Dato for udgivelse
29 Oct 2018 13:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Oct 2018 11:25
SKM-nummer
SKM2018.533.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
16-1039352
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Lån, mellemregningskonto, udbytte, aktieindkomst
Resumé

En hovedanpartshaver måtte anses at have optaget lån i sit selskab og var skattepligtig heraf efter ligningslovens § 16 E.

 

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, 16 E, stk. 1
Lov nr. 926 af 18. september 2012

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, C.B.3.5.3.3

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2013
Aktieindkomst
Lån over mellemregningskontoen anset for udbytte

528.733 kr.

89.428 kr.

528.733 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren [A] var hovedanpartshaver og stifter i H1 ApS (herefter selskabet), cvr-nr. […], fra selskabets stiftelse den 12. november 2012 og frem til selskabets konkurs den 13. december 2016. Selskabets formål var at udleje driftsmateriel samt dermed beslægtet virksomhed.

Klageren har ikke været ansat i selskabet.

Klagerens samlever, B, var fra selskabets stiftelse og frem til selskabets konkurs tegningsberettiget direktør i selskabet.

På møde i Skatteankestyrelsen den 4. januar 2018 har klageren og B oplyst, at selskabet blev oprettet af klageren, da B tidligere var gået konkurs med selskabet H2 ApS, hvorfor han ikke selv havde mulighed for at oprette et selskab.

Af selskabets årsrapport for 2013 fremgår bl.a.:

Påtegning

Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for H1 ApS for regnskabsåret 2013.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

                                             By Y1, den 2. juli 2014

Direktion:
B

(..)

Den uafhængige revisors erklæringer

(…)

Forbehold
Grundlag for manglende konklusion

(…)

Selskabets bogføring udgør, som følge af væsentlige mangler, ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsrapporten. Der er ikke foretaget en pålidelig rekonstruktion af alle registreringer, og der henstår væsentlige uafklarede differencer, hvorfor vi tager forbehold for regnskabsgrundlaget.

(...)

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i strid med lov om aktie- og anpartsselskaber § 210 ydet lån til selskabets hovedanpartshaver. Lånet er forrentet. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.”

I note 6 til selskabets årsrapport ”Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse” fremgår bl.a., at der er et tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse på 528.733 kr., og at selskabet har 528.733 kr. til gode hos direktionen.

Ved møde i SKAT den 21. april 2015 oplyste klageren, at mellemregningskontoen for indkomståret 2013 dækkede over hævninger foretaget af B.

Klagerens repræsentant har indsendt følgende erklæring fra B til Skatteankestyrelsen:

”Erklæring vedrørende hævninger i H1 ApS
(cvr. Nr. […])

… skal jeg hermed erklære, at hævningerne i ovennævnte selskab er foretaget af mig, og at hævningerne er foretaget uden As viden/medvirken.

Ligeledes skal jeg oplyse, at det kun er undertegnede som kunne foretage kontanthævninger i 2013 og 2014, da kun jeg har haft Dankort i den pågældende periode…”

Den 7. december 2016 indsendte repræsentanten en redigeret opgørelse over mellemregningen mellem selskabet og B til SKAT. Kontoudskriftet er dateret den 7. december 2015. Derudover indsendte han kontoudtog for selskabets virksomhedskonto.

Af mellemregningen fremgår bl.a.

Dato

Bilag

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

1.01.13

Primo

-181.699,10

-181.699,10

2.01.13

9999

Pengeauto

5.000,00

-181.699,10

3.01.13

9999

Pengeauto

2.000,00

-179.699,10

4.01.13

9999

[…]

759,25

-178.939,85

4.01.13

9999

Automat hævning

45.000,00

-133.939,85

4.01.13

9999

Udligning […]

45.000,00

-178.939,85

7.01.13

1311

Restaurant […]

206,10

-178.733,75

7.01.13

9999

[Restaurant]

431,00

-178.302,75

7.01.13

9999

Automat hævning

4.000,00

-174.302,75

8.01.13

9999

Løn dec. Ført over m

17.572,00

-156.730,75

8.01.13

9999

[…] blomster

515,00

-156.215,75

8.01.13

9999

Check

15.000,00

-141.215,75

9.01.13

9999

Automat hævning

1.400,00

-139.815,75

0.01.13

9999

Check retur

15.000,00

-154.815,75

0.01.13

9999

[…]

-40.000,00

-114.815,75

0.01.13

9999

Udligning […]

40.000,00

-154.815,75

1.01.13

78

[…] euro jackpot

770,45

-154.045,30

2.01.13

100

[…]

75,00

-154.120,30

4.01.13

75

[…] euro

750,00

-153.370,30

4.01.13

76

[…] euro jackpot

750,00

-152.620,30

5.01.13

94

[…] diesel udlæg

404,89

-153.025,19

5.01.13

96

[…] diesel udlæg

586,25

-153.611,44

5.01.13

9999

Automat hævning

5.000,00

-148.611,44

6.01.13

82

[…] sprinkler

94,95

-148.706,39

6.01.13

9999

Automat hævning

500,00

-148.206,39

6.01.13

9999

Automat hævning

4.100,00

-144.106,39

8.01.13

90

[…] euro

1.500,00

-142.606,39

8.01.13

9999

Automat hævning

4.500,00

-138.106,93

21.01.13

36

[…]

913,45

-139.019,84

24.01.13

9999

Automat hævning

5.000,00

-134.019,84

24.01.13

9999

Automat hævning

2.500,00

-134.519,84

25.01.13

87

[Restaurant]

455,00

-131.974,84

25.01.13

103

[…] eruo

750,00

-131.224,84

28.01.13

69

AC G1

2.000,00

-133.224,84

28.01.13

89

[…] euro jackpot

750,00

-132.474,84

30.01.13

22

[…]

2.700,00

-135.174,84

30.01.13

99

[…]

154,95

-153.329,79

30.01.13

105

[…] smørrebrød

146,50

-135.476,29

31.01.13

60

[…]

106,25

-135.370,04

31.01.13

106

Løn jan

21.132,00

-156.502,04

04.02.13

160

AC G1

5.000,00

-161.502,04

04.02.13

205

Pengeauto. […]

2.700,00

-158.802,04

04.02.13

206

Pengeauto. G1

10.000,00

-148.802,04

05.02.13

106

Udbet jan løn

21.132,00

-127.670,04

05.02.13

176

[…]

411,99

-128.082,03

05.02.13

177

[…]

97,85

-128.179,88

06.02.13

130

[…]

2.700,00

-130.879,88

12.02.13

190

[…]

347,00

-131.226,88

13.02.13

9999

[…]

6.160,00

-125.066,88

13.02.13

9999

[…]

42.000,00

-83.066,88

13.02.12

9999

Udligning […]

42.0000,00

-125.066,88

14.02.13

207

Pengeauto G1

7.500,00

-117.566,88

14.02.13

1310

[…]

72,40

-117.494,48

14.02.13

9999

[…]

188,86

-117.305,62

14.02.13

9999

[…] blomster

500,00

-116.805,61

14.02.13

9999

[…] dobbelt ført

188,86

-116.994,48

15.02.13

163

AC G1

4.500,00

-121.494,48

15.02.13

164

AC G1 hæv

6.500,00

-114.994,48

15.02.13

208

Pengeauto G1

5.000,00

-109.994,48

18.02.13

164

AC G1

6.500,00

-116.494,48

18.02.13

1312

[…]

240,00

-116.254,48

18.02.13

1313

[…] pizza

304,00

-115.950,48

18.02.13

9999

Mad & diverse

58,00

-115.892,48

19.02.13

9999

Automat hævning

7.800,00

-108.092,48

20.02.13

9999

Check

38.000,00

-70.092,48

21.02.13

9999

[…]

45,95

-70.046,53

22.02.13

204

Post dk

100,00

-70.146,53

23.02.13

197

[…]

285,00

-70.431,53

25.02.13

209

Pengeauto G1

1000,00

-69.431,53

26.02.13

165

AC G1

13.700,00

-83.131,53

26.02.13

9999

Automat hævning

10.000,00

-73.131,53

26.02.13

9999

Automat hævning

5.000,00

-68.131,53

27.02.13

1314

[…]

274,00

-67.857,53

27.02.13

9999

Automat hævning

2.000,00

-65.857,53

28.02.13

210

Løn feb

21.132,00

-86.989,53

28.02.13

9999

Automat hævning

100,00

-86.889,53

01.03.13

210

Løn feb

21.132,00

-65.757,53

01.03.13

212

[…]

48,90

-65.806,43

01.03.13

285

[…]

81,45

-65.887,88

01.03.13

288

[…] Lotto

766,95

-65.120,93

04.03.13

266

[…] vaskemaskine

18.000,00

-47.120,93

04.03.13

286

[…]

518,00

-46.602,93

04.03.13

266

Tbf […] vaskema

18.000,00

-64.602,93

06.03.13

9999

Grill

185,00

-64.417,93

07.03.13

9999

Check

50.000,00

-14.417,93

11.03.13

9999

[…]

140,00

-14.277,93

11.03.13

9999

Automat hævning

500,00

-13.777,93

11.03.13

9999

[…]

25.000,00

11.222,07

11.03.13

9999

Udligning […]

25.000,00

-13.777,93

18.03.13

9999

[…]

374,00

-13.403,93

18.03.13

9999

[…]

310,00

-13.093,93

18.03.13

9999

[…]

78,00

-13.015,93

18.03.13

9999

[…]

89,50

-12.926,43

19.03.13

9999

Mad & div

73,00

-12.853,43

20.03.13

291

Post dk

36,00

-12.889,43

20.03.13

1315

Automat hævet

12.000,00

-889,43

22.03.13

270

AC G1

10.000,00

-10.889,43

22.03.13

1305

[…]

209,86

-11.099,29

22.03.13

9999

Automat hævning

12.000,00

900,71

25.03.13

256

[…] gardiner

4.682,00

5.582,71

25.03.13

9999

[…]

3.880,00

9.462,71

26.03.13

9999

[…]

700,00

10.162,71

28.03.13

264

[…]

10.125,00

37,71

Ifølge den af revisor redigerede mellemregningskonto af 7. december 2013 udgjorde selskabets tilgodehavende 89.428 kr.

Repræsentanten har i forbindelse med sagens behandling hos Skatteankestyrelsen fremsendt den ikke redigerede mellemregning mellem selskabet og B. Kontoudskriftet er dateret den 2. juli 2014. Der fremgår bl.a. følgende heraf:

Dato

Bilag

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

01.01.13

Primo

186.699,10

02.01.13

9999

Pengeauto

5.000,00

-181.699,10

03.01.13

9999

Pengeauto

2.000,00

-179.699,10

04.01.13

9999

[…]

759,25

-178.939,85

04.01.13

9999

Auutomat hævning

45.000,00

-133.939,85

07.01.13

1311

Restaurant […]

206,10

-133.733,75

07.01.13

9999

[Restaurant]

431,00

-133.302,75

07.01.13

9999

Automat hævning

4.000,00

-129.302,75

07.01.13

9999

Løn dec. ført over m

17.572,00

-111.730,75

08.01.13

9999

[…] blomster

515,00

-111.215,75

08.01.13

9999

Check

15.000,00

-96.215,75

09.01.13

9999

Automat hævning

1.400,00

-94.815,75

10.01.13

9999

Check retur

15.000,00

-109.815,75

10.01.13

9999

[…]

40.000,00

-69.815,75

11.01.13

78

[…] euro jackpot

770,45

-69.045,30

12.01.13

100

[…]

75,00

-69.120,30

14.01.13

75

[…] euro

750,00

-68.370,30

14.01.13

76

[…] euro jackpot

750,00

-67.620,30

15.01.13

94

[…] diesel udlæg

404,86

-68.025,19

15.01.13

96

[…] diesel udlæg

586,25

-68.611,44

15.01.13

9999

Automat hævning

5.000,00

-63.611,44

16.01.13

82

[…] sprinkler

94,95

-63.706,39

16.01.13

9999

Automat hævning

500,00

-63.206,39

16.01.13

9999

Automat hævning

4.100,00

-59.106,39

18.01.13

90

[…] euro

1.500,00

-57.606,39

18.01.13

9999

Automat hævning

4.500,00

-53.106,39

21.01.13

36

[…]

913,45

-54.019,84

24.01.13

9999

Automat hævning

5.000,00

-49.019,84

24.01.13

9999

Automat hævning

2.500,00

-46.519,84

25.01.13

87

Restaurant […]

455,00

-46.974,84

25.01.13

103

[…] euro

750,00

-46.224,84

28.01.13

69

AC G1

2.000,00

-48.224,84

28.01.13

89

[…] euro jackpot

750,00

-47.474,84

30.01.13

22

[…]

2.700,00

-50.174,84

30.01.13

99

[…]

154,95

-50.329,79

30.01.13

105

[…]

146,50

-50.476,29

31.01.13

60

[…]

106,25

-50.370,04

31.01.13

106

Løn jan

21.132,00

-71.502,04

04.02.13

160

AC G1

5.000,00

-76.502,04

04.02.13

205

Pengeauto. […]

2.700,00

-73.802,84

04.02.13

206

Pengeauto. G1

10.000,00

-63.802,84

05.02.13

106

Udbet jan løn

21.132,00

-42.670,04

05.02.13

176

[…]

411,99

-43.082,03

05.02.13

177

[…]

97,85

-43.179,88

06.02.13

130

[…]

2.700,00

-45.879,88

12.02.13

190

[…]

347,00

-46.226,88

13.02.13

9999

[…]

6.160,00

-40.066,88

13.02.13

9999

[…]

42.000,00

1.933,12

14.02.13

207

Pengeauto. G1

7.500,00

9.433,12

14.02.13

1310

[…]

72,40

9,505,52

14.02.13

9999

[…]

188,86

9.694,38

14.02.13

9999

[…] blomster

500,00

10.194,38

14.02.13

9999

[…] dobbelt ført

188,86

10.005,52

15.02.13

163

AC G1

4.500,00

5.505,52

15.02.13

164

AC G1 hæv

6.500,00

12.005,52

15.02.13

208

Pengeauto. G1

5.000,00

17.005,52

18.02.13

164

AC G1

6.500,00

10.505,52

18.02.13

1312

[…]

240,00

10.745,52

18.02.13

1313

[…] pizza

304,00

11.049,52

18.02.13

9999

Mad & diverse

58,00

11.107,52

19.02.13

9999

Automat hævning

7.800,00

18.907,52

20.02.13

9999

Check

38.000,00

56.907,52

21.02.13

9999

[…]

45,95

56.953,47

22.02.13

204

Post dk

100,00

56.853,47

23.02.13

197

[…]

285,00

56.568,47

25.02.13

209

Pengeauto. G1

1.000,00

57.568,47

26.02.13

165

AC G1

13.700,00

43.868,47

26.02.13

9999

Automat hævning

10.000,00

53.868,47

26.02.13

9999

Automat hævning

5.000,00

58.868,47

27.02.13

1314

[…]

274,00

59.142,47

27.02.13

9999

Automat hævning

2.000,00

61.142,47

28.02.13

210

Løn feb

21.132,00

40.010,47

28.02.13

9999

Automat hævning

100,00

40.110,47

01.03.13

210

Løn feb

21.132,00

61.242,47

01.03.13

212

[…]

48,90

61.193,57

01.03.13

285

[…]

81,45

61.112,12

01.03.13

288

[…] Lotto

766,95

61.879,07

04.03.13

266

[…] vaskemaskine

18.000,00

79.879,07

04.03.13

286

[…]

518,00

80.397,07

06.03.13

9999

Grill

185,00

80.582,07

07.03.13

9999

Check

50.000,00

130.582,07

11.03.13

9999

[…]

140,00

130.722,07

11.03.13

9999

Automat hævning

500,00

131.222,07

11.03.13

9999

[…]

25.000,00

156.222,07

18.03.13

9999

[…]

374,00

156.596,07

18.03.13

9999

[…]

310,00

156.906,07

18.03.13

9999

[…]

89,50

157.073,57

19.0,.13

9999

Mad & div

73,00

157.146,57

20.03.13

291

Post dk

36,00

157.110,57

20.03.13

1315

Automat hævet

12.000,00

169.110,57

22.03.13

270

AC G1

10.000,00

159.110,57

22.03.13

1305

[…]

209,86

158.900,71

22.03.13

9999

Automat hævning

12.000,00

170.900,71

25.03.13

256

[…] gardiner

4.682,00

175.582,71

25.03.13

9999

[…]

3.880,00

179.462,71

26.03.13

9999

[…]

700,00

180.162,71

28.03.13

264

[…]

10.125,00

170.037,71

Ifølge mellemregningskontoen udgjorde selskabets tilgodehavende 529.333 kr. pr. 31. december 2013.

Der er endvidere fremlagt kontoudtog for G1 A/S og en række kvitteringer for kontante betalinger.

Derudover er der fremlagt fem fakturaer fra G1 A/S til H1 ApS. 

Faktura 16971 har fakturadato den 13. juni 2014, med forfaldsdato den 27. juni 2014 på i alt 3.161,75 kr. Heraf fremgår bl.a. at beløbet vedrører int. Flytning og olieafgift.

Faktura 17105 har fakturadato den 1. juli 2014, med forfaldsdato den 15. juli 2014 på i alt 6.250,00 kr. Heraf fremgår bl.a. at beløbet vedrører pladsleje for juli 2014 og olieafgift.

Faktura 17193 har fakturadato den 22.juli 2014, med forfaldsdato den 15. august 2014 på i alt 16.607,38 kr. Heraf fremgår at beløbet bl.a. vedrører int. Flytning og hejs af platform og olieafgift.

Faktura 17262 har fakturadato den 1. august 2014, med forfaldsdato den 15. august 2014 på i alt 6.250,00 kr. Heraf fremgår bl.a. at beløbet vedrører pladsleje for august 2014 og olieafgift.

Faktura 17494 har fakturadato den 15. september 2014 med forfaldsdato den 29. september 2014 på i alt 37.874,13 kr. Heraf fremgår bl.a. at beløbet vedrører overtimer og olieafgift.

SKATs afgørelse
SKAT har anset, at der for indkomståret 2013 foreligger et anpartshaverlån på i alt 528.733 kr.

Af SKATs afgørelse fremgår bl.a.:

”(…)

For årsregnskabet 2013 i dit selskab H1 ApS har ledelsen i form af din mand underskrevet ledelsespåtegningen med bemærkning om at opgørelse af aktiver og passiver er korrekte.

På aktivsiden fremgår det, at mellemregning med virksomhedsdeltager pr. 1. januar 2013 er 0,-, kr. og pr. 31. december 2013 528.733 kr.

Af det fremsendte kontoudtog fremgår det, at er en mellemregning pr. 1. januar 2013 på 186.699 i dit favør og pr. 31. december 2013 på 89.428 kr. i H1 ApSs favør.

Det fremsendte kontoudtog for mellemregning afviger således både primo og ultimo fra de i regn­ skabet anførte saldoer pr. 1. januar 2013 og 31. december 2013.

Ledelsen for selskabet har godkendt årsregnskaberne for 2012 og 2013, hvor man har i ledelsespåtegningen har skrevet under på at de i regnskaberne angivet oplysninger er korrekte.

Det er SKATs opfattelse, at det kontoudtog din revisor har fremsendt sammen med din indsigelse ikke dokumenterer, at hævninger foretaget på selskabets konto er medgået til at betale selskabets driftsomkostninger da der ikke er vedlagt bilag.

SKAT fastholder med udgangspunkt i dit selskabs årsregnskab for 2013, at du har haft en gæld til dit selskab på 528.733 kr., som anført i selskabets årsregnskab, og du skal beskattes af beløbet.

At din mand har forestået den daglige ledelse ændre ikke det forhold, at du skal beskattes af beløbet. Gaver mellem ægtefæller er skattefrie, og det er SKATs opfattelse at du har tilladt hævningerne på selskabets konto fordi I er ægtefæller. Hævningerne er således kommet jeres husstand til gode.

Med hjemmel i ligningslovens § 16E jævnfør ligningslovens § 16A stk. 1 forhøjes din aktieindkomst for indkomståret 2013 med 528.733 kr. for kontante hævninger i dit selskab H1 ApS.”

Klagerens opfattelse
Repræsentanten har på vegne af klageren nedlagt påstand om, at der ikke er grundlag for at beskatte klageren af hævninger over mellemregningskontoen.

Til støtte herfor har repræsentanten anført:

”Udgangspunktet i denne sag er desværre, at den pågældende skattemedarbejder på ingen måde har forholdt sig til den dokumentation der er tilgået ham løbende i denne sag. Således bestrider vi bland andet, at han ikke har fået tilstrækkelig dokumentation for de betalinger, som vores klient har foretaget til G1 ApS, og som fejlagtigt af SKAT er anset for private hævninger.

Herudover har den pågældende skattemedarbejder bevist valgt at understøtte sin sag med henvisning til enkelte forhold i årsrapporten for H1 ApS for 2013, i stedet for at foretage en skatteligning ud fra de faktuelle forhold.

Denne sag er desværre, efter vores klare opfattelse, klart behandlet både skatteretsligt og forvaltningsmæssig i strid med gældende regler af den pågældende medarbejder.

Det overordnede udgangspunkt i denne sag er, at vi i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2013 for H1 ikke var gjort bekendt med at flere af de foretagne hævninger på bank blandt andet på kr. 5.000 eller kr. 10.000 reelt var kontantbetalinger til bl.a. G1 ApS samt G2. Da dette forhold således på tidspunktet for revisionen ikke var klarlagt, valgte vi at bogføre de pågældende hævninger på Bs private mellemregning, hvorved det ulovlige anpartshaverlån på kr. 528.733 opstod.

Dette viste sig efterfølgende at være forkert, og blev først af selskabets ledelse korrigeret i forbindelse med SKAT's ligning.

At det forholder sig således er åbenbart, når der foretages en sammenligning med de hævninger, som i første gang er bogført på mellemregningskontoen med B (se vedlagte) og de indbetalinger, som fremgår registreret på kontoudtoget fra G1 ApS.

Enhver kan åbenlyst se, at flere af disse hævninger er B uvedkommende, og at de åbenlyst er betalinger til G1 ApS.

SKAT påberåber sig desuden i sin sagsfremstilling blandet andet;

”For årsregnskabet 2013 i dit selskab H1 ApS har ledelsen i form af din mand underskrevet ledelsespåtegningen med bemærkning om at opgørelse af aktiver og passiver er korrekte". 

Dette er således til støtte for, … at størrelsen af det ulovlige lån er korrekt.

Postulatet virker søgt og uden nogen reel forståelse for det faktuelle, nemlig at bogføringen af kreditorer har været mangelfuld, hvilket kan læses af vores revisorpåtegning under forbehold i samme regnskab.

Det må således være åbenbart, at mellemregningen på kr. 528.733 pr. 31. december 2013 har været forkert, og at dette ikke skal danne grundlag for en beskatning. Derfor blev bogføringen også omgjort, hvorved der fremkom et andet tal, hvorefter mellemregningen efterfølgende blev opgjort til kr. 89.428.

På det foreliggende grundlag og med udgangspunkt i det fremsendte materiale, skal jeg således at vegne af min klient fastholde, at A ikke er enig i forslaget til skatteansættelsen for 2013, og at en ændring i forhold til mellemregningen på kr. 89.428 udelukkende vedrører B.

Herudover skal vi oplyse, at selskabet er taget under konkursbehandling tilbage i 2015, og at vores klient af samme grund ikke har haft mulighed for at fremskaffe yderligere dokumentation.”

SKATs høringssvar
Af SKATs høringssvar af 29. august 2016 til Skatteankestyrelsen fremgår bl.a.:

”SKAT fastholder, at klagers aktieindkomst for 2013 skal forhøjes med 528.733 kr. for ulovligt aktionærlån.

(…)

Selskabet, klager eller B har ikke i forbindelse med årsafslutning for H1 ApS eller ved udarbejdelse af den personlige selvangivelse lønoplyst eller selvangivet aktieindkomst for de kontante hævninger i alt 528.733 kr. i overensstemmelse med ligningslovens § 16E om aktionærlån.

I klagen anfører klagers revisor, at årsrapporten ikke er retvisende for selskabets status for 2013 da regnskabet er mangelfuldt. Som dokumentation for, at selskabets regnskab for 2013 er mangelfuldt har selskabet vedlagt nogen bilag fra G1 A/S.

Det fremgår af bogføringsloven og årsregnskabsloven, at et selskab løbende skal bogføre selskabets økonomiske transaktioner således at de bogførte transaktioner afspejler selskabets økonomiske status. Årsrapporten er et udtryk for den løbende bogføring i selskabet.

Når klagers revisor i indsigelse anfører at regnskabet ikke er udtryk for de faktiske gældsforhold i selskabet selvom regnskabet er godkendt af selskabets direktion uden bemærkninger må det kræve en særdeles udførlig dokumentation fra klagers side. Her skal også lægges vægt på at hvis det i regnskabet anførte ikke er korrekt er der ingen garanti for, at det tal revisor nu fremlægger er korrekt.

Selskabet har fremsendt regnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor der er under aktiver er anført en mellemregning med selskabets ledelse på 528.733 kr. Det må antages, at det er det korrekte tal og det derfor danne grundlag for skatteligningen. Såfremt mellemregningen ikke er korrekt har selskabet ikke selvangivet korrekt skattepligt indkomst.

Det er SKATs opfattelse, at klager ikke har dokumenteret at selskabets regnskaber ikke er korrekt og mellemregningskontoen derfor har været en anden end den i regnskabet anførte. Grundlag for beskatning af klager må derfor være den årsrapport for 2013 som er fremsendt til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvor det fremgår at der er en mellemregning på 528.733 kr.

Ved sagens behandling hos SKAT har SKAT overholdt både de skatteretlige og forvaltningsmæssige regler. Klagers revisor har påstået det modsatte uden at det nærmere er omtalt eller dokumenteret hvilke regler og love SKAT ikke har overholdt. Påstanden tilbagevises derfor.”

Landsskatterettens afgørelse
Det følger af ligningslovens § 16 E, stk. 1, at hvis et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler som hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt., finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens § 206, stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012, og har virkning for lån, der er ydet fra og med den 14. august 2012.

Ifølge selskabets årsrapport for 2013 havde selskabet et tilgodehavende hos ledelsen (direktionen) på 528.733 kr. Årsrapporten er underskrevet af selskabets ledelse uden forbehold og godkendt af generalforsamlingen. I forbindelse med sagens behandling hos henholdsvis SKAT og Skatteankestyrelsen er der fremsendt efterfølgende udarbejdet mellemregningskonti. De anførte saldi på mellemregningskontiene stemmer ikke overens med det i årsrapporten anførte. Ifølge mellemregningskonto af 2. juli 2014 udgjorde selskabets tilgodehavende 529.333 kr. pr. 31. december 2013. Ifølge den af revisor redigerede mellemregningskonto af 7. december 2015 udgjorde selskabets tilgodehavende 89.428 kr.

Der er krediteret flere beløb på mellemregningskontoen, hvor der f.eks. er anført G1 A/S. Det bemærkes, at de fremlagte fakturaer fra G1 A/S er udstedt i 2014, hvorfor de ikke ses at have relevans for nærværende sag. Det er i øvrigt hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de foretagne kontanthævninger er anvendt til afholdelse af driftsudgifter.

Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at de fremlagte mellemregninger ikke kan lægges til grund, hvorfor selskabets årsrapport skal lægges til grund. Det kan herefter fastslås, at der foreligger et lån til klagerens samlever.

Indirekte lån er også omfattet af bestemmelsen. Ifølge forarbejderne anses lån til nærtstående som indirekte lån. Selskabets udlån til klagerens samlever anses for et indirekte lån til klageren, da klageren og hendes samlever i denne sammenhæng anses for nærtstående.

Klageren anses herefter at have et lån på 528.733 kr., som klageren er skattepligtig af i henhold til ligningslovens § 16 E.

Beløbet anses at udgøre udbytte til klageren, jf. ligningsloven § 16 A, da klageren ikke er ansat i selskabet.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.