Dato for udgivelse
26 Mar 2018 11:30
SKM-nummer
SKM2018.127.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
16-0534864
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Spilleafgift, nedslag, almennyttige og velgørende foreninger, udlodning, dokumentationskrav
Resumé

Da en virksomhed, der havde opstillet spilleautomater i restauranter og spillehaller, ikke var i besiddelse af det fornødne dokumentationsmateriale for udlodninger til velgørende formål, fandtes SKAT at have været berettiget til at efteropkræve spilleafgift.

 

Reference(r)

Den dagældende lov nr. 698 af 25. juni 2010 (spilleafgiftsloven)§ 12, stk. 3, § 13, stk. 1, stk. 3, stk. 5
Dagældende bekendtgørelse om afgift af spil nr. 1139 af 5. december 2011, kapitel 2 (§§4-7)
Ligningslovens § 8 A
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 17

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 afsnit E.A.9.5

SKAT har efteropkrævet spilafgift med 801.990 kr. for perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2015, idet nedsættelsen af spilleafgiften ikke kunne godkendes blandt andet som følge af manglende dokumentation, jf. den dagældende spilleafgiftslovs § 13, og kapitel 2 i den dagældende bekendtgørelsen om afgifter af spil.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 ved A (herefter benævnt virksomheden) benyttede sig i perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2015 af muligheden i den dagældende spilleafgiftslovs § 13, for at opnå nedslag i spilleafgiften, ved at udlodde midler til almennyttige og velgørende foreninger. Sagen omhandler virksomhedens udlodning af midler til 52 foreninger, og hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne for, at opnå et nedslag i spilleafgiften på i alt 801.990 kr. i perioden. SKAT har i den forbindelse ikke anset virksomheden for at have opfyldt dokumentationskrav samt en række øvrige betingelser for at kunne udlodde midler og opnå et nedslag i spilleafgiften.

Virksomheden var en personlig drevet virksomhed, ejet af A. Virksomheden ophørte den 31. april 2016. Virksomheden var fra den 1. marts 2002 registreret for afgift af gevinstgivende spilleautomater.

Virksomheden havde opstillet gevinstgivende spilleautomater i fem restauranter og i tre spillehaller i By Y1, By Y2 og By Y3. Det fremgår af sagen, at "H2" i By Y3 og "H3" i By Y4 er to af virksomhedens restauranter/spillehaller.

For perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. juli 2015, fordelte virksomhedens nedslag i spilleafgiften sig således:

 • 312.455 kr. i 2013
 • 340.860 kr. i 2014
 • 148.675 kr. i 2015 (frem til 31. juli)

I alt har virksomheden i perioden fra 1. januar 2013 til 31. juli 2015 opnået et nedslag i spilleafgiften på 801.990 kr.

Den 11. august 2015 gennemførte SKAT et varslet kontrolbesøg hos virksomheden. SKAT kontrollerede virksomhedens udlodning af midler til 52 foreninger foretaget i perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2015.

Under SKATs kontrolbesøg oplyste virksomheden overfor SKAT, at virksomheden modtog et ansøgningsskema fra foreningerne, i forbindelse med udlodning af midler, hvor navne, cpr-nr. på en person fra bestyrelsen og kontooplysninger fremgik. Der blev endvidere oplyst, at virksomheden overførte udlodningerne via bankoverførsel, den dag hvor nedslaget i spilleafgiften blev indberettet til SKAT.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at de ikke fik kvitteringer fra nogle af udlodningsmodtagerne (foreningerne) ved udlodning af midler.

Virksomhedens indehaver har yderligere oplyst, at de ikke har kontrolleret, at udlodningsmidlerne blev anvendt til almenvelgørende formål, herunder at udlodningsmidler til idrætsforeninger blev anvendt til foreningens amatørafdelingen, hvis der ligeledes var en professionel afdeling i foreningen.

SKAT fik under kontrolbesøget udleveret virksomhedens liste over udlodningsmodtagere. Virksomheden indhentede efterfølgende yderligere dokumentation og sendte dette til SKAT, blandt andet printede bilag for bankoverførslerne til foreningerne, hvor udskrifterne var dateret den 7. september 2015.

Den 14. oktober 2015 blev der afholdt et opfølgende møde mellem SKAT og virksomheden. På mødet blev SKATs bemærkninger til regnskabsmaterialet og udlodningerne til de enkelte foreninger gennemgået.

Virksomheden har den 2. marts 2016 holdt et yderligere møde med SKAT. Virksomhedens indehaver oplyste på mødet, at det forhold at virksomheden ikke løbende har sikret sig kvitteringer fra foreningerne som dokumentation på udlodning af midler bunder i en procedurefejl/fodfejl hos virksomheden.

I forhold til dokumentation for udlodning af midler til foreningerne, gør mange af de samme forhold sig gældende for alle 52 foreninger. Det er ikke før eller efter udlodning af midlerne sikret, at midlerne skulle anvendes til almenvelgørende formål, eller at udlodningsmodtagerne opfyldte betingelserne for at modtage udlodninger til velgørende formål. Bilag for bankoverførslerne til foreningerne blev udskrevet efter SKATs kontrolbesøg, og virksomhedens indehaver har oplyst, at der ikke blev sikret kvitteringer for modtagelsen af udlodningsmidlerne. Det månedlige afgiftsregnskab indeholder en dato for udlodning, spillestedets placering, beløbsmodtagerens navn samt størrelsen på det udloddede beløb.

Oversigten indeholder ikke oplysninger om beløbsmodtagernes adresser, eventuelle CVR-nr. eller hvilke konto overførslerne er sket til.

Hertil har SKAT præciseret en række yderligere forhold, der gør sig gældende for de enkelte foreninger. I det følgende er foreningerne inddelt i puljer afhængig af, hvilken dokumentation der er tilgængelig for de enkelte foreninger. Under de enkelte puljer er der yderligere specificeret hvilke forhold, der gør sig gældende for de enkelte foreninger.

Pulje 1: Virksomheden har ikke opfyldt dokumentationskravet, men SKAT har ikke yderligere bemærkninger til foreningerne (24 foreninger)

Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 104.880 kr. i 2013, 63.175 kr. i 2014 og 54.245 kr. i 2015 for udlodning af midler til 24 foreninger, i alt et nedslaget i spilleafgiften på 222.300 kr. for perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2015  

Virksomheden har i forbindelse med SKATs kontrolbesøg indhentet vedtægter for de fleste af foreningerne. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemslister for nogle af foreningerne. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

For to af foreningerne (Forening 1 og Forening 2), fremgår det ikke af vedtægterne, hvad foreningens midler skal anvendes til ved opløsning af foreningen.

Ved udlodning til én af foreningerne (Forening 3), har virksomheden ikke sikret sig, at udlodningsmidlerne er overført til en konto, som tilhører foreningen.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har opfyldt dokumentationskravene for udlodning af midler i spilleafgiftsbekendtgørelsens kapitel 2, ved udlodning af midler til de 24 foreninger.

Pulje 2: Virksomheden har ikke opfyldt dokumentationskravet, og SKAT har anset foreningerne for at være støtteforeninger (ni foreninger)

2.1 Forening 4
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 3.800 kr. i 2013 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningen er anvendt.

Vedtægter
Vedtægterne er ikke underskrevet.

Af vedtægterne fremgår blandt andet, at Forening 4 skal fremme fællesskabet for plejecenteret, hvor det skal fungere som et hjem for den enkelte beboer. Det fremgår endvidere, at alle kan være medlem, og ved ophør af foreningen overgår foreningens aktiver til plejecentrene.

Bilag for bankoverførsler
Der foreligger ingen oplysninger.

Yderligere oplysninger
Det fremgår af en folder fra By Y4 Kommune, at foreningen støtter personalet når der er arrangementer, sammenkomster, fester og lignende. Foreningen skaffer penge ved loppemarkeder, teltudlejning, salg af reklamer og medlemskontingent. Pengene bruges til indkøb til beboerne på plejecentrene.

Det er SKATs opfattelse, at foreningen skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

2.2. Forening 5
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 4.750 kr. i 2013, 2.850 kr. i 2014 og 4.750 kr. i 2015 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 12.350 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for støtteforeningen. Der er ikke modtaget regnskab, men der er modtaget en medlemsliste for støtteforeningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Støtteforeningens formål er at være medvirkende til, at de to plejecentre fungerer som et hjem, hvor man er et selvstændigt menneske med egne ønsker, interesser og sociale behov. Støtteforeningen skal fremme fællesskabet imellem personale, familie, beboere og venner.

Alle kan være medlemmer at støtteforeningen og efter to på hinanden følgende generalforsamlinger kan støtteforeningen ophæves. Eventuelle aktiver ved støtteforeningens opløsning overgår til de to plejecentre.

Bilag for bankoverførsler
Der foreligger ingen oplysninger.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at støtteforeningen skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

2.3 Forening 6:
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 9.500 kr. i 2013 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har indhentet vedtægter for støtteforeningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for støtteforeningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningen er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at støtteforeningens formål er, at være en økonomisk støtteforening for By Y4s […klub]. Støtteforeningens midler skal ved opløsning anvendes til fordel for den rytmiske musik i By Y4.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunne identificere det oplyste kontonummer. Ved en, af SKAT foretaget, søgning på støtteforeningens kasserers cpr-nr., har SKAT konstateret et andet kontonummer som udlodning af midler sandsynligvis er sket til.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at støtteforeningen skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

2.4 Forening 7
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 7.885 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningen er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af foreningens vedtægter, at formålet med foreningen er at skaffe økonomiske midler som kan tildeles By Y5 Sogns Ungdomsforening og andet frivilligt foreningsarbejde i By Y5 Sogn. Ved ophør, overføres formuen til By Y5 Sogns Ungdomsforening.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere det oplyste kontonummer. Ved en, af SKAT foretaget, søgning på foreningens kasserers cpr-nr., har SKAT konstateret et andet kontonummer som udlodning af midler sandsynligvis er sket til

Yderligere oplysninger
Det fremgår af hjemmesiden www.[...].dk, under fanebladet By Y5 Sogns Ungdomsforening, at foreningen er stiftet med det formål at støtte By Y5 Sogns Ungdomsforening og andre frivillige udvalg eller foreninger i By Y5 økonomisk. Foreningen yder blandt andet økonomisk støtte til træneruddannelser, stævner og ture, samt udstyr.

Det er SKATs opfattelse, at foreningen skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

2.5 By Y6 Garden/Forening 8
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 9.500 kr. i 2013 og 4.750 kr. i 2014 for udlodning af midler til støtteforeningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 14.250 kr.

Vedtægter
Virksomheden har ikke indhentet vedtægter for hverken By Y6 Garden eller Forening 8. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for støtteforeningen. Der er oplyst, at en del af udlodningerne er anvendt til køb af skind til en stortromme. Dette er ikke dokumenteret.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger konstateret, at der er tale om et kontonummer i F1-Bank A/S, men SKAT har ikke kunnet identificere indehaveren af det oplyste kontonummer. Ved en, af SKAT foretaget, søgning på støtteforeningens oplyste bestyrelsesmedlems cpr-nr., har SKAT heller ikke kunne identificere et kontonummer.

Yderligere oplysninger
På By Y6 Gardens hjemmeside www.[...].dk, under oplysninger om støtteforeningen, fremgår bl.a., at den eneste mulighed for at give et bidrag til By Y6 Garden/for at støtte By Y6 Garden, er at give bidrag til støtteforeningen. Videre fremgår det, at foreningen samler penge ind til drengene, så garden har mulighed for at investere i uniformer, instrumenter, professionelle undervisere og deltagelse i konkurrencer i både ind- og udland.

Det er SKATs opfattelse, at støtteforeningen skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

2.6 Forening 9
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 7.600 kr. i 2014 og 9.500 kr. i 2015 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 17.100 kr.

Virksomheden har indhentet forretningsorden (der kan sidestilles med vedtægter) for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Forretningsorden (vedtægter)
Det fremgår af forretningsordenen, at formålet med foreningen er, at afholde "[byfest]" en gang årligt -  i pinsen - hvor der bl.a. indgår et kræmmermarked. Foreningen skal endvidere udbygge og støtte kulturelle og almennyttige aktiviteter i By Y3 gl. sogn. Ved opløsning overføres midler til "Forening 9".

Bilag for bankoverførsler
Der foreligger ingen oplysninger.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at foreningen skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

2.7 Forening 10/By Y3 Musik
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 5.700 kr. i 2013 og 14.250 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 19.950 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen (Forening 10). Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt. Det er oplyst, at hensigten var, at udlodningerne skulle gå til By Y3 Musik.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at drive faciliteter til idræts-, kultur- og fritid i By Y4 kommune. Faciliteterne står til rådighed for kommunens borgere og foreninger, samt for foreninger m.v. fra andre kommuner efter bestyrelsens bestemmelser. Ved opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af Forening 10s midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål i By Y4 kommune.

Virksomheden fremsendte vedtægterne for Forening 10 til SKAT den 4. november 2015. Af disse vedtægter fremgår det, at der tidligere har været et bilag 1, hvoraf det fremgår hvilke foreninger, der har været med til at stifte Forening 10. Dette bilag er ikke medsendt.

Vedtægterne for Forening 10 er indsendt efterfølgende, fordi SKAT har spurgt ind til oplysninger/vedtægter for By Y3 Musik.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere det oplyste kontonummer. Ved en, af SKAT foretaget, søgning på foreningens oplyste bestyrelsesmedlems cpr-nr., har SKAT heller ikke kunne identificere det oplyste kontonummer. På bilaget er der anført "By Y3 Musik".

Yderligere oplysninger
Det fremgår af foreningens hjemmeside, at Forening 10 tilbyder en bred vifte af underholdning for hele familien og, at centeret tilbyder aktiviteter for både unge, voksne, grupper og firmaer. Centeret står bl.a. for at afholde af børnefødselsdage, fester, mærkedage, julefrokost, kurser, træningslejre og teambuilding. Af underholdningsfaciliteter nævnes der bl.a. bowling, svømning, to haller, bordfodbold og store grønne områder.

Det fremgår af hjemmesiden www.[...].dk, at By Y3 Musik i 2013 afholdt et arrangement med musik, buffet og kaffe i Forening 10.

Det er SKATs opfattelse, at By Y3 Musik skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

2.8 Forening 11
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 2.850 kr. i 2014 for udlodning af midler til klubben.

Virksomheden har indhentet vedtægter for klubben. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for klubben. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningen er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at klubben er stiftet den 1. juli 1979, og at klubbens formål er at skaffe økonomisk støtte til ungdoms- og idrætsarbejdet, samt til kulturelle formål under By Y7 Ungdomsforening. Herunder primært afholdelse af en sommerfest. Sommerfestens overskud går ubeskåret til Forening 11 senest 1 måned efter festens afholdelse. Af øvrige arrangementer skal mindst 50 % af overskuddet overdrages til By Y7s Ungdomsforening.

Der fremgår ingen opløsningsbestemmelse af vedtægterne.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret det oplyste kontonummer til at være en almindelig ind- og udlånskonto tilhørende en [navn udeladt].

Yderligere oplysninger
Det fremgår af hjemmesiden www.[...].dk, at der er 698 sportsudøvere i By Y7, at der er tilbud om badminton, fodbold, tennis og svømning i By Y8 Hallerne. Det fremgår også, at klubben tager sig af sportsugen, en otte dages fest som blandt andet har bankospil, LAN aften og "bier fest" med 500 deltagere.

Det er SKATs opfattelse, at klubben skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

2.9 Forening 12
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 9.500 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningen er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er, at yde støtte til [museum] i By Y3, at virke for forøgelse og forbedring af dets samlinger, at udbrede kendskabet til og interessen for museets virksomhed, samt at udpege et medlem til museumsudvalget. Det fremgår endvidere, at ved foreningens opløsning skal bestyrelsen på en generalforsamling fremlægge forslag til hvem, der skal modtage foreningens værdier, som fortrinsvis skal gå til almennyttige og kulturelle formål.

Der er ingen dato for, hvornår vedtægterne er vedtaget, ligesom vedtægterne ikke er underskrevet.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere det oplyste kontonummer. Virksomheden har den 4. november 2015 indsendt dokumentation for, at kontoen tilhører [museum].

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at foreningen skal anses som en støtteforening, hvis formål i sig selv ikke er almenvelgørende for en videre kreds af personer.

Pulje 3: Virksomheden har ikke opfyldt dokumentationskrav, og SKAT har anset foreningerne for at bestå af både professionelle og amatører idrætsudøvere (seks foreninger)

3.1 Forening 13
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 28.500 kr. i 2013, 38.000 kr. i 2014 og 9.500 kr. i 2015 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 76.000 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at samle motorsportsinteresserede til udøvelse af motorsporten samt deltage i sportskonkurrence. Der er ligeledes fokus på at skabe sammenhold og godt kammeratskab. Ved opløsning går foreningens midler og kassebeholdning til den union, som foreningen tilhører ved foreningens opløsning.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger konstateret, at i 2013 var kontonummeret en almindelig indlånskonto tilhørende [navn udeladt], og kontonummeret i 2014 var registret som en almindelig indlånskonto tilhørende Forening 13.

Yderligere oplysninger
Det fremgår af hjemmesiden for Forening 13, at [navn udeladt] er kasserer i foreningen. Af hjemmesiden fremgår en lang række links til de andre klubber i Speedway League. Hjemmesiden fremtræder først og fremmest med oplysninger om sponsorer, hvad der sker af nyt om kørere i Speedway League, unge køreres resultater m.v.

Af foreningens hjemmeside under fanebladet "Kørere", er det kørerne i kategorien 500 cc, der fremgår. Derefter kan man klikke sig frem til kørerne i 80 cc og 50 cc samt oldboys. På fanebladet "Løb og resultater" er det alene resultaterne for Speedway League der fremgår.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har dokumenteret, hvorvidt udlodningerne er anvendt til elite- eller amatøridræt i foreningen.

3.2 Forening 14
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 22.800 kr. i 2013, 57.000 kr. i 2014 og 9.500 kr. i 2015 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 89.300 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at Forening 14 er opdelt i to underafdelinger, Bilafdelingen "[…]" og Speedwayafdelingen "[…]". Hovedforeningen har til formål at koordinere aktiviteterne i de enkelte afdelinger samt administrere afviklingen af gammel gæld, indtil denne er endeligt afviklet.

Underafdelingerne har til formål at virke som en sammenslutning for henholdsvis Automobilsport og speedway interesserede, til varetagelse af fælles interesser. Underafdelingerne skal desuden hjælpe og støtte motorsportsinteresserede unge, og virke for et godt og sundt kammeratskab ved afholdelse af sportslige og sociale arrangementer. Hver afdeling inden for Forening 14, opretter en afdeling med egen bestyrelse og økonomi. Ingen af afdelingerne kan gældsforpligte andre afdelinger.

Ved opløsning af en afdeling, overgår en eventuel formue til Forening 14s Hovedbestyrelse og ved opløsning af foreningen overgår en eventuel formue til idrætslige formål i By Y9 Kommune. Vedtægterne er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer, herunder kasserer [navn udeladt].

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret det første oplyste kontonummer, som værende en almindelig ind- og udlånskonto i 2009-2013 tilhørende Forening 14. Det andet oplyste kontonummer er ligeledes en indlånskonto og tilhører Forening 14.

Yderligere oplysninger
Det blev den 11. september 2015 på Forening 14s hjemmeside konstateret, at "H1" er opført som [sponsor].

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har dokumenteret, at udlodningerne er anvendt til amatøridræt eller bredden i foreningen. Derudover er det SKATs opfattelse, at virksomheden har modtaget en modydelse fra foreningen i form af reklame på foreningens hjemmeside.

3.3 Forening 15
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 32.775 kr. i 2013 og 6.650 kr. i 2014 for udlodning af midler til klubben. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 39.425 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for klubben. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for klubben. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Af vedtægterne fremgår det, at klubben blev stiftet den 4. november 1975, og at klubbens formål er, at samle motorsport interesserede til sund fritids beskæftigelse, kammeratskab, sport, fællesudflugter og sammenkomster. Endvidere er det klubbens formål, at arbejde for speedwaysportens fremme, at varetage medlemmernes interesse i motorsportssammenhæng, samt at fremme hensynsfuld kørsel og søge at skabe sympati for motorsporten i Danmark. Ved klubbens opløsning bestemmer to afholdte generalforsamlinger over klubbens midler.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret den oplyste konto til at være en almindelig udlånskonto tilhørende Forening 15 i 2011-2014.

Yderligere oplysninger
Det fremgår af hjemmesiden www.[...].dk den 10. juli 2013, hvilke forventninger klubben har til medlemmerne, herunder af kørerne i 1. division/på professionel basis, af seniorkører, juniorkører og forældre til juniorkøre. I slutningen af kalenderåret 2014 blev tidligere professionelle kører [navn udeladt] ansat som træner i klubben. Klubben oplyste ligeledes hvilke hold, der gennem DMU er tilmeldt 1. division mv. for 2015.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har sikret sig, at udlodningerne er anvendt til amatøridræt og ikke til eliteidræt i klubben.

3.4 Forening 16
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 50.350 kr. i 2013, 28.500 kr. i 2014 og 26.125 kr. i 2015 for udlodning af midler til klubben. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 104.975 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for klubben. Der er ikke modtaget regnskab, men der er modtaget en medlemsliste for klubben. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Det fremgår af medlemslisten, at der er 208 medlemmer fra 3 år til 64 år.

Vedtægter
Klubben blev stiftet 5. januar 1963 og klubbens formål er, ved træning og konkurrence på amatørniveau i By Y1, at fremme ishockeyspillet i [landsdel] igennem deltagelse i danske og internationale turneringer og herigennem sikre rekruttering af moderklubbens spillere/medlemmer til G1 A/S.

Målet med rekrutteringen er, at G1 kan deltage i landets bedste ishockeyrække, hvilket formål udøves ved bedst mulige fysiske rammer, sikring af gode træningsmuligheder og faciliteter, tilmelding til turneringer og om fornødent ved halv- og helprofessionel bistand, såvel blandt trænere som spillere. Det er endvidere klubbens formål, at understøtte det professionelle ishockeyspil, bl.a. ved udpegning af medlemmer til G1 A/S bestyrelse, sportsrådet under G1 samt andre aktiviteter.

Ved klubbens opløsning,skal klubbens formue anvendes til gavn for ishockeyens bevarelse i By Y1.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret den oplyste konto til at være en almindelig indlånskonto tilhørende Forening 16 i 2012-2014.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har dokumenteret hvorvidt udlodningerne er anvendt til kommende elitespillere eller til amatøridræt i klubben.

3.5 Forening 17
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 4.750 kr. i 2013 og 3.800 kr. i 2014 for udlodning af midler til klubben. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 8.550 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for klubben. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for klubben. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at klubbens formål er at virke for udbredelsen af håndboldspillet, at dygtiggøre medlemmerne heri og foranstalte trænings- og turneringsmuligheder samt i øvrigt at virke for fremme af idrætten. Klubben beskæftiger sig såvel med amatør- som professionel håndbold gennem samarbejde med - og som aktionær i - G2 A/S.

Ved en eventuel opløsning af klubben, tilfalder klubbens midler idrætsvirket i By Y9 Kommune.

Vedtægterne blev godkendt på generalforsamlingen den 10. oktober 2013.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere det oplyste kontonummer.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har dokumenteret hvorvidt udlodningen er anvendt til en idræts- eller sportsforening, der ikke er drevet med gevinst for øje.

3.6 G2 A/S
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 4.750 kr. i 2014 for udlodning af midler til selskabet.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere det oplyste kontonummer.

Yderligere oplysninger
På hjemmesiden www.[...].dk, fremgår det af artikel "[…]", at G2 blev stiftet i 2008 som en overbygning af moderklubberne G3 og G4.

Det fremgår endvidere af hjemmesiden www.[...].com, at selskabets formål er at udøve professionel håndbold, kombineret med spillere uden betaling, og aktiviteter, herunder handel og investering, som har tilknytning hertil. Endvidere kan selskabet sælge managementydelser.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har dokumenteret, hvorvidt udlodningen er anvendt til en idræts- eller sportsforening, der ikke er drevet med gevinst for øje.

Pulje 4: Virksomheden har ikke opfyldt dokumentationskravet, og SKAT har anset virksomheden for at have modtaget modydelser fra foreningerne (seks foreninger)

4.1 Forening 18
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 4.750 kr. i 2013 og 4.750 kr. i 2014 for udlodning af midler til klubben. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 9.500 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for klubben. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for klubben. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Af vedtægterne fremgår det, at klubbens formål er at fremme interessen for cykelsport på motionsniveau, så det sportslige går lige op med det sociale. Hvis klubben ophører, så tilfalder klubbens formue ungdomsarbejdet/idrætten i By Y3 Kommune.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere ejeren af det oplyste kontonummer.

Yderligere oplysninger
På By Y3s hjemmeside er der et link til alle foreningerne i By Y3. Her findes der også oplysninger om Forening 18. På hjemmesiden www.[...].dk er det oplyst, at én af sponsorerne er "H2". "H2" er en af virksomhedens restauranter/spillehaller.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på klubbens hjemmeside.

4.2 Forening 19
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 5.700 kr. i 2013 og 4.750 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 10.450 kr.

Virksomheden har ikke indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Der er ikke indhentet vedtægter.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret det oplyste kontonummer, som er oprettet på et cvr-nr. tilhørende Forening 19.

Yderligere oplysninger
Af foreningens hjemmesiden, fremgår det under siden med sponsorer, at H1 i By Y2 er sponsor for foreningen.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på foreningens hjemmeside.

4.3 Forening 14 - se punkt 3.2

4.4 Forening 20
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 4.750 kr. i 2013 og 9.500 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 14.250 kr.

Virksomheden har ikke indhentet vedtægter for foreningen, men der er fremsendt et bilag, som virksomheden modtog i forbindelse med foreningens ansøgning om udlodningsmidler. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Der er ikke indhentet vedtægter.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret det oplyste kontonummer tilhørende By Y9 Erhvervsudvikling.

Yderligere oplysninger
Det fremgik af hjemmesiden for Forening 20 den 30. september 2015, at H1 er opført som sponsor.

Virksomheden har fremsendt en kopi af en anmodning, som Forening 20 har sendt til en af virksomhedens spillehaller i 2015. Det fremgår bl.a. af anmodningen, at Forening 20 er et byprojekt, som arrangerer seriøse og autentisk kulturelle aktiviteter. Det kan være koncerter, musik, teater, og juleaktiviteter i november og december måned.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på foreningens hjemmeside.

4.5 Forening 21
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 5.700 kr. i 2014 og 11.590 kr. i 2015 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 17.290 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab, men der er modtaget en medlemsliste på 11 medlemmer for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at forestå planlægning, koordination og gennemførelse af et årligt arrangement i By Y10. Det er foreningens vision at blive en veletableret og attraktiv kulturel aktivitet for både børn, unge og voksne. Ved ophør skal foreningens formue anvendes til almennyttige, kulturelle formål efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret kontoen fra 2014 til at være en almindelig ind- og udlånskonto tilhørende formanden i foreningen. Kontoen fra 2015 er identificeret til at være en almindelig indlånskonto tilhørende foreningen.

Yderligere oplysninger
På hjemmesiden www.[...].dk, er det om idégrundlaget oplyst, at foreningen arrangerer en havefest, hvor familien kan hygge sig sammen, og hvor der bl.a. er musikalske indslag. Overskuddet fra dagen skal sikre et grundlag for afholdelse af havefesten det efterfølgende år men går også primært til børneaktiviteter i lokalområdet.

På hjemmesiden er programmet for 2014 fundet. Af hjemmesiden fremgår det, at én af sponsorerne for 2014 er "H3" i By Y1. På sponsorsiden for 2015 er "H3" i By Y1 også nævnt. H3 er en af virksomhedens restauranter/spillehaller.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på foreningens hjemmeside.

4.6 Forening 22
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 6.650 kr. i 2013, 6.650 kr. i 2014 og 6.650 kr. i 2015 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 19.950 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at spille amatørteater og støtte foreningens medlemmer med interesser for teater. Ved foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til foreningsrelaterede almennyttige kulturelle formål. Hvordan denne formue fordeles, skal afklares af generalforsamlingen.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere ejeren af det oplyste kontonummer.

Yderligere oplysninger
Af foreningens hjemmesiden fremgår det, at "H2" er sponsor for foreningen.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på foreningens hjemmeside.

Pulje 5: Virksomheden har ikke opfyldt dokumentationskravet, og SKAT har ikke anset foreningernes vedtægter, herunder formål- og ophørsbestemmelser, for værende i overensstemmelse med reglerne (11 foreninger)

5.1 Forening 21 - se punkt 4.5

5.2 Forening 23
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 38.475 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at samle alle borgere i By Y11 og omegn med henblik på, at fungere som talerør overfor offentlige myndigheder, samt at virke fremmende for landsbysamfundets beståen samt trivsel og udvikling i lokalområdet. Ved foreningens opløsning, skal foreningens midler overgå til lignende eller beslægtede formål i lokalområdet eller efter generalforsamlingens nærmere beslutning om hvad foreningens midler skal anvendes til.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret det ene oplyste kontonummer til at være en almindelig indlånskonto tilhørende [navne udeladt]. SKAT har ikke kunnet identificere det andet oplyste kontonummer.

Yderligere oplysninger
Det fremgår af hjemmesiden www.[...].dk, at nogle af foreningens aktiviteterne er skigymnastik, madlavning for mænd, sang, idrætsforeningen, whiskysmagning og legestue.

Det er SKATs opfattelse, at foreningen ikke kan anses for at være almenvelgørende. Her har SKAT henset til, at der ikke er taget stilling til, hvad foreningens midler skal anvendes til ved foreningens opløsning, og SKAT anser derfor ikke betingelsen om, at overskuddet fuldt ud skal anvendes til foreningens formål for opfyldt.

5.3 Forening 24
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 2.850 kr. i 2014 og 7.315 kr. i 2015 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 10.165 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at skabe rum for alle medlemmer uanset alder, mærke, ny eller veteran. Der skal videregives af erfaring og oplæring til unge og nye motorcyklister der ønsker at bruge af andres erfaring og hvor ældre kan hjælpe og lære andre at vedligeholde deres køretøj så at tryghed, sikkerhed og ansvarlighed er i højsædet.

Ved foreningens opløsning, skal overskud, formue og materialer overdrages til Frelsens Hær.

Bilag for bankoverførsel
Der foreligger ingen oplysninger.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at foreningen ikke kan anses at være almenvelgørende. Det er SKATs opfattelse, at foreningen er en social forening, hvor medlemmerne har en fælles interesse for motorcykler og dertil tilknyttede interesser.

5.4 Forening 25
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 4.750 kr. i 2013 og 4.750 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen. I alt i kontrolperioden et nedslag i spilleafgiften på 9.500 kr.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Det er oplyst, at midlerne er anvendt til lys ved sportspladsen, til et springvand og til en natursti. Dette er ikke dokumenteret.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er at samle egnens beboere - voksne, unge og børn - med henblik på at fremme alles interesser i et stærkt og inspirerende fællesskab. Dette fællesskab består blandt andet i at dyrke de idrætter, der er opbakning til, samt afholde kulturelle og oplysende aktiviteter.

Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttige formål.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere det oplyste kontonummer.

Yderligere oplysninger
Det fremgår af hjemmesiden www.[...].dk, at en del af foreningens aktiviteter i 2013 har været fastelavn, "ren by", fællesgrill, mm. Det fremgår endvidere, at der er modtaget en check fra "H2" (virksomhedens spillehal/restaurant), til etablering af en […].

Det er SKATs opfattelse, at foreningen ikke anses at være udelukkende almenvelgørende. SKAT har herved henset til, at det af formandens beretning fremgår, at foreningen har fokus på bl.a. de trafikale forhold, bygning af et nyt fælleshus og køb af en ejendom i lokalområdet.

5.5 Forening 26/[hytte]
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 3.800 kr. i 2013 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har ikke indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Det er oplyst, at foreningen har anvendt midlerne til vedligeholdelse af [hytte]. Dette er ikke dokumenteret.

Vedtægter
Der er ikke indhentet vedtægter.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret det oplyste kontonummer til at tilhøre [hytte]. Det fremgår af bilaget, at det er Forening 26, der er modtager af udlodningen fra virksomheden.

Yderligere oplysninger
På hjemmesiden www.[...].dk fremgår det, at formålet er at arbejde for bevarelse og højnelse af de kristne, etiske og kulturelle værdier på den evangeliske lutherske kirkes grundlag. Formålet søges opnået ved kursus og lejrophold, at give almen kristelig og kulturel orientering og formidling af sande livsværdier. Formålet søges også opnået ved formidling til hjælp til god og udbytterig anvendelse af fritiden.

[Hytte] er tilskødet kirkelig forening for den indre Mission i Danmark. [Hytte] ledes af en bestyrelse fra Søndagsskolekredsene […], […], som er tilsluttet Danmarks Folkekirkelig Søndagsskole.

Det er SKATs opfattelse, at foreningen ikke er almenvelgørende. SKAT har ved vurderingen henset til, at [hytte] ikke vil kunne anses for at have udelukkende momsfrie arrangementer.

5.6 Forening 22 - se punkt 4.6

5.7 Forening 20 - se punkt 4.4

5.8 Forening 27
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 4.750 kr. i 2013 for udlodning af midler til klubben.

Virksomheden har ikke indhentet vedtægterne for klubben. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for klubben. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningen er anvendt.

Vedtægter
Der er ikke indhentet vedtægter.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere det oplyste kontonummer.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har sikret sig, at det er klubben, der har modtaget udlodningsmidlerne.

5.9 Forening 28
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 9.500 kr. i 2015 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab, men der er modtaget en medlemsliste på 33 medlemmer for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningen er anvendt.

Vedtægter
Det fremgår af vedtægterne, at foreningens formål er, inden for slukningsområdet, at varetage alle opgaver i forbindelse med brandslukning, forureningsuheld, færdselsuheld og lignende uheld, hvor indsats kræves.

Ved en eventuel opløsning af foreningen, tilbageleveres det af kommunen leverede materiel. Det materiel, der ikke tilhører kommunen og foreningens midler, tilfalder de aktive medlemmer, som selv opbevarer eller afhænder materiellet.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger ikke kunnet identificere det oplyste kontonummer.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at foreningen ikke kan anses som almenvelgørende, blandt andet henset til, at det ikke er alle der, kan blive medlemmer ligesom eventuelle midler tilfalde de aktive medlemmer ved brandværnets opløsning.

5.10 Forening 29
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 4.750 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har ikke indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er ikke modtaget oplysninger om, til hvilke formål udlodningerne er anvendt.

Vedtægter
Der er ikke indhentet vedtægter.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret det oplyste kontonummer til at tilhøre foreningen.

Yderligere oplysninger
Det fremgår af hjemmesiden www.[...].dk, at foreningens formål er, at danne rammen om dramatisk arbejde og udøve teatervirksomhed på amatørbasis med børn og unge.

På hjemmesiden www.dats.dk, er der fundet udkast til foreningens vedtægter. Af disse standard vedtægter fremgår det, at "foreningens/scenens formål er at danne ramme for medlemmernes dramatiske arbejde og med dette som grundlag at fremme interessen for og udøve teatervirksomhed på amatørbasis".

Det er SKATs opfattelse, at teatre er ikke omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, samt at det ikke er dokumenteret, at der reelt er tale om et amatørteater. SKAT har bl.a. lagt vægt på, at teateret også har professionelle/tidligere professionelle skuespillere på deltagerlisten.

5.11 Forening 30
Virksomheden har opnået et nedslag i spilleafgiften på 7.125 kr. i 2014 for udlodning af midler til foreningen.

Virksomheden har indhentet vedtægter for foreningen. Der er ikke modtaget regnskab eller medlemsliste for foreningen. Der er oplyst, at midlerne er anvendt til et nyt anlæg til flugtskydning (lerduekastning). Dette er ikke dokumenteret.

Vedtægter
Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for foreningens vedtægter. Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål. Foreningen skal drive begrænset - og kontrolleret jagt - i forhold til areal og vildtbestand, fremme jagtkultur og fauna gennem god vildtpleje og jagtmoral, samt dyrke og fremme flugtskydning, som idræt og konkurrence.

Ved foreningens opløsning, skal dennes formue - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for fem års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter fem års periodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

Bilag for bankoverførsler
Virksomheden har fremlagt bilag for bankoverførsel. SKAT har ved kontrol af de modtagne oplysninger identificeret den oplyste konto til at tilhøre foreningen.

Yderligere oplysninger
Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har dokumentation for, til hvilket formål udlodningerne skulle anvendes, hertil at virksomheden ikke har kontrolleret til hvilket formål midlerne reelt er anvendt i foreningen. SKAT har lagt vægt på, at der som hovedregel ikke godkendes nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til en jagtforening.

SKATs afgørelse
SKAT har efteropkrævet spilleafgift med i alt 801.990 kr. for perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2015, idet nedsættelsen af spilleafgiften ikke kunne godkendes bl.a. som følge af manglende dokumentation, jf. den dagældende spilleafgiftslovs § 13, og kapitel 2 i den dagældende bekendtgørelsen om afgifter af spil.

Til støtte herfor har SKAT bl.a. anført, at:

"(…)
0.4. Regnskabsmæssige mangler for samtlige udlodninger / mangler i afgiftsregnskabet
Fælles for alle de fratrukne udlodninger er, at SKAT ikke anser kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011, jf. spilleafgiftslovens § 13. stk. 5. for at være opfyldt.

Kapitel 2 i bekendtgørelsen omhandler de særlige bestemmelser vedrørende gevinstgivende spilleautomater opstillet i spillehallerne. Kapitel 2 indeholder §§ 4 til og med § 7.

Det fremgår af § 4, at tilladelsesindehaveren inden udlodning af midler skal sikre sig, at modtageren opfylder betingelserne for at modtage udlodning til velgørende formål efter spilleafgiftslovens § 13 stk. 2. (…)
Tilladelsesindehaveren skal opbevare denne dokumentation som en del af sit regnskabsmateriale.
Dette har tilladelsesindehaveren ikke fuldt ud opfyldt i kontrolperioden
(…)
Ifølge § 5 i bekendtgørelsen skal udlodningerne foretages med en bankoverførsel. Dette har virksomheden også gjort i kontrolperioden. Modtageren af udlodningerne skal kvittere for modtagelse af beløbet. (…)
Kvitteringen fra modtageren af de udlodde midler skal opbevares sammen med bankbilaget for overførslen.
Der er ingen kvitteringer på kontroltidspunktet fra beløbsmodtagerne. 

Ifølge § 6 i bekendtgørelsen skal tilladelsesindehaveren udarbejde og ajourføre en oversigt over modtagere af de beløb, der er udloddet. Oversigten skal indeholde oplysninger om beløbsmodtagerens navn, adresse, og evt. cvr. nr, konto nummer i det pengeinstitut, der er overført penge til, datoen for udlodningen samt størrelsen på det udloddede beløb. Denne oversigt skal opbevares som en del af regnskabsmaterialet.

Virksomheden har udarbejdet lister der indeholder følgende:

 • Datoen for indberetningen
 • Bynavnet på den by hvor spillehallen er beliggende
 • Navnet på modtageren samt
 • Udlodningsbeløbet.

Virksomheden har ikke på den ajourførte oversigt klart og tydeligt vist, hvornår der ikke er overført penge til modtageren inden nedslaget fratrækkes i afgiften. SKAT har derfor udarbejdet en liste, hvor der vises, hvornår dette specifikke krav i bekendtgørelsen ikke er opfyldt.

Oplysningerne er indarbejdet i bilag 2. Det skal til bilaget bemærkes, at datoerne for udlodningen er "hentet" fra kontoudskrifterne fra banken. Datoerne på kontoudskrifterne fra banken er som udgangspunkt lig med de datoer, der fremgår af bankbilagene, som virksomheden har udarbejdet/printet den 7. september 2015. Datoerne for indberetningen af afgift er hentet fra SKATs bogføringssystem.

Hvor der kun er få dage mellem datoerne, er det vores konklusion (uden nærmere undersøgelse), at det kan skyldes, at der er en weekend imellem, og at bogføringen på bankkontoen er den dato, hvorfra der er beregnet renter.

Ifølge § 7 må en tilladelsesindehaver ikke betinge sig nogen form for modydelse. Sidst i paragraffen er det anført, at en udlodningsmodtager ikke må reklamere eller begunstige en tilladelsesindehaver.

Der er foreninger, der har reklameret for virksomhedens spillehaller, også uden at virksomheden har haft kendskab til dette.

0.5 Foreninger der anses for at være omfattet af Spilleafgiftslovens § 13 stk. 2 men hvor virksomheden ikke har opfyldt kravene i bekendtgørelsens Kapitel 2.
Nedenstående opremsede foreninger anses for at opfylde Spilleafgiftslovens § 13, stk. 2 / ligningslovens §§ 8A. udlodningerne anses dog IKKE for at opfylde de regnskabsmæssige krav i bekendtgørelsens kapitel 2:

Forening 1, Forening 2, Forening 3 [mfl.]

Jævnfør nærmere under afsnit 1, samt se bilag 3 (nedslag i afgift)
0.6 Foreninger der anses som støtteklubber / sidestillet som en støtteklub
0.6.1: Forening 4 - jævnfør afsnit 2
0.6.2: Forening 5 - jævnfør afsnit 3
0.6.3: Forening 6 - jævnfør afsnit 4
0.6.4: Forening 7 - jævnfør afsnit 5
0.6.5: Forening 8 - jævnfør afsnit 6
0.6.6: Forening 9 - jævnfør afsnit 7
0.6.7: Forening 10 - jævnfør afsnit 8
0.6.8: Forening 11 - jævnfør afsnit 9
0.6.9: Forening 12 - jævnfør afsnit 10 

0.7 Foreninger med professionelle og amatører
0.7.1: Forening 13 - jævnfør afsnit 11
0.7.2: Forening 14 - jævnfør afsnit 12
0.7.3: Forening 15 - jævnfør afsnit 13
0.7.4: Forening 16 - jævnfør afsnit 14
0.7.5: Forening 17 - jævnfør afsnit 15
0.7.6: G2 A/S - jævnfør afsnit 16

0.8 Modydelser:
0.8.1: Forening 18 - jævnfør afsnit 17
0.8.2: Forening 19 - jævnfør afsnit 18
0.8.3: Forening 14 - jævnfør afsnit 12
0.8.4: Forening 20 - jævnfør afsnit 25
0.8.5: Forening 21 - jævnfør afsnit 19
0.8.6: Forening 22l - jævnfør afsnit 24

0.9 Diverse (vedtægter/almennyttige/formål/ophør)
0.9.1: Forening 21 - jævnfør afsnit 19
0.9.2: Forening 23 - jævnfør afsnit 20
0.9.3: Forening 24 - jævnfør afsnit 21
0.9.4: Forening 25 - jævnfør afsnit 22
0.9.5: Forening 26 - jævnfør afsnit 23
0.9.6: Forening 22 - jævnfør afsnit 24
0.9.7: Forening 20 - jævnfør afsnit 25
0.9.8: Forening 27 - jævnfør afsnit 26
0.9.9: Forening 28 - jævnfør afsnit 27
0.9.10: Forening 29 - jævnfør afsnit 28
0.9.11 Forening 30 - jævnfør under afsnit 29

(…)
1. Udlodning til de foreninger der er opremset under afsnit 0.5
1.1. Faktiske forhold
Det der er fælles for de opremsede foreninger er, at der ikke er helt specifikke bemærkninger til foreningerne, udover at virksomheden ikke har opfyldt de regnskabsmæssige krav i bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011.
(…)"

Det fremgår endvidere af SKATs afgørelse, at følgende forhold gør sig gældende for alle 52 foreninger:

"(…)

 • Virksomheden har ikke sikret sig før udlodningen, at modtageren opfylder betingelserne for at modtage udlodning til velgørende formål.
 • Virksomheden har ikke sikret sig før udlodningen at midlerne skulle anvendes til almenvelgørende formål.
 • Virksomheden har ikke løbende modtaget underskrevne kvitteringer fra foreningerne. Der er på kontroltidspunktet ikke modtaget én eneste kvittering.
 • Virksomheden har under kontrollen - den 7. september 2015 - fået udskrevet samtlige bilag for bankoverførsler, og har dermed ikke den løbende dokumentation (hver måned) i orden.
 • (…)
 • Virksomheden har ikke efter udlodningen sikret sig, at de udloddede midler er anvendt til almenvelgørende formål.
 • Virksomheden har ikke opfyldt de regnskabsmæssige krav til det månedlige afgiftsregnskab.
 • Virksomheden har i nogle måneder beregnet nedslaget i afgiften, uanset at udlodningerne til foreningerne ikke er foretaget

(…)"

Hertil har SKAT præciseret en række forhold for de enkelte foreninger. Det fremgår af SKATs afgørelse, at:

"(…)
Foreninger der omtales nærmere
2. Udlodning til Forening 4
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Ud fra de aktiviteter der er beskrevet på By Y4 Kommunes hjemmeside, samt hvad midlerne anvendes til, henset til indestående på Forening 4s bankkonto og at der ikke er modtaget regnskab fra Forening 4, er det ikke SKATs opfattelse at Forening 4 udlodder overskuddet til […] og […] Plejecentre efter hvert arrangement.
 • Forening 4 er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet Forening 4 ikke anses for at være almenvelgørende for en videre kreds.
 • Forening 4 er ligeledes ikke anset for at opfylde momslovens § 13 stk. 1 nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud anvendes til Forening 4s eget formål.

(…)

Dernæst har SKAT lagt vægt på at Forening 4 anses som en Støtteklub, hvis formål ikke i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 i Tfs fra Momsnævnet.
(…)

3. Udlodning til Forening 5
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
 (…)

 • Støtteforeningen er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet støtteforeningen ikke anses for at være almenvelgørende for en videre kreds.
 • Støtteforeningen er ligeledes ikke anset for at opfylde momslovens § 13 stk. 1 nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud anvendes til støtteforeningens eget formål.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på at Støtteforeningen ikke anses at have formål der i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 Tfs.
(…)

4. Udlodning til Forening 6
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Støtteforeningen er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet støtteforeningen ikke anses for at være almenvelgørende for en videre kreds, jævnfør støtteforeningens formålsparagraf om at være økonomisk støtteforening for By Y4s […klub].
 • Støtteforeningen er ligeledes ikke anset for at opfylde momslovens § 13 stk. 1 nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud anvendes til støtteforeningens eget formål.

Virksomheden har ikke sikret sig at udlodningsmidlerne er overført til en konto som tilhører foreningen.
(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på at Støtteforeningen ikke anses at have formål der i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 Tfs.
(…)

5. Udlodning til Forening 7
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet støtteforeningen ikke anses for at være almenvelgørende for en videre kreds, jævnfør støtteforeningens formålsparagraf om at være økonomisk støtteforening for By Y5 Sogns Ungdomsforening og andet frivilligt foreningsarbejde i By Y5 Sogn.
 • Støtteforeningen er ligeledes ikke anset for at opfylde momslovens § 13 stk. 1 nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud anvendes til støtteforeningens eget formål.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på at Støtteforeningen ikke anses at have formål der i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 Tfs.
(…)

6. Udlodning til By Y6 Garden => Forening 8
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden har dog oplyst at en del af udlodningen skulle anvendes til skind til stortrommen.

(…)

 • Støtteforeningen er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet støtteforeningen ikke anses for at være almenvelgørende for en videre kreds. Der er også henset til, at der på hjemmesiden er oplyst, at støtteforeningens overskud overdrages til Garden på Gardens generalforsamling. Ifølge afgørelsen fra momsnævnet TFS 1997.694 skal overskuddet fra de enkelte arrangementer udbetales umiddelbart efter arrangementerne uden at udgifterne i forbindelse med arrangementet er modregnet.
 • Støtteforeningen er ligeledes ikke anset for at opfylde momslovens § 13 stk. 1 nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud anvendes til støtteforeningens eget formål.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på at Støtteforeningen ikke anses at have formål, der i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 Tfs.
(…)

7. Udlodning til Forening 9
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Forening 9 er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet Forening 9 er anset for at være en støtteforening for Pinse Markedet i By Y3. Forening 9 er ikke anset for at være almenvelgørende for en videre kreds jævnfør "2" ovenfor under afsnit 7.1.1; "formålet er at afholde "[byfest]" én gang årligt". Der er også lagt vægt på det først er efter regnskabsåret udløb, at der tages stilling til hvor meget af årets overskud, der skal forblive i Forening 9 til brug for daglig drift (….). Dette er ikke i overensstemmelse med momsnævnets afgørelse i TFS 1997.694.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på at Støtteforeningen ikke anses at have formål, der i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 Tfs.
(…)

8. Udlodning til Forening 10/By Y3 Musik
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden har dog under kontrollen oplyst at midlerne var tiltænkt By Y3 Musik.

(…)

 • Forening 10 er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet Forening 10 er en selvejende institution og anses at støtte de lokale foreninger med lokaledrift og administrativ drift, herunder at administrere tilmeldinger, betalinger og konti for nogle af de foreninger med videre, der gør brug af Forening 10.
 • Forening 10 er ligeledes ikke anset for at opfylde momslovens § 13 stk. 1 nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud anvendes til Forening 10’s eget formål.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på at den selvejende institution ikke anses at have formål, der i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 Tfs.
(…)

9. Udlodning til Forening 11
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Støtteklubben er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet støtteklubben er anset for at være en støtteklub for By Y7 Ungdomsforening, og ikke anset for at være almenvelgørende for en videre kreds. Der er også henset til at Forening 11 af de øvrige arrangementer klubben afholder (ud over sommerfesten) skal overdrage mindst 50 % af overskuddet til ungdomsforeningen. Støtteklubben er herefter heller ikke anset for at opfylde momslovens § 13 stk. 1 nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud anvendes til støtteklubbens eget formål.
 • Støtteklubbens konto er registreret som en almindelig ind- og udlånskonto på et cpr.nr. og virksomheden har ikke sikret, at udlodningsmidlerne er overført til en konto som tilhører foreningen.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på at støtteklubben ikke anses at have formål, der i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 Tfs.
(…)

10. Udlodning til Forening 12
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Forening 12 er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet Forening 12 er anset for at være en støtteklub for [museum] i By Y3, og ikke anses for at være almenvelgørende for en videre kreds.
 • Forening 12 er ligeledes ikke anset for at opfylde momslovens § 13 stk. 1 nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud anvendes til Forening 12s eget formål.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på at Forening 12 ikke anses at have formål, der i sig selv er almenvelgørende for en videre kreds af personer, jævnfør under afsnit 0.2 under afsnit D.A.5.17.2 samt nærmere om støtteforeninger i afgørelse nr. 694.1997 TfS.
(…)

11. Udlodning til Forening 13
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden har ikke sikret sig at udlodningsmidlerne i 2013 er overført til en konto som tilhører klubben.
 • Virksomheden har ligeledes ikke dokumenteret om udlodningerne er anvendt til elitekører eller til bredden i klubben, jf. afsnit 0.2 omkring artikel 132 "skal komme en videre kreds til gode"

(…)

12. Udlodning til Forening 14
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet det ikke er dokumenteret og sandsynliggjort, at Forening 14 ikke virker med gevinst for øje.
 • Virksomheden har ligeledes ikke dokumenteret om udlodningerne er anvendt til elitekører eller til bredden i klubben, jf. afsnit 0.2 omkring artikel 132 "skal komme en videre kreds til gode"
 • Virksomheden har modtaget modydelse i form af reklame på foreningens hjemmeside.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på, at virksomheden ikke gennem afgiftsregnskabet har kunnet sandsynliggøre og dokumentere at midlerne er overført til og anvendt til en idræts- eller sportsforening der ikke er drevet med gevinst for øje, jf. nærmere under afsnit 0.2; "afsnit D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13 stk. 1. nr. 5 (…) samt afsnit D.A.5.5.2 Ydelser i nær tilknytning til Sportsaktiviteter". Der er også henset til at H1 er opført som [sponsor] på Forening 14s Hjemmeside.
(…)

13. Udlodning til Forening 15
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet det ikke er dokumenteret og sandsynliggjort, at Forening 15 ikke virker med gevinst for øje.
 • Virksomheden har ikke sikret sig, at udlodningen alene er anvendt til amatørsporten, og ikke til klubbens professionelle afdeling / elite afdeling

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på, at virksomheden ikke gennem afgiftsregnskabet har kunnet sandsynliggøre og dokumentere at midlerne er overført til og anvendt til en idræts- eller sportsforening, der ikke er drevet med gevinst for øje, jf. nærmere under afsnit 0.2; "afsnit D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13 stk. 1. nr. 5 (…) samt afsnit D.A.5.5.2 Ydelser i nær tilknytning til Sportsaktiviteter"
(…)

14. Udlodning til Forening 16
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden har ligeledes ikke dokumenteret om udlodningerne er anvendt til kommende elitespillere eller om udlodningerne er anvendt til bredden i klubben, jf. afsnit 0.2 omkring artikel 132 "skal komme en videre kreds til gode".
  Der er blandt henset til samarbejdsaftalen med mellem Forening 16 og G1 A/S

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på, at virksomheden ikke gennem afgiftsregnskabet har kunnet sandsynliggøre og dokumentere at midlerne er overført til og anvendt til en idræts- eller sportsforening der ikke er drevet med gevinst for øje, jf. nærmere under afsnit 0.2; "afsnit D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13 stk. 1. nr. 5 (…) samt afsnit D.A.5.5.2 Ydelser i nær tilknytning til Sportsaktiviteter". Der er også henset til, at det ikke er dokumenteret, hvor i paraplyorganisationen de udloddede midler anvendes.
(…)

15. Udlodning til Forening 17
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet det ikke er dokumenteret og sandsynliggjort, at Forening 17 ikke virker med gevinst for øje.
 • Virksomheden har ligeledes ikke dokumenteret om udlodningerne er anvendt til eliten eller til bredden i klubben, jf. afsnit 0.2 omkring artikel 132 "skal komme en videre kreds til gode". Her er der desuden også henset til, at der er en enkelt udlodning til G2 A/S, jf. afsnit 16.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på, at virksomheden ikke gennem afgiftsregnskabet har kunnet sandsynliggøre og dokumentere, at midlerne er overført til og anvendt til en idræts- eller sportsforening der ikke er drevet med gevinst for øje, jf. nærmere under afsnit 0.2; "afsnit D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13 stk. 1. nr. 5 (…) samt afsnit D.A.5.5.2 Ydelser i nær tilknytning til Sportsaktiviteter". Der er desuden henset til § 2 i vedtægterne om, at Forening 17 beskæftiger sig med såvel amatør- som professionel Håndbold.
(…)

16. Udlodning til G2 A/S
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden er ikke anset for at opfylde Spilleafgiftslovens regler i § 13, idet det ikke er dokumenteret og sandsynliggjort, at G2 A/S, ikke virker med gevinst for øje. Der er her også henset til at der på www.[...].com fremgår at Selskabets formål er at udøve professionel håndbold. Der er desuden henset til den tætte tilknytning/samarbejde med Forening 17, jævnfør overfor under afsnit 15.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på, at virksomheden ikke gennem afgiftsregnskabet har kunnet sandsynliggøre og dokumentere at midlerne er overført til og anvendt til en idræts- eller sportsforening der ikke er drevet med gevinst for øje, jf. nærmere under afsnit 0.2; "afsnit D.A.5.5 Sportsaktiviteter og arrangementer ML § 13 stk. 1. nr. 5 (…) samt afsnit D.A.5.5.2 Ydelser i nær tilknytning til Sportsaktiviteter".
(…)

17. Udlodning til Forening 18
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden har ikke sikret sig, at udlodningsmidlerne er overført til en konto som tilhører foreningen.
 • Virksomheden er ikke anset for at opfylde § 7 i bekendtgørelsen omkring modydelser. 

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på cykelklubbens hjemmeside, jævnfør nærmere under afsnit "0.1 retsregler" under § 7, hvoraf det fremgår at udlodningsgiver ikke må modtage nogen form for modydelse, uanset om det er efter aftale eller om modydelsen gives uden nogen aftale.
(…)

18. Udlodning til Forening 19
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden er ikke anset for at opfylde § 7 i bekendtgørelsen omkring modydelser.

(…)
Dernæst har SKAT lagt vægt på, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på hjemmesiden for Forening 19, jævnfør nærmere under afsnit "0.1 retsregler" under § 7, hvoraf det fremgår at tilladelsesindehaveren ikke må modtage nogen form for modydelse, uanset om modydelsen er givet efter aftale eller om modydelsen givet uden nogen aftale.
(…)

19. Udlodning til Forening 21
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden er ikke anset for at opfylde § 7 i bekendtgørelsen omkring modydelser.
 • Udlodningsmodtageren ikke anses at være almenvelgørende, herunder er der bl.a. henset til at modtageren én gang i året vurderer, hvor meget af årets overskud der skal udloddes.
 • Virksomheden har ikke for 2014 sikret at udlodningsmidlerne er overført til en konto som tilhører foreningen.

(…)
Udover at virksomheden ikke har overholdt bekendtgørelsens krav i kapitel 2, anses efterfølgende krav heller ikke for at være opfyldt:

 • Virksomheden må ikke modtage nogen form for modydelser f.eks. i form af reklame på Forening 21s hjemmeside, jævnfør nærmere under afsnit "0.1 retsregler" under § 7, hvoraf det fremgår at udlodningsmodtager ikke må modtage nogen form for modydelse, uanset om det er efter aftale eller om modydelsen gives uden nogen aftale.
 • Vedtægternes formålsparagraf anses ikke at opfylde kravene til at være en almenvelgørende forening
 • Mødet der omtales i § 8 i vedtægterne omtaler, at på det møde, der afholdes senest i august, skal besluttes hvor meget af overskuddet der skal udloddes. Her kan der henvises til afsnit D.§.5.17.2 i den juridiske vejledning, hvor af det fremgår at overskud fuldt ud skal anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, jævnfør nærmere under blandt andet afsnit 0.2 samt TfS. nr. 1997.694.
 • Der er ifølge modtaget liste 11 medlemmer. Da SKAT ikke har modtaget noget regnskabet fra virksomheden, er det er ikke dokumenteret, hvad det resterende overskud anvendes til, herunder om det en del af det resterende overskud anvendes til brug for de 11 medlemmer evt. til det møde/den fest foreningen holder i september.
 • Der afholdes hvert år møde/fest i september, hvor medlemmerne indbydes.
 • I tilfælde af ophør er det bestyrelsen, der tager beslutning om, hvad en eventuel formue skal anvendes til.

(…)

20. Udlodning til Forening 23
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Udlodningsmodtageren ikke anses at være almenvelgørende, herunder er der bl.a. henset til at foreningen er lokalområdets talerør overfor offentlige myndigheder, at foreningen arbejder for bedre trafikforhold, at foreningen koordinerer de private og de fritidsmæssige aktiviteter for By Y11 Sogns Aktivitetscenter, herunder udlejning og vedligeholdelsen samt hensynstagen til Børnehaven […].  Der er desuden henset til at der ikke er taget konkret stilling til hvad midlerne i foreningen skal anvendes til ved eventuel opløsning.  Ud fra § 10 om opløsningen kan generalforsamlingen beslutte hvad foreningens midler skal anvendes til.
 • Virksomheden har ikke sikret, at udlodningsmidlerne er overført til en konto som tilhører foreningen.

(…)
Udover at virksomheden ikke har overholdt bekendtgørelsens krav i kapitel 2, anses efterfølgende krav heller ikke for at være opfyldt: Udlodningsmodtageren anses ikke for at opfylde momslovens § 13 stk. 1. nr. 21 betingelse om at overskuddet fuldt ud skal anvendes til foreningens eget formål.  Der er også henset til, at det ikke fremgår om et eventuelt opnået overskud (samt eventuelle midler ved ophør) udelukkende kommer en videre kreds til gode.
(…)

21. Udlodning til Forening 24
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Udlodningsmodtageren ikke anses at være almenvelgørende, herunder er der bl.a. henset til at foreningen betragtes som en social forening med fælles interesse for motorcykler og dertil tilknyttede interesser.

(…)
Udover at virksomheden ikke har overholdt bekendtgørelsens krav i kapitel 2, anses efterfølgende krav heller ikke for at være opfyldt: at være almenvelgørende i henhold til momslovens § 13 stk. 1 nr. 17.
(…)

22. Udlodning til Forening 25
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Udlodningsmodtageren ikke anses at være udelukkende almenvelgørende, herunder er der bl.a. henset til at den tidligere borgerforening er slået sammen med By Y12 ungdoms og idrætsforening. Der er bl.a. også lagt vægt på, at der af formandens beretning fremgår at foreningen også har fokus på tre områder: de trafikale forhold, bygning af et nyt fælleshus og købe af ejendommen adresse Y1.

(…)
Udover at virksomheden ikke har overholdt bekendtgørelsens krav i kapitel 2, anses efterfølgende krav heller ikke for at være opfyldt:

 • Foreningen anses ikke for at være udelukkende almenvelgørende jf. momslovens § 13 stk. 1 nr. 17
 • Foreningen anses heller ikke for at opfylde betingelserne i momslovens § 17 stk. 1. nr. 21 om at et overskud fuldt ud anvendes til foreningens formål.

(…)

23. Udlodning til Forening 26 => [hytte]
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Udlodningsmodtageren ikke anses at være almenvelgørende, herunder er der henset til [hytte] ikke vil kunne anses for at have udelukkende momsfrie arrangementer, idet hytten også udlejes til kursus, skoler, virksomheder, private og at den udlejes til fester. Der kan henvises til SKM2009.41.ØLR.

Udlodningsmodtager er ikke momsfri af udlejningen, jf. afsnit D.A.5.8.10 i den juridiske vejledning, hvor der nævnes hvilke udlejninger der er anset for at være momsfrie. Spejderhytter / lejrhytte nævnes ikke som momsfritaget ved udlejning - se afsnit 0.2; administrativ praksis; den juridiske vejledning
(…)
Udover at virksomheden ikke har overholdt bekendtgørelsens krav i kapitel 2, anses efterfølgende krav heller ikke for at være opfyldt: lejeindtægten ved udlejningen anses ikke at være momsfritaget, og dermed ikke omfattet af momslovens § 13. Jævnfør i øvrigt afsnit 0.2 den juridiske vejledning afsnit D.A.5.8.10.
(…)

24. Udlodning til Forening 22
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Udlodningsmodtageren er ikke anset for at være almenvelgørende.  Det er henset til, at ikke alle kan blive medlem af foreningen, at der ved foreningens opløsning skal foretages udbetaling til de oprindelige indskud være tilbagebetalt, og at det er generalforsamlingen der bestemmer, hvordan foreningens formue skal fordeles ved opløsningen.
 • Udlodningsmodtageren er desuden anset for delvist at være en støtteforening for andre kulturelle arrangementer og foreninger, jævnfør § 12 i vedtægterne.

(…)
Derudover er det SKATs opfattelse, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på hjemmesiden, jævnfør nærmere under afsnit 0.1 retsregler under § 7, hvoraf det fremgår at udlodningsgiver ikke må modtage nogen form for modydelse, uanset om det er efter aftale eller om modydelsen er givet uden nogen aftale.

SKAT har også lagt vægt på foreningen anses for delvist at være en støtteforening. Der er også lagt vægt på, at momslovens § 13 stk. 1 nr.21 ikke er opfyldt for så vidt angår at overskuddet skal anvendes til eget forbrug.
(…)

25. Udlodning til Forening 20
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Udlodningsmodtageren er ikke anset for at være almenvelgørende.  Det er henset til, at modtageren af udlodningen er By Y9 Erhvervsudvikling, at Forening 20 oplyser H1 i By Y2 (spillehallen i By Y2) som sponsor, og at Forening 20 er et byprojekt, som er et samarbejde mellem det offentlige og det private, det frivillige kulturliv og det professionelle/kulturinstitutionerne.

(…)
Det er også SKATs opfattelse, at virksomheden har modtaget modydelser i form af reklame på hjemmesiden, jævnfør nærmere under afsnit 0.1 retsregler - under § 7, hvoraf det fremgår, at udlodningsgiver ikke må modtage nogen form for modydelse, uanset om det er efter aftale eller om modydelsen er givet uden at det er aftalt. Det er også opfattelsen at Forening 20 ikke er anset for at være omfattet af momslovens § 13 stk. 1 nr. 13.
(…)

26. Udlodning til Forening 27
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden har ikke efterfølgende kunnet skaffe oplysninger om ejerforhold af kontoen som udlodningerne er foretaget til, fordi klubben ikke eksisterer mere. Virksomheden har dermed ikke sikret sig, at det er foreningen, der har modtaget udlodningsmidlerne.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden ikke løbende har overholdt betingelserne for at kunne udlodde midlerne og derved opnå nedslag i afgiften, jævnfør bekendtgørelsen om afgifter af spil Kapitel 2 - jævnfør nærmere ovenfor under afsnit 0.1, samt under afsnit 0.2 for så vidt angår den administrative praksis i den juridiske vejledning, samt at der er lagt vægt på Landsskatterettens afgørelse jf. SKM2014.862.LSR.
(…)

27. Udlodning til Forening 28
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Udlodningsmodtageren er ikke anset som almenvelgørende. Her er der bl.a. henset til at der af § 2 i vedtægterne fremgår, at det er bestyrelsen der ved hemmelig afstemning afgør om medlemmerne kan optages og indtræde i Brandværnet.
  Der er også henset til, at ved en eventuel opløsning vil materiale og midler tilfalde de aktive medlemmer.

(…)
Det er også SKATs opfattelse, at brandværnet ikke er omfattet af momslovens § 13 stk. 1. nr. 17. her er der blandt andet henset til at det ikke er alle der kan blive medlemmer og der er også henset til at ved brandværnets opløsning vil eventuelle midler tilfalde de aktive medlemmer.
(…)

28. Udlodning til Forening 29
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Virksomheden ikke har afleveret / dokumenteret oplysninger om Forening 29, udover det betalings bilag, som virksomheden har udarbejdet. SKAT har ikke været i stand til at afgøre
  - om virksomheden har udloddet til en støtteklub til teateret
  - om teateret er ét amatørteater eller ikke
  - om udlodningen er anvendt til almenvelgørende / kulturelt formål
  - om udlodningen reelt er til Forening 20, jævnfør afsnit 25.

 • Teatre er ikke omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13 stk. 1 nr. 17.

(…)
Sekundært er det SKATs opfattelse, at virksomheden ikke har dokumenteret,

 • at der reelt er tale om ét amatør teater, idet der ikke er modtaget et regnskab for teateret som dokumenterer dette. Teateret har også professionelle/tidligere professionelle skuespillere på deltagerlisten
 • at udlodningen er brugt til et almenvelgørende / kulturelt formål i Forening 29
 • hvilke vedtægter teateret har (er det standardvedtægterne fra "DATS", har teateret vedtægter)

(…)

29. Udlodning til Forening 30
(…)
SKAT har ved forslaget til ændringen lagt vægt på, at
(…)

 • Der er ikke fulgt op på, at udlodningen er anvendt til udstyr til lerduekastning. Anden anvendelse i Jagtforeningen vil som udgangspunkt ikke kunne godkendes, jf. Se TfS 1999, 662TSS.
  (…)
 • Virksomheden ikke har dokumentation på, hvad udlodningerne skulle anvendes til og ikke har fulgt op på hvad midlerne ér anvendt til i jagtforeningen. Der er ved vægtningen henset til, at der som hovedregel ikke godkendes nedslag i afgiften for udlodning til en jagtforening.

Sekundært er det SKATs opfattelse, at udlodningen ikke kan godkendes til lerduekastning, fordi virksomheden ikke er undersøgt/fulgt op på, hvad jagtforeningen har anvendt midlerne til.
(…)"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at virksomheden har opfyldt betingelserne for udlodning af midler til foreningerne i forbindelse med nedslag i spilleafgiften, hvorfor SKATs opkrævning af spilleafgift skal nedsættes til 0 kr. for perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2015.

Til støtte herfor har klageren anført, at:

"1. møde
[Navn udeladt] kom til mødet og fortalte at vi havde gjort noget forkert angående vore donationer
Vi fik det indtryk, at hun kom for at hjælpe os på ret vej, vi var på intet tidspunkt klar over, at det var for at anmelde os, vi sad sammen og snakkede om alt muligt samtidig med at vi fik kaffe. 
Det passer ikke, når hun skriver at vi ikke har sikret os, at udlodningerne kun måtte gå til amatør afdelingerne i de foreninger der også har profesionelafdeling.

2. møde
Vi er kun en lille firma og har ikke altid haft pengene til donationer, vi troede jo at det var mere nødvendig at vi sendte penge til SKAT, og så ventede med at sende til klubberne som gerne ville have donationer, og vi har på intet som helst tidspunkt selv beholdt pengene

Jeg tror, at jeg måske ikke har samme opfattelse af hvad almen nyttige formål er, som SKAT har
Jeg mener jo at når det er frivillig arbejde i de forskellige klubber der modtager penge, så er det almen nyttige formål

Vi har opfyldt alle de ting som [navn udeladt] har bedt os om, vi har indhentet og fået fat i al den dokumentation som hun bad om, og troede naivt nok, at så var alt i orden.
afsnit E.A.9.14 - Dokumentation og liste over modtagere af udlodningspenge har vi altid haft, og vi har kvitteringer liggende fra den første gang vi udloddede penge og til der kom bestemmelse om at vi skulle overføre penge fra bank, så troede vi, at det var kvittering nok.

Jeg vil hermed klage over samtlige punkter, og alle dokumenter er afleveret til [navn udeladt]

Vi undres os over at vi skal straffes for noget hvori alle har fået deres penge, vi har ikke snydt nogen overhovedet, så hvordan kan det være muligt at vi skal straffes når vi virkelig har handlet i god tro, og hvorfor skulle vi bruge så mange timer på at fremskaffe alle de dokumenter til [navn udeladt], når hun alligel forkastede det hele."

Landsskatterettens afgørelse
Det følger af § 13, stk. 1, i den dagældende lov nr. 698 af 25. juni 2010 (herefter benævnt spilleafgiftsloven), at der kan gives et nedslag på 95 pct. i den del af spilleafgiften, der overstiger 31 pct. af bruttospilleindtægten, jf. § 12, stk. 3, såfremt indehaveren af en tilladelse til en spillehal udlodder midler til velgørende formål her i landet eller i et EU- eller EØS-land.

Det følger hertil af spilleafgiftslovens § 13, stk. 3, at de nævnte nedslag i spilleafgiften, jf. § 13, stk. 1, skal opgøres for hver enkelt spillehal på tidspunktet for udlodning og opgøres for hver afgiftsperiode.

I henhold til spilleafgiftslovens § 13, stk. 5, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om betingelserne for udlodning af midler og afgiftsnedslaget.

Den dagældende bekendtgørelse om afgift af spil, nr. 1139 af 5. december 2011 (herefter benævnt bekendtgørelsen), blev udstedt i medfør af spilleafgiftslovens § 13, stk. 5.

Af bekendtgørelsens kapitel 2 (§§ 4-7) fremgår de særlige bestemmelser om dokumentation for udlodninger fra gevinstgivende spilleautomater opstillet i restauranter og spillehaller.

I henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 1, skal tilladelsesindehaveren sikre sig dokumentation for, at modtageren enten er godkendt efter ligningslovens § 8 A, har formål som kan omfattes af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, er arrangør af et kulturelt arrangement på friluftsscene eller i koncertsal med musik og sang, er et teater med pantomime- eller børneforestillinger, eller er en pige- eller drengegarde i en stor forlystelsespark.

Hertil fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, at dokumentationen efter stk. 1 skal opbevares som en del af tilladelsesindehaverens regnskabsmateriale.

Virksomheden har efter SKATs kontrolbesøg indhentet vedtægter fra foreningerne. Det har ikke været muligt for virksomheden at fremskaffe vedtægter fra alle foreningerne. Virksomhedens indehaver har oplyst, at hun er af den opfattelse, at når der er tale om frivilligt arbejde i de forskellige klubber/foreninger, så er der tale om almennyttige formål.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at virksomheden ikke løbende i perioden for udlodning af midler, har sikret sig eller opbevaret dokumentation for, at udlodningsmodtagerne (samtlige 52 foreninger) er godkendt efter ligningslovens § 8 A, har formål som kan omfattes af reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangør af et kulturelt arrangement mv. Som følge heraf finder Landsskatteretten, at virksomheden ikke har iagttaget betingelserne i bekendtgørelsens § 4 til regnskab og dokumentation.

I henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, skal en kvittering for modtagelsen af udlodningsbeløb indeholde en række specifikke oplysninger om tilladelsesindehaveren, modtageren af udlodningen samt oplysninger om selve udlodningen.

Hertil fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og stk. 3, at overførslen alene kan ske som en bankoverførsel, og at bilaget for bankoverførslen skal opbevares sammen med en kvittering fra udlodningsmodtageren for modtagelse af udlodningsbeløbet.

Det kan udledes af bekendtgørelsens § 5, stk. 3, at der er tale om to forskellige dokumenter, der skal opbevares sammen.

Hertil kan det udledes af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, samt af SKM2014.862.LSR, at kvitteringen skal være underskrevet af udlodningsmodtageren.

Til brug for overførsel af udloddede midler (til samtlige 52 foreninger) har virksomheden anvendt bankoverførsler.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at virksomheden ikke har modtaget kvitteringer for modtagelse af udlodningerne fra foreningerne i perioden fra 1. januar 2013 til 31. juli 2015. Virksomheden har endvidere oplyst, at de var af den opfattelse, at bankoverførslerne kunne sidestilles med en kvittering. Virksomheden har efter SKATs kontrol den 11. august 2015, udskrevet samtlige bilag for bankoverførslerne. Det fremgår af bilagene, at de er udskrevet den 7. september 2015. Virksomheden har således ikke løbende udskrevet og opbevaret bilag for bankoverførslerne sammen med kvitteringer for modtagelse af udlodninger fra udlodningsmodtagerne i virksomhedens regnskab. Landsskatteretten finder på denne baggrund, at dokumentationskravet i bekendtgørelsens § 5, ikke er iagttaget.

I henhold til bekendtgørelsens § 6, skal virksomheden (tilladelsesindehaveren) som en del af sit regnskabsmateriale, opbevare en oversigt over modtagere af beløb udloddet til velgørende formål i henhold til spilleafgiftslovens § 13. Det er et krav, at oversigten indeholder oplysning om beløbsmodtagers navn, adresse og eventuelt CVR-nr., konto i det pengeinstitut overførslen er sket til, dato for udlodningen samt størrelsen på det udloddede beløb.

Ifølge virksomhedens indehaver, har de opbevaret dokumentation og en oversigt over udlodningsmodtagere i perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2015. Af oversigten over udlodningsmodtagere, fremgår en dato for udlodning, spillestedets placering, beløbsmodtagerens navn samt størrelsen på det udloddede beløb. Oversigten indeholder derimod ikke oplysninger om beløbsmodtagernes adresser, eventuelle CVR-nr. eller hvilke konto overførslerne er sket til. Som følge heraf finder Landsskatteretten, at heller ikke regnskabsbetingelserne i bekendtgørelsens § 6 er iagttaget af virksomheden.

Efter en samlet vurdering, er det Landsskatterettens opfattelse, at virksomheden for så vidt angår udlodning af midler til de i alt 52 foreninger, ikke opfylder betingelserne i bekendtgørelsens §§ 4-6 om opbevaring af regnskabsmateriale i form af bilag for bankoverførslerne til foreningerne, kvitteringer fra foreningerne for modtagelse af udlodningsmidler, oversigt over modtagere af udlodningsmidler med bekendtgørelsens dertil hørende krav, samt dokumentation for, at modtagerne havde almennyttige og velgørende formål. Virksomheden opfylder således ikke betingelserne for at udlodde midler til almennyttige og velgørende foreninger, hvorfor et nedslag i spilleafgiften i henhold til spilleafgiftslovens § 13 i perioden 1. januar 2013 til 31. juli 2015, med i alt 801.990 kr., ikke kan godkendes.

Landsskatteretten bemærker, at idet virksomheden ikke har iagttaget de regnskabsmæssige krav til, at opnå nedslag i spilleafgiften for udlodning af midler til foreningerne efter bekendtgørelsens §§ 4-6, har Landsskatteretten ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt de yderligere betingelser for at virksomheden kan opnå et nedslag i spilleafgiften for de enkelte udlodninger er opfyldt.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.