Dato for udgivelse
20 nov 2018 14:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 okt 2018 13:58
SKM-nummer
SKM2018.589.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Aarhus, BS 2595/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Førtidspensionist, bestryrelsesformand, overført, pengebeløb, slægtninge, flygtningelejre, pengeindsamlinger, privatkonto, dispossitionsberettiget,
Resumé

Sagen omhandlede en omfattende række indsætninger på skatteyderens konti i 2012 og 2013 for sammenlagt ca. 4. mio. kr.

Skatteyderen var i de pågældende år førtidspensionist samt bestyrelsesformand for Forening 2. Skatteyderen gjorde gældende, at indsætningerne stammede, dels fra Y1-landske i Danmark, som igennem foreningen overførte pengebeløb til slægtninge i Y1-land og i flygtningelejre i omkringliggende lande, samt dels fra pengeindsamlinger, der anvendes til at opfylde foreningens formål.

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at de to konti havde været registreret som privatkonto med særlige forhold, og at skatteyderen havde været ene dispositionsberettiget over disse konti, idet der ikke var ført bevis for, at også andre personer var dispositionsberettiget.

På baggrund af omfanget af indsætninger fandt retten, at skatteyderen havde bevisbyrden for, at beløbene ikke var skattepligtig indkomst, og at dokumentationskravet efter praksis gælder uden hensyntagen til særlige kulturelle, forhold, jf. SKM2009.37.HR.

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen i sagen fandt retten, at skatteyderen ikke havde løftet denne bevisbyrde. Retten henviste i den forbindelse bl.a. til, at det alene var skatteyderen, der havde kunnet disponere over indeståenderne på de pågældende konti, og uanset de meget betydelige beløb og det meget store antal posteringer havde skatteyderen ikke ført regnskaber eller på anden vis produceret bogføringsmateriale, som på objektiv vis kan underbygge hans forklaring. Forklaringen om, at skatteyderen havde handlet som led i aktiviteter i en forening havde ikke støtte i vedtægterne for den pågældende forening, ligesom aktiviteten vedrørende pengeoverførslerne heller ikke i øvrigt havde været registreret.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2 C.A.2.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1 C.A.2.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten afgørelse af 27. oktober 2017, jr.nr. 16-0663123

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Khuram Riaz Ahmed)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mette Halmø Rasmussen)

Afsagt af byretsdommer

Joy Winter

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 25. januar 2018, drejer sig om, hvorvidt der er grundlag for at tilsidesætte den forhøjelse af A’s skattepligtige indkomst for indkomstårene 2012 og 2013, som SKAT har foretaget.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 2012 skal nedsættes med 2.822.700 kr. og for indkomståret 2013 skal nedsættes med 1.858.557 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Der er mellem parterne enighed om de beløbsmæssige opgørelser på henholdsvis 2.822.700 kr. for indkomståret 2012 og 1.858.557 kr. for indkomståret 2012.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen har været behandlet af Landsskatteretten.

Af Landsskatterettens afgørelse af 17. oktober 2017 fremgår blandt andet følgende:

"...

Klager:                               A

Klage over:                        SKATs afgørelse af 18. februar 2016

Cpr-nr.:                              XXX

Indkomstår:                       2012 2013

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012 Indsætninger på bankkonti

2.822.700 kr.

0 kr.

2.822.700 kr.

Indkomståret 2013 Indsætninger på bankkonti

1.858.557 kr.

0 kr.

1.858.557 kr.

Møde mv. 

Der har været afholdt møde mellem klageren, klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsens sagsbehandler.

Faktiske oplysninger

Klageren har til SKAT oplyst, at han kom til Danmark fra Y1-land i 1992, og blev dansk statsborger i 2000. Klageren har endvidere oplyst, at han tilhørte klanen …, der var en af 33 klaner i Y1-land. Klageren blev i 1996 gift i Y2-land med MF, der også er fra Y1-land. Sammen fik de et barn i 19XX, men blev skilt året efter i 19XX.

Klageren var førtidspensionist og har i indkomstårene 2012 og 2013 modtaget pensionsydelse fra Y3-Kommune.

Ifølge oplysninger fra F1-bank havde klageren rådighed over to konti hvorfra der blev foretaget overførsler af USD til F2-bank i Y4-land til konto X1 og til F3-bank til konto X2.

Overførslerne blev foretaget fra konto nr. X3 og konto X4. Begge konti var registreret med titlen "Forening 1 c/o A"

Klageren havde endnu en konto, der var oprettet med denne titel, konto X5. SKAT har ikke modtaget oplysninger om udlandsoverførsler fra denne konto.

Banken har indberettet kontiene til SKAT med en kode, der angiver, at kontiene har særlige ejerforhold. Det kan betyde, at kontiene var registreret med flere end 2 ejere eller at de vedrørte en forening eller en anden juridisk person uden et SE/CVR-nummer.

Kontiene var oprettet før 2002 og har udelukkende været registreret på klagerens cpr.nr. Det var kun klageren, der havde rådighed over kontiene. Klageren var formand i foreningen, som følge heraf havde klageren, ifølge repræsentanten, adgang til bankkonti i form af sin egenskab som formand i foreningen.

Klageren har til SKAT forklaret, at foreningen havde tre bankkonti, som blev anvendt til "forenings program såfremt vi har tilladelse".

Klageren har til SKAT indsendt:
Kontoudtog for konto X5 for 2. halvår af 2013
Kontoudtog for konto X3 for 2012 og 2013

SKAT har fra F1-bank modtaget kopi af kontoudtog for konto X4 for indkomstårene 2012 og 2013.

Samtlige tre konti vedrørte, ifølge repræsentanten, foreningen, og kontiene var oprettet med henblik på at kunne opdele de tre forskellige projekter som foreningen støttede.

Foreningen drev og støttede tre aktiviteter:

 1. Familiesupport/life line
 2. Landbrugsstøtte
 3. Uddannelsesstøtte

SKAT har anmodet klageren om redegørelse og dokumentation for, hvorfra indbetalingerne på kontoen stammede. Klageren har til SKAT forklaret, at han og andre bestyrelsesmedlemmer tirsdag og fredag sad på faste adresser i Y3-by og modtog penge. Der var også personer udenfor Y3-by, der samlede ind. De indbetalte efterfølgende samlet til foreningens konti i F1-bank. Der var derfor ikke den indbetalende person alene, der har betalt.

SKAT har opgjort indbetalinger på kontiene således:

Konto med reg.nr. X3:

Indkomståret 2012: 2.221.073 kr.

Indkomståret 2013: 1.851.357 kr.

Konto med reg.nr. X4:
Indkomståret 2012: 601.627 kr.
Indkomståret 2013: 7.200 kr.

Udbetalingerne udgør ifølge SKAT:

Fra konto med reg.nr. X3:

2012: 2.230.214 kr.

2013: 1.792.605 kr.

Fra konto med reg.nr. X4:

2012: 596.145 kr.

2013: 10.500 kr.

Fra de to konti, er der ifølge SKAT foretaget udbetalinger med følgende benævnelse:

 • Udlandsoverførsel
 • G2 Online
 • … United
 • 380t 44
 • Ad 380t 38
 • Ad 380t 38 Y2-land
 • Y3-by 3 Askar
 • G2 Express
 • … Shipping
 • Mastercard
 • Den danske rejsegruppe
 • Netbank Overførsel
 • Køb af valuta
 • mv. 

Heraf udgør udbetalinger til

 • Udlandet 41 %
 • G2 Online 19 %
 • … 12 %

Forening-1 blev registreret hos Erhvervs -og Selskabsstyrelsen den 12.10.19XX. Registreringen blev siden annulleret.

SKAT har modtaget en kopi af foreningens vedtægter. Vedtægterne var ikke daterede.

Ifølge disse vedtægter var organisationens navn Forening 1. Foreningen havde kontor og repræsentanter i Y2-land, Y1-land og Y5-land.

Organisationens formål var:

"

 • At søge og yde støt hjælp til den nødlidende befolkning i Y6
 • At bidrage til udvikling og genopbygning i krigerramte landbrug og sundheds områder i regionen
 • Indsamling af brugt hospital udstyr, skole medicin lign til befolkningen
 • At drive oplysningen virksomhed i Danmark om Y6
 • At forske og studere regionens ustabilitet årsager
 • At vejlede forsker og alle interesserede i Y6

Til gennemførelse af de formål kan (Forening 1) modtage gaver fra såvel Danmark som andre land i verden og yde den hjælpe, den får støt til ved at samarbejde med uafhængige hjælpeorganisationer og Danmark Regering og andre danske myndigheder."

Medlemmer betalte et månedligt kontingent, hvis størrelse blev fastsat af generalforsamlingen.

Ifølge SKAT fremgik det også af vedtægterne, at den årlige generalforsamling afholdes årligt og havde følgende dagsorden:

"

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning fra formand
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisionskomite
 9. Eventuelt"

Af vedtægterne fremgik, at årsregnskabet

"skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen, der desuden vælger en revisionskomite på 3 medlemmer og en suppleant, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen og hvis opgave er at kontor og sikre at organisationens midler anvendes i overstempelse med formålet"

SKAT har modtaget kopi af et referat dateret den 22. januar 2012 af referatet fremgik:

"Tilstede var alle medlemmerne.
Dagsorden.

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Godkendelse referat fra sidste møde
 • Godkendelse af budget og økonomi
 • Valg af formand, kasserer, sekretær

Den årlige generalforsamling blev afholdt i lokale Y7-adresse. Foreningens medlemmer og deltagere kom fra Y3-by og andre byer. Mødet åbnedes af formand med åbningstale og foredrag. Under sin tale fortalte formanden lidt om forenings historie og foreningens formål. Efter diskussion om dagsorden valgtes bestyrelsesmedlemmer.

Formand A

IA kasserer

MO sekretær

JM suppleant

KA suppleant"

Om generalforsamlingerne har klageren til SKAT forklaret, at de kun afholdes hvert 3. år, da ingen gider møde op.

SKAT har modtaget en medlemsliste, dateret den 9. december 2014, for foreningen, hvoraf fremgik, at foreningen havde 26 medlemmer. Skatteankestyrelsen har modtaget en medlemsliste, dateret den 3. august 2017, hvoraf fremgik, at foreningen havde 60 medlemmer.

Klageren har til SKAT forklaret, at foreningen arbejder med at få en aftale med G1, sådan at foreningen kan få gratis transport af genbrugsmaterialer til Y8.

Klageren har til SKAT fremlagt regnskaber for foreningen for indkomstårene 2012 og 2013. Regnskaberne indeholdt følgende hovedposter:

"

 

2012

2013

Indtægter

 

Kontingenter

7650

3500

Bankospil

3200

1200

Sponser G2

3465

22280

Differencer

125

Indtægter i alt

14315

27105

Udgifter

Foredrag

2850

3750

Bankospil

2685

1800

Grundlovsfest

6320

7200

Ramadanfest

4866

5600

Lokaleleje

750

1050

… net mv.

2000

2600

Driftstilskud … school

7200

Kontingent Y1-landske foreninger

2650

2700

Telefon

1762

1850

Diverse

2599

1560

Udgifter i alt

26482

35310

Resultat (negativt)

-12167

-8205

Aktiver

Kassebeholdning

375

426

Bankbeholdning

8170

2800

Aktiver i alt

8545

3226

 

Egenkapital

8170

8205

"

SKAT har oplyst, at den bankbeholdning, der fremgik i regnskabets balance, ikke havde nogen sammenhæng med saldi på de bankkonti, sagen drejede sig om, ligesom det ikke var muligt at finde nogle af driftsposterne på bankkontoudtogene. Det var ikke muligt at konstatere, hvilken bankkonto, der indgik i regnskabet.

Klageren har ikke fremlagt bilag eller bogføring, som eventuelt kunne vise en sammenhæng.

Af regnskaberne fremgik, at der ikke var overensstemmelse mellem aktiver og passiver.

Klageren har til SKAT oplyst, at bogføring blev foretaget på et ældre bogføringsprogram for foreninger kaldet … Pro. Da styresystemet ikke var windowsbaseret, var det ikke muligt for SKAT at læse bogføringen. Klageren har ikke indsendt en udskrift af bogføringen til SKAT.

Klageren har til SKAT forklaret:

"Du fortalte, at foreningen driver velgørenhed og støtter landbrugsdrift gennem et projekt kaldet Projekt 1. Du gav os nogle sider, der fortalte om dette. Du gav os også en faktura på køb af traktorer for 100.000 kr. Fakturaen er udstedt til UA i Y1-land og dateret 14-5-12. SX har udfyldt transportpapirerne. Transportpapirerne er forsynet med G4’s logo, hvorfor forsendelsen måske er foretaget af dem."

SKAT har kontaktet sælger for få ham til at bekræfte, at klageren eller foreningen havde betalt fakturaen, men det har ikke været muligt at få dette bekræftet.

Klageren har til SKAT fortalt, at foreningen desuden drev velgørenhed ved at støtte en skole i Y1-land, Y9-skole. Klageren udleverede en skrivelse fra skolen, der bekræftede, at foreningen støtter skolen.

SKAT har oplyst, at de ikke har fundet udgiftsbilag eller poster på kontoudtoget, der beviser, at der er betalt penge til denne skole.

Skatteankestyrelsen har modtaget et bilag vedrørende overførsel af 10.000 USD den 27. maj 2013. Det fremgik heraf, at klageren har overført beløbet via G2 til JS.

Klageren har endvidere oplyst følgende til SKAT:

"Du fortalte, at foreningen hjælper Y1-landske i Danmark med at sende penge til slægtninge i Y1-land og i flygtningelejre i de omliggende lande. Du forklarede, at dette siden maj 2012 er sket gennem virksomheden G2 i Y4-land, som har ca. 4000 agenter fordelt i mange lande i Y8. Du har fremlagt en aftale med virksomheden. Aftalen er på Y1-landsk, men SKAT forstår, at aftalen indeholder et tilsagn om, at virksomheden G2 vil give 2 kr. til foreningen, for hver gang der overføres 100 $ til G2.

Du har forklaret, at folk kommer til dig og fortæller dig, hvor mange penge de ønsker overført og at de derefter betaler dette beløb. Enten kontant til dig, kontant til diverse indsamlere eller til banken. Du taster så de ønskede overførsler ind i systemet hos G2 og sender penge til G2, der svarer til det indtastede beløb. Når G2 siden udbetaler pengene, sender G2 en kvittering via SMS til den person, der ønskede beløbet overført om, at beløbet er udbetalt.

Du forklarede, at det ikke er et system, du ejer og du kun kan få adgang til det i kortere perioder, efter aftale via en kode sendt med SMS. Sådan som du forklarede det, gav adgangen dig også mulighed for at se, hvor mange penge andre byer havde sendt via systemet. Du udskrev en del lister til os fra G2 systemet, men desværre manglede der beløbskolonner på udskrifterne, hvorfor de ikke kan anvendes."

Klageren har til SKAT, medbragt en liste for 2013, hvoraf der fremgik oplysninger om overførslerne. Klageren har ligeledes til Skatteankestyrelsen indsendt en indbetalingsliste.

På listen sendt til SKAT, var muligt at se:

 • Dato, navn og telefonnummer på indbetaler
 • Det overførte beløb, betalt gebyr i dollars
 • Modtagers navn, telefonnummer og by
 • Udbetalingsdato
 • Transaktionerne på listen er nummererede. Der er foretaget 926 overførsler i 2013.

På listen sendt til Skatteankestyrelsen, var det muligt at se:

 • Navn og telefonnummer på indbetaler
 • Det indbetalte beløb i DKR. Ved flere indbetalinger, var der anført beløb med 3 decimaler
 • Modtagers navn og telefonnummer

Ved sammenholdelse af overførselslisten med medlemslisten sås, at der ikke var større sammenfald af navne på disse lister. Der var en del flere personer på overførselslisten end på medlemslisten. Ved sammenholdelse af overførselslisten med navne på bankkontoudtogene var der heller ikke større sammenfald, hverken med navne eller med beløb. Det var ikke muligt at afstemme listen til større kontantindsætninger på bankkonti.

Det er ikke lykkes for SKAT at få en liste fra klagerens bogføringssystem, der kunne afstemmes med udbetalinger eller indbetalinger på bankkontoen.

SKAT har oplyst, at klageren, ifølge denne liste, personligt har sendt 60.850 $ + gebyr 1.958,50 $, i alt 62.808,50 $ eller ca. 358.000 kr. til Y4-land i 2013. Ifølge SKAT havde klageren et privatforbrug i 2013, ifølge den selvangivne indkomst, på 148.000 kr. Klageren har til Skatteankestyrelsen oplyst, at selvom han står som indbetaler, er det ikke kun ham personligt der foretager indbetaling, han foretager indbetaling på vegne af andre, f.eks. klagerens mor.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst for indkomståret 2012 med 2.822.700 kr. og for indkomståret 2013 med 1.858.557 kr. vedrørende indsætninger på klagerens bankkonti.

Til støtte herfor har SKAT anført:

"[…]

Der er fremlagt et regnskab over foreningen Forening 1’s lokale aktiviteter. Disse aktiviteter består af bankospil, foredrag og lignende afholdt i Y3-by. Den tilhørende bogføring og bilag for disse aktiviteter er ikke fremlagt.

Af foreningens vedtægter fremgår det, at regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, men der er ikke fremlagt revisionsprotokol.

De transaktioner, der fremgår af de konti, sagen vedrører, konto med reg.nr. X3 og konto med reg.nr. X4 fremgår ikke af dette regnskab. Det fremgår heller ikke af vedtægter eller referater, at foreningen anvender disse konti. Du har forklaret, at kontiene anvendes til at lave pengeoverførsler til familie i Y1-land. Det fremgår ikke af foreningens vedtægter, at foreningen driver virksomhed med pengeoverførsler.

Der er ikke fremlagt et selvstændigt regnskab, bilag eller bogføring for de transaktioner, der fremgår af de nævnte bankkonti.

Der er derfor ikke fremlagt nogen dokumentation for, hvad disse transaktioner vedrører, herunder om der er en sammenhæng mellem indbetalinger og udbetalinger.

Ifølge foreningens vedtægter driver foreningen velgørenhed. Det synes noget vanskeligt at forbinde de personer eller virksomheder og lignende, der udbetales til fra bankkontiene, med velgørenhed og du har ikke fremlagt nogen dokumentation herfor, udover oplysningen fra Y9-skole om, at organisationen Forening 1 støtter skolen. Det er ikke muligt objektivt at knytte denne udtalelse til poster på bankkontiene.

Det er ikke muligt objektivt at konstatere, om transaktionerne på kontiene har nogen sammenhæng med den velgørende forening, du har fremlagt vedtægter og regnskab for.

Der foretages indbetalinger på kontiene af en lang række personer, hvis identitet kun i begrænset omfang kan fastslås og derfra overføres pengene i samlede beløb til forskellige betalingsmodtagere, hvis identitet ligeledes kun i begrænset omfang fremgår af betegnelsen.

Da kontiene er oprettet i dit navn og personnummer og da du som den eneste har rådigheden over kontiene, så er der en skærpet bevisførelse for, at du ikke er rette indkomstmodtager af beløbene indsat på bankkontiene.

Det er SKATs opfattelse, at du ikke har løftet bevisbyrden for, at du ikke er rette indkomstmodtager af de indbetalte beløb. Det er ligeledes SKATs opfattelse, at du ikke har påvist, at der skulle være en sammenhæng mellem indbetalinger og udbetalinger.

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtigt, jf. statsskattelovens § 4. Du har ikke dokumenteret, at indsætningerne på konto med reg.nr. X3 og konto med reg.nr. X4 i F1-bank, ikke vedrører dig eller at de hidrører fra allerede beskattede midler. Da du har haft fuld rådighed over kontiene må indbetalingerne være tilgået dig, og har således kunnet udfolde en ejers rettigheder over kontiene, hvorfor SKAT anser dig for skattepligtig af indtægterne, jfr. Statsskatteloven § 4, stk. 1 litra a.

SKAT har herefter til hensigt at forhøje din skattepligtige indkomst for 2012 med 3.268.811 kr. og forhøje din skattepligtige indkomst for 2013 med kr. 3.947.692 kr.

Opgørelsen af de skattepligtige beløb fremgår af vedlagte bilag.

Beløbet beskattes som overskud af virksomhed, og er personlig indkomst jævnfør personskatteloven § 3. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag jævnfør arbejdsmarkedslovens § 4, stk. 1.

SKAT anser indkomsten som virksomhedsindkomst og dig som erhvervsdrivende, da vi ikke har nogen oplysninger om, at indbetalingerne er løn.

SKAT har herefter til hensigt at forhøje din skattepligtige indkomst for 2012 med 2.822.700 kr. og 2013 med 1.858.557 kr.

Opgørelsen af de skattepligtige beløb fremgår af vedlagte bilag.

Beløbet beskattes som overskud af virksomhed, og er personlig indkomst jævnfør personskatteloven § 3. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag jævnfør arbejdsmarkedslovens § 4, stk. 1.

Øvrige punkter:

Ansættelsesfristen

Ansættelsesfristen for personer med enkle økonomiske forhold er den 1. juli i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb, jfr. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Det kan oplyses, at du ikke er omfattet af bekendtgørelsen om kort frist for skatteansættelser af personer med enkle økonomiske forhold. Dette skyldes, at SKAT anser de aktiviteter, der fremgår af din konto, som erhvervsmæssige.

Da SKAT har anset dig for skattepligtig af erhvervsmæssige indkomster, er ansættelsesfristen i stedet den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb, jfr. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

 1. Din indsigelse, SKAT’s kommentarer til indsigelsen og afgørelse.

  4.1 Fakta fremlagt i forbindelse med indsigelsen

Du har gjort indsigelse til SKAT’s forslag til ændring af din indkomst. I den forbindelse har du forklaret følgende:

 1. Du fortalte, at foreningen driver velgørenhed og støtter landbrugsdrift gennem et projekt kaldet Projekt 1. Du gav os nogle sider, der fortalte om dette. Du gav os også en faktura på køb af traktorer for 100.000 kr. Fakturaen er udstedt til UA i Y1-land og dateret 14-5-12. SX har udfyldt transportpapirerne. Transportpapirerne er forsynet med G4’s logo, hvorfor forsendelsen måske er foretaget af dem.

SKAT har kontaktet sælger for få ham til at bekræfte, at du eller foreningen havde betalt fakturaen, men det har ikke været muligt at få den bekræftelse. Det har ikke været muligt at finde nogen forbindelse til dig eller til foreningen i faktura eller forsendelsespapirer og det har heller ikke været muligt at se, at hverken faktura eller transportudgift skulle være betalt via de bankkonti, du har rådighed over.

 1. Du fortalte, at foreningen desuden driver velgørenhed ved at støtte en skole i Y1-land, Y9-skole. Du gav os en skrivelse fra skolen, der bekræftede, at foreningen støtter

SKAT har ikke fundet udgiftsbilag eller poster på kontoudtoget, der beviser, at der er betalt penge til denne skole.

 1. Du fortalte, at foreningen hjælper Y1-landske i Danmark med at sende penge til slægtninge i Y1-land og i flygtningelejre i de omliggende lande. Du forklarede, at dette siden maj 2012 er sket gennem virksomheden G2 i Y4-land, som har ca. 4000 agenter fordelt i mange lande i Y8. Du har fremlagt en aftale med virksomheden. Aftalen er på Y1-landsk, men SKAT forstår, at aftalen indeholder et tilsagn om, at virksomheden G2 vil give 2 kr. til foreningen, for hver gang der overføres 100 $ til G2.

Du har forklaret, at folk kommer til dig og fortæller dig, hvor mange penge de ønsker overført og at de derefter betaler dette beløb. Enten kontant til dig, kontant til diverse indsamlere eller til banken. Du taster så de ønskede overførsler ind i systemet hos G2 og sender penge til G2, der svarer til det indtastede beløb. Når G2 siden udbetaler pengene, sender G2 en kvittering via SMS til den person, der ønskede beløbet overført om, at beløbet er udbetalt.

Du forklarede, at det ikke er et system, du ejer og du kun kan få adgang til det i kortere perioder, efter aftale via en kode sendt med SMS. Sådan som du forklarede det, gav adgangen dig også mulighed for at se, hvor mange penge andre byer havde sendt via systemet. Du udskrev en del lister til os fra G2 systemet, men desværre manglede der beløbskolonner på udskrifterne, hvorfor de ikke kan anvendes.

Du havde medbragt en liste for 2013, hvoraf der fremgik oplysninger om overførslerne. Det er muligt at se:

 • Dato, navn og telefonnummer på indbetaler
 • Det overførte beløb, betalt gebyr i dollars
 • Modtagers navn, telefonnummer og by
 • Udbetalingsdato

Transaktionerne på listen er nummererede. Der er foretaget 926 overførsler i 2013.

SKAT bemærker, at det ved en sammenholdelse af overførselslisten med medlemslisten kan ses, at der ikke er større sammenfald af navne på disse lister. Der er en del flere personer på overførselslisten end på medlemslisten. Ved sammenholdelse af overførselslisten med navne på bankkontoudtogene er der heller ikke større sammenfald, hverken med navne eller med beløb.

SKAT forsøgte at få dig til at trække eller vise os nogle lister i systemet, der kunne afstemmes med udbetalinger eller indbetalinger på bankkontoen, men det lykkedes ikke.

Der er huller i transaktionsnummerrækken den liste for 2013, du gav os. Der mangler 22 linjer/overførsler. Vi modtog ikke forklaring på, hvorfor der var linjer, der manglede.

Ifølge denne liste har du personligt sendt 60.850 $ + gebyr 1.958,50 $, i alt 62.808,50 $ eller ca. 358.000 kr. til Y4-land i 2013. Det beløb, du havde til privatforbrug i 2013, ifølge den indkomst, som du har selvangivet, var 148.000 kr.

4.2 Bemærkninger til indsigelsen

På grundlag af mødet lavede SKAT et brev med en opsummering af de fakta, du fremlagde på mødet. Vi bad dig kommentere fremstillingen og svare på supplerende spørgsmål. De faktiske forhold du beskrev i forbindelse med din indsigelse fremgår af afsnit 4.1. ovenfor.

I brevet har vi forklaret, at de fremlagte lister ikke kan bruges til at dokumentere, hvem der har sendt eller indbetalt penge, fordi listerne ikke kan afstemmes ved sammenholdelse af navne og beløb på bankkontoudtoget. Vi har også forklaret at vi ved en sammenholdelse af dine private overførsler med det beløb, du har haft til rådighed til privatforbrug, ser en klar uoverensstemmelse, der viser, at opgørelserne er problematiske.

Vi har forklaret, at det er vigtigt, at du kan bevise, hvem der har indbetalt de enkelte beløb, som fremgår af dine bankkonti. Og hvad indbetalingerne dækker og hvornår og hvordan pengene er sendt videre.

Vi har oplyst, at du kun kan bevise dette ved at foretage bogføring. Dvs. at du skal registrere hver enkelt indbetaling til kasse og bank. Du skal registrere hvem indbetaleren er og hvad indbetalingen skal dække. Du skal gemme bilag, der kan bevise dette. Du skal også registrere alle udbetalinger fra kasse og bank. Når du udbetaler, skal du også have bilag på dette. Du må sørge for, at der er overensstemmelse mellem navnene. Det duer ikke, at det er en anden person, der står som indbetaler end den, der faktisk har betalt og skal have overført penge. Fordi du håndterer så mange kontanter, er kravene til dine registreringer meget store. Der skal ske registrering straks og der skal være bilag på alt. Fordi det handler om kontanter, risikerer du også at overtræde andre regler end skattereglerne f.eks. hvidvaskloven.

Vi har bedt dig give en forklaring på, hvorfor de navne, der fremgår af indbetalinger på bankkontiene ikke er de samme som fremgår af listen over overførsler og hvorfor indbetalingerne ikke kan afstemmes med overførslerne.

Du har ikke svaret på vores spørgsmål.

4.3. Afgørelse

Hvis du foretager pengeoverførsler, så anses dette som erhvervsmæssig virksomhed, som kræver selvstændig registrering hos Finanstilsynet. Du har givet os en kopi af en skrivelse fra Finanstilsynet, som har orienteret foreningen om, at der skal søges om tilladelse, hvis der foretages pengeoverførsler. Du forklarer, at du har forstået Finanstilsynets brev som en godkendelse. Du forklarer også, at du ikke har hørt mere fra Finanstilsynet. Du har derfor ikke søgt tilladelse hos Finanstilsynet til at foretage pengeoverførsler. Du har misforstået brevet fra Finanstilsynet. Det er ikke en tilladelse, du har fået.

Aktiviteten skal også selvangives hos SKAT. Det er ikke muligt at undgå beskatning af erhvervsmæssige aktiviteter, selv om du hævder, at aktiviteterne foretages af en forening. Slet ikke, hvis det forholder sig sådan, som du forklarer, at hovedaktiviteten handler om pengeoverførsler. Da de personnavne, der fremgår af din indbetalingsliste, kun i begrænset omfang sammenfaldende med navne på foreningens medlemsliste, understøtter dette ikke, at overførsler foretages i foreningsregi.

Foreninger er kendetegnet ved, at de har et velgørende formål, som er fælles for alle medlemmerne og at dette formål er hovedformålet. Medlemmerne indbetaler et kontingent, som bestyrelsen så beslutter, hvordan skal anvendes og denne anvendelse opfylder foreningens formål.

Indbetalingerne til de bankkonti, det drejer sig om, har ikke karakter af kontingentbetaling og udbetalinger er ikke dokumenteret at ske til velgørende formål, som er i overensstemmelse med de formål, der står i vedtægterne.

En erhvervsmæssig aktivitet skal registreres efter reglerne i bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. Det betyder grundlæggende, at enhver transaktion (indbetaling + udbetaling) skal bogføres når den foretages og kunne dokumenteres ved et bilag.

Som det fremgår ovenfor, er det ikke lykkedes at følge pengestrømmen i virksomheden. Det er derfor ikke muligt at konstatere, om der reelt er tale om pengeoverførselsvirksomhed.

De lister, du har fremlagt, med navne og beløb på overførslerne viser ikke noget sammenfald med navne og beløb, der fremgår af bankkontoudtogene. Det gælder såvel indbetalinger som udbetalinger.

Fordi det ikke er muligt at følge pengetransaktionssporet og du ingen bilag har, så finder vi ikke, at du har dokumenteret, at det ikke er dig, der har rådigheden over de indbetalte beløb.

Fordi det er dig, der har rådighed over de penge, der er indbetalt på disse bankkonti og du ikke har løftet bevisbyrden for, at pengene ikke er dine eller at de er udbetalt i overensstemmelse med en bestilling, så vil SKAT anse indbetalingerne som indkomst for dig i henhold til statsskattelovens § 4.

SKAT stadfæster derfor forslaget som sendt den 30. oktober 2015 med de samme begrundelser."

I udtalelse til Skatteankestyrelsen har SKAT anført:

"Punkt 1.

Revisor forklarer, at den medlemsliste, SKAT modtog i forbindelse med behandling af sagen, ikke indeholder alle medlemmer.

SKAT bemærker, at antallet af medlemmer bør kunne udledes af kontingentbetalingen.

Punkt 2.

Revisor oplyser, at der er fremlagt regnskaber for foreningen.

SKAT bestrider ikke, at der er fremlagt regnskaber med aktiviteter, der kan vurderes som foreningsaktiviteter. Der er ikke fremlagt bogføring eller bilag for regnskaberne. Der er dog ingen af de poster, der fremgår af disse regnskaber, der kan udledes af transaktionerne på de bankkonti, SKAT har ønsket redegørelse for. Heller ikke de banksaldi, der fremgår af regnskaberne, eri overensstemmelse med nogen saldi på de undersøgte konti." 

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse for indkomstårene 2012 og 2013 skal nedsættes til 0 kr.

Til støtte herfor, har repræsentanten anført:

"[…]

SKAT oplyser i sin afgørelse, at F1-bank har indberettet kontiene til SKAT med en kode, der angiver, at kontiene har særlige ejerforhold, hvilket kan betyde, at kontiene er registreret med flere end to ejere, eller at de vedrører en forening eller en anden juridisk person uden et SE/CVRnummer.

Samtlige tre konti vedrører foreningen, og kontiene er oprettet med henblik på at kunne opdele de tre forskellige projekter som foreningen støtter.

Nærmere vedrørende foreningens aktiviteter

For forståelsen for hvad der menes med foreningens støtteprojekt "familiesupport/life line", skal Skatteankestyrelsen særligt bemærke, at hermed menes, at foreningen hjælper Y1-landske i Danmark med at sende penge til slægtninge i Y1-land og i flygtningelejre i de omliggende lande, således denne udsatte persongruppe kan overleve. Det er også forenings formål at hjælpe fattige borgerkrigsramte familie og forældreløse børn, der er flygtninge i sit eget land.

Pengeindsamlingen foregår på den måde, at vores klient og de i foreningen øvrige bestyrelsesmedlemmer sidder tirsdage og fredage på tre faste adresser i Y3-by, hvor herboende Y1-landske kan donere penge til foreningen, hvorefter foreningen videresender pengene til nærmere specifikke personer i Y6, personer som den pågældende støtteyder specifikt ønsker skal have pengene - dvs. en økonomiskstøtte.

Samtlige indsamlede penge bliver overført til foreningens konto i F1-bank. De indsamlede penge kan enten blive overført direkte fra den pågældende støtteyder via en almindelig elektronisk bankoverførelse, eller ved kontantbetaling til et bestyrelsesmedlem, hvorefter det pågældende bestyrelsesmedlem sørger for at overføre til foreningens konto i F1-bank. Dette forhold, forholder SKAT i sin afgørelse ikke nærmere til. Det forklarer med alt tydelighed, hvorfor der er flere personer på overførselslisten end dem, der fremgår på foreningens medlemsliste. Vores klient oplyser, at den medlemsliste som SKAT er i besiddelse af ikke er retvisende, idet foreningen har et langt større medlemsantal. Vores klient vil fremskaffe en opdateret medlemsliste, hvilken herefter vil blive efterfremsendt til Skatteankestyrelsen.

Foreningen støtter ligeledes "Landbrugsprojekter" fx gennem et projekt kaldet "Projekt 1", jf. bilag 7.

7. Foreningen har a. købt en traktor i Danmark. Traktoren er købt hos G3, jf. bilag 8. På fakturaen, der er dateret den 14-5-2012, fremgår navnet UA i Y1-land. I denne sammenhæng er det vigtigt at Skatteankestyrelsen forstår, at dette er navnet til kontaktpersonen i Y1-land, der skal afhente traktoren ved importen. Eksporten af traktoren til Y1-land er udfyldt af SX, der er tolk i Y3-by, og transportpairerne er forsynet med G4’s logo jf. bilag 9.

I relation til foreningens støtteaktivitet vedrørende "uddannelsesstøtte" bemærkes, at der i sagens forløb er fremlagt bevis herfor i form af breve fra Y9-skole, hvor skolen bl.a. bekræfter, at den modtager støtte fra foreningen, jf. bilag 10. Foreningen støtter driften af den pågældende skole, idet foreningen donerer penge til skolen, således skolen kan "løbe rundt".

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende,

at der ikke er grundlag for at foretage den af SKAT gennemførte ændring af vores klients skattepligtige indkomst, idet vores klient blot er formand i en velgørende forening, hvorfor SKATs afgørelse er udøvet på et forkert grundlag og medfører et åbenbart urimeligt resultat,

at foreningen blev stiftet og registreret hos Erhvervs -og Selskabsstyrelsen den 12. oktober 19XX med det formål at søge og yde støtte og hjælp til den nødlidende befolkning i Y6,

at der er tale om en sammenslutning, der er benævnt og organiseret som en forening, jf. foreningens vedtægter,

at enhver person kan optages som medlem i foreningen, jf. § 3 i foreningens vedtægter, at udtræden af foreningen ikke medfører foreningens ophør,

at omverdenen i form af bank mv. har benævnt foreningen, som en "forening", hvilket den retteligt er,

at vores klients privatøkonomi ikke er - eller har været - sammenblandet med foreningens konti, hvorfor der allerede af den grund ikke er grundlag for at forhøje vores klients personlige indkomst,

at differencen mellem ind -og udbetalinger på foreningens konti stemmer overens, hvorfor vores klient derved ikke er blevet "beriget" af omhandlende indbetalinger,

at foreningen fører en samlet protokol over dels hvilke personer, der af herboende Y1-landske, som donerer penge til foreningen samt dels hvilke navngivne personer foreningen herefter donerer pengene til i Y6, herunder dato for overførelsens gennemførelse samt adresse -og telefonoplysninger for den endelige modtager, jf. bilag 12,

at foreningen har påvist sammenhæng mellem indog udbetalinger,

at foreningen er skattefri som følge af dens almen velgørende formål, jf. selskabsskatteloven,

at sagen skal realitetsbehandles.

Til støtte for vores nedlagte påstående gøres det helt overordnet gældende, at vores klient under alle omstændigheder har godtgjort, at omhandlende indbetalinger ikke er tilgået ham, herunder godtgjort pengegennemstrømen for overførelserne. Ligeledes gøres det overordnet gældende, at vores klient ikke har haft rådighed over de indsatte midler i en sådan grad, at disse beløb skal anses som sine egne med den konsekvens, at der skal ske beskatning heraf.

Videre gøres det gældende at vores klients bistand i foreningen er af frivillig karakter, og vores klient modtager derfor ikke vederlag for sin bistand. Der henvises, som også tidligere beskrevet, til at vores klient er førtidspensionist.

Det er vores opfattelse, at vores klients bistand som formand i den velgørende forening under ingen omstændigheder kan karakteriseres som udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed.

Som følge af at foreningen er af velgørende karakter, er de pågældende indbetalinger på foreningens konto skattefrie. En forening vil være skattefri, hvis dens formål udelukkende er almennyttigt eller almen velgørende.

Vores klient blot formand i den velgørende forening, hvorfor han som en naturlig konsekvens heraf har fuldmagt til foreningens konti.

Foreningen er ligeledes registreret i F1-bank som en forening, idet det bemærkes, at samtlige bankkonti for det første er benævnt med foreningens titel. For det andet bemærkes det tillige, at SKATs interesse for vores klients skattemæssige forhold øjensynligt fremkommer fra det faktum, at F1-bank "har indberettet kontiene til SKAT med en kode, der angiver, at kontiene har særlige ejerforhold. Det kan betyde, at kontiene er registreret med flere end 2 ejere eller at de vedrører en forening eller en anden juridisk person uden et SE/CVR-nummer.", jf. SKATs afgørelse. (Vor understregning)

Foreningen bliver således også ud-af-til betragtet som værende den forening som den retteligt er.

Om der er tale om en forening, beror på en konkret vurdering af den pågældende sammenslutning, hvor der efter langvarig praksis lægges vægt på en række forskellige forhold. Følgende kriterier taler for, at der er tale om en forening:

 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideelkarakter,
 • Sammenslutningen har vedtægter og styres af foreningsorganer, dvs. generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse,
 • Den enkelt deltager hæfter kun med sit indskud,
 • Der er mange deltagere, og optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri,
 • Deltagerkredsen skifter, og udmeldingen af foreningen har ingen betydning for foreningens beståen, og giver ikke medlemmet krav på nogen del af sammenslutningens formue.

I praksis er det blot nogle af disse kriterier, der skal opfyldes, og det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt der er tale om en forening. Dog kan der i nærværende sag ikke herske nogen tvivl om, at der er tale om en velgørende forening. Foreningen opfylder ikke blot nogle få af ovenstående kriterier, men derimod samtlige.

Af Den Juridiske Vejledning afsnit C,D.1.1.12 omhandlende andre foreninger fremgår følgende:

"Bestemmelsen i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er en opsamlingsbestemmelse, der omfatter sammenslutninger, der på den ene side er selvstændige skattesubjekter, men på den anden side hverken omfattes af fondsbeskatningsloven, se afsnit C,D.9.1.3.3, bestemmelserne i SEL § 1, stk. 1, nr. 1-5c eller fritaget fra skattepligt i henhold til SEL § 3, stk.1.

Afgrænsningen af disse selvstændige skattesubjekter over for sammenslutninger uden selvstændig skattesubjektivitet (interessentskaber, kommanditselskaber, partrederier mv.), hvor skattepligten i stedet påhviler den enkelte deltager, kan være vanskelig at foretage, da interessentskaber kan fremtræde med en organisation, der på et eller flere punkter ligner foreningers organisation.

Af væsentlig betydning for den skatteretlige kvalifikation er sammenslutningens vedtægter og hensigten med dens virksomhed under hensyn til dens selvstændighed i forhold til de enkelte deltagere."

I samme afsnit i Den Juridiske Vejledning fremgår følgende i relation til hvilke kriterier, der indikerer, at der er tale om forening:

"Udover de førnævnte kriterier kan nedenstående kriterier være af betydning for kvalifikationen. Det bemærkes, at intet enkelt af disse kriterier kan være ubetinget afgørende. Se desuden Skattedepartementets udtalelse i TfS 1984, 434 DEP, der opregner de for foreninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kendetegnende karakteristika. Det skal desuden understreges, at der er tale om en konkret vurdering af både vedtægter og sammenslutningens konkrete virke.

Kriterier der indikerer, at der et tale om en forening:

 • Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud(kontingent).
 • Mange deltagere
 • Deltagerkredsen skifter, således at nogle deltagere afløser andre.
 • Sammenslutningen styres af foreningsorganer, dvs. generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse
 • Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri.
 • En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen og giver ikke den ud trædende krav på nogen del af dennes formue.
 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives til fremme af det ideelleformål."

Det findes formålstjeneligt endnu en gang at pointere, at omhandlende forening, hvori vores klient er formand, opfylder samtlige af ovenstående kriterier. Derved kan der ikke herske tvivl om, at Forening 1 er en forening.

I sin afgørelse hæfter SKAT sig ved, at foreningens registrering hos Erhvervs -og selskabsstyrelsen efter det oplyste er blevet annulleret. I tillæg hertil skal det af Skatteankestyrelsen bemærkes, at det af Erhvervs -og selskabsstyrelsens hjemmeside tydeligt fremgår, at"[man] kan, men skal ikke altid registre en forening", jf. bilag 13.

Videre fremgår det på Erhvervs -og selskabsstyrelsens hjemmeside under afsnittet "Frivillige foreninger", at "Frivillige foreninger er ikke forpligtet til at have et CVR-nummer og de har heller ikke som udgangspunkt nogen afgiftseller oplysningspligt over for det offentlige".

I relation til den formelle organisering fremgår det, at "Ale foreninger skal have en formel organisering i form af navn, vedtægter, formål og en ledelse". Det bemærkes, at denne formelle organisering opfylder foreningen tillige.

Ved gennemgangen af den i sagen fremsendte aktindsigt fra SKAT optræder det ganske tydeligt adskillige steder, at SKAT er bekendt med at vores klient kan være svær at forstå. I SKATs sagsnotat side 3, jf. bilag 14 fremgår bl.a., at "A taler dansk, men er vanskelig at forstå, måske fordi han taler meget hurtigt og ofte fanger jeg kun få ord i hver sætning".

I denne forbindelse er det essentielt at Skatteankestyrelsen bemærker, at vores klient i hele sagens forløb har forsøgt at bidrage til at belyse sagen bedst muligt, herunder fremskaffe alt det materiale som SKAT måtte have efterspurgt. I tillæg hertil kan oplyses, at vores klient har været til møder med SKAT, hvor vores klient bl.a. ville vise SKAT foreningens bogføring. Foreningen anvender programmet … pro. SKAT anerkender i sit sagsnotat, at det er et program, der er meget målrettet foreninger. At foreningen netop anvender programmet … pro, er endnu et forhold, der taler for, at der retteligt er tale om en forening.

Nærmere vedrørende anvendelsen af G6

Foreningen anvender virksomheden G6, der er beliggende i Y4-land, til at sende og derved donere, penge til Y8. Foreningen har siden maj 2012 anvendt G6. Baggrunden for anvendelsen af G6 skal findes i, at G6 har ca. 4000 agenter fordelt i mange lande i Y8.

Skatteankestyrelsen skal i denne forbindelse særligt bemærke, at Y8 ikke har tilsvarende elektroniske bankudbydere som vi har i Den Vestlige Verden. Som følge heraf må der anvendes virksomheder såsom G6, der har mange agenter i Y8. Vores klient har for SKAT fremlagt foreningens aftale med G6, hvilken er udarbejdet på Y1-landsk, jf. bilag 15.

Ved oversættelse med Google Translate har aftalen følgende indhold:

"Aftale Introduktion

Aftalen mellem virksomheden og G2-express finansielle tjeneste FZE Forening 1 Heeshiiskani, at det kaashadan hvordan man kan reducere deres fattigdom, hvilket betyder, den enkelte er også uddelegeret til selskabet vil donere nogen penge G2-express fleksibilitet urukan Y8 Udvikling og Relief Foundation 100 dollaba at ooguh hastighed 2 kroner. dhiimo til fattigdom.

Årsager, der udvider raajiyana fattigdom er vigtigst, er, at de fattige ikke stemme nej, selvom det nummer, du Badan ja og nej handling blev taget, og ingen interesser anses for at være en stemme for at tale for de fattige urukan jeg ville bifalde.

somaalina er allerede sagt (en skarp tørke pauser) ansvarsområder virksomhedens G2-express

 1. korteste tid penge garsiiso dadkiilahaa
 2. at ceeliso laqadani penge for de mennesker ville blive ceeliyo

ansvarsområder Y7 Relief og Development Foundation

1. at følge loven i stater, der er i overensstemmelse for alle

2. at betale ned depositum degU

3. at give placeringen af selskab til at gøre velgørenhed i Y7"

(vor understregning)

Kontrakten er underskrevet af vores klient i sin egenskab som formand i foreningen. Her udover har MS, der er Communite Development Manger i G6.

Vores klient oplyser, at foreningens aftale med G6 indeholder et tilsagn om, at G2 donerer kr. 2 i støtte til foreningen for hver gang der overføres $ 100 til G2. Pengene som foreningen modtager fra G6 donerer foreningen herefter ubeskåret til de i foreningen velgørende aktiviteter, såsom landbrugs -og uddannelsesprojektet.

Foreningen fører nøje protokol over dels hvem der indskyder beløb til foreningen og dels til hvem den endelige modtager af beløbet er, jf. bilag 12.

Således er fremlagt følgende informationer:

 • Dato, navn og telefonnummer på indbetaler,
 • Det overførte beløb, betalt gebyr i dollars,
 • Modtagers navn, telefonnummer og by samt,
 • Udbetalingsdato

Det er essentielt at Skatteankestyrelsen bemærker, at SKAT vedrørende indkomståret 2013 har scannet overførelseslisten ind i A4-format, men vores klient har givet overførelseslisten til SKAT i A3-format, hvorfor tre sidste kolonner (bl.a. med oplysninger om, hvor modtager bor) fremkommer fortløbende.

Konklusion

På baggrund af ovenstående anbringender, herunder det i sagen vedlagte dokumentations materiale, kan der efter vores opfattelse ikke herske nogle tvivl om, at Forening 1 er en skattefri velgørende forening.

Der skal i den forbindelse lægges afgørende vægt på det forhold, at dens overordnede formål er af ideel karakter, at vores klient er blot formand i foreningen, at vores klient ikke har foretaget private hævninger på foreningens konto og indbetalingerne er således ikke tilgået ham som rette indkomstmodtager, at foreningen kan fremlægge tilstrækkelige oplysninger om, hvem - med angivelse af fulde navn og adresse - der er indskyder af beløb, lige det kan oplyses, hvem beløbene er doneret til.

I vores optik kan der ikke herske nogen tvivl om, at fastholdelsen af SKATs afgørelse vil være åbenbart urimeligt og medføre en materiel forkert afgørelse, idet vores klient ikke skal indkomstbeskattes af kr. 4.681.257,-" 

Landsskatterettens afgørelse

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4. Den skattepligtige har endvidere pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens §1.

Klageren har bevisbyrden for, at beløb, som er indsat på klagerens konto, ikke er skattepligtig indkomst. Kravene til dokumentation gælder efter praksis uden hensyntagen til særlige kulturelle forhold, jf. SKM2009.37.HR.

Klageren har i indkomstårene 2012 og 2013 været ene dispositionsberettigede for konti i F1-bank X5, X3 og X4, der ved F1-bank har været registreret som en privatkonto med særlige forhold. Kontiene er oprettet før 2002 og har udelukkende været registreret med klageres cpr. nr. Kontiene er registreret med titlen "Forening 1 c/o A". På konto X3 er der i indkomstårene 2012 og 2013 indsat henholdsvis 2.221.073 kr. og 1.851.357 kr. og på konto X4 er der i indkomstårene 2012 og 2013 indsat henholdsvis 601.627 kr. og 7.200 kr.

Klageren har ved brug af de ovennævnte konti modtaget penge fra en række betalere, og har ifølge de foreliggende kontoudtog viderebetalt disse til G2 Online, …, som udenlandsk overførsel uden nærmere anførsel af modtager, og til diverse andre modtagere.

Foreningen Forening 1 blev registreret hos erhvervs -og selskabsstyrelsen i 19XX. Registreringen er senere blevet annulleret. De angivne formål ifølge de fremlagte vedtægter, ses ikke at kunne rumme virksomhed med udbud af betalingstjeneste, ligesom foreningen ikke har været registreret som udbyder afbetalingstjenester.

Klageren har fremlagt foreningens regnskaber, men ikke den underliggende bogføring. De i regnskabet anførte betalte kontingenter kan ikke afstemmes til de fremlagte medlemslister. Af regnskabet fremgår ikke indbetalinger til foreningen, ligesom udbetalinger / overførsler til udlandet ikkefremgår.

Klageren har fremlagt lister vedrørende modtagne indbetalinger. En del af de navngivne indbetalere kan ikke afstemmes til den fremlagte medlemsliste.

Der kan ikke følges et transaktionsspor fra de modtagne lister, til efterfølgende indbetalinger på bankkonti, ligesom efterfølgende overførsler til navngivne personer ikke kan følges.

Klageren har forklaret, at foreningen har støttet Y9-skole. Der foreligger ikke dokumentation for størrelsen af den betalte støtte, det er ikke dokumenteret, at der er overført beløb til skolen, ligesom det ikke af kontoudtogene fremgår, at der er overført penge til skolen.

Klageren har forklaret, at foreningen har støttet Landbrugsprojekter og at foreningen har købt traktorer, som er blevet sendt til Y1-land. Af den foreliggende dokumentation fremgår ikke, at det er foreningen der har købt de to traktorer, ligesom det ikke er dokumenteret at foreningen har betalt udgiften hertil.

Klageren findes ikke, at have godtgjort, at kontiene i F1-bank er tilhørende en forening, henset til, at kontoen er oprettet med klageren som kontohaver, og ene dispositionsberettigede, samt henset til at klageren ikke har ført løbende regnskab.

Under disse omstændigheder finder Landsskatteretten, at det påhviler klageren at godtgøre, at de indsatte beløb ikke skal anses som skattepligtig indkomst for ham.

Det kan ikke anses for tilstrækkeligt dokumenteret, at det er medlemmer af foreningen der har foretaget indbetalinger, hvem der har foretaget de enkelte indbetalinger, hvad indbetalingerne vedrører, eller hvorledes der er forholdt med beløbene efter overførslerne til udlandet, da det ikke er muligt at følge pengestrømmene. Der er ligeledes henset til, at klagerens forklaring om, at pengeoverførslerne er sket som et led i aktiviteterne i en forening ikke har støtte i vedtægterne for den pågældende forening.

Klageren har ikke godtgjort, at indbetalinger på konti i F1-bank ikke er at anse for skattepligtig indkomst for klageren, hvorfor beløbene er skattepligtige jf. statsskattelovens §4.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.

..."

Der er fremlagt et print vedrørende det system, som ifølge sagsøgeren blev anvendt ved overførsel af pengene. Der er endvidere fremlagt en række håndskrevne lister med delvise oplysninger om navne og beløb på de personer, der har overført og modtaget penge.

Det er oplyst, at der ikke er udarbejdet egentlige regnskaber eller bogføring.

Forklaring

A har forklaret, at han var med til at starte foreningen "Forening 1" i 19XX. Dengang var han menigt medlem af foreningen, men i dag er han foreningens formand. Han blev medlem af bestyrelsen i 2002. Omkring 2012 blev han formand for foreningen. Alle kan blive medlem af foreningen, hvis man accepterer foreningens formål og ønsker at være medlem. Foreningen har samarbejdspartnere i Y1-land og i Y5-land, men de har ikke eget kontor i disse lande. Foreningen er repræsenteret via disse samarbejdspartnere. Foreningens medlemmer samler blandt andet ind i moskeen, og de samler også ind i Forening 2’s lokaler. Forening 2 har lokaler på 4 forskellige adresser blandet andet i Y10-by og i Y11-by. Medlemmerne af Forening 1 sidder i lokalerne på faste ugedage, hvor folk kan komme og give penge til foreningen. Foreningen fremlægger typisk et konkret projekt i Y1-land, som folk kan støtte. Det kan f.eks. være i forbindelse med katastrofer, men det kan også være andre projekter f.eks. skoler. Han har samlet ind i lokalerne i Y11-by. Foreningen modtager oftest kontantbeløb, som senere sættes i banken. Donationerne kan svinge fra mellem 50 kr. til 700 kr. Når foreningen modtager et beløb, føres der en håndskrevet liste over, hvilket beløb der er modtaget og fra hvem. I årene 2012 og 2013 blev pengene først lagt i en kasse, og når der var blevet samlet et større beløb sammen, blev pengene lagt i en døgnboks. Pengene blev herefter indsat på foreningens konti. Bilag K er et eksempel på de håndskrevne lister.

De maskinskrevne lister i bilag 4 er udskrifter fra et system i Y4-land kaldet "G2 Online System". Listerne viser navnene på herboende Y1-landske, som har overført penge til Y1-land, samt navnene på modtagerne i Y1-land. Det er korrekt, at bilag 4 indeholder side 1-4 to gange. Det er også korrekt, at på side 6 i bilag 4, fremgår alene navnene på afsenderen og beløbets størrelse. Her kan man ikke se navnet på modtageren. Det er ikke hans navn, der fremgår nederst på siden. Det er en person med et tilsvarende navn. Når foreningen modtager donationer fra virksomheder, er det altid støtte til konkrete projekter i Y1-land, f.eks. støtte til hospitaler eller skoler. Her modtager foreningen ikke selv pengene. Virksomheden indbetaler derimod pengene direkte til en skole eller et hospital. Det er korrekt, at fakturaen på traktoren ikke er udstedt til foreningen.

Foreningen har købt traktoren i Danmark og sendt den til Y1-land. Det er et krav for at få en traktor ind i Y1-land, at det er modtagerens navn, der står på fakturaen. Kontiene i F1-bank er oprettet i foreningens navn, og han har kun en fuldmagt til disse. Kontiene har aldrig været oprettet i hans navn. Kontiene blev oprettet i 2002 med fuldmagt til foreningens daværende formand IH. Han har ikke brugt penge fra kontiene til sig selv. Alle medlemmer af foreningens bestyrelse kan på deres netbank se bevægelserne på kontiene. Når foreningen overfører penge til Y1-land, foregår det på 2 måder. Enten ved at foreningen køber effekter i Danmark og sender til Y1-land, eller ved overførsel via G2 Online System i Y4-land. Man kan ikke foretage pengeoverførsler direkte til Y1-land, fordi der ikke findes et banksystem. De har ikke brugt en revisor til at udarbejde foreningens regnskaber. De bruger kun en revisor, såfremt de har et projekt for f.eks. G5, hvor dette er et krav.

Parternes synspunkter

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

A har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 5. september 2018.

I påstandsdokument er blandt andet anført følgende til støtte for den nedlagte påstand:

"… at Forening 1 retligt er en fuldgyldig forening, som retligt skal behandles som en forening,

at foreningens drift er i overensstemmelse med foreningens formål, som fremgår af vedtægterne,

at de ovennævnte bankkonti udelukkende fungerer i relation til foreningen, idet sagsøgers privatøkonomi er adskilt fra foreningsøkonomien,

at indbetalinger og udbetalinger på foreningens konti således ikke er forbundet med sagsøger som privatperson, hvorfor sagsøger ikke skal beskattes af denne økonomiske aktivitet,

at foreningen er et selvstændigt skattesubjekt, og at dette har støtte SEL § 1, stk. 1, nr. 6,

at foreningen, henset til indbetalingernes type er skattefritaget, og

at foreningen på denne baggrund heller ikke har et skatteudestående…"

Skatteministeriet har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 5. september 2018, hvori blandet andet er anført følgende:

"… Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at sagsøgeren ikke har løftet sin bevisbyrden for, at indsætningerne på hans konti i 2012 og 2013 på henholdsvis ca. 2,8 mio. kr. og ca. 1,8 mio. kr. stammer fra beskattede midler eller udgør skattefri indkomst.

Ifølge statsskattelovens § 4 betragtes med de i bestemmelsen fastsatte undtagelser og begrænsninger som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Over en periode på to år blev der i 2012 og 2013 på sagsøgerens bankkonti i F1-bank løbende indsat henholdsvis 187 og 86 beløb på i alt henholdsvis 2.822.700 kr. og 1.858.557 kr. Det var kun sagsøgeren, der disponerede over kontiene.

Under disse omstændigheder sammenholdt med, at sagsøgeren i de omhandlede år var førtidspensionist, påhviler det ham at bevise, at de omhandlede indbetalinger stammer fra beskattede midler eller udgør skattefri indkomst, jf. f.eks. UfR 2009.163 H og SKM2016.505.BR, og denne bevisbyrde har han ikke løftet.

Sagsøgeren har anført, at der er enighed mellem sagens parter om, at de i sagen relevante konti tilhører en forening. Det er der ikke enighed om. Derimod er det ubestridt mellem sagens parter, at kontiene har været oprettet med sagsøgeren som kontohaver, og at sagsøgeren har været eneste dispositionsberettigede (stævningen, side 6, 3. afsnit, samt bemærkningerne i svarskriftet, side 5, 2. afsnit).

Sagsøgeren gør gældende, at indsætningerne stammer, dels fra Y1-landske i Danmark, som igennem foreningen overfører pengebeløb til slægtninge i Y1-land og i flygtningelejre i omkringliggende lande, samt dels fra pengeindsamlinger, der anvendes til at opfylde foreningens formål.

Denne forklaring er ikke bestyrket af sådanne objektive kendsgerninger i form af kontoudtog, overførselsbilag eller lignende dokumentation, at den kan lægges til grund, jf. f.eks. UfR 2009.476/2 H.

Uanset de meget betydelige beløb og det meget store antal posteringer har sagsøgeren ikke ført regnskaber eller på anden vis produceret bogføringsmateriale, som på objektiv vis kan underbygge hans forklaring, jf. til sammenligning SKM2016.505.BR. Sagsøgeren har end ikke fremlagt det bogføringsmateriale, som efter hans oplysninger til SKAT skulle foreligge (bilag 1, side 6, 4. afsnit). Sagsøgeren har heller ikke fremlagt reviderede årsregnskaber, selvom det af foreningens vedtægter fremgår, at sådanne regnskaber skulle udarbejdes (bilag 3, side 3, § 9).

At det skulle forholde sig som forklaret af sagsøgeren, fremgår heller ikke af bankkontoudskrifterne i bilag H og bilag I. Heraf ses blot, at der er indsat og hævet en lang række beløb på kontiene. Det fremgår ikke nærmere, hvad indsætningerne og udbetalingerne angår, herunder ikke at de skulle angå det, sagsøgeren hævder.

Skatteministeriet har under skriftvekslingen opfordret (3) sagsøgeren til at oplyse og dokumentere, hvilken konto beløbene, som opgjort i bilag K, er blevet indbetalt til. Ifølge sagsøgeren er beløbene indbetalt til hans konti (replikken, side 2, under midten). Sagsøgeren har dog ikke nærmere dokumenteret sammenhængen mellem beløbene i oversigten og kontoudskrifterne (bilag I og bilag H), og der ses da heller ikke at være en sådan sammenhæng.

Beløbene fremgår heller ikke af foreningens kasserapporter for 2012 og 2013 (bilag F og bilag G). Heraf fremgår alene nogle indtægter og udgifter af langt mindre størrelse end de indsætninger, sagen angår.

Oversigten i bilag 4 er antagelig udarbejdet af sagsøgeren selv til brug for skattesagen og viser ikke i sig selv, at indsætningerne dækker over det, som sagsøgeren hævder. Den er heller ikke bestyrket af objektive kendsgerninger og kan ikke afstemmes til bankkontoudskrifterne i bilag H og bilag I. Yderligere er den fremlagte dokumentation mangelfuld, idet der flere steder mangler transaktioner i den ellers fortløbende transaktionsrække, eksempelvis mangler transaktioner med numrene 225, 248, 277 og 299 (bilag 4, side 8-9).

Skatteministeriet har også under skriftvekslingen opfordret (4) sagsøgeren til at dokumentere, hvor oversigten stammer fra samt redegøre for, hvornår der er tale om henholdsvis indsætninger og udbetalinger (svarskriftet, side 6, 1. afsnit).

Til trods herfor er det hverken blevet oplyst eller dokumenteret, hvorfra dokumenterne i bilag 4 stammer, ligesom sagsøgeren nu anfører, at oversigten alene vedrører indbetalinger (replikken, side 3, 5. afsnit).

Det kommer sagsøgeren bevismæssigt til skade, at han ikke har efterkommet Skatteministeriets opfordringer, jf. retsplejelovens § 344, stk. 2, pkt.

Den påståede aktivitet med videreformidling af pengebeløb er heller ikke i overensstemmelse med de officielle forhold omkring foreningen.

Foreningens formål som gengivet i vedtægterne rummer ikke virksomhed med betalingstjenester, ligesom det ligger udenfor en frivillig forenings virke at drive pengeformidlingsvirksomhed.

Allerede tilbage i 2010 underrettede Finanstilsynet foreningen om, at erhvervsmæssig overførelse af penge ikke er tilladt, medmindre man har en tilladelse fra Finanstilsynet (bilag C).

Det fremgår af dagældende lov om betalingstjenester (lov nr. 385 af 25. maj 2009), at pengeoverførselsvirksomhed er omfattet af loven, jf. lov om betalingstjenester § 1, stk. 1, jf. bilag 1, nr. 6. Loven regulerer endvidere, at det for en sådan aktivitet er påkrævet, at betalingsformidleren er meddelt tilladelse af Finanstilsynet, eksempelvis en begrænset tilladelse efter lovens § 38, nr. 2.

Foreningen har efter det oplyste ikke indhentet en sådan tilladelse.

I øvrigt kan det bemærkes, at der frem til 1. marts 2012 forelå et dobbeltregistreringskrav for virksomheder, der udbød betalingstjenester, således at disse virksomheder både skulle indhente tilladelse fra Finanstilsynet i medfør af dagældende lov om betalingstjenester og indhente tilladelse efter hvidvaskningslovens bestemmelser herom, jf. lov nr. 155 af 28. februar 2012 samt bemærkningerne i pkt. 2.15.3. i lovforslag nr. 59 af 14. december 2011. Foreningen ses heller ikke at have indhentet tilladelse i medfør af hvidvaskningsloven.

Sagsøgeren har til støtte for foreningens velgørende formål fremlagt dokumenter vedrørende landbrugsstøtte (bilag 5) og uddannelsesstøtte (bilag 6).

Som dokumentation for, at foreningen har afholdt udgifter til landbrugsstøtte, har sagsøgeren fremlagt en faktura, der vedrører to Massey Ferguson traktorer fra G3 (bilag 5, side 3). Det fremgår dog intetsteds af fakturaen, at traktorerne er købt af foreningen. Tværtimod fremgår det, at fakturaen er udstedt til UA. Foreningens navn fremgår heller intetsteds af transportpapirerne (bilag 5, side 4-5).

Som dokumentation for, at foreningen har afholdt udgifter til uddannelsesstøtte, har sagsøgeren fremlagt dokumenter fra Y9-skole (bilag 6). Det fremgår bl.a. heraf, at foreningen støtter skolens driftsomkostninger (bilag 6, side 2). Det er dog ikke angivet, med hvilke beløb dette skulle være sket eller for hvilken periode. Henset til, at oplysningerne i brevet ikke er understøttet af kontoudskrifterne, er det ikke dokumenteret, at foreningen har ydet uddannelsesstøtte til skolen..." 

Rettens begrundelse og resultat

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4. Den skattepligtige har endvidere pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens § 1.

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at de to konti i F1-bank med kontonummer X3 og kontonummer X4 har været registreret som en privatkonto med særlige forhold, og at kontiene er registreret med titlen "Forening 1 c/o A". Det må endvidere lægges til grund, at A i indkomstårene 2012 og 2013 har været ene dispositionsberettiget over disse konti, idet der ikke er ført bevis for, at også andre personer var dispositionsberettiget vedrørende de nævnte konti. På konto X3 blev der i indkomstårene 2012 og 2013 indsat henholdsvis 2.221.073 kr. og 1.851.357 kr. og på konto X4 blev der i indkomstårene 2012 og 2013 indsat henholdsvis 601.627 kr. og 7.200 kr.

Retten finder, at A under disse omstændigheder har bevisbyrden for, at de beløb, som er indsat på hans konto, ikke er skattepligtig indkomst. Kravene til dokumentation gælder efter praksis uden hensyntagen til særlige kulturelle, forhold, jf. SKM2009.37.HR.

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen i sagen finder retten, at A ikke har løftet denne bevisbyrde.

Retten har herved lagt vægt på, at det alene er A, der har kunnet disponere over indeståenderne på de pågældende konti. Uanset de meget betydelige beløb og det meget store antal posteringer har A ikke ført regnskaber eller på anden vis produceret bogføringsmateriale, som på objektiv vis kan underbygge hans forklaring. A’s forklaring om, at han har handlet som led i aktiviteter i en forening har ikke støtte i vedtægterne for den pågældende forening. A’s aktiviteter for så vidt angår pengeoverførslerne har heller ikke været registreret i øvrigt.

Retten har endvidere lagt vægt på, at det ikke på tilstrækkelig vis dokumenteret, hvem der har foretaget de enkelte indbetalinger, hvad indbetalingerne er vedrørende, eller hvorledes der er forholdt med beløbende efter overførslerne til Y4-land. A’s forklaring og de af ham fremlagte lister om indbetalinger og overførsler er ufuldstændige og stemmer i flere tilfælde ikke overens med de objektivt konstaterbare forhold, som fremgår af de fremlagte kontoudtog.

A har forklaret, at foreningen har støttet konkrete projekter, herunder skoler og hospitaler, samt at foreningen har købt en traktor og sendt denne til Y1-land. Der foreligger ingen dokumentation for udbetaling af en sådan støtte, og der foreligger heller ikke dokumentation for, at det er foreningen, der har købt den pågældende traktor.

På denne baggrund og idet det af A i øvrigt anførte ikke kan føre til et andet resultat, finder retten, at SKAT med rette har forhøjet A’s indkomst for indkomstårene 2012 og 2013 som sket. Skatteministeriet frifindes derfor.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 120.000 kr. Beløbet er inklusiv moms, idet det er oplyst, at Skatteministeriet ikke er momsregistreret. Sagens værdi er fastsat som skatteværdien af den forhøjelse, der er sket af A’s indkomst for den pågældende periode.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, A, til Skatteministeriet betale sagens omkostninger med i alt 120.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.