Dato for udgivelse
24 okt 2018 10:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2018 09:24
SKM-nummer
SKM2018.525.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0950481
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Presse, fast driftssted, agentur, informationssamling, OECD, dobbeltbeskatningsoverenskomst, skat, skattepligt, selskabsbeskatning
Resumé

Skatterådet bekræftede i overensstemmelse med spørgers ønske, at spørgers ansættelse af en fast medarbejder i Danmark, der skulle samle oplysninger om de skandinaviske lande, ikke medførte et fast driftssted i Danmark, idet det lagdes til grund, at de indsamlede oplysninger ikke bearbejdedes eller redigeredes i Danmark, men blev videresendt ubearbejdet til Tyskland, hvor redigeringen skulle ske, og at der med arbejdet i Danmark alene var tale om en beskrivelse af fakta.

[Offentliggørelsen er forkortet af hensyn til tavshedspligt]

Hjemmel

 LOV nr 492 af 12/06/1996, selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.D.1.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.F.8.2.2.5.

Spørgsmål

1. Kan skatterådet bekræfte, at H1 under forholdene beskrevet nedenfor, ikke har statueret fast driftssted i Danmark ifølge selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a) og art. 5 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, som følge af ansættelsen af en fast medarbejder?

Svar

1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et tysk selskab. H1 er agentur for professionelle nyhedsydelser. Deltagerne er fra det journalistiske område.

Spørger er en tjenesteyder, som indsamler, bearbejder og stiller nyheder til rådighed samt udbreder og udnytter disses indhold. Selskabets opgave er, at indsamle oplysningerne. Oplysningerne sendes og samles i Tyskland og der fremstilles forskellige nyheder (produkter). I Tyskland bearbejdes og videresendes oplysningerne til kunderne.

Spørger forsyner alle mediavirksomheder, som har brug for dagsaktuelle oplysninger og nyheder.

Organisationen har et stort netværk af korrespondenter, som arbejder journalistisk i de pågældende lande og videresender nyheder til det tyske agentur. De udenlandske journalister leverer kun oplysningerne, men de endelige produkter udarbejdes først journalistisk i Tyskland.

Der genereres ikke nogen direkte omsætning ved det udenlandske arbejde. Spørgers omsætning indtjenes ved et abonnement. Omsætningen og prisen er fuldstændig uafhængig af det, den enkelte udenlandske journalist laver, eller hvilke nyheder, der sendes til Tyskland. Om de sendte nyheder bruges eller ikke, er ikke relevant for prisen på abonnementet.

Spørger har nu lejet et skrivebord i København.

Der skal nu ansættes en fast medarbejder som korrespondent, hvis fokus skal ligge på de skandinaviske lande samt Grønland. Medarbejderen skal indsamle oplysninger om disse lande efter de journalistiske principper, som gælder for et presseagentur. Oplysningerne omfatter alle planmæssige begivenheder på alle klassiske ressourcer (valg, kongehus, jubilæum) samt aktuelle begivenheder (katastrofer, uheld, krig).

Medarbejderen sender disse oplysninger eller nyheder til den tyske, centrale redaktion. Derfra bearbejdes disse oplysninger, og der udvikles et produkt i Tyskland. Fra Tyskland foregår forsendelsen af produkterne til kunden. Medarbejderen i Danmark, som indhenter oplysningerne fra de skandinaviske lande, driver ikke nogen form for erhvervsvirksomhed i Danmark. Der udføres kun journalistiske aktiviteter. Medarbejderen indgår hverken aftaler eller genererer omsætning i landet på vegne af Spørger.

Spørgers virksomhed indeholder fremstilling af media produkter og deres salg i Tyskland. Der fremstilles ikke nogen produkter eller sælges produkter gennem dette kontor i Danmark. Medarbejderens funktion i Danmark og resten af Skandinavien er at observere de skandinaviske lande, høre radio og se fjernsyn. Medarbejderen i Danmark kan betragtes som Spørgers øje og øre i Skandinavien. Spørger foretrækker denne måde at skaffe oplysningerne i udlandet, da ét af principperne er, at der kun bruges oplysninger, som medarbejderen selv har hørt, set eller læst - med andre ord er det mere autentisk.

Selskabet har mange medarbejdere i forskellige lande uden, at der foreligger et fast driftssted. Alle udenlandske skattevæsener betragter medarbejderens indsamling af nyheder ikke som en del af Spørgers økonomiske virksomhed, men mere som en funktion af hjælpende art. Medarbejderens vederlag beskattes i Danmark.

Spørgeren er en sammenslutning af mange tyske media virksomheder. H1 er kendt i Tyskland og der tilkommer en accept i landet for oplysningernes rigtighed.

Spørgers filosofi er, at alle oplysninger, som danner en nyhed, som selskabet uddeler til andre media virksomheder, skal være autentisk, dvs. dem som leverer oplysningerne til spørger skal selv have hørt, læst eller undersøgt oplysningerne.

Spørger "sælger" aldrig sine produkter til slutbrugeren eller konsumenterne. Oplysningerne, som den danske medarbejdere indsamler, havner aldrig direkte hos slutbrugeren.

Kerneproduktet, som Spørger sælger, produceres i Berlin. Det drejer sig om en newswire service.

De udenlandske medarbejdere leverer råmaterialer til Spørgers central i Berlin. For at samle materialer indsamler den danske medarbejder oplysninger (ved at se fjernsyn, læse aviser, besøge foranstaltninger eller arrangementer, tale med mennesker). Medarbejderen er øre og øje for H1.

Medarbejderne leverer aldrig til kunder direkte.

Materialet indeholder typisk oplysninger om begivenheder i Danmark, som kunne være interessante for de tyske virksomheder

Kunderne modtager nyhederne i form af en Newsfeed (Newswire service). Afgørelsen om, hvilke oplysninger, der omarbejdes til en nyhed og bliver etableret i denne Newsfeed, træffer alene det tyske kontor og central i Berlin. Medarbejderen har ikke nogen indflydelse overhovedet.

Kunderne fra spørgeren afgør selv, hvad de gør med nyhederne, som befinder sig i denne Newsfeed (Tekster, billeder). Kunderne beslutter selv, om nyhederne bruges til noget, eller om nyhederne omskrives.

Kunderne kan aldrig erhverve enkelte danske oplysninger direkte.

I Danmark produceres ingenting, der indsamles bare oplysninger. I Tyskland produceres denne nævnte Newsfeed, som uddeles til kunderne.

I Danmark skrives der ikke nogen artikler. Medarbejderen indsamler oplysninger og sender dem uden kommentarer til Tyskland (Spørger kunne også høre dansk radio eller se dansk fjernsyn i Berlin, men Spørger tror, at det er mere autentisk og sikkert at få oplysningerne leveret). Det er muligt, at medarbejderen taler med mennesker om en bestemt begivenhed - f.eks. ved pressekonferencer etc.

Informationer, som sendes til Tyskland kan være alt muligt om politiske, kulturelle, sportslige eller selskabelige emner. Det er ikke limiteret på et bestemt område. Alt, hvad tyske medier kan bruge til at skaffe en nyhed for deres medier, er interessant.

I Danmark sker der ikke nogen forarbejdning. I Tyskland formuleres oplysningerne til en objektiv nyhed (foto, artikel etc)., men modtageren af nyhederne (kunde) laver nyhederne om til en artikel eller lignende for deres læser eller seer.

[Udeladt af hensyn til tavshedspligt]

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ifølge art. 5 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst forudsætter et fast driftssted et fast forretningssted, igennem hvilket et foretagendes virksomhed udøves. Selskabet har lejet sig en kontorplads i København, som stilles til rådighed for medarbejderen. Medarbejderen vil arbejde en del af tiden fra dette skrivebord.

Udtrykket forretningssted dækker alle lokaler, indretninger eller installationer. Ifølge OECD’s 2014 kommentar nr. 4.1 (svarende til nr. 11 i 2017-kommentaren) til art. 5, er det tilstrækkeligt at konstituere et fast driftssted, hvis foretagendet har et vist areal til sin rådighed. Kontoret opfylder derfor definitionen for fast forretningssted. Endvidere skal Spørger udøve sin økonomiske virksomhed gennem denne faste indretning.

Oplysningerne, som indhentes i Skandinavien og Grønland, er fjernt fra de produkter, som fremstilles endeligt i Tyskland og sælges derfra, fordi der ofte kun bruges en lille del af oplysningerne til at fremstille produkterne. Det bliver derfor vanskeligt - eller er slet ikke muligt - at henføre noget af Spørgers overskud indtjent i Tyskland til medarbejderens aktivitet. Spørgers kernevirksomhed er fremstilling af nyheder og markedsføring og salg af disse i Tyskland. Der produceres ikke nogen nyheder i Danmark gennem denne faste indretning.

Selvom man betragter indhentningen af oplysninger som en del af forretningsaktiviteten, som udøves delvist fra dette skrivebord, skal medarbejdernes aktiviteter betragtes som værende af forberedende eller hjælpende art for virksomheden (spørgeren) i henhold til art. 5, stk. 4, litra e) i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Oplysningerne indhentes i Danmark via den danske ansatte, bidrager til virksomhedens produktivitet, men udgør kun indsamling af oplysninger. Det er ikke en del af Spørgers økonomiske aktivitet. Det er mere en del af selskabets journalistiske aktivitet.

Medarbejderens aktivitet udgør ikke en væsentlig og betydningsfuld del af Spørgers økonomiske virksomhed. Derfor medfører ansættelsen af en dansk medarbejder med et fast skrivebord i Danmark ikke et fast driftssted i Danmark, som udløser skattepligt for selskabet.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers ansættelse af en fast medarbejder ikke medfører et fast driftssted i Danmark, der medfører skattepligt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a) og art. 5 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Begrundelse

Betingelser for fast driftssted

Selskaber og foreninger mv. som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, er begrænset skattepligtige til Danmark, når der udøves et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a.

Begrebet fast driftssted fortolkes som udgangspunkt i overensstemmelse med artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst med tilhørende kommentarer, jf. Den juridiske vejledning 2018-2 C.D.1.2.2.

Bestemmelsen i modeloverenskomstens artikel 5 indeholder i stk. 1 en generel definition af udtrykket "fast driftssted". I henhold til definitionen udgør et "fast driftssted" et fast forretningssted, igennem hvilket et foretagendes virksomhed udøves helt eller delvist. Definitionen indeholder derfor følgende betingelser.

  • eksistensen af et "forretningssted", det vil sige indretninger såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr;
  • dette forretningssted skal være "fast", dvs. det skal være etableret på et givet sted med en vis grad af varighed;
  • virksomhedsudøvelse for foretagendet gennem dette faste driftssted. Det vil sædvanligvis sige, at personer, som på den ene eller den anden måde er afhængig af foretagendet (personale), udfører foretagendets virksomhed i den stat, hvor det faste driftssted er beliggende.

Af kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst fremgår det, at udtrykket forretningssted dækker alle lokaler, indretninger eller installationer, der benyttes til at udøve foretagendets virksomhed. Det er uden betydning, om lokalerne, indretningerne eller installationerne ejes eller lejes eller på anden måde stilles til rådighed for foretagendet. Et forretningssted kan således befinde sig inden for et andet foretagendes område, og når det udenlandske foretagende til stadig anvendelse har visse lokaler eller dele deraf, der er ejet af fx en kunde. Der kræves således ikke nogen formel juridisk ret til at anvende arealet eller lokalet.

Er betingelserne for et fast forretningssted opfyldt

Det er derfor for det første et spørgsmål, om der er tale om et forretningssted.

Det er oplyst, at Spørger har lejet en kontorplads i København.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at tilstedeværelsen på kontorpladsen udgør et "forretningssted" i modeloverenskomstens forstand.

Det fremgår af pkt. 28 i kommentarerne til art. 5 i OECD’s modeloverenskomst, at et fast driftssted kun kan antages at foreligge, hvis forretningsstedet har en vis grad af varighed, det vil sige, at det er af ikke blot midlertidig karakter.

Som sagen foreligger oplyst, er det meningen, at Spørger vil leje kontorpladsen vedvarende over en længere periode. Spørger mener også selv, at kontoret opfylder definitionen for et fast forretningssted. Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at der foreligger et fast forretningssted.

Virksomhedsudøvelse gennem det faste forretningssted

Det er herefter nødvendigt at vurdere, om virksomhedens arbejde udføres gennem det faste forretningssted.

Det er oplyst, at Spørgers kernevirksomhed er fremstilling af nyheder og markedsføring og salg af disse i Tyskland. Spørger indsamler, bearbejder og udbreder nyheder. I Danmark vil der blive indhentet oplysninger.

Har et foretagende i ét land et fast forretningssted i et andet land, der udøver aktivitet af hjælpende eller forberedende karakter i forhold til hovedformålet med virksomheden, er der ikke fast driftssted på trods af, at foretagendet er et fast forretningssted, jf. Den juridiske vejledning C.F.8.2.2.5.2.2.

Det kan være vanskeligt at vurdere, om et forretningssteds aktiviteter er af hjælpe- eller forberedelseskarakter, eller om de udgør en så væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets virksomhed i sin helhed, at der foreligger fast driftssted. Er forretningsstedets almindelige formål identisk med hele virksomhedens almindelige formål, er der tale om fast driftssted, jf. Den juridiske vejledning C.F.8.2.2.5.2.2.

Det afgørende kriterie for, om en aktivitet er af forberedende eller hjælpende karakter, er om aktiviteten i et fast forretningssted i sig selv udgør en essentiel og betydelig del af virksomhedens aktivitet som et hele. Hver enkelt sag skal undersøges ud fra dens egne kendsgerninger. Et fast forretningssted, hvis generelle formål er identisk med det generelle formål med hele virksomheden, udøver ikke en forberedende eller hjælpende aktivitet, jf. kommentar nr. 59 til OECD’s modeloverenskomst.

Udtrykket "fast driftssted" anses ikke for at omfatte opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller indsamle oplysninger til foretagendet, jf. art. 5, stk. 4, litra d) i OECD’s modeloverenskomst, der svarer til art. 5, stk. 4, litra d) i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det fremgår af kommentarerne pkt. 69 (2017) til OECD’s modeloverenskomst, at hvor et avisbureau etablerer sig i et land udelukkende for at indsamle information om mulige nyhedshistorier uden at engagere sig i reklameaktiviteter, anses indsamlingen af information for en forberedende aktivitet.

I "Klaus Vogel on Double Taxation Conventions", 4. udgave, er det beskrevet, at indsamlingen af information efter art. 5, 4, litra d, omfatter en journalists eller en aviskorrespondents kontorer. Et sådant kontor har intet andet formål end at fungere som en af mange føletråde for virksomheden. At undtage et sådant kontor vil være i fuld overensstemmelse med at undtage rene indkøbsaktiviteter fra beskatning i kildestaten, så længe journalisten, der arbejder i kontoret, udelukkende indsamler materiale eller allerhøjst begrænses til at omskrive fakta.

Det kan i den forbindelse nævnes, at OECD’s kommentarer om emnet før ændringen af kommentarerne i 2017 var formuleret anderledes, men fastslog noget tilsvarende. Af 2014-kommentarerne, pkt. 22, fremgik det således, at indsamlingen af information i litra d) har til hensigt at omfatte situationen med et avisbureau, der ikke har andet formål end at fungere som én af mange føletråde af moderorganisationen (parent body). At undtage et sådant bureau ville ikke være mere end at udvide konceptet for udelukkende at foretage indkøb af varer.

Spørger har oplyst, at H1 indsamler, bearbejder og stiller nyheder til rådighed samt udbreder og udnytter disses indhold. Kunderne kan købe et abonnement på nyheder, der leveres i en "newswire".

Medarbejderen i Danmark skal indsamle oplysninger efter journalistiske principper, som gælder for et presseagentur. Oplysningerne bearbejdes i Tyskland, hvor der udvikles et produkt, der sælges til kunderne. Spørger er bedt om at oplyse, hvilken forarbejdning, der sker i henholdsvis Danmark og i Tyskland af den indsamlede information før nyhederne sælges videre. Spørger har hertil svaret, at oplysningerne bearbejdes i Tyskland og indgår i en newsfeed til kunderne, og at kunderne selv beslutter, om nyhederne bruges til noget, eller om nyhederne omskrives.

På H1’s hjemmeside er der beskrevet eksempler på den virksomhed, der udøves.

[Udeladt af hensyn til tavshedspligten]

På baggrund af de foreliggende oplysninger, er det Skattestyrelsens opfattelse, at  medarbejderens arbejde svarer til indsamling af oplysninger til et avisbureau som omtalt i kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst. Selvom der er tale om indsamling af oplysninger til agentur, der har indsamling af oplysninger som en del af sin kernevirksomhed, sker der efter det oplyste ingen bearbejdning eller udbredelse af nyheder fra Danmark. Oplysningerne indgår i et samlet produkt i form af en newswire, der redigeres, produceres og sælges i Tyskland.

Etableringen i København udgør efter det oplyste ikke et "editorial office".

Ifølge de foreliggende oplysninger sker der ikke en egentlig redigering af nyhederne i Danmark.

Idet det lægges til grund, at de indsamlede oplysninger ikke bearbejdes eller redigeres i Danmark, men videresendes ubearbejdede til Tyskland, hvor redigeringen sker, og at der med arbejdet i Danmark alene er tale om en beskrivelse af fakta er det Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke etableres et fast driftssted i Danmark.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, 1. pkt.

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger mv. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de

  1. udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 6.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, art. 5

Stk. 1. I denne overenskomst betyder udtrykket "fast driftssted" et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves. Stk. 2. Udtrykket "fast driftssted" omfatter navnlig:

  1. et sted, hvorfra et foretagende ledes,
  2. en filial,
  3. et kontor,
  4. en fabrik,
  5. et værksted, og
  6. en mine, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller ethvert andet sted, hvor naturforekomster udvindes.

(…)

Stk. 4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel skal udtrykket "fast driftssted" anses for ikke at omfatte:

  1. anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet;
  2. opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering;
  3. opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse eller forarbejdelse hos et andet foretagende;
  4. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller indsamle oplysninger til foretagendet;
  5. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at udøve enhver anden virksomhed af forberedende eller hjælpende art for foretagendet;
  6. opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende til udøvelse af flere af de i litra a) - e) nævnte formål, forudsat, at virksomheden på det faste forretningssted, der er et resultat af denne kombination, er af forberedende eller hjælpende art. (…)

(Skattestyrelsens understregning)

Praksis

Den juridiske vejledning C.D.1.2.2

(…)

Hvilke selskaber mv. er omfattet af skattepligten

Selskaber, foreninger mv. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, kan være begrænset skattepligtige her til landet. Se SEL § 2, stk. 1, litra a.

Skattepligten omfatter:

  • Udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller
  • Deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet.

Udøvelse af erhverv om bord på et skib med hjemsted her i landet anses for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, såfremt udøvelse af det pågældende erhverv ville blive anset for udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet, hvis det var udført på land.

Hvad er "fast driftssted"

Begrebet fast driftssted fortolkes som udgangspunkt i overensstemmelse med art. 5 i OECDs modeloverenskomst med tilhørende kommentarer.

Definition

Hovedlinierne i art. 5 i OECD modeloverenskomsten er følgende:

Et fast driftssted er i stk. 1 defineret som et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves. Se SKM2008.844.SR og TfS 1996.619 LSR.

Om begrebet "fast driftssted" se også afsnit C.F.8.2.2.5

(…)

Den juridiske vejledning C.F.8.2.2.5.2.1

(…)

Hovedregel

Modeloverenskomstens udgangspunkt er, at et fast driftssted er et fast forretningssted, hvor et foretagendes erhvervsvirksomhed helt eller delvis udøves fra. Se modeloverenskomstens artikel 5, stk. 1.

Definitionen indeholder følgende betingelser:

  • eksistensen af et forretningssted
  • at dette forretningssted skal være fast
  • virksomhedsudøvelse for foretagendet, skal ske gennem dette faste forretningssted.

Et foretagende skal opfylde alle tre betingelser for at udgøre et fast driftssted efter modeloverenskomstens artikel 5, stk. 1. Se punkt 6 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 5.

(…)

Kommentarer til artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst som revideret senest i 2017

11. As noted above, the mere fact that an enterprise has a certain amount of space at its disposal which is used for business activities is sufficient to constitute a place of business. No formal legal right to use that place is therefore required. Thus, for instance, a permanent establishment could exist where an enterprise illegally occupied a certain location where it carried on its business.

28. Since the place of business must be fixed, it also follows that a permanent establishment can be deemed to exist only if the place of business has a certain degree of permanency, i.e. if it is not of a purely temporary nature. (…)

59. It is often difficult to distinguish between activities which have a preparatory or auxiliary character and those which have not. The decisive criterion is whether or not the activity of the fixed place of business in itself forms an essential and significant part of the activity of the enterprise as a whole. Each individual case will have to be examined on its own merits. In any case, a fixed place of business whose general purpose is one which is identical to the general purpose of the whole enterprise does not exercise a preparatory or auxiliary activity.

69. The second part of subparagraph d) relates to a fixed place of business that is used solely to collect information for the enterprise. An enterprise will frequently need to collect information before deciding whether and how to carry on its core business activities in a State. If the enterprise does so without maintaining a fixed place of business in that State, subparagraph d) will obviously be irrelevant. If, however, a fixed place of business is maintained solely for that purpose, subparagraph d) will be relevant and it will be necessary to determine whether the collection of information goes beyond the preparatory or auxiliary threshold. Where, for example an investment fund sets up an office in a State solely to collect information on possible investment opportunities in that State, the collecting of information through that office will be a preparatory activity. The same conclusion would be reached in the case of an insurance enterprise that sets up an office solely for the collection of information, such as statistics, on risks in a particular market and in the case of a newspaper bureau set up in a State solely to collect information on possible news stories without engaging in any advertising activities: in both cases, the collecting of information will be a preparatory activity. (Skattestyrelsens understregning)

Tidligere kommentar (2014)  til artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst, som revideret i 2014

22. (…) The reference to the collection of information in subparagraph d) is intented to include the case of the newspaper bureau which has no purpose other than to acct as one of many "tentacles" of the parent body; to exempt such a bureau is to do no more than to extend the concept of "mere purchase".

Den juridiske vejledning C.F.8.2.5.2.2

Har et foretagende i ét land et fast forretningssted i et andet land, der udøver aktivitet af hjælpende eller forberedende karakter i forhold til hovedformålet med virksomheden, er der ikke fast driftssted på trods af, at foretagendet er et fast forretningssted. Se modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4. Se punkt x58-78x i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4.

De eksempler på hjælpe- og forberedende aktiviteter, der er nævnt i modeloverenskomsten, er: 

  • Anvendelsen af indretninger, der udelukkende skal bruges til oplagring, udstilling og udlevering af varer, der tilhører foretagendet
  • Opretholdelsen af et varelager, der udelukkende skal bruges til oplagring, udstilling og udlevering
  • Opretholdelsen af et varelager, der udelukkende skal bruges til forarbejdning hos et andet foretagende
  • Opretholdelsen af et fast forretningssted, der udelukkende skal foretage indkøb af varer eller indsamle oplysninger for foretagendet
  • Opretholdelsen af et fast forretningssted, der udelukkende skal udøve anden virksomhed
  • Opretholdelsen af et fast forretningssted, der udelukkende skal udøve en kombination af de aktiviteter, der står på listen ovenfor.

Listen er ikke udtømmende.

Uanset ovenstående eksempler, er det en forudsætning for at være omfattet af undtagelsen i stk. 4, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter, jf. artikel 5, stk. 4.

(…)

Bemærk

Det kan være vanskeligt at vurdere om et forretningssteds aktiviteter er af hjælpe- eller forberedelseskarakter, eller om de udgør en så væsentlig og betydningsfuld del af foretagendets virksomhed i sin helhed, at der foreligger fast driftssted. Er forretningsstedets almindelige formål identisk med hele virksomhedens almindelige formål, er der tale om fast driftssted. Se punkt 59 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 5. 

(…)

Litteratur

Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Wolters Kluwer, volume 1, 2015,s. 379-380

(…)

Collecting information does not cover any data processing which goes beyond a systematic arrangements and filtering of the information received in the source State.(…)

Example. The collection of information pursuant to the 2nd case of Article 5(4) (d) OECD and UN MC covers bureaus of a journalist or a newpaper correspondent. At the outset, such bureau has no purpose other than to act as one of the many "tentacles" of the enterprise. To exempt such a bureau is fully consistent with the concept of exempting mere purchase activities from taxation in the source state (1 st case of Article 5(4) (d) OECD and UN MC; and see no. 22 OECD MC Comm. On Article 5) as long as the journalist working in the bureau is strictly confined to the collection of material and, at the utmost, limited to re-writing the facts.

By contrast, any evalutation, editing work or other active transfiguration of facts and quotations goes beyond the mere collection of information. It would be a processing of information which is not covered by Article 5(1)(c) or (d) OECD and UN MC.(…) (Skattestyrelsens understregning).