Dato for udgivelse
10 Jul 2018 15:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Jun 2018 13:13
SKM-nummer
SKM2018.377.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Glostrup, BS 10E-1135/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Kontanter, forklaring, erklæring, tilbagebetaling, posteringteksterne, pulje, låneforhold, beviser, vidneforklaringer, långivere, tilstrækkeligt, godtgjort, hævninger, indsættelser
Resumé

Skatteyderens indkomst var blevet skønsmæssigt forhøjet med kr. 332.000,- for indkomståret 2013 på baggrund af indsættelser på hans bankkonto. Sagen udsprang af, at han var blevet stoppet i lufthavnen med over kr. 80.000,- i kontanter.

Skatteyderen gjorde gældende, at kr. 73.000,- stammede fra tre lån fra tre forskellige familiemedlemmer, hvoraf de to afgav forklaring herom og havde udarbejdet efterfølgende erklæringer om lånets eksistens og tilbagebetaling. Desuden fremgik det af posteringsteksterne, at det var lån.

Skatteyderen gjorde videre gældende, at de resterende kr. 259.000,- var beløb, han tidligere havde hævet, som blev genindsat. Han anførte desuden, at han havde lånt kr. 600.000,- af et fjerde familiemedlem mange år tidligere, og at de penge var en del af den ”pulje”, der blev hævet/genindsat.

Retten fandt det ikke godtgjort, at indsættelserne hidrørte fra lån, idet låneforholdene ikke var understøttet af objektive beviser. Vidneforklaringer, efterfølgende erklæringer og posteringstekster, der var enslydende for tre forskellige långivere, var ikke tilstrækkeligt.

Videre fandt retten det ikke godtgjort, at de andre indsatte beløb stammede fra tidligere hævninger, idet der ikke var nogen tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng mellem hævninger og indsættelser.

Skatteministeriet blev derfor frifundet

Reference(r)

Statsskattelovens § 4
Skattekontrollovens § 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1 C.A.2.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.C.2.1.4.4.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017, j. nr. 15-3267401

Appelliste

Parter

A

(v/adv. adv. Mads K.K. Sørensen)

mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten, v/adv. Søren Norlén)

Afsagt af byretsdommer

Henrik Munkholm

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører en prøvelse af Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017 vedrørende forhøjelsen af As indkomst for indkomståret 2013 med i alt 332.000 kr. på baggrund af indsættelser på hans bankkonto.

Sagsøgeren, A, har nedlagt følgende påstande:

As skatteansættelse for indkomståret 2013 hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt følgende påstand: Frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Af sagen fremgår, at sagsøger ved en lufthavnskontrol den 4. december 2013 blev stoppet under udrejse til Y1-land. Sagsøger medbragte i alt 86.850 kr. i kontanter i 5 kuverter. Sagsøger oplyste, at 40.000 kr. tilhørte hans far og at restbeløbet tilhørte sagsøger og skulle anvendes til dækning af ferieudgifter under opholdet i Y1-land.

Efterfølgende har SKAT anmodet sagsøger om dokumentation for, hvorledes han var kommet i besiddelse af de medbragte kontantbeløb. Uden svar herpå har SKAT gennemgået sagsøgers konti for indsættelser, hvor kilden til indsættelsen ikke umiddelbart var muligt at identificere. For indkomståret 2013 blev der konstateret sådanne indsættelser på i alt 332.000 kr.

Sagsøger har til SKAT fremsendt enslydende erklæringer fra NA og KM, hvoraf fremgår at de begge den 30. juli 2013 har lånt A hver 25.000 kr. og at beløbene var tilbagebetalt.

SKAT forhøjede den 22. september 2015 sagsøgers personlige indkomst for indkomståret 2013 med 332.000 kr. og anførte blandt andet, at sagsøger ikke på tilstrækkeligt vis havde dokumenteret, hvor indsætningerne stammede fra.

A har indbragt SKATs afgørelse af 22. september 2015 for Landsskatteretten. Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017 er i sagen fremlagt som bilag 1. Heraf fremgår blandt andet:

"Landsskatterettens afgørelse

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4. Klageren har bevisbyrden for, at beløbene indsat på klagerens konto ikke er af den art der anses som skattepligtig indkomst. Den skattepligtige har i øvrigt pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens § 1.

Der er ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for de låneforhold der anføres at skulle ligge bag indsættelser på klagerens bankkonti, ligesom der for de beskattede indsættelsers vedkommende ikke ses at være foretaget tilbagebetaling fra klageren til de angivne långivere. Posteringsteksterne og de fremlagte erklæringer kan ikke i sig selv anses som tilstrækkelig dokumentation for, at indbetalingerne er led i låneforhold, jf. SKM2011.208.HR og SKM2013.363.BR.

Samlet set findes det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de indsatte beløb er ydet som lån til klageren af MI, NA og KM.

Der ses ikke af klagerens kontoudskrifter at være sket hævninger i et omfang, der svarer  til de øvrige indsatte beløb, og det findes således heller ikke objektivt underbygget at dele af de indsatte beløb skulle stamme fra tidligere hævninger, som efterfølgende er genindsat på klagerens konto.

Det findes samlet set ikke godtgjort, at indsatte beløb af i alt 332.000 kr. i 2013 ikke vedrører skattepligtige indtægter.

SKATs ansættelse for indkomståret 2013 stadfæstes."

Forklaringer:

A har forklaret blandt andet, at han tidligere har været ansat i firmaet G1 med kørsel af varer. I dag modtager han dagpenge. Han er gift og har 4 børn med sin ægtefælle.

Han har aldrig modtaget Skats brev af 9. april 2014 med forslag til ændring af hans skattepligtige indkomst for 2012. Han talte med IL fra SKAT, der oplyste at brevet var afsendt. Da han ikke havde modtaget brevet, foreslog han, at det blev sendt til hans e-boks eller blev lagt på SKAT.dk. Det ville hun ikke gøre. Hun sagde, at hun ville sende det med PostNord igen.

Han modtog efterfølgende afgørelsen, men kan ikke idag huske, hvornår det var.

De fremlagte kontoudskrifter fra F1-bank viser overordnet, at det er de samme penge, som bliver hævet på kontoen og senere indsat igen.

A blev foreholdt ekstraktens side 69, kontoudskrift fra F1-bank, hævninger på 2x15.000 kr. den 17. august 2012. Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvad pengene skulle bruges til. Men han brugte dem ikke, og indsatte dem derfor på kontoen igen den 30. august 2012.

Han har modtaget mødeindkaldelsen fra SKAT dateret den 8. oktober 2013, ekstraktens side 78. Han tror også, at han har modtaget brev af 22. november 2013 fra SKAT, ekstraktens side 79. Han talte den 25. november 2014 i telefon med en medarbejder fra SKAT.

A blev foreholdt ekstraktens side 117, sagsnotat fra SKAT, hvoraf fremgår blandt andet, at A skulle være mødt til et møde hos SKAT den 30. oktober 2013. Hertil forklarede han, at han ikke var indkaldt til et møde. Han var alene mødt som tolk for KM. Det var et møde med IL fra SKAT. Det, som er anført i sagsnotatet passer ikke.

A blev foreholdt ekstraktens side 123, Historik, Oversigt over hændelser SKAT. Hertil forklarede han, at han sikkert har modtaget de emails, som er anført den 16. april og 24. juni 2014. Han ved ikke, hvorfor han ikke reagerede på disse.

A blev foreholdt ekstraktens side 178, kontoudskrift fra F1-bank, indsættelse af 23.000 kr. den 30. juli 2013. Hertil forklarede han, at de

23.000 kr. var et lån fra hans fætter MI. Han skulle bruge pengene til en ven, LM, der skulle stifte et selskab, men manglede penge. Han ville hjælpe LM og lånte derfor 23.000 kr. af sin fætter MI. Lånet er tilbagebetalt. Det fremgår også af bankudskriften, at det var et lån.

A blev foreholdt ekstrakten samme side, indsættelse af 100.000 kr. den 30. juli 2013. Hertil forklarede han, at han havde dette beløb i kontanter på sin bopæl. Han har tidligere mistet ca. 700.000 kr. ved Amagerbankens konkurs. Det var penge, som han havde tjent på handel med aktier. Derfor opbevarer han altid sine penge kontant hos sig selv.

A blev foreholdt ekstraktens samme side, indsættelse af 25.000 kr. den 30. juli 2013. Hertil forklarede han, at han havde lånt beløbet af KM. Pengene var også til LM stiftelse af et selskab. Det samme gør sig gældende vedrørende indsættelsen af 25.000 kr. samme dato fra NA. Begge lån er tilbagebetalt. Det fremgår også af bankudskriften, at det var et lån.

NA og KM er hans fætre.

A blev foreholdt ekstraktens side 265, kontoudskrift fra F1-bank, indsættelse af 10.000 kr. den 10. marts 2014, MI. Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvad dette beløb vedrører. Han skulle på et tidspunkt stifte et selskab, G2, og pengene var nok til brug for stiftelsen. Han har tilbagebetalt beløbet kontant til MI.

A blev foreholdt samme kontoudskrift, indsættelse af 30.000 kr. den 10. marts 2014, hvor der er anført "Kundekort". Hertil forklarede han, at beløbet var indsat af ham selv. Det var til brug for stiftelsen af selskabet G2. Indsættelsen af 7.500 kr. den 11. marts fra MI var ligeledes til brug for stiftelse af selskabet.

A blev foreholdt ekstraktens side 325, støttebilag A: Oplysninger om indkomst og større udgifter. Han købte bilen af mærket ... kontant for ca. 120.000 kr. Det var penge, som han havde kontant på sin bolig.

Familien har i 14 år boet i et rækkehus med en månedlig husleje på 3.000 kr. Hans ægtefælle havde også arbejde og de modtog derudover børnepenge.

Han mener, at SKAT både i 2013 og 2014 har anført forkerte beløb vedrørende hans dagpenge og løn. Han har blandt andet fået løn fra G3. Denne blev udbetalt kontant, idet G3 ikke havde nogen bankkonto.

En bank stiller for mange spørgsmål og opkræver for mange gebyrer.

Omkring 2007 lånte han 600.000 kr. af sin onkel OZ i Y1-land. Der blev udfærdiget en låneaftale, men han har ikke kunnet finde den. Lånet er ikke tilbagebetalt. Lånet var rentefrit i 10 år, herefter bliver der tilskrevet renter med 12 %. De 600.000 kr. blev indsat på en bankkonto. Der er ikke fremlagt en udskrift fra denne bankkonto i sagen.

Han har modtaget mødeindkaldelsen fra SKAT dateret den 8. oktober 2013, ekstraktens side 78. Han tror også, at han har modtaget brev af 22. november 2013 fra SKAT, ekstraktens side 79. Han talte den 25. november 2014 i telefon med en medarbejder fra SKAT.

A blev foreholdt ekstraktens side 117, sagsnotat fra SKAT, hvoraf fremgår blandt andet, at A skulle være mødt til et møde hos SKAT den 30. oktober 2013. Hertil forklarede han, at han ikke var indkaldt til et møde. Han var alene mødt som tolk for KM. Det var et møde med IL fra SKAT. Det, som er anført i sagsnotatet passer ikke.

A blev foreholdt ekstraktens side 123, Historik, Oversigt over hændelser SKAT. Hertil forklarede han, at han sikkert har modtaget de emails, som er anført den 16. april og 24. juni 2014. Han ved ikke, hvorfor han ikke reagerede på disse.

Vidnet KM har forklaret blandt andet, at han er fætter til A.

Vidnet blev foreholdt ekstraktens side 188, kontoudskrift F1-bank den 30. juli 2013 lån til A 25.000 kr. Hertil forklarede vidnet, at det er hans konto. A havde brug for nogle penge og vidnet lånte beløbet til ham. Beløbet er tilbagebetalt med kontanter efter ca. 5-6 måneder. Vidnet har selv skrevet "lån til A". Han kan godt skrive lidt dansk.

Vidnet NA har forklaret blandt andet, at han er fætter til A.

Vidnet blev foreholdt ekstraktens side 189, kontoudskrift fra F1-bank den 30. juli 2013 lån til A 25.000 kr. Hertil forklarede vidnet, at A havde anmodet om at låne beløbet af vidnet. Han sagde ikke, hvad pengene skulle bruges til. Pengene er tilbagebetalt kontant. Han kan ikke huske, hvornår det skete. Han mener, at det var nogle måneder efter. Vidnet havde brug for kontanter, derfor skete tilbagebetalingen kontant. Vidnet har selv skrevet teksten på kontoudskriften.

Parternes synspunkter

Sagsøger A har i påstandsdokument af 12. april 2018, og som i det væsentlige er gentaget under proceduren blandt andet gjort følgende gældende:

Det bestrides, at de modtagne beløb på samlet 332.000 kr. indsat på sagsøgers bankkonto er skattepligtig indkomst.

De omhandlede indsættelser hidrører fra ikke skattepligtig indkomst, idet der er tale om beløb, der vedrører lån eller genindsættelser af tidligere hævninger.

De modtagne beløb den 30. juli 2013 på 25.000 kr., 25.000 kr, og 23.000 kr. hidrører fra lån ydet til sagsøger af MI, KM og NA. Henset til posteringsteksterne på kontoudtogene i bilag 2, 5 og 6 er der tale om objektiv dokumentation herpå.

Sagsøger har efter sin egen forklaring lånt omkring 600.000 kr. fra sin onkel og de hævede beløb og genindsatte beløb hidrører herfra.

Iøvrigt er der ikke i behørigt omfang taget højde for de betydelige hævninger, der er foretaget forud for indsætningerne.

Tilstøtte for hjemvisningspåstanden er det gjort gældende, at det i tilstrækkeligt omfang må anses for sandsynliggjort, at de 332.000 kr. eller en del heraf hidrører fra ikke skattepligtig indkomst.

Sagsøgte Skatteministeriet har i påstandsdokument af 12. april 2018, og som i det væsentlige er gentaget under proceduren blandt andet gjort gældende:

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at det er A, der under hensyntagen til de konkrete omstændigheder har bevisbryden for, at indsættelserne på hans bankkonto stammer fra allerede beskattede eller ikke skattepligtige midler. Den bevisbyrde har han ikke løftet. Indsættelserne på i alt 332.000 kr. er derfor skattepligtig indkomst.

Der er ikke nogen beløbsmæssig eller tidsmæssig sammenhæng mellem hævngerne og indsættelserne på kontoen. Det kan dermed ikke støttes på objektive kendsgerninger, og bevisbyrden for, at det skulle være genindsættelser af tidligere hævede beløb, er dermed ikke løftet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Denne sag vedrører indkomståret 2013 og drejer sig om en prøvelse af Landsskatterettens afgørelse af 21. februar 2017, hvorved godkendtes en forhøjelse af sagsøgers indkomst for indkomståret 2013 med i alt 332.000 kr.

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at med de i bestemmelsen fastsatte undtagelser og begrænsninger, betragtes den skattepligtiges indkomst som den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi.

Der er enighed om, at der på sagsøgers konto i den omhandlede periode er indsat beløb af en størrelsesorden, som oplyst i sagen. Henset til størrelsen af de indsatte beløb på sagsøgers konto i perioden, sammenholdt med det oplyste om sagsøgers indtægtsforhold i samme periode, må det i overensstemmelse med praksis overlades sagsøger at godtgøre, at de pågældende indsættelser på sagsøgers konto stammer fra allerede beskattede midler.

Sagsøger har gjort gældende, at beløbet dels stammer fra lån på i alt 73.000 kr. den 30. juli 2013 fra MI med 23.000 kr., KM med 25.000 kr. og NA med 25.000 kr., dels vedrører genindsættelser af 259.000 kr. fra tidligere hævede beløb.

At indsættelserne skulle hidrøre fra lån understøttes ikke af andre objektive beviser, eksempelvis et gældsbrev med nærmere angivne lånevilkår. Der er vedrørende disse indsættelser på sagsøgers konto endvidere anvendt samme posteringstekst. Der er alene fremlagt underskrevne erklæringer fra KM og NA om ydelse af lånene og at disse efterfølgende er tilbagebetalt. Disse er udarbejdet til brug for sagen og kan uanset de afgivne vidneforklaringer på baggrund af sagens samlede omstændigheder ikke tilægges bevisværdi. Endelig fremgår af sagsøgers egen forklaring, at NA og KM er dennes fætre.

Det er således ikke efter bevisførelsen godtgjort, at de indsatte beløb stammer fra udbetaling af lån fra MI, NA eller KM, i alt opgjort til 73.000 kr. Bogføringsteksten på långivernes kontoudskrifter kan ikke føre til et andet resultat.

Sagsøger har endvidere forklaret, at han har lånt 600.000 kr. af sin onkel i Y1-land. Pengene har han opbevaret på sin bopæl, idet han ville undgå at betale gebyrer til banken, der blandede sig for meget.

Sagsøger har oplyst, at de øvrige indsætninger på kontoen med i alt 259.000 kr. er genindsættelser af tidligere hævede beløb og at disse stammer fra lånet på de 600.000 kr. fra onklen i Y1-land.

Hertil bemærkes, at det efter de foreliggende oplysninger ikke er godtgjort, at disse stammer fra et lån fra sagsøgers onkel i Y1-land, idet bemærkes, at der ikke til sagen er fremlagt dokumentation for et sådant lån. Det er endelig ikke efter bevisførelsen godtgjort, at de indsatte beløb stammer fra tidligere hævede beløb fra samme konto. Det bemærkes herved særligt, at der ikke er nogen tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng mellem hævninger og indsættelser på kontoen.

På denne baggrund frifindes sagsøgte.

A skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 25.000 kr. til dækning af Skatteministeriets udgift til advokat. Der er herved henset til sagens værdi, sagens omfang og varighed, herunder at sagen er bendlet sammen med sagerne BS 253/2017 og BS 1134/2015.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte Skatteministeriet frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøger A betale sagens omkostninger til sagsøgte Skatteministeriet med 25.000 kr.