Dato for udgivelse
15 maj 2018 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2018 10:34
SKM-nummer
SKM2018.223.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-1900500
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, bindende svar, momspligt, offentlig myndighed, koncession
Resumé

Skatterådet fandt, at meddelelse af koncession til drift og administration af Spørgers parkeringspladser sker i egenskab af offentlig myndighed og dermed ikke omfattet af momsloven § 3.

Spørgers andel af koncessionshaverens indtægter ved koncessionen var dermed ikke momspligtig.

Hjemmel

Momsloven - Lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit D.A.3.2.4.

Spørgsmål

 1. Er andelen af indtægterne Koncessionshaverens drift og administration af parkeringspladser momspligtig for Spørger?

Svar

 1. Nej

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en offentlig myndighed.

Spørger ønsker at gennemføre et offentligt udbud vedrørende retten til at administrere og drive Spørgers parkeringspladser ved en af Spørgers arealer.

Administrationen og driften af parkeringspladserne vil blive udbudt som en offentlig koncessionskontrakt.

En koncessionskontrakt er en kontrakt, hvorved der gives offentlig tilladelse til at drive en bestemt virksomhed inden for et bestemt område mod eventuel betaling af et vederlag.

Kontrakten omfatter administration af tre parkeringspladser ved Spørgers areal med plads til ca. xx biler og fastlægger Spørgers og Koncessionshaverens indbyrdes forpligtelser og rettigheder i forbindelse hermed.

Spørger har hjemmel i en bekendtgørelse til opkrævning af betaling for parkering og udstedelse af bøde ved manglende betaling eller parkering i strid med reglerne.

Kontrakten vil vare i tre år med mulighed for forlængelse. Selve administrationsperioden vil dog alene være en del af året.

Anmodningen om bindende svar vedrører den momsmæssige kvalifikation af den andel af indtægterne, som Spørger modtager fra Koncessionshaveren for dennes drift af parkeringspladserne.

De tre parkeringspladser

Parkeringspladsen (P1) er en betalingsparkering.

Betaling udgør xx kroner pr. påbegyndt parkering.

Koncessionshaveren skal føre tilsyn og kontrol med uniformeret personale. Pladserne skal kontrolleres mindst to gange dagligt.

Koncessionshaveren skal opkræve en kontrolafgift af de bilister, der ikke har indløst gyldig parkeringsbillet på P1.

Koncessionshaverens opkrævning af kontrolafgiften sker i henhold til bekendtgørelse om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder (BKG nr. 202 af 28. februar 2014).

Kontrolafgiften fastsættes til 510 kr.

Parkeringspladsen (P2) er en handicap- og busparkering.

På P2 kan lovligt holde turistbusser i de afmærkede båse og biler med synligt handicapskilt samt biler med Spørgers logo og synlig køretilladelse udstedt af Spørger.

Parkeringspladsen (P3) er vendeplads og stoppested for busser i rutefart.

På P3 kan lovligt holde busser i rutekørsel samt cykler.

Koncessionshaveren skal føre tilsyn med ulovligt parkerede biler på P2, P3 samt på- og aflæsningszone.

Rapport og anmeldelse sendes til Spørger, der videresender anmeldelserne til politiet.

Der kan ikke udstedes kontrolafgift på P2 eller P3.

Koncessionshaverens ydelser

Kontrakt- og udbudsgrundlaget beskriver Koncessionshaverens ydelser i forbindelse med kontrakten.

Koncessionshaverens skal:

"

 • Investere i og opsætte betalingsautomater og skilte.
 • Planlægge/styre anlæg og igangsætning således, at anlægget er driftsklart den forpligtende opstartsdato (…).
 • Forestå drift og vedligeholdelse af betalingsautomater og skilte.
 • Foretage daglig, uniformeret kontrol og tilsyn i administrationsperioden.
 • Opkræve og administrere kontrolafgifter.
 • Styre tømning af automater og indløsning af betalingskort m.v.
 • Modtage servicekald og foretage fejludbedring.
 • Udarbejde statistikmateriale.
 • Udarbejde årsregnskab.
 • Deltage i periodevise dialogmøder med [Spørger] med rapportering af relevante forhold.
 • Sikre at der ikke kan snydes - herunder ske ’genbrug’ af parkeringsbilletter på P1. "

Koncessionshaveren er forpligtet til at behandle klager over kontrolafgifter.

Efter Kontraktperiodens udløb skal Koncessionshaveren nedtage alt det af Koncessionshaveren opsatte udstyr og reetablere området.

Spørgers ydelser

Kontrakt- og udbudsgrundlaget beskriver Spørgers ydelser i forbindelse med kontrakten.

Spørger varetager indretning og vedligeholdelse af parkeringsarealerne, herunder vedligeholdelse af belægninger, indsamling af affald, snerydning, bevoksningspleje, friskæring af skilte og sikring af oversigtforhold.

Spørger har ret til at suspendere parkeringskontrollen helt eller delvist på givne tidspunkter som følge af større arrangementer. Spørger forpligter sig til i rimelig tid at give Koncessionshaveren besked herom. Koncessionshaveren får ikke kompensation for suspenderingen, men Spørger forpligter sig til kun at gøre brug af suspensionsmuligheden undtagelsesvist.

Vederlaget

Fordelingen af vederlaget fremgår af kontrakt- og udbudsgrundlaget.

Vederlaget bliver fordelt efter en fordelingsnøgle, der defineres som "den andel af indtægterne hidrørende fra salg af parkeringsbilletter og fra kontrolafgifter, som [Koncessionshaveren] beholder til gengæld for opgaven, og den andel, [Koncessionshaveren] skal betale til [Spørger]. "

Da der er tale om en koncessionskontrakt, giver Spørger ingen garanti for, at Koncessionshaveren opnår en mindste indtjening eller omsætning, og Koncessionshaveren kan ikke kræve nogen form for godtgørelse eller betaling fra ordregiver ud over den andel af omsætningen, der tilfalder Koncessionshaveren i medfør af Koncessionshaverens tilbud.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger anmoder om SKATs vurdering af den momsmæssige behandling af transaktionen ud fra de konkrete oplysninger.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes besvaret, hvorvidt andelen af indtægterne fra Koncessionshaverens drift og administration af parkeringspladser er momspligtig for Spørger.

Begrundelse

Spørger administrerer i egenskab af offentlig myndighed tre parkeringspladser ved et areal i Danmark. Spørger påtænker at sætte driften og administrationen af pladserne i udbud. Dette vil ske i form af en offentlig koncessionskontrakt om drift og administration af de tre parkeringspladser.

Med hjemmel i lov, er der i en bekendtgørelse givet Spørger hjemmel til at opkræve betaling for parkering og udstede bøder for manglende betaling for parkering eller manglende overholdelse af reglerne for parkering.

Det fremgår af den fremlagte kontrakt, at Koncessionshaverens opgaver omfatter opsætning af betalingsautomater og skilte, uniformeret tilsyn og kontrol, herunder inddrivelse af kontrolafgifter ved overtrædelse af reglerne for parkering og håndtering af klager over kontrolafgifter.

Det er oplyst, at Koncessionshaverens opkrævning af kontrolafgifter sker i henhold til BKG nr. 202 af 28. februar 2014 om indgåelse af visse aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder.

Endeligt fremgår det, at Koncessionshaveren forpligtiger sig til at fordele eventuelle indtægter fra parkeringsbilletter og indtægter fra inddrivelse af kontrolafgifter efter en fordelingsnøgle.

Det er SKATs opfattelse, at der ved koncessionen gives Koncessionshaveren tilladelse til at drive og administrere Spørgers parkeringspladser mod betaling af et vederlag i form af en andel af Koncessionshaverens indtægter ved koncessionen.

Det følger af momsloven § 4, at der skal betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Afgiftspligtige personer er i henhold til momsloven § 3, stk. 1, juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Stater, regioner, amter, kommuner og andre offentligretlige organer anses derimod ikke som afgiftspligtige personer for så vidt angår virksomhed eller transaktioner, som de udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed, jf. momssystemdirektivets artikel 13.

EU-Domstolen har i flere sager udtalt, at to kumulative betingelser skal være opfyldt, for at der ikke er momspligt på ydelser, der bliver leveret af offentlige myndigheder, jf. eksempelvis C-344/15, National Roads Authority.

De to betingelser, der skal være opfyldt samtidigt, er således, at virksomheden skal:

  • udøves af et offentligretligt organ, og
  • varetages af dette organ i egenskab af offentlig myndighed.

Dette gælder dog alene så længe de statslige, regionale og kommunale institutioner ikke leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder, jf. momsloven § 3, stk. 2, nr. 3.

Spørger er en del af den offentlige forvaltning og dermed et offentligretlig organ, jf. momssystemdirektivet artikel 13. Den første betingelse er dermed opfyldt.

For så vidt angår den anden betingelse følger det af EU-domstolens praksis, at betingelsen er opfyldt, når Spørger varetager sin virksomhed på grundlag af sin særlige retlige status, idet Spørger ikke udøver sin virksomhed på samme retlige vilkår som private erhvervsdrivende, jf. eksempelvis EU-domstolens dom i sagen C-359/97, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige.

Spørgers ydelse, der består i at give koncession til drift og administration af Spørgers parkeringspladser sker inden for den retlige ramme, der kun er gældende for Spørger i henhold til en bekendtgørelse udstedt med hjemmel i lov.

Det er SKATs opfattelse, at Spørger udøver sin virksomhed i egenskab af offentlig myndighed.

SKAT har herved lagt vægt på, at meddelelse af koncessionen sker af Spørger, inden for en retlig ramme, der kun er gældende for Spørger. Meddelelse af koncessionen kan derfor ikke anses for at blive udøvet i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

Spørgers andel af Koncessionshaverens indtægter ved koncessionen er dermed ikke momspligtig.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momssystemdirektivet artikel 13, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Stater, regioner, amter, kommuner og andre offentligretlige organer anses ikke som afgiftspligtige personer for så vidt angår virksomhed eller transaktioner, som de udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed, også selv om de i forbindelse med denne virksomhed eller disse transaktioner modtager gebyrer, afgifter, bidrag eller vederlag.

Når de udøver sådanne former for virksomhed eller foretager sådanne transaktioner, skal de dog betragtes som afgiftspligtige personer for så vidt angår disse former for virksomhed eller disse transaktioner, såfremt deres fritagelse for afgiftspligten ville føre til konkurrenceforvridning af en vis betydning.

Under alle omstændigheder anses offentligretlige organer som afgiftspligtige personer for så vidt angår de i bilag I anførte former for virksomhed, medmindre den udøvede virksomhed er ubetydelig. "

Momsloven § 3, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. "

Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3, har følgende ordlyd:

"Som afgiftspligtig person anses endvidere:

3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. "

Momsloven § 4, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. "

Praksis

C-344/15 National Roads Authority

Med sine to spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om momsdirektivets artikel 13, stk. 1, andet afsnit, skal fortolkes således, at et offentligretligt organ, der udøver virksomhed bestående i at give adgang til en vej mod betaling af en vejafgift, i en situation som den i hovedsagen omhandlede skal anses for at konkurrere med private erhvervsdrivende, som opkræver vejafgifter på andre betalingsveje i medfør af en aftale med det pågældende offentligretlige organ i henhold til nationale lovbestemmelser.

Domstolen udtaler i præmis 50:

På denne baggrund fremgår det, at NRA udøver sin virksomhed med tilrådighedsstillelse af vejinfrastrukturer mod betaling af en vejafgift inden for rammerne af den retlige ordning, der kun er gældende for organet. Denne virksomhed kan, således som den forelæggende ret ligeledes har fastslået, derfor ikke anses for at blive udøvet i konkurrence med den virksomhed, der udøves af de private erhvervsdrivende, og som består i at opkræve vejafgifter på andre betalingsveje i medfør af en aftale med NRA i henhold til nationale lovbestemmelser. Desuden foreligger der i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i denne doms præmis 42, heller ikke nogen potentiel konkurrence, for så vidt som muligheden for, at private erhvervsdrivende kan udøve den pågældende virksomhed under de samme betingelser som NRA, er rent teoretisk. Momsdirektivets artikel 13, stk. 1, andet afsnit, finder derfor ikke anvendelse på en situation, hvor der ligesom i hovedsagen ikke foreligger nogen reel, aktuel eller potentiel konkurrence mellem det pågældende offentligretlige organ og private erhvervsdrivende.

C-359/97, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige

Virksomhed bestående i at opkræve afgifter for benyttelse af afgiftspligtige veje og broer i England kunne ikke anses for leveret af et offentligretligt organ.