500 kr. henholdsvis den 10. og 11. marts 2014, samt indsatte beløb på henholdsvis 20.000 kr. den 13. februar 2014 og 30.000 kr. den 10. marts 2014.

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at med de i bestemmelsen fastsatte undtagelser og begrænsninger, betragtes den skattepligtige indkomst som den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

I overensstemmelse med sædvanlig praksis er det sagsøger, som har bevisbyrden for, at indsættelser på hans bankkonto stammer fra allerede beskattede midler.

Der er ikke til sagen fremlagt nogen form for dokumentation i form af et gældsbrev eller vidneforklaring fra MI for, at beløbet på 17.500 kr. skulle være udbetaling af lån fra MI. Et låneforhold er således alene understøttet af sagsøgers egen forklaring.

For så vidt angår det resterende beløb på i alt 50.000 kr. er der ikke ved de fremlagte kontoudtog dokumenteret, at beløbene er genindsættelser af tidligere hævede beløb. Der er således ikke en tidsmæssig eller størrelsesmæssig sammenhæng mellem de foretagne hævninger på kontoen og de senere foretagne genindsættelser.

Sagsøgers forklaring herom har endvidere fremstået usammenhængende og skiftende.

På denne baggrund frifindes Skatteministeriet.

A skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 10.000 kr. til dækning af Skatteministeriets udgift til advokat. Der er herved henset til sagens værdi, sagens omfang og varighed, herunder at sagen er behandlet sammen med sagerne BS 253/2017 og BS 1135/2017.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Skatteministeriet frifindes.

Inden 14 dage skal A betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 10.000 kr.