Dato for udgivelse
09 Mar 2018 10:09
SKM-nummer
SKM2018.99.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
17-0066620
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Modregning, restskat, inddrivelsesrenter
Resumé

Landsskatteretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at foretage modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2014, der var tilgængelig i klagerens skattemappe i december 2015, til dækning af restskat for indkomståret 2014 samt tilhørende inddrivelsesrenter indtil modregningstidspunktet i november 2016.

 

Reference(r)

Inddrivelsesloven § 2, stk. 3-4, § 5, stk. 1, § 17
Kildeskattelovens § 62, stk. 2-3, § 62 A, stk. 3-4
Lov om renter ved forsinket betaling m.v. § 5, stk. 1-2

 

Henvisning

-

SKAT har modregnet i klagerens overskydende skat for indkomståret 2014 til dækning af gæld vedrørende restskat for indkomståret 2014 samt tilhørende inddrivelsesrenter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren havde forud for den påklagede afgørelse om modregning gæld til det offentlige vedrørende restskat for indkomståret 2014 samt tilhørende inddrivelsesrenter.

Gælden er opgjort således:

Fordring

Periode

Beløb

Restskat 2014

12.893,00 kr.

Inddrivelsesrenter

1. december 2015 - 28. november 2016

1.032,46 kr.

Restskat 2014

12.893,00 kr.

Inddrivelsesrenter

1. januar 2016 - 28. november 2016

944,31 kr.

Dækket ved modregning i alt

27.762,77 kr.

Klagerens årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2014, der var tilgængelig i klagerens skattemappe den 28. maj 2015, udviste en restskat på 38.679,00 kr. Det fremgår af årsopgørelsen, at restbeløbet forfaldt til betaling i 3 rater á 12.893,00 kr. til opkrævning henholdsvis den 1. august, 1. september og 1. oktober 2015.

Det fremgår af udskrift af SKATs system EFI, at restskatteraten, der forfaldt til betaling den 1. september 2015, blev overdraget til SKAT Inddrivelse den 6. november 2015. Kravet blev pålagt inddrivelsesrenter fra den 1. december 2015.
Restskatteraten, der forfaldt til betaling den 1. oktober 2015, blev overdraget til SKAT Inddrivelse den 12. december 2015. Kravet blev pålagt inddrivelsesrenter fra den 1. januar 2016.

Klagerens årsopgørelse nr. 3 for indkomståret 2014, der var tilgængelig i klagerens skattemappe den 15. december 2015, udviste en overskydende skat på 28.901,00 kr. Den overskydende skat var beregnet ud fra, at raterne i henhold til årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2014, der var forfalden til og med den 1. oktober 2015, var betalt.

Af årsopgørelsen fremgår blandt andet følgende:

"Du får ikke din overskydende skat udbetalt med det samme, fordi vi først skal undersøge om du har gæld, som du skal betale først. SKAT sender et brev, hvis vi bruger beløbet til at dække gæld med og sætter evt. resterende beløb ind på din NemKonto, når afklaring er sket."

Den 4. januar 2017 traf SKAT afgørelse om udbetaling af rentegodtgørelse af for sen udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2014. Rentegodtgørelsen blev beregnet med en lovbestemt rentesats p.a. på 6 % for perioden 1. januar 2016 til 30. november 2016 og udgjorde 1.589,61 kr., der blev udbetalt til klagerens NemKonto.

SKATs afgørelse
SKAT har modregnet 27.762,77 kr. i klagerens overskydende skat for indkomståret 2014 til dækning af restskat for indkomståret 2014 samt tilhørende inddrivelsesrenter. Restbeløbet på 1.138,23 kr. blev udbetalt til klagerens NemKonto.

SKAT har i forbindelse med genbehandlingen af sagen i anledning af klagen fastholdt afgørelsen.

SKAT har bl.a. anført følgende:

"Afgørelse om modregning/indtrædelse er truffet efter reglerne i § 8 i gældsinddrivelsesloven. Der gælder ikke særlige modregningsregler vedrørende modregning i overskydende skat til dækning af renter.

Kravene var retskraftige og ikke forældet på modregningstidspunktet, da tidligste forældelse skal beregnes fra 21/9-2015 med en 3-årig forældelsesfrist og mulighed for at afbryde forældelsen inden fristen.

Kravene var udjævnelige, retskraftige, gensidige og afviklingsmodne på modregningstidspunktet, hvorfor modregningsbetingelserne var opfyldt.

Modregning er sket i overensstemmelse med statens almindelige modregningsadgang. Denne modregningsadgang er fælles for alle statslige myndigheder.

Vi har derfor ikke fundet grundlag for at ændre afgørelsen og sender herved sagen til afgørelse i Skatteankestyrelsen. Vi står gerne til rådighed for eventuelle yderligere oplysninger."

SKAT har yderligere anført følgende ved supplerende udtalelse af 7. april 2017:

"SKAT Inddrivelse har modtaget Jeres anmodning om en supplerende udtalelse den 1. marts 2017. I anmoder om at få oplyst:

  1. Hvorvidt der efter SKAT´s opfattelse gælder en frist for gennemførelse af modregning
  2. Om der efter SKAT´s opfattelse er hjemmel til at opkræve inddrivelsesrenter efter perioden efter 15. december 2015.

Ad 1;

Kildeskatteloven § 62 Stk. 3. Tilbagebetaling af overskydende skat med godtgørelse efter stk. 2 sker i tiden fra den 1. marts til den 1. september i året efter indkomståret. Der tilkommer den skattepligtige en rente svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. september at regne, hvis tilbagebetaling sker efter denne dato. Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter.

Det betyder, at hvis vi tilbageholder den overskydende længere end til efter 1. september i det efterfølgende år, skal vi udbetale rente til udbetalingsdatoen. I denne sag er der tale om en genoptagelse af tidligere år og derved er der tale om at vi tilbageholder pengene i en længere periode som der rentekompenseres for.

Ad 2;

SKAT Inddrivelse har hjemmel til at opkræve renter jf. inddrivelseslovens § 5 også efter den 15. december 2015. Fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 1, stk. 1, med undtagelse af bøder, forrentes med en årlig rente svarende til renten i henhold til § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Renten tilskrives fra den 1. i måneden efter modtagelsen hos restanceinddrivelsesmyndigheden. For fordringer, der tilhører restanceinddrivelsesmyndigheden, tilskrives renten fra den 1. i måneden efter den måned, hvori fordringen er stiftet."

Klagerens opfattelse
Det er klagerens repræsentants opfattelse, at beregningen og opkrævningen af inddrivelsesrenter er sket med urette.

Som begrundelse herfor har klageren bl.a. anført følgende:

"På vegne af A, Land Y1 påklager jeg hermed afgørelsen af 28. november 2016 om beregning og opkrævning af inddrivelsesrenter vedrørende 2 restskatterater for indkomståret 2014. Kopi af afgørelsen og årsopgørelse nr. 3 for 2014 er vedlagt.

Der er beregnet rente af restskatter for perioden fra forfald af de to restskatterater og frem til 28. november 2016 med henholdsvis 1.032,46 kr. og 944,31 kr. Dette kan ikke tiltrædes.

To restskatterater á 12.893 kr. med forfald i henholdsvis september og oktober måned 2015 er betalt ved modregning i december 2015, jf. oplysningen på årsopgørelsen nr. 3 om, at den overskydende skat på 28.901 kr. anvendes til at dække gæld. Dermed bortfalder grundlaget for renteberegningen ultimo 2015.

Jeg bemærker, at den overskydende skat på årsopgørelsen er forrentet i fire måneder, det vil sige til udgangen af december måned 2015. Da den overskydende skat er anvendt til modregning i december 2015, kan restskatten alene kræves forrentet frem til udgangen af december måned 2015, hvor tilbageholdelse af overskydende skat for foretaget.

Jeg anmoder om, at renten af de to restskatterater nedsættes, og at renten beregnes fra forfald for de to restskatterater og frem til tidspunktet for udskrivning af årsopgørelse nr. 3 i december måned 2015, således rentebegningen ophører på samme tidspunkt som tilskrivning af renter af den modregnede overskydende skat for 2014."

Landsskatterettens afgørelse
Efter § 17 i inddrivelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige) kan klager over afgørelser om inddrivelse af fordringer m.v., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration, indbringes for Landsskatteretten.

Landsskatteretten lægger til grund, at repræsentantens indsigelse vedrører tiden, hvor kravet vedrørende restskat for indkomståret 2014 er overgået til inddrivelse.

Efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 4, skal der inden tilbagebetaling af overskydende skat finder sted, ske modregning for eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter.

Af kildeskattelovens § 62 A, stk. 3 og 4 fremgår følgende:

Stk. 3. Medfører en ændret årsopgørelse, at den tidligere beregnede restskat nedsættes eller bortfalder, udbetales det beløb, som restskatten er nedsat med, med tillæg efter § 61, stk. 2, til den skattepligtige inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter udskrivningsdatoen. Der tilkommer den skattepligtige en rente svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. september i året efter indkomståret. Inden udbetaling finder sted, modregnes eventuel uforfalden restskat efter § 61, stk. 3-6, og eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter. Opkrævning af den resterende, ikke forfaldne del af restskatten sker efter reglerne i § 61, stk. 3-5. Udskrives den ændrede årsopgørelse efter den 1. oktober i året efter indkomståret, berører ændringen ikke den overførsel af restskat m.v. til det følgende år, der er sket efter § 61, stk. 3.

Stk. 4. Medfører en ændret årsopgørelse, at der fremkommer overskydende skat eller yderligere overskydende skat, tilbagebetales beløbet med godtgørelse efter § 62, stk. 2, og eventuelle renter efter § 62, stk. 3, 2. pkt., inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter udskrivningsdatoen. Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter."

Af SKM2017.593.LSR fremgår det, at Landsskatteretten ikke fandt, at bestemmelsen i kildeskattelovens § 62 A, stk. 3 om en ændret årsopgørelse, der medfører udbetaling af overskydende skat, kunne anses for at indeholde et modregningsforbud. Det forhold, at der gælder en frist for udbetaling af den overskydende skat, medfører således ikke, at der efter fristens udløb ikke kan foretages modregning.

Landsskatteretten finder i nærværende sag, at tilsvarende er gældende for modregning efter kildeskattelovens § 62 A, stk. 4. Der gælder således ikke en frist for, hvornår SKAT skal have foretaget modregning i overskydende skat, der er opstået efter en ændret årsopgørelse, efter § 62 A, stk. 4.

Klagen over inddrivelsesrenter pålagt i forbindelse med inddrivelse af kravet hos SKAT vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration.

Af inddrivelseslovens § 2, stk. 3 og stk. 4 fremgår følgende:

"Stk. 3. Fordringer overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført. Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan dog på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen. Afgørelser om afdragsvis betaling eller henstand med betalingen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Såfremt forholdene i særlig grad taler derfor, kan fordringer overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden på et tidligere tidspunkt end nævnt i 1. pkt.

Stk. 4. Inden overdragelse af fordringer m.v. til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden skal fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen. Underretning kan dog undlades, hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet."

Det lægges til grund som ubestridt, at SKAT skriftligt har underrettet klageren om overdragelse af kravene vedrørende restskat til SKAT Inddrivelse.

Ifølge inddrivelseslovens § 5, stk. 1, forrentes fordringer der overdrages til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden (undtaget bøder), med en årlig rente svarende til renten i henhold til § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v.

Efter det oplyste er kravene vedrørende restskat overdraget til inddrivelse ved SKAT henholdsvis den 6. november og 12. december 2015. Der er tilskrevet inddrivelsesrenter på kravene fra henholdsvis den 1. december 2015 og den 1. januar 2016.

Kravene anses ikke for indfriet ved årsopgørelse nr. 3 for indkomståret 2014, der blev lagt i klagerens skattemappe den 15. december 2015. Kravene er først blevet indfriet ved den påklagede afgørelse om modregning af 28. november 2016.

Det er herefter med rette, at der er tilskrevet inddrivelsesrenter i perioden fra 1. december 2015 til 28. november 2016.

SKAT Inddrivelse traf den 4. januar 2017 afgørelse om udbetaling af rentegodtgørelse for perioden 1. januar til 30. november 2016 af for sen udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2014 efter kildeskattelovens § 62. Af kildeskatteloven § 62, stk. 2 og 3, fremgår følgende:

"Stk. 2. Ved tilbagebetaling af overskydende skat ydes der den skattepligtige et procenttillæg af beløbet i godtgørelse. Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af 5,2 procentpoint afrundet til en decimal. Procenttillægget kan dog ikke fastsættes til mindre end 0,5 procent af den overskydende skat. I det omfang overskydende skat modsvares af beløb, der er indbetalt efter § 59, ydes ingen godtgørelse efter 1. pkt. Betalt rente af indbetalinger efter § 59 tilbagebetales, i det omfang indbetalingen modsvares af overskydende skat. Ved flere indbetalinger efter § 59 anses de seneste indbetalinger i størst muligt omfang at modsvares af overskydende skat. Der ydes ingen godtgørelse for et beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om skattenedslag for seniorer og efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.

Stk. 3. Tilbagebetaling af overskydende skat med godtgørelse efter stk. 2 sker i tiden fra den 1. marts til den 1. september i året efter indkomståret. Der tilkommer den skattepligtige en rente svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. september at regne, hvis tilbagebetaling sker efter denne dato. Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter."

Det er uden betydning for berettigelsen af inddrivelsesrenterne, at reglerne om henholdsvis tilskrivning af inddrivelsesrenter efter inddrivelseslovens § 5 og reglerne om forretning af overskydende skat, når tilbagebetaling sker efter en given dato, jf. kildeskattelovens § 62, medfører et rentetab for klageren. Det bemærkes, at klageren kunne have betalt sin gæld tidligere ved en frivillig indbetaling.

Der gælder ikke særlige regler vedrørende modregning i overskydende skat til dækning af inddrivelsesrenter. Det afgørende for om modregningen er sket med rette, er derfor de almindelige modregningsregler, der hviler på retspraksis og sædvane. Modregning kan derfor kun gennemføres, hvis fordringerne er afviklingsmodne, retskraftige, der er gensidighed mellem kravene, og at de er udjævnelige.

Der er intet grundlag for at antage, at de opregnede betingelser ikke alle var opfyldt, da modregningen blev gennemført.

Det er derfor med rette, at SKAT har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2014 til dækning af restskat samt tilhørende inddrivelsesrenter.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.