Dato for udgivelse
13 Sep 2018 15:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Sep 2018 10:08
SKM-nummer
SKM2018.473.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
B-1790-17
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Skønsrekvirenten, skønsforretningen ejendom, skønsmand, afskære, deltagelse, anmodning, afslået
Resumé

Skønsrekvirenten havde anmodet om, at skønsforretningen gennemførtes uden parternes tilstedeværelse, idet lejeren af ejendommen (ejet af skønsrekvirenten) ikke ønskede at give andre end skønsmanden adgang.

Idet der ikke var oplyst om omstændigheder, der kunne begrunde at afskære parterne fra at deltage i skønsforretningen, afslog Østre Landsret anmodningen.

Reference(r)

Retsplejeloven § 343

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, A.A.11

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom af 9. september 2017, SKM2017.483.BR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse af 1. oktober 2015, j.nr. 14-0045402

Landsrettens endelige dom i ankesagen er offentliggjort som SKM2019.248.ØLR.

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Nikolaj Wickenberg Linneballe)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Per Lunde Nielsen)

Afsagt af Landsretsdommer

Norman E. Cleaver

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes brev af 6. august 2018 fra advokat Nikolaj Wickenberg Linneballe, hvori denne oplyser, at der er opstået en tvist om den praktiske gennemførelse af syn og skøn, idet lejerne af den omhandlede beboelsesejendom har meddelt, at de gerne vil give skønsmanden adgang til ejendommen, men at de ikke vil give parternes advokater adgang til at deltage i skønsforretningen på ejendommen. Som følge heraf har advokat Nikolaj Wickenberg Linneballe foreslået, at skønnet gennemføres, uden advokaternes deltagelse i den indvendige besigtigelse.

Der fremlagdes endvidere brev af 13. august 2018 fra advokat Per Lunde Nielsen, hvori denne anmoder om, at landsretten afslår anmodningen om, at skønsforretningen gennemføres uden advokaternes deltagelse i den indvendige besigtigelse af ejendommen, idet det er af væsentlig betydning for parterne, at de kan være til stede under skønsmandens gennemgang af ejendom, og har adgang til at stille skønsmanden spørgsmål og henlede skønsmandens opmærksomhed på forhold, som de tillægger betydning.

Da der ikke er oplyst omstændigheder, som kan begrunde, at parterne afskæres adgangen til at deltage i skønsforretningen, pålægges det skønsrekvirenten at skaffe mulighed herfor.

Fristen for indlevering af skønserklæring var den 15. august 2018. Denne frist fastsættes herefter til den 17. september 2018.

Retten hævet.