Karantæneordningen
Dato for udgivelse
05 jul 2018 14:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 jul 2018 14:31
SKM-nummer
SKM2018.357.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0248745
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + TastSelv og andre IT-løsninger for skat
Emneord
Borger, TastSelv, Karantæne, afskæring
Resumé

Der er i kildeskattelovens § 53 a og skattekontrollovens § 71 indført bestemmelser om, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Bestemmelserne lovfæster administrativ praksis fastlagt i SKM2010.638.SKAT, som herved ophæves.

Reference(r)

Ingen

Henvisning

Ingen

1. Ved lov nr. 1555 af 19. december 2017 er der i kildeskattelovens § 53 A givet Skatteforvaltningen adgang til at træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i forskudsopgørelsen. Bestemmelsen har virkning fra den 1. januar 2018 og finder dermed første gang anvendelse for forskudsregistreringen for 2018.

Ved lov nr. 1535 af 19. december 2017 er der i skattekontrollovens § 71 givet Skatteforvaltningen adgang til at træffe afgørelse om at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv til ændring af oplysninger i årsopgørelsen. Bestemmelsen har virkning fra den 1. januar 2019 og finder dermed første gang anvendelse for årsopgørelsen for 2018.

Bestemmelserne har afsæt i den administrative praksis, der er fastlagt i SKM2010.638.SKAT. Denne SKM-meddelelse ophæves, dog således at SKM2010.638.SKAT fortsat vil finde anvendelse for årsopgørelsen for 2017 og tidligere år frem til ikrafttrædelsen af skattekontrollovens § 71 den 1. januar 2019.

Ved udtrykket skattepligtig forstås enhver, som modtager en årsopgørelse inden oplysningsfristens udløb uden at have givet oplysninger, som skattepligtige, eller som modtager et oplysningsskema.

2. I kildeskattelovens § 53 a og skattekontrollovens § 71 er kravene til, hvornår en skattepligtig kan afskæres fra TastSelv, skærpet i forhold til SKM2010.638.SKAT.

En afskæring fra TastSelv kan således ske, hvis Skatteforvaltningen finder, at der er nærliggende risiko for, at den skattepligtige vil begå væsentlige fejl ved anvendelsen af TastSelv.

Som eksempler herpå nævnes i lovforslaget:

  • At en skattepligtig deltager i et skattearrangement, som Skatteforvaltningen ved en afgørelse finder er uden realitet. Den skattepligtige har forskudsansat sig med fiktive renteudgifter vedr. skattearrangementet.
  • At en skattepligtig gennem nogle år har tiltaget sig store fradrag, som Skatteforvaltningen finder er uberettigede. At en skattepligtig har forsøgt at tiltage sig store fradrag uden, at der er grundlag herfor, fx en kontanthjælpsmodtager, der tager fradrag for indbetalinger til en privat pensionsordning, kontingent til fagforening, A-kasse og øvrige lønmodtagerudgifter
  • At en skattepligtig har forsøgt at tiltage sig et stort fradrag for renteudgifter, selv om der ikke er gæld.
  • At en skattepligtig fratrækker underholdsbidrag til fiktive børn.

Med væsentlige fejl forstås desuden egentlige misbrug af TastSelv-ordningen. Med "nærliggende risiko" forstås, at Skatteforvaltningen på grund af kvaliteten af den skattepligtiges seneste afgivelse af pligtmæssige oplysninger til Skatteforvaltningen har grund til at antage, at kvaliteten af den skattepligtiges oplysninger til forskudsopgørelsen ikke vil blive forbedret.

3. Afskæring fra TastSelv i henhold til kildeskattelovens § 53 A og skattekontrollovens § 71 kan ske med virkning for det aktuelle indkomstår.

Finder Skatteforvaltningen, at der er nærliggende risiko for at den skattepligtige begår væsentlige fejl kan Skatteforvaltningen også afskære den skattepligtige fra at anvende TastSelv for det efterfølgende indkomstår. Det vil bero på en ny selvstændig vurdering og afgørelse, om den skattepligtige skal afskæres fra anvendelsen af TastSelv for yderligere et indkomstår.

4. Afskæring fra at anvende TastSelv til ændring af forskudsopgørelsen og årsopgørelsen er en forvaltningsretlig afgørelse. Skatteforvaltningen skal i afgørelsen angive hvilke indkomstår, der er omfattet.

En afgørelse om afskæring af anvendelse af TastSelv kan påklages til Landsskatteretten.