Dato for udgivelse
25 Apr 2018 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Jan 2018 08:13
SKM-nummer
SKM2018.180.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Aarhus, BS 8-972/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Færdighedsspil. Tips, lottolov, hasardspil, skattemyndigheden, materiale, tilsidesætte, fremlagt, backgammon, grov, uagtsomhed
Resumé

Sagen angik, hvorvidt gevinster vundet i backgammon i indkomstårene 2006-2011 – det vil sige før spillelovens ikrafttræden den 1. januar 2012 – var skattepligtige. Afgørende for denne vurdering var, om backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et færdighedsspil, der ikke var omfattet af den tidligere tips-og lottolov, med den følge, at gevinster vundet i backgammon var skattepligtige, eller om backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et hasardspil omfattet af den tidligere tips-og lottolov med den følge, at gevinster vundet i backgammon var skattefri.

Retten konstaterede, at Landsskatteretten havde vurderet, at backgammon i overvejende grad måtte anses for at være et færdighedsspil, at denne vurdering deltes af spillemyndigheden og var fulgt i administrativ praksis, samt at vurderingen i øvrigt støttedes af en række publicerede beskrivelser af backgammon. Skatteyderen havde ikke heroverfor ved sin forklaring og det af hende påberåbte materiale godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af backgammon, og retten tiltrådte dermed, at skatteyderens indtægter fra backgammon i de omhandlede indkomstår var skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Retten tiltrådte endvidere, at skattemyndighederne havde været berettigede til at genoptage skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 2006-2008 efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved ikke fuldt ud at selvangive sine spilleindtægter for de pågældende år.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Der deltog tre dommere i afgørelsen af sagen.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1, C.A.2.2.1

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1, A.A.8.2.2.1.2.5

Redaktionelle noter

Senere instans: Vestre Landsret dom SKM2019.511.VLR

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Uffe Nørgaard)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten, v/ adv. Esben Lyshøj Jensen)

Afsagt af byretsdommerne

Mette Helby Jensen, Anne-Mette Gedbjerg, Jimmy Bøgh Veitland

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 26. maj 2016, drejer sig om, hvorvidt gevinster fra backgammon fra før spillelovens ikrafttræden den 1. januar 2012 er skattepligtige, og om skattemyndighederne har været berettiget til ekstraordinært at ændre skatteansættelsen i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Sagen drejer sig desuden om fradrag for såkaldte buy-ins.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om:

principalt, at den af Landsskatteretten trufne afgørelse ændres således, at:

Skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2006 nedsættes med 114.633 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2007 nedsættes med 572.074 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2008 nedsættes med 253.351 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2009 nedsættes med 334.236 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2010 nedsættes med 499.286 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2011 nedsættes med 672.650 kr.

subsidiært, at den af Landsskatteretten trufne afgørelse ændres således, at:

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2006 nedsættes med 48.479 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2007 nedsættes med 352.947 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2008 nedsættes med 253.351 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2009 nedsættes med 334.236 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2010 nedsættes med 499.286 kr.,

skattepligtige gevinster ved backgammon og andet hasardspil i 2011 nedsættes med 672.650 kr.

mere subsidiært, at A’s skatteansættelser for indkomstårene 2006 til 2011 hjemvises til fornyet talmæssig behandling ved SKAT.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært om hjemvisning til fornyet behandling ved SKAT.

Sagens oplysninger

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

 1. Sagens baggrund
 2. Landsskatterettens afgørelse af 7. december 2017
 3. A’s egen oversigt over liveturneringer og buy-ins mv. i 2011
 4. Backgammon
 5. Undersøgelser om ludomani og pengespil i Danmark
 6. A's forklaring

1. Sagens baggrund

SKAT modtog som led i et projekt oplysninger fra danske banker om pengeoverførsler fra udlandet til danske konti og konstaterede i forbindelse hermed, at A havde fået overført spilleindtægter fra udlandet i en periode fra 2006 til 2010.

SKAT traf den 18. april 2012 afgørelse om at forhøje A’s skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006-2010.

SKAT forhøjede desuden A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 ved afgørelse af 7. marts 2013.

A indbragte afgørelserne for Landsskatteretten, hvis afgørelse således vedrører indkomstårene 2006-2011 og tager stilling til begge afgørelser.

2. Landsskatterettens afgørelse af 7. december 2015

Af Landsskatterettens afgørelse fremgår blandt andet:

"Sagen omhandler, hvorvidt gevinst ved backgammonspil er skattepligtigt, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Klagepunkter

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2006: Skattepligtig gevinst

232.714 kr.

62.400 kr.

114.633 kr.

2007: Skattepligtig gevinst

643.737 kr.

214.438 kr.

572.074 kr.

2008: Skattepligtig gevinst

607.877 kr.

117.898 kr.

425.733 kr.

2008: Fradrag for udgifter

29.015 kr.

Større fradrag

29.015 kr.

2009: Skattepligtig gevinst

459.803 kr.

0 kr.

369.441 kr.

2009: fradrag for udgifter

35.205 kr.

Større fradrag

35.205 kr.

2010: Skattepligtig gevinst

560.115 kr.

159.569 kr.

667.989 kr.

2011: Skattepligtig gevinst

738.677 kr.

31.940 kr.

738.677 kr.

 Møde mv.

Der har været afholdt møde med klageren og dennes repræsentant, der tillige har haft lejlighed til at udtale sig på et retsmøde.

Faktiske oplysninger
SKAT har i forbindelse med et projekt modtaget oplysninger om, at klageren har fået overført beløb fra udlandet. I den forbindelse har SKAT anmodet klageren om at fremsende materiale, herunder bankkontoudskrifter og oplysning om udenlandske konti. Samtidig er anmodet om oplysning om, hvad overførslerne vedrører.

Klageren har oplyst, at hun i april 2005 ophørte med sit job for at spille spil på fuld tid, i overvejende grad backgammon. Endvidere oplyste hun, at hun i gennemsnit har haft gevinster på 400.000 kr. pr. år.

Klageren har ved personligt fremmøde afleveret bankkontoudskrifter fra Danske Bank for perioden 1. januar 2006 - 31. december 2011 samt opgørelser for hvert år, hvor hun har angivet gevinster og hvilke spillesteder, gevinsterne kommer fra. Klageren har endvidere anført, hvilke gevinster hun har anset for skattepligtige, og hvilke hun har anset for skattefrie.

Klageren har oplyst, at hun har anvendt en F1 konto indtil den 1. oktober 2007. Herefter er alle gevinster indsat direkte på hendes konto i Danske Bank.

Samtidig oplyste klageren, at hun ikke har andre konti i udlandet.

SKAT har ved søgning på internettet konstateret, at klageren har deltaget i adskillige turneringer. Bl.a. fremgår det af: http://... , at klageren ved deltagelse i:

G1turnering i Holland, i 2008, vandt 2.270 USD omregnet til (2.270 x 5,09) = 11.554 kr.

G2turnering i USA, i 2008 i pokerturnering, vandt 24.134 USD omregnet til (24.134 x 5,09) = 122.842 kr.

Herudover fremgår det, at klageren har deltaget i ...turnering fra den 18.-25. januar 2009; …, og at hun vandt denne turnering. SKAT har ikke kunnet konstatere, hvor meget klageren vandt.

Klagerens gevinster ved deltagelse i ovenstående turneringer ses ikke at indgå i de gevinster, som klageren har givet oplysninger om ved personligt møde med SKAT.

Det fremgår også af artikler på internettet, at klageren har deltaget i flere cash games, hvilket hun heller ikke har oplyst om.

Det fremgår bl.a. af: http/:... i 2010, hvor der bl.a. står:

"Danskere dyster om VM finale i backgammon:

Mens der spilles om millioner i G2 2010 … er der fuldt rul på terningerne ved VM i Backgammon i mondæne Y3.

... ..., har to andre danskere sikret en dansker plads i søndagens finale.

A, Danmarks ubestridte Gammon-spiller møder i eftermiddag ... i den ene semifinale.

...

A er noget mere sejrsvant, med masser af nationale og internationale titler på sit CV. A regnes for favorit når det går løs med semifinalen mellem de to danskere i efter middag kl. 15.00. A er professionel gammon og pokerspiller.
Mest som cashgamer og hun rejser en del af året rundt til populære feriedestinationer som Y4 for at hjælpe turister af med lidt dollars på pokerfilten.

Efter sigen er hun særdeles hjælpsom!".

SKAT har anført, at der ikke indgår gevinster fra cashgames i klagerens opgørelser.

På baggrund af klagerens opgørelser og hvad SKAT i øvrigt efterfølgende har konstateret, kan SKAT opgøre følgende gevinster:

SKEMA 1:

1

2

3

4

5

6

År

Anset for skattepligtig af klageren ved møde men ikke selvangivet

Det er gevinster både ved poker og backgammon som er spillet på sites, som ikke er godkendte af SKAT som værende skattefrie

Herudover har klageren gevinster, som hun ikke ved, hvor kommer fra, dvs. ikke dokumenteret

1) Gevinst fra live turnering i backgammon fra kasino i Frankrig

2) Gevinster ved øvrige backgammon turneringer.

3) Pokergevinst i USA

Herudover har klageren gevinster ved poker og backgammon, som er på sites, som SKAT kun har godkendt som skattefri vedrørende poker.

Langt den overvejende del er gevinster fra backgammon ifølge oplysninger fra klageren.

Gevinster i alt - sum af kolonne 2, 3, 4 og 5

2006

184.858 kr.

59.820 kr.

244.678 kr.

2007

150.955 kr.

29.652 kr.

1) 180.772 kr.

352.948 kr.

714.327 kr.

2008

114.428 kr.

3) 122.842 kr.

463.259 kr.

700.529 kr.

2009

0 kr.

26.174 kr.

2) 259.367 kr.

217.827 kr.

503.368 kr.

2010

39.340 kr.

2) 158.089 kr.

453.357 kr.

650.786 kr.

I alt

489.581 kr.

55.826 kr.

    721.070 kr.

1.547.211 kr.

2.813.688 kr.

SKAT har den 12. december 2007 har truffet afgørelse i en sag, hvori der var anmodet om et bindende svar.

Skattecentret besvarede et spørgsmål om, hvorvidt gevinster ved backgammonturneringer udbudt af G4.com, der er beliggende i Gibraltar, var fritaget for indkomstbeskatning i Danmark, med et "Ja". Afgørelsen er ikke offentliggjort.

Skatteministeriet har den 16. marts 2009 behandlet en klage over Spillemyndighedens afgørelse af 6. februar 2008, hvor Spillemyndigheden havde anført, at backgammon i traditionel forstand overvejende var et færdighedsspil og ikke et tilfældighedsspil.

Skatteministeriet stadfæstede Spillemyndighedens afgørelse.

SKATs afgørelse
Klageren er gennem alle indkomstårene anset for fuldt skattepligtig til Danmark på grund af bopæl, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvilket vil sige, at hun skal medregne sine samlede årsindtægter, uanset hvorfra de kommer, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1.

Gevinster ved deltagelse i spil er indkomstskattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, stk.1, litra f, medmindre gevinsten omfattes af en særlovgivning.

Gevinster, der vindes på et spil eller lotteri i udlandet, kan som udgangspunkt ikke være omfattet af en dansk særlovgivning og er som følge deraf indkomstskattepligtige.

Dog følger det af ligningsvejledningen, afsnit A.B.7.5.1, og SKM2004.121.DEP og SKM2009.276.LSR, at gevinster, som vindes på et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land ikke indkomstbeskattes i Danmark, medmindre gevinst af det tilsvarende spil eller lotteri er indkomstskattepligtig her i landet.

Det vil sige, at når en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark, opnår gevinst i et spil, som ville være indkomstskattepligtig her i landet, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f, så er gevinsten indkomstskattepligtig, uanset hvor eller under hvilke spilleformer gevinsten er opnået.

Gevinster opnået ved backgammonspil

Gevinster opnået ved backgammonspil er indkomstskattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Årsagen hertil er, at backgammon i overvejende grad er anset for at være et færdighedsspil.

Færdighedsspil er ikke omfattet af tips- og lottoloven, kasinoloven eller anden særlovgivning, som fritager for indkomstbeskatning, og dermed er gevinster opnået ved backgammonspil ikke fritaget for indkomstbeskatning.

Det vil sige, at backgammongevinster er indkomstskattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f, uanset om gevinsten er opnået ved en liveturnering/livespil i Danmark eller udlandet eller på hvilke som helst online spillesites.

Konklusionen på foranstående er herefter, at klageren skal indkomstbeskattes af alle de gevinster, som hun har opnået ved at spille backgammon.

Gevinster opnået ved pokerspil

Gevinster ved kortspil, herunder poker på internettet, er skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Dog er poker i nogle tilfælde fritaget for indkomstbeskatning.

Årsagen hertil er, at poker i overvejende grad anses for at være et tilfældighedsspil, og som sådan falder indenfor tips- og lottolovens anvendelsesområde.

En betingelse for at gevinst ved pokerspil er indkomstskattefri er, at:

Spiludbyderen skal være hjemmehørende i et EU/EØS-land. Spillet skal være godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et EU/EØS-land og være i overensstemmelse med spillelovgivningen i det pågældende land, hvilket indebærer, at spiludbyderen har en licens i et EU/EØS-land til at udbyde det aktuelle spil, jf. bl.a. SKM2010.69.SR. Det er samtidig en betingelse, at spillet skal være fritaget for indkomstbeskatning i Danmark.

Det vil sige, at pokergevinster, som er opnået ved et spil, som ikke er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et EU/ EØS-land og/eller ikke er i overensstemmelse med spillelovgivningen i det pågældende land, altid vil være indkomstskattepligtige.

Klageren skal derfor beskattes af gevinster opnået ved online pokerspil på G14, Pokerstar, G11 før 20. juni 2008 og ved deltagelse G2 i USA, medens klageren er indkomstskattefri af pokergevinster opnået ved spil på Partypoker, Ladbrokes og G11 fra 20. juni 2008.

Stillingtagen til talmæssig opgørelse og ændring af skatteansættelsen

Klageren har i visse tilfælde oplyst, at hun ikke kender fordelingen mellem gevinster ved poker og backgammon, men har dog oplyst, at langt den overvejende del er gevinster ved deltagelse i backgammon. Dette har betydning i de situationer, hvor hun både har spillet poker og backgammon på sites, som af SKAT er godkendte som værende "indkomstskattefrie" pokersites.

Klageren har anset backgammongevinster for skattefrie, hvis hun har vundet dem på sites, som SKAT har godkendt som "indkomstskattefrie" vedrørende poker.

Da SKAT har anset samtlige gevinster ved backgammon som indkomstskattepligtige, uanset spillestedet eller spilleformen, er det nødvendigt at foretage en fordeling mellem de gevinster, som hun har vundet ved henholdsvis poker og backgammon på de "indkomstskattefrie" pokersites.

Eftersom klageren ikke kender fordelingen af gevinsterne på de "indkomstskattefrie" pokersites, har SKAT foretaget en skønsmæssig fordeling af gevinsterne på disse sider, hvor gevinsterne ved backgammon skønsmæssigt er ansat til 80 % af den samlede gevinst på de "indkomstskattefrie" pokersites.

Ved skønnet er henset til:

 • at klageren selv har oplyst til SKAT, at hun i langt overvejende grad spiller backgammon, fordi hun finder det mest interessant, er meget dygtig til spillet og vinder store gevinster,
 • at SKAT har konstateret, at klageren i overvejende grad er kendt som backgammonspiller,
 • at klageren om de gevinster, som hun nu selv mener er skattepligtige, har oplyst størstedelen som vundet ved backgammon.

De gevinster, som klageren ikke ved, hvorfra kommer, har SKAT anset for indkomstskattepligtige, fordi der ikke foreligger dokumentation for, at det er gevinster fra skattefrie sites.

Af SKATs skøn fremgår:

SKEMA 2:

Kolonne

A

B

C

År

Gevinster som SKAT har anset for 100 % indkomstskattepligtige.

Kolonne 2 + 3 + 4 i SKEMA 1 under faktiske forhold

Gevinster som SKAT har anset for skattepligtige for 80 %’ vedkommende.

80 % af kolonne 5 i SKEMA 1 under faktiske forhold

Indkomstskattepligtige gevinster i alt kolonne A+ B

2006

184.858 kr.

47.856 kr.

232.714 kr.

2007

361.379 kr.

282.358 kr.

643.737 kr.

2008

237.270 kr.

370.607 kr.

607.877 kr.

2009

285.541 kr.

174.262 kr.

459.803 kr.

2010

197.429 kr.

362.686 kr.

560.115 kr.

SKAT har ikke foretaget et skøn over indkomstskattepligtige beløb ved deltagelse i cash games, selvom det er konstateret, at klageren er kendt for at deltage i sådanne spil.

SKAT har godkendt følgende fradrag for udgifter i forbindelse med spil:

2008

Udgifter til indskud i pokerturneringer:

G2 Hold’em 1.500 USD (1.500 x kurs 5,09)

7.635 kr.

G2 Hold’em 1.000 USD (1.000 x kurs 5,09)

5.090 kr.

Skønsmæssig rejseomkostninger for rejse tur/retur USA anslået til

10.000 kr.

Udgifter til kost og logi for 10 dage á 629 kr. pr. dag

6.290 kr.

Fradrag for udgifter i alt

29.015 kr.

2009

Udgifter til indskud i pokerturneringer:

G2 Hold’em 1.000 USD (1.000 x kurs 5,35)

5.350 kr.

G2 2.500 USD (2.500x kurs 5,35)

13.375 kr.

Skønsmæssige rejseomkostninger for rejse tur/retur Y2-land anslået til

10.000 kr.

Udgifter til kost og logi for 10 dage á 650 kr. pr. dag

6.500 kr.

Fradrag for udgifter i alt

35.205 kr.

Vedrørende frister for ansættelsen
Skatteansættelsen for indkomstårene 2006 og 2007 er rejst som en ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Klageren har gennem alle årene undladt at selvangive gevinst ved spil, og hun har ikke underrettet SKAT, når hun som følge af den manglende selvangivelse har modtaget årsopgørelser fra SKAT med en for lav skatteansættelse, hvilket hun havde pligt til, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 1.

Da der er tale om skattepligtige gevinster, der slet ikke er angivet overfor SKAT, og da der ikke på anden måde er afgivet oplysninger overfor SKAT om forholdet, foreligger der som minimum grov uagtsomhed, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

SKAT har af procesøkonomiske årsager valgt ikke at behandle indkomstår, som ligger forud for 2006.

Indkomstårene 2008, 2009 og 2010 er rejst indenfor den almindelige ligningsfrist, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, idet klageren på grund af indkomst fra udlandet ikke er omfattet af den forkortede ligningsfrist, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold.

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 ændres til henholdsvis 62.400 kr., 214.438 kr., 117.898 kr., 0 kr., 159.569 kr. og 31.940 kr.

Forhøjelserne for 2006 og 2007 er ugyldige som følge af forældelse.

Repræsentanten har anført, at klageren har opgjort skattepligtige gevinster med udgangspunkt i, at en stor del af spiludbyderne er hjemmehørende i en EU-medlemsstat og har licens i en EU-medlemsstat.

Om spiludbydere er nærmere oplyst:

G5
Spiludbyderen bag hjemmesiden G5.com er hjemmehørende og har licens i Y6 Udbyderen hedder G6, der er en offentlig forening, der driver det lovlige spillemonopol på Y6, jf. Terms and Conditions fra 2012 fra hjemmesiden G7.com, som G5 som i dag er ændret til. Udbyderen bag G5 udbød også spillet via hjemmesiden G8.com. Denne hjemmeside er nu lukket, men udbyderens forhold var de samme.

G9 Spiludbyderen bag hjemmesiden G9 er hjemmehørende og havde licens i Y8-land frem til marts 2010. I september 2010 får udbyderen licens på Alderney.

Ladbrokes
Der henvises til bindende svar, SKM2006.264.SR, idet det bemærkes, at udbud af backgammon hidrørte fra samme selskab og samme licens som udbud af poker.

G10
Klageren har alene spillet poker hos denne udbyder. Udbyderen er hjemmehørende og licenseret på Gibraltar.

G4
Der henvises til en hjemmeside, archive.org, jf. udskrift fra hjemmesiden G4.com den 21. august 2006. Denne side viser Terms and Conditions for spillerne den pågældende dato i 2006. G4 er hjemmehørende og licenseret på Gibraltar.

G11
Klageren har alene spillet poker hos denne udbyder. Udbyderen er hjemmehørende og har haft licens på Malta siden 2001.

G12
Klageren har alene spillet poker hos denne udbyder. Der henvises til udskrift af 5. december 2007 af Terms and Condition fra ....com. Udbyderen er hjemmehørende og licenseret på Gibraltar.

G13
Der henvises til udskrift fra hjemmesiden ….com, hvoraf det fremgår, at udbyder er hjemmehørende og licenseret på Malta. Spillesiden er nu lukket.

Repræsentanten har om straffelovens §§ 203 og 204 oplyst, at disse bestemmelser blev indført ved straffeloven af 1930. Bestemmelserne var placeret i daværende straffelovs kapitel 22. Bestemmelserne i kapitel 22 skulle værne imod asocial erhvervsvirksomhed. Ved asocial erhvervsvirksomhed skulle der nærmere forstås erhvervsvirksomhed, der i datidens perspektiv ikke bidragede positivt til det produktive samfund. Eksempelvis var bevidst valgt lediggang ikke et positivt bidrag og derfor omfattet af straffeloven.

Set i det lys var et hasardbegreb, som tog udgangspunkt i forskellen mellem tilfældighed og dygtighed naturligt. Tilfældighed var lediggang og dygtighed et udtryk for det modsatte.

Nu er bestemmelserne om straf for vanemæssig lediggang fjernet fra straffeloven, da samfundet har en ganske anden opfattelse af, hvad straffeloven skal kriminalisere og dermed værne imod.

Imidlertid fastholdes sondringen mellem tilfældighed og dygtighed stadig som værende det eneste kriterium i Skatteministeriets notat af 30. januar 2008.

"Det afgørende i forhold til gældende dansk lovgivning er, hvorvidt spillets fremgangsmåde indebærer, at udfaldet af spillet enten er resultatet af "overvejende færdighed" eller "overvejende tilfældighed"."

Det bemærkes i øvrigt, at Spillemyndigheden i skrivelse af 6. februar 2008 uden nærmere begrundelse anser whist for værende omfattet af tips- og lottolovens område, da det "efter Spillemyndighedens opfattelse, involverer så store elementer af tilfældighed, at de utvivlsomt er omfattet af tips- og lottolovens bestemmelser". Denne konklusion synes at være i strid med praksis, da whist ifølge U 1955.942 H er at betragte som en forlystelse, som kan arrangeres med tilladelse fra politiet. Det er derfor tvivlsomt, om whist med henvisning til denne dom samtidig kan være omfattet af tips- og lottolovens område.

Efter Spillemyndighedens afgivelse af notat af 30. januar 2008 har Højesteret haft anledning til at fortolke hasardbegrebet i straffelovens § 204, som er overensstemmende med hasardbegrebet i § 203, jf. U 2009.2329 H.

Spørgsmålet i sagen var, om pokerspillet TexasHold’em afviklet i turneringsform kunne anses for hasardspil. Byretten havde frifundet den tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 204 angående afvikling af hasardspil på offentligt sted, hvorimod landsretten havde dømt tiltalte.

Flertallet af højesteretsdommerne (3 dommere) udtaler:

"Hertil kommer, at der ved afgrænsningen af begrebet hasardspil i straffelovens § 204 (og § 203) ikke udelukkende kan lægges vægt på tilfældets større eller mindre betydning for udfaldet. Et hovedformål med forbuddet i straffelovens § 204 mod at foranstalte utilladt hasardspil på offentligt sted er at modvirke letsindighed og spilleafhængighed, og der må derfor ved afgrænsningen af begrebet hasardspil tillige lægges vægt på, i hvilket omfang det pågældende spil erfaringsmæssigt skaber risiko herfor."

Mindretallet af højesteretsdommerne (2 dommere) udtaler:

"Straffelovens § 204 omfatter "utilladt hasardspil", men straffeloven indeholder ingen definition af hasardbegrebet. Det er derfor overladt til domstolene at fastlægge, hvad der skal forstås ved hasardspil. I den juridiske litteratur og i retspraksis er det antaget, at der ved hasardspil skal forstås spil om ikke ubetydelige økonomiske værdier, hvor udfaldet helt eller væsentligt beror på tilfældet. Samtidig er det antaget i litteraturen, at der ved afgørelsen af, om et spil skal anses for hasardspil, tillige kan lægges vægt på bl.a. om det pågældende spil erfaringsmæssigt i særlig grad frister uerfarne spillere til at deltage i håb om en tilfældig gevinst, ligesom det er antaget, at det efter omstændighederne vil kunne være begrundet at lægge vægt på spilleindsatserne og gevinsternes sædvanlige størrelse og spillets dermed forbundne konsekvenser for spillerne".

Flertallet i afgørelsen nåede frem til, at det af sagen omfattede pokerspil i turneringsform var omfattet af straffelovens hasardbegreb, mens mindretallet nåede frem til modsatte konklusion.

Af flertallets begrundelse fremgår, at man i væsentligt omfang har truffet afgørelse på baggrund af en vurdering af, hvorvidt et spil indeholder risiko for letsindighed og spilleafhængighed. Følgende fremgår blandt andet af flertallets begrundelse:

"Det må lægges til grund, at denne risiko også består ved poker i turneringsform, bl.a. fordi en mindre erfaren deltager let kan undervurdere dygtighedens betydning og lade sig lokke af håbet om en tilfældig gevinst."

Samtlige væsentlige momenter ud over tilfældighed vs. færdighed, som fremgår af Højesterets afgørelse, er ikke inddraget i Spillemyndighedens notat af 30. januar 2008, og det er således tvivlsomt, om en vurdering foretaget af Højesteret vedrørende poker ville have ført til, at backgammon ikke er omfattet af straffelovens hasardbegreb, og dermed omfattet af tips- og lottoloven.

Det må derfor lægges til grund, at Spillemyndighedens juridiske vurdering af backgammon som et hasardspil ikke indeholder de momenter, som samtlige dommere i Højesterets dom fra 19. juni 2009 fandt væsentlige. Grundet dommen afsiges efter, at Spillemyndigheden afgav sit notat, har spillemyndigheden dog ikke haft mulighed for at inddrage Højesterets synspunkter, og undertegnede er ikke bekendt med, om Spillemyndigheden efterfølgende har haft anledning til at vurdere backgammon på baggrund af Højesterets dom.

Derimod har lovgiver efter Højesterets dom vedtaget en ny spillelov, lov nr. 848 af 1. juli 2012, herefter benævnt "spilleloven", som regulerer de spil, som tilladelsesindehaverne siden 1. januar 2012 har haft mulighed for at udbyde lovligt i Danmark.

Lovforslag 202 fremsat den 12. februar 2010 indeholder følgende bemærkning vedrørende den gamle og den påtænkte lovgivning:

"I den gældende lovgivning på spilleområdet er der mangel på definitioner af vigtige begreber, som "spil", "lotteri" og "væddemål", der anvendes i både tips- og lottoloven og lotteriforbudsloven. Da tips- og lottoloven og lotteriforbudsloven hverken i lovtekst eller i bemærkningsstof uddyber meningen med begreberne, har der i praksis været tvivl om lovenes anvendelsesområde og afgrænsningen mellem de forskellige spiltyper."

I forbindelse med vedtagelsen af den nye lov indførtes i loven derfor nye definitioner af allerede kendte spil: Kombinationsspil.

Ved kombinationsspil forstås ifølge spillelovens § 5, nr. 3, følgende:

"Aktiviteter, hvor deltagerne har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancerne beror på en kombination af færdighed og tilfældighed".

Af de første lovforarbejder til spilleloven (lovforslag 202 fremsat den 12. februar 2010) fremgår følgende eksempler på spil, som er omfattet af den nye kategori af spil:

 • Bridge
 • Poker
 • Backgammon
 • Whist
 • Gættekonkurrencer (lodtrækning).

Efter høring af den nye spillelov blev der offentliggjort et omtryk af lovforslaget den 26. marts 2010. Vedrørende kombinationsspil blev der i omtrykket anført følgende eksempler på kombinationsspil:

 • Bridge (rubberbridge - ikke turneringsbridge)
 • Poker
 • Backgammon
 • Whist
 • Gættekonkurrencer (lodtrækning).

Tilføjelsen vedrørende bridge er væsentlig for denne sag.

Sondringen mellem "rubberbridge" og turneringsbridge (også kaldet dublicate-bridge) går nærmere på, at i turneringsbridge spiller flere par samme kort, hvorimod man ved rubberbridge får tildelt nye kort efter hver spillerunde. Rubberbridge er således vedrørende spørgsmålet omkring tilfældighed meget forskelligt fra turneringsbridge, da elementet af tilfældighed i turneringsbridge er meget begrænset, hvorimod det ved rubberbridge er at sammenligne med eksempelvis poker.

Skatteministeren var enig i sondringen mellem de forskellige bridge-former, hvorefter der blev lavet en tilføjelse i forarbejderne.

Ved denne præcisering af hvilke bridgespil, der er omfattet af definitionen af kombinationsspil, er samtlige de nævnte eksempler kombinationsspil omfattet af hasardbegrebet, når der ses bort fra Spillemyndighedens fortolkning af backgammon i notat af 30. januar 2008, som ligger før Højesterets dom af 19. juni 2009.

I forbindelsen med ikrafttræden af spilleloven udgav Spillemyndigheden en vejledning om de nye regler for udbud af online-casino i Danmark. Under punkt 4, side 5, fremgår:

"Begrebet "onlinekasino" i spilleloven er bredere end de spil, der udbydes i fysiske kasinoer, da begrebet også omfatter de såkaldte "kombinationsspil". Ved kombinationsspil forstås spil, hvor spillet afgøres af en kombination af tilfældighed og færdighed. Spil, der afgøres fuldstændig ved tilfældighed, som fx lotterier, bingo og lignende, er ikke omfattet, og på samme måde er spil, der alene afgøres ved færdighed, heller ikke omfattet. Færdighedsspil er spil som fx skak.

Hvis der i et spil indgår både tilfældighed og færdighed, vil det være omfattet af begrebet onlinekasino. Eksempler herpå er backgammon, whist og gættekonkurrencer. En gættekonkurrence, hvor de, der har svaret rigtigt på et spørgsmål, deltager i en lodtrækning, er derfor et onlinekasino spil."

Backgammon er hermed vurderet som et kombinationsspil.

Der findes en del varianter af backgammon-spillet. Varianterne medfører stor forskel i, hvorledes spillet forløber og vindes, ligesom det vurderes, at de forskellige varianter medfører et varieret forhold mellem tilfældighed og færdighed.

Som et konkret eksempel på dette kan nævnes den såkaldte "cube". Cuben er en såkaldt doblerterning, som spillerne kan anvende under er backgammonspil. Såfremt en spiller anvender doblerterningen, forhøjes den oprindelige indsats i spillet. Første gang den anvendes, er det den oprindelige indsats x 2. Anden gang den anvendes er det den oprindelige indsats x 4, tredje gang er det den oprindelige indsats x 8 og så fremdeles. Den maksimale forhøjelse af den oprindelige indsats under et spil er oprindelig indsats x 64.

Skatteministeren har forholdt sig til denne form for spil i forbindelse med indførelsen af den nye spillelov og udtalt, at dette er en hasard-lignende backgammonform. Dansk Backgammon Forbund kunne derfor ikke lovligt udbyde denne form for backgammon i turneringsform.

Da et spil i henhold til straffeloven enten må være hasard eller ikke-hasard, må Skatteministerens svar forstås således, at backgammonformer, hvor indsatsen forhøjes under spillet, er omfattet af hasardbegrebet, og dermed kunne være udbudt af Danske Spil i henhold til tips- og lottoloven, ligesom det er ulovligt at udbyde det offentligt, jf. straffelovens §§ 203 og 204, jf. også Skatteministerens indskærpelse over for Dansk Backgammon Forbund.

De spil, som klageren har spillet via internettet, har været såkaldte pengespil, som afviger væsentligt fra turneringsbackgammon.

Pengespil afgøres over ét spil i modsætning til turneringsspil, der afgøres over en række spil, og indebærer ofte anvendelse af en doblerterning, ligesom tabet bliver større end indsatsen, hvis spillet vindes med en gammon (taber indsatsen x 2) eller en backgammon (taber indsatsen x 3). Uanset anvendelsen af doblerterning eller ej vil der ved pengespil således altid være en risiko for, at indsatsen bliver forhøjet under spillet ved pengespil.

Et spil tager mellem 5 og 10 minutter alt afhængig af, hvor hurtige spillerne er til at træffe beslutninger. Som eksempel på de spil, som udbydes online, er beskrivelse af de backgammonspil, som henholdsvis G4.com og G14.com udbyder.

Pengespil indeholder en betydelig risiko for, at man kan tabe mere end indsatsen, hvilket ikke er tilfældet i turneringsbackgammon, hvor doblerterning, gammon og backgammon alene giver flere point, hvilket bringer vinderen tættere på at vinde det beløb, som man oprindelig har aftalt at spille om.

Med henvisning til det ovenfor anførte vedrørende lovgivers tilføjelser i forbindelse med den nye spillelov vedrørende sondring mellem "rubber-bridge" og turneringsbridge, synes det vanskeligt foreneligt med lovgivers intentioner og nyere retspraksis, hvis der ikke sondres mellem de forskellige backgammonformer, hvilket også klart er tilkendegivet i Skatteministerens svar.

SKAT har i afgørelsen ikke foretaget denne sondring, men har derimod klart tilkendegivet, at alle backgammonformer skal behandles ens, hvilket klart strider imod ovennævnte.

Det er på den baggrund klagerens vurdering, at alene egentlig turneringsspil ikke ville kunne udbydes efter den tidligere tips- og lottolov, mens pengespil har så væsentlige hasardmomenter, at det ikke ville have været lovligt at udbyde uden den tilladelse, som var tildelt Danske Spil i den nu ophævede tips- og lottolov.

Det har ikke været muligt at undersøge præcis, hvilke spil Danske Spil fik afslag på at udbyde i 2008, da klageren alene har fået indsigt i den del af sagen, hvor Skatteministeriet argumenterer og træffer afgørelse. Uanset dette kan det konstateres, at Skatteministeriet ikke inddrager de momenter, som Højesteret finder relevante i forbindelse med en vurdering af, om et spil er hasard eller ej, og dermed et tilfældighedsspil eller et færdighedsspil. Her tænkes blandt andet på Højesterets bemærkninger vedrørende "om det pågældende spil erfaringsmæssigt i særlig grad frister uerfarne spillere til at deltage i håb om en tilfældig gevinst, ligesom det er antaget, at det efter omstændighederne vil kunne være begrundet at lægge vægt på spilleindsatsernes og gevinsternes sædvanlige størrelse og spillets dermed forbundne konsekvenser for spillerne". Endvidere kan der henvises til den hastighed, hvormed der tabes og vindes, hvilket for pengespil er 5-10 minutter pr. spil.

Det er på den baggrund gjort gældende, at der skal foretages en skattemæssig sondring mellem turneringsbackgammon og pengespil, således at gevinster og tab ved pengespil er skatteansættelsen uvedkommende, såfremt spiludbyderen bag pengespillet er hjemmehørende og har licens i en EU-medlemsstat.

Repræsentanten har fremlagt en oversigt m.v. over de enkelte turneringer med specifikation af, hvilke datoer turneringerne har været afviklet samt hvilke udgifter, der har været forbundet med deltagelsen i turneringerne.

Repræsentanten har den 3. marts 2015 henvist til SKATs afgørelse af 12. december 2007 (bindende svar), der er fremlagt i anonymiseret stand.

Af afgørelsen fremgår, at gevinster ved backgammonturneringer, som var udbudt af G4.com og beliggende i Gibraltar, var fritaget for indkomstbeskatning i Danmark.

Repræsentanten har som følge af denne afgørelse nedlagt ugyldighedspåstand som følge af forældelse for så vidt angår indkomstårene 2006 og 2007, der er genoptaget ekstraordinært, idet klageren i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er anset for at have handlet mindst groft uagtsomt.

Repræsentanten har begrundet ugyldighedsindsigelsen med, at klageren i 2006 og 2007 har handlet i overensstemmelse med SKATs afgørelse af 12. december 2007, hvorfor de ikke selvangivne gevinster ikke kan tilregnes klageren.

Repræsentanten har efterfølgende bl.a. henvist til Skatteministeriets afgørelse af 16. marts 2009, hvori Skatteministeriet fastholder Spillemyndighedens afgørelse af 6. februar 2008 i en sag, hvor Danske Spil har påklaget Spillemyndighedens afgørelse. Sagen omhandler, at Spillemyndigheden har anset backgammon for overvejende at være et færdighedsspil, hvorfor Danske Spil ikke må udbyde spillet, da dette ikke er omfattet af Danske Spils bevilling, som alene omfatter spil omfattet af tips- og lottoloven.

SKATs udtalelser
SKAT har udtalt sig i sagerne den 13. september 2012 og 16. april 2013.

SKAT har udtalt, at sagerne drejer sig om den skattemæssige behandling af gevinster vundet ved spil, herunder poker og i altovervejende grad gevinster vundet ved backgammon, som SKAT har anset for et skattepligtigt færdighedsspil, som afgjort af Spillemyndigheden.

Da de behandlede indkomstår ligger før den nye spillelovgivning trådte i kraft den 1. januar 2012, fastholdes det, at den skattemæssige behandling af gevinster ved at spille backgammon behandles efter tidligere lovgivning og regler.

SKAT har lagt til grund, at backgammon overvejende anses for et færdighedsspil, som ikke er omfattet af tips- og lottolovgivningen eller anden særlovgivning, hvor der skal betales afgift.
Gevinsterne ved backgammon er dermed indkomstskattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

SKAT har efter en gennemgang af repræsentantens fremsendelse af talmæssige opgørelser ændret skatteansættelserne for indkomstårene 2006-2011.

SKATs ændringer før eventuel reduktion af udgifter til buy-in og transport er følgende:

Indkomst år:

Ansat til ifølge afgørelse af 18. april 2012:

Indstilles ansat:

Ændring i forhold til afgørelse:

2006

232.714 kr.

114.663 kr.

-118.081 kr.

2007

643.737 kr.

572.074 kr.

-71.663 kr.

2008

578.862 kr.

425.733 kr.

-153.129 kr.

2009

424.598 kr.

369.441 kr.

-55.157 kr.

2010

560.115 kr.

667.989 kr.

+107.874 kr.

2011

605.936 kr.

738.677 kr.

+132.741 kr.

I alt

3.045.962 kr.

2.888.547 kr.

-157.415 kr.

Vedrørende fradrag for udgifter til transport, kost og logi er betingelserne ikke opfyldt i de situationer, hvor klageren har spillet i Danmark, idet hun anses for at have haft mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl i disse tilfælde, hvorfor de opgjorte udgifter til kost og logi skal reduceres.

Samtidig er de fratrukne udgifter til transport reduceret i de tilfælde, hvor det ikke fremgår, hvor klageren har spillet.

Der kan endvidere ikke godkendes fradrag med satserne i henhold til ligningslovens § 9 A, når klageren ikke opfylder de deri anførte betingelser med hensyn til afstand til bopæl og rejsens varighed samt manglende dokumentation for, hvor klageren har spillet. Der er i de fleste tilfælde kun fremlagt invitationer, som alle kan reflektere på.

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f, at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks. af lotterispil, samt andet spil og væddemål.

Landsskatteretten finder, at klageren er skattepligtig af gevinster vundet ved poker-og backgammonspil. Retten har lagt vægt på, at gevinsterne ved pokerspil er skattepligtige, i det omfang de er vundet på sites, som ikke er godkendte af SKAT som værende skattefrie. Vedrørende backgammon er det rettens opfattelse, at dette spil i overvejende grad er at anse for et færdighedsspil, hvorfor gevinster fra backgammon er indkomstskattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

Vedrørende de talmæssige opgørelser finder Landsskatteretten ikke grundlag for at ændre SKATs opgørelse. Der er herved lagt vægt på, at backgammon - som nævnt - er at anse for et færdighedsspil, og at det ikke er dokumenteret, at der er skattefri pokergevinster, der udgør et større beløb de enkelte år end fastsat af SKAT ifølge udtalelser af 13. september 2012 og 16. april 2013. De påklagede afgørelser ændres derfor i indkomstårene 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011 til henholdsvis 114.633, kr., 572.074 kr., 425.733 kr., 369.441 kr., 667.989 kr. og 738.677 kr., idet fradrag for udgifter i indkomstårene 2008 og 2009 stadfæstes.

Vedrørende den efterfølgende nedlagte ugyldighedspåstand som følge af forældelse finder retten, at for så vidt angår indkomståret 2006 havde SKAT endnu ikke truffet afgørelsen af 12. december 2007 på selvangivelsestidspunktet for nævnte indkomstår, og for så vidt angår indkomståret 2007 er det ikke dokumenteret, at klageren kendte til den anonymiserede ikke offentliggjorte afgørelse. Da afgørelsen først er fremsendt til Skatteankestyrelsen den 3. marts 2015, anses afgørelsen først at have været repræsentanten/klageren bekendt i et kortere tidsrum forud for fremlæggelsen af afgørelsen. Som følge heraf anses indkomstårene 2006 og 2007 ikke for forældede."

3. A’s egen oversigt over liveturneringer og buy-ins mv. i 2011

Backgammon live 2011

Kurs Euro 7,4505

Nr.

Dato

Turnering

Land

Gevinst

Buy-in

Kost (dage)

Logi (dage)

Transport

Resultat DKK

1

2011

...

Danmark

Kr. 0,00

Kr. 300

0

0

Kr. 0,00

-kr. 200

2

2011

...

Danmark

Kr. 0,00

Kr. 100

0

0

Kr. 0,00

-kr. 100

3

2011

… Open

Danmark

Kr. 0,00

Kr. 10.700

0

0

Kr. 0,00

-kr. 10.700

4

2011

... cup

Danmark

Kr. 1.400,00

Kr. 500

0

0

Kr. 0,00

Kr. 900

5

2011

...

Danmark

Kr. 4.500,00

Kr. 1.000

0

0

Kr. 0,00

Kr. 3.500

6

2011

..

Danmark

Kr. 800,00

Kr. 300

0

0

Kr. 0,00

Kr. 500

7

2011

… Open

Danmark

Kr. 0,00

Kr. 1.000

0

0

Kr. 0,00

-kr. 1.000

8

2011

...

Danmark

Kr. 0,00

Kr. 250

0

0

Kr. 0,00

-kr. 250

9

2011

...

Danmark

Kr. 0,00

Kr. 250

0

0

Kr. 0,00

-kr. 250

10

2011

… Open

Danmark

Kr. 0,00

Kr. 350

0

0

Kr. 350,00

-kr. 700

11

2011

… Open

Frankrig

0 £

£ 590

5

5

Kr. 4.000,00

-kr. 7.646

12

2011

Copenhagen …

Danmark

Kr. 2.500,00

Kr. 5.800

0

0

Kr. 0,00

-kr. 3.300

13

Holdturneringer

Holdturneringer

Danmark

Kr. 1.500,00

Kr. 1.000

0

0

Kr. 0,00

kr. 500

Sum

-kr. 18.746

4. Backgammon

LL, der er professionel backgammon-spiller, har i februar 2016 udarbejdet følgende beskrivelse af backgammon til brug for en tilsvarende skattesag:

"Beskrivelse af Backgammon

Backgammon er et brætspil for to spillere, der spilles på det velkendte savtakkede bræt bestående af fire kvadranter af seks spidser, 24 spidser i alt. Brættet er delt på midten af "baren".

Formålet med spillet er at få sine 15 brikker rundt på brættet og ind i sit hjemland, hvorefter man må tage brikkerne af. Den der først tager alle sine brikker af har vundet.

Man skiftes til at slå med to terninger, og må rykke det antal spidser terningerne viser, - ved dobbeltslag (to ens) må rykkes fire gange det øjnene viser. Lavest slag er derfor 2-1, hvor der må rykkes tre spidser i alt, og højeste slag er 6-6 hvor der må rykkes 24 spidser i alt.

To eller flere brikker på samme felt er sikret, men står en brik alene kan den slås hjem, og må på baren og starte forfra.

Hvordan de enkelte spil udvikler sig er helt op til terningerne, og med 21 forskellige terningeslag pr. tur, der hver især kan spilles på et utal af måder, forgrener spillet sig hurtigt, så hvert enkelt spil bliver unikt.

Backgammon er et af verdens ældste brætspil, og har overlevet i sin nuværende grundform i flere tusind år. Spillere uanset spillestyrke kan spille mod hinanden, og så snart man kender de basale regler, har man en fair chance for at vinde over selv erfarne spillere. Selv i næsten håbløst dårlige stillinger har man altid chancen for et eller flere heldige terningekast, der kan vende slagets gang. I langt de fleste spil, er der derfor spænding om udfaldet helt til det sidste.

Spillet er enormt subtilt, da selv en lille ændring i en stilling, kan medføre at stillingens karakter helt ændres, og helt andre spilplaner skal bruges. En meget lille ændring kan også medføre at vindersandsynligheden forskubbes en del. Den erfarne spiller kan se dybt i spillet, og se forskel på stillinger som for det utrænede øje kan se ganske ens ud.

Så selv om alt på nær de fremtidige rul er frit tilgængeligt for begge spillere, afhænger meget af øjnene der ser.

Et spil backgammon svinger hele tiden frem og tilbage alt efter terningernes lune.

 • kan man ramme en af modstanderens brikker der står alene
 • kan man hoppe over modstanderens blokade
 • kan man slå et stort dobbeltslag og løbe hurtigt hjem

Man kan ikke planlægge hvordan spillet skal udvikle sig, da blot et enkelt skævt terningeslag kan tage spillet i en helt anden retning.

Det kan være svært ikke at lade sig rive med, og spillet bliver derfor tit meget emotionelt for de implicerede. Det giver ofte anledning til frustration, når terningerne ikke makker ret og giver løn som fortjent.

Cuben/doble-terningen

Som udgangspunkt spilles fra starten af spillet om et enkelt point, (to ved gammon og tre ved backgammon). Hvis en spiller undervejs i spillet synes at have fordel, kan denne før terningerne rulles forøge indsatsen ved at "doble".

Modstanderen kan da vælge at spille videre om den dobbelte indsats, 2 point (og 4 ved gammon og 6 ved backgammon), eller at opgive spillet og tabe indsatsen, -et point.

Når man bliver doblet får man cuben over på sin side, og kan så doble tilbage hvis man senere i spillet selv kommer i fordel.

Matematisk set er det optimal strategi at doble mens modstanderen stadig kan tage cuben, altså hellere doble lidt for tidligt end lidt for sent. Da spillet hele tiden svinger frem og tilbage, ligger det derfor i spillets natur, at cuben også ryger frem og tilbage, og indsatsen derfor som en naturlig del af spillet vokser spillet igennem.

Det noteres i øvrigt, at hvis backgammon overvejende havde været et færdighedsspil, ville det slet ikke give nogen mening at anvende doble-terningen. Alle spil ville nemlig ret hurtigt ende med, at den gode spiller ville doble, og den dårligere spiller måtte opgive.

Botter og backgammon

Som mange andre spil og brætspil er computerteknologi blevet brugt til at undersøge hvordan backgammon skal spilles bedst muligt. Pga. terningernes indblanding bliver det dog hurtig meget komplekst at regne sig eksakt frem i backgammon. Ved hvert flyt er der 21 forskellige terningeslag, der hvert ofte kan flyttes på op til 50 forskellige måde. Omkring en faktor 1000 pr. halvtræk, hvilket overgår hvad selv moderne computere kan klare inden for en overskuelig tidshorisont.

Til gengæld er man kommet langt med brug af neural netværksteori, der efterligner hjernens måde at tænke på. Det neurale net trænes ved at computeren spiller en masse spil mod sig selv, og derved lærer hvad der virker i praksis.

Når en computer skal vurdere en stilling laver den en roll-out, hvor den simpelthen spiller stillingen mod sig selv en hel masse gange og ser hvor tit man vinder spillet.

Programmet eXtremeGammon er p.t. det stærkeste tilgængelige computerprogram, og det overgår med længder selv de allerbedste mennesker i både spillestyrke og spilforståelse.

At backgammonmiljøet i den grad har taget softwaren til sig, ses af at man i Dansk Backgammon Forbund kan opnå titlen af International Mester (IM) ved blot at spille tilstrækkelig godt ifølge eXtremeGammon. Man kan altså blive udnævnt IM uden nogen sinde at have vundet en eneste backgammonkamp!

Moneygame/enkeltspil og Turnering

I moneygame spilles ét spil af gangen til en given takst. Den samlede gevinst afhænger af spillets udfald og af dobleterningens slutværdi. Man kan selv vælge om man vil stoppe efter hvert spil. Online spil om penge er i langt overvejende grad moneygames.

I turneringsspil spilles kampe til et givet antal point, fx 7 point, 13 point eller 17 point. Vinderen af kampen går videre i turneringen og spiller mod vindere fra andre kampe. Til sidst er fundet en samlet vinder, der har vundet alle sine kampe. Har man først købt sig ind i turneringen, skal man spille den til ende for at få del i præmiesummen.

Lidt om turneringsformater

Backgammonturneringer er spændende at deltage i, da alle spillere har en chance for at vinde. Til gengæld er det ikke en særlig tilfredsstillende måde at afgøre hvem der er gode backgammonspillere på.

I 2015 blev afhold 57 internationale turneringer, der havde i alt 56 forskellige vindere. Det lykkes altså kun en enkelt spiller at vinde to større turnering i 2015.

At hvem som helst kan vinde en enkelt backgammonkamp, ses af vedlagte artikel fra Dansk BackgammonForbunds Nyhedsbrev fra februar 2016 (se Bilag 1), hvor en helt ny spiller vinder sine første 10 kampe i træk i forbunds-regi. En del af kampene er endda lange kampe til 17 point mod skrappe rutinerede modstandere!

I erkendelse heraf, er der ved at ske en generel ændring i turneringsformater, så man ikke er ude efter en enkelt tabt kamp, men først ude når man har tabt 2, 3 eller enkelte gange flere kampe. Dette giver naturligvis en forøget chance for, at de bedre spillere klarer sig godt.

Desuden bliver der flere og flere turneringer hvor det ud over at vinde selv spillet, også tæller hvor godt man har præsteret i forhold til eXtremeGammon. Disse turneringsformater præmierer i langt højere grad de gode spillere.

Statistisk model

En mere formel behandling af held-elementet i backgammon er lavet af en bulgarsk kandidatstuderende, der som afgangsopgave i faget Statistisk Modellering har lavet en statistisk analyse af, hvorledes resultatet af en backgammonkamp afhænger af held og dygtighed. (Se Bilag 2).

Testet tager udgangspunkt i backgammonkampe fra backgammonturneringer, og viser, at udfaldet af en enkelt kamp stort set udelukkende afhænger af hvem der har været heldigst. Hvem der har spillet bedst i den enkelte kamp, har ikke nogen afgørende betydning for udfaldet.

Som parametre i testet er brugt eXtremeGammons mål for dygtighed, (Performance Rating) og eXtremeGammons mål for held, (Luck Factor).

Konklusionen er ret klar, nemlig en entydig sammenhæng mellem held og gevinst.

Der ses en svag sammenhæng/korrelation mellem Performance Rating (dygtighed) og gevinstchance, men denne sammenhæng kan IKKE testes statistisk signifikant!

Der ses ikke nogen krydseffekt mellem held og dygtighed. Det er altså ikke sådan, at bedre spillere er hverken mere eller mindre heldige end dårligere spillere.

Det noteres, at der i testet er brugt et 95%-konfidens-krav, som er det mest lempelige krav, der normalt stilles i statistiske tests. På trods af dette, kan frugtbarheden af dygtighed altså ikke verificeres. Opgaven er godkendt af en professor i statistik."

LL’s beskrivelse er vedhæftet 2 bilag. Det er ikke oplyst, hvorfra bilagene stammer, og de gengives ikke i dommen.

Til belysning af om backgammon kan karakteriseres som et færdighedsspil eller et tilfældighedsspil er yderligere fremlagt en række bilag:

Af udskrifter fra hjemmesiden www.backgammonforum.dk fremgår blandt andet (bilag D, ekstrakt II side 82):

"Terningespillet backgammon har både elementer af tilfældighed og dygtighed/færdighed
(...)

Backgammon er primært et færdighedsspil. Da den gode spiller klart vil vinde over den mindre erfarne spiller i det lange løb, er det helt på sin plads med en artikel om Strategi."

Om backgammon strategi fremgår (bilag E ekstrakt II side 84):

Backgammon strategi. Backgammon er både et dygtigheds-/færdighedsspil og et tilfældighedsspil. Det betyder, at erfarne spillere på sigt vil vinde over mindre gode spillere, selv om held har betydning på kort sigt.

Hvis du vil læse mere om backgammon-spillets dobbeltrolle, henviser vi til artiklen Backgammon, poker og skak.

I denne artikel giver Backgammonforum.dk. dig en række gode taktiske, psykologiske og strategiske tips, der vil forbedre dit spil betydeligt vi tillader os at forudsætte, at du allerede har læst artiklen Regler."

Af artiklen Backgammon, poker og skak (bilag F, ekstrakt II side 87- 88) fremgår blandt andet:

"Backgammon og andre spil. Backgammon er både et tilfældigheds - og et færdighedsspil - held og forstand er begge nødvendige. Spillet ligner derfor, på forskellig måde, 2 andre populære spil, nemlig poker og skak
(...)
BACKGAMMON OG SKAK
(...) hvor pokerspillet som regel afgøres i løbet af relativt kort tid, varer backgammon længere og stiller spilleren over for mange flere valg. Derfor har backgammon store lighedspunkter med det klassiske færdighedsspil skak.

Backgammonbrikkerne kan stå i forhold til hinanden på mange millioner måder. Ved hvert træk må spilleren overveje mange forskellige muligheder for, hvorhen hun vil flytte sine brikker, hvilke brik hun vil flytte osv. Desuden afspejler overvejelserne hvilke modtræk modspilleren sandsynligvis vælger.
(...)
COMPUTEREN OG ROCKET SCIENCE
De mange valgmuligheder i løbet af et spil sætter store krav til den benhårde logik. Derfor har backgammon - ligesom skak - været en yndet tumleplads for ambitiøse computervidenskabsmænd og -programmører.

For dem består udfordringen i at få computerens knastørre, umenneskelige sans for logik og beregning til at vinde over menneskets kreative, intuitive spillestil."

Af udskrift om backgammon fra http://denstoredanske.dk./ (bilag G, ekstrakt II, side 89) fremgår blandt andet:

"Selvom backgammon er et terningspil med det chanceelement, som dette giver, er det et udpræget dygtighedsspil, hvor sandsynlighedsberegninger sammen med strategiske og taktiske overvejelser er afgørende faktorer. Beslutninger vedrørende brugen af dobleterningen udgør mere end 75% af spillet blandt eksperter.
(...)
(...)
Siden 1970'erne har spillet bl.a. i Danmark opnået stor udbredelse i alle samfundslag. Det spilles som tidsfordriv på byernes caféer, men kan som skak og anden tankesport dyrkes på højt niveau."

Af udskrift om backgammon fra hjemmesiden www.casinopenge.dk (bilag C, ekstrakt II, side 92) fremgår blandt andet:

"Backgammon strategi
Spil mod en spiller med mindre eller samme rating som dig selv. Backgammon handler mere om talent end held, så når du spiller for penge, er det vigtigt ikke at spille mod nogen, der er for dygtig."

Af artiklen "Backgammon Luck Vs. Backgammon Skill" fra backgammon.org. fremgår blandt andet (bilag H, ekstrakt II, side 96):

"I have seen, generally, that an expert player will often beat an average player, regardless of luck.
(...)
The most misleading thing about luck is that better players usually are luckier. And the reason is this: the better you play, the more good rolls you are likely to get, and the worse you play, the more good rolls for your opponent. So if you're one of those people who always thinks he has bad luck, the odds are it's because you are playing worse than your opponent."

Af artiklen af 19. marts 2016 "Skill v luck in determining backgammon winners" fra ellisp.github.io (bilag 41, ekstrakt II, side 98) fremgår blandt andet:

"For a complete mismatch - a master playing a beginner - the master will win about 75% of one point matches, and nearly 100% of matches to 11 or more (the longer the match, the more chance for skill to ermerge as dominant) - see my earlier post on those odds (/blog/2015/08/07/fibs-elo-ratings-basics.html)."

5. Undersøgelser og statistik om ludomani og pengespil i Danmark

Af Center for Ludomanis hjemmeside (bilag Q, ekstrakt II, side 116) fremgår:

"Foretrukne spil klienter hos Center for Ludomani (januar - november 2015)

. 45 pct af klienterne har primært problemer med fysiske spil. Af denne gruppe spiller 41 pct. på automater (enarmede tyveknægte).

. De seneste år er onlinespil blevet et stadig mere udbredt fænomen.

. 55 pct. af de ludomane spiller overvejende på nettet, og deres primære problemspil fordeler sig således: 23 pct. har primært problemer med poker, 49 pct. med oddset og bookmaking og 31 pct. med automater (flere svarmuligheder."

Der er ikke oplysninger på Center for Ludomanis hjemmeside om, at der med backgammon er forbundet en (høj) risiko for at udvikle ludomani

I 2014 gennemførte Center for Ludomani en undersøgelse af danskernes forbrug af pengespil. En af undersøgelsens hovedkonklusioner er (bilag R, ekstrakt II side 57 og 63), at risikospillere, problemspillere og ludomane (RPLspillere), som udgør i alt 7,55 % af den danske befolkning (og som fordeler sig med 4,57 % risikospillere, 1,89 % problemspillere og 1,09 % ludomaner), i højere grad spiller oddsspil, tips, poker, bingo, spilleautomater og livebetting, når man sammenligner med de almindelige spillere, mens de i mindre grad spiller Lotto og køber skrabelodder. Undersøgelsen omfatter tilsyneladende ikke backgammon.

På hjemmesiden http://ludomanistudier.dk findes et "Spilbarometer", hvor der på baggrund af erfaringerne hos Center for Ludomani er foretaget en vurdering af risikoen ved de mest populære pengespil. Det fremgår heraf (bilag S, ekstrakt II, s. 113), at poker er et spil med høj risiko for at udvikle en spilleafhængighed. Spilbarometeret omtaler ikke backgammon som et (høj-)risikospil.

Af en udskrift fra Dansk Misbrugsbehandlings hjemmeside (Ekstrakt II, s. 114) fremgår, at:

"Selv om gruppen der er afhængige af poker på nettet, endnu ikke udgør mere end ca. 20 procent, er dette den hurtigst voksende form for ludomani."

6. A’s forklaring

A har forklaret, at man opretter sig som backgammonspiller på nettet ved at gå ind på en spilside og downloade en spilklient, for derefter at registrere sig og sætte penge ind på sin spilkonto. Det er meget enkelt.

Pengespil/moneygames er spil om penge. Hun spillede typisk for mellem 25 $ og 100 $ pr. point - nok mest 50 $. Man bruger doubleterningen undervejs, således at det samlede puljebeløb kan blive noget højere.

Matchspil er kampe mellem 2 deltagere, hvor man spiller til et bestemt antal point på mellem 3 og 25 point. Der er mange deltagere i turneringer. Der spilles knockout-spil i turneringer.

Det var forskelligt, hvor mange spil hun spillede i løbet af en dag, men gennemsnitligt nok cirka 50 spil - nogle gange flere, andre gange færre. I ventetiden spillede hun sommetider poker, således at hun spillede flere spil på samme tid.

På G15 benyttede hun én og samme konto for poker og backgammon og havde begge spilklienter åbne samtidig. Det kørte bare derudaf i løbet af en dag, og det var umuligt at opgøre, hvad hun vandt og tabte på henholdsvis det ene og det andet spil. Derfor troede hun også, at det var skattefrit.

Hun spillede mest moneygames, fordi turneringsspil ikke var økonomisk attraktive. Der var dog en turnering i Y2-land , hvor det kostede 10.000 $ at være med, og hvor hun tabte penge på at forsøge at kvalificere sig til deltagelse.

Hun er rigtig træt af artiklen om hende, som er bragt på en poker hjemmeside og er omtalt i Landsskatterettens afgørelse. Artiklen er skrevet uden hendes medvirken. Hun har ikke talt med journalisten. Hun var absolut ikke cashgamer, som der står. For hende er man cashgamer inden for poker, men det spillede hun dengang kun i lille målestok som tidsfordriv og ikke som indtægtsgivende virksomhed. De seneste tre år har hun levet af at spille poker, idet man ikke længere kan spille backgammon på nettet.

Personen, der modtog det bindende svar fra SKAT i 2007, kender hun gennem backgammonmiljøet. Svaret var almindeligt kendt, men personen har ikke ønsket, at det blev anvendt før nu, og det har hun respekteret.

Hun har levet af spil siden ca. 2005. Inden da arbejdede hun som .... Der var tale om en glidende overgang, hvor hun trappede arbejdet som ... ned.

Hun overvejede på et tidspunkt at søge SKAT om et bindende svar. Det ærgrer hende rigtig meget, at hun ikke fik det gjort, men hun hørte jo, at alle fik positive svar.

Hun vidste dengang ikke, hvor G16 var hjemmehørende. Der blev talt om Cypern men det var ikke noget, hun undersøgte nærmere.

Sagens retlige grundlag

Det skatteretlige udgangspunkt

Det følger af statsskattelovens § 4, litra f, at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af værdi, således for eksempel af lotterispil, samt andet spil og væddemål.

Det følger af TEUF art. 56 (tidligere TEF art. 49), at restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for EU er forbudt.

På baggrund af EU-Domstolens dom i C-42/02, Diana Lindman, har Skatteministeriets departement i SKM2004.121.DEP truffet afgørelse om, at gevinster vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende land, fritages for indkomstbeskatning i det omfang, det tilsvarende spil eller lotteri her i landet ikke indkomstbeskattes, jf. også Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C,A.6.4 og afsnit E,A.9.16.

Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation, jf. SKM2004.121.DEP.

Den dagældende tips- og lottolov

Af den dagældende tips- og lottolov fremgik det af § 1, stk. 1, at Skatteministeren var bemyndiget til at meddele bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten. Skatteministeren kunne ikke efter tips- og lottoloven meddele bevilling til spil på duekapflyvninger, cykelløb på bane, udbud af klasselotteri og lignende, etablering af spillekasinoer, gevinstgivende spilleautomater eller gevinstopsparing, jf. lovens § 1, stk. 2.

Det fremgik af lovens § 6, stk. 2, at gevinster fra spil omfattet af loven var fritaget for indkomstskat til stat og kommune. Til gengæld var udbud af spil som nævnt afgiftsbelagt, jf. lovens § 1, stk. 1.

Bevilling efter tips- og lottolovens § 1, måtte kun gives til ét selskab, jf. lovens § 2, stk. 1, og blev givet til Danske Spil A/S (tidligere Dansk Tipstjeneste A/S).

Skattemyndighedernes administrative praksis

Tips- og lottoloven definerede ikke, hvilke spil, der var omfattet af lovens anvendelsesområde, som derfor blev nærmere fastlagt gennem praksis. I spillemyndighedens notat af 30. januar 2008 er herom anført:

" Spillemyndigheden har vurderet spillet backgammon i relation til "tips- og lottoloven", lovbekendtgørelse nr. 464 af 18. maj 2006 om visse spil, lotterier og væddemål.

Det er Spillemyndighedens konklusion, at backgammon i traditionel forstand, i form af en enkelt spilleomgang, overvejende er et færdighedsspil og ikke overvejende et tilfældighedsspil, som falder ind under tips-og lottolovens anvendelsesområde.

Spillet backgammon indeholder både et element af tilfældighed (held) og elementer af færdighed. Det er umuligt at angive, hvor meget tilfældighed (held), der er nødvendigt i forhold til færdighed for at vinde den enkelte spilleomgang.

Terningekastet er som udgangspunkt (medmindre én af spillerne begår en decideret fejl) det eneste tilfældighedselement i spillet. Færdighedselementerne er afgørende for spillerens beslutning om, hvorledes brikkerne skal flyttes, og hvorledes der skal reageres i forhold til udfaldet af et terningkast.

Tilfældighed / Færdighed

Når der i et spil indgår kort eller terninger, vil der altid være et element af tilfældighed, og heraf en afvejning af tilfældighedselementet i forhold til spillets eventuelle færdighedselementer.

Backgammonspillets karakteristika kan angives til tilfældighedselementet, som er terningerne/udfaldet af terningkastet, og færdighedselementerne, som er matematik (sandsynlighed), taktik og strategi (samt det at kunne tælle).

Backgammon hører til gruppen af spil med ufuldstændig information, hvilket indebærer, at backgammon ikke er et 100 procent færdighedsspil og dermed har et element af tilfældighed (held). Elementet af tilfældighed (udfaldet af terningkastet) vil reduceres jo flere gange terningerne kastes, men vil aldrig gå helt i nul.

Sammenlignes backgammon med "rene" færdighedsspil, som f.eks. skak, konstateres forskellen umiddelbart. Tilfældighed (held) har ingen indflydelse på udfaldet af "rene" færdighedsspil, og den bedste spiller vil meget sjældent eller aldrig tabe til en markant dårligere spiller, når de begge spiller op til deres bedste. Dette er ikke situationen med backgammon, hvor en dårlig spiller har chancen for at vinde en enkelt spilleomgang, hvis heldet (i form af terningerne) er med ham. Over flere spilleomgange vil den dygtige spiller dog vinde størsteparten af omgangene over den dårlige spiller.

Det kan således fastslås, at tilfældighed (held) i form af udfaldet af terningkastet er et vigtigt element i backgammon og et element, som spillerne ikke har indflydelse på. Dette er dog ikke ensbetydende med, at terningkastet er den afgørende faktor i backgammon spillet, eller at backgammon er at betragte som et overvejende tilfældighedsspil.

Backgammon adskiller sig fra "rene" tilfældighedsspil, som f.eks. roulette eller gevinstgivende spilleautomater, ved ikke at være 100 procent afhængigt af tilfældighed (held). Backgammonspilleren vil, så langt som evnerne rækker, kunne lære at blive bedre (på baggrund erfaring/udviklingen af sine færdigheder/evner) i modsætning til "rene" tilfældighedsspil.

Kasinospillet black jack bygger på en vis portion færdighed, men spilleren vil aldrig, medmindre han (ulovligt) kan tælle kort, kunne opnå kasinoets fordel ved udnyttelsen af hans færdigheder.

Færdigheden vil dog kunne reducere spillerens tab. Efter Spillemyndighedens opfattelse, bygger backgammon på et højere niveau af færdighed end black jack.

I backgammon vil spilleren undervejs i det enkelte spil kunne justere/korrigere sin strategi/placering af brikkerne afhængig af den aktuelle placering af egne og modstanderens brikker efter hvert terningkast.

Hermed adskiller backgammon sig fra spil som f.eks. poker og black jack, hvor kortene efter blandingen forbliver på deres tilfældige plads i kortbunken.

Endvidere adskiller backgammon sig derved fra spil som Danske Spils Oddset ved, at spilleren ingen mulighed har for at bruge sin færdighed (i form af viden) til at korrigere strategien undervejs i kampens afvikling. Desuden vil spillerens færdighed (i form af tilegnet viden) i Oddset alene gøre sig gældende før kampen i forbindelse med indgåelsen af væddemålet, idet spilleren ingen indflydelse har på kampens afvikling.

Den omstændighed at spilleren i en traditionel spilleomgang backgammon, hvor brikkernes placering hele tiden er kendt, kan agere efter brikkernes placering/spillets udvikling gør blandt andet, at spillet backgammon efter Spillemyndighedens opfattelse adskiller sig væsentligt fra spil som f.eks. poker, black jack samt Oddset, og dermed ikke er overvejende et tilfældighedsspil, men overvejende et færdighedsspil.

Tips- og lottoloven i praksis

Tips- og lottoloven definerer ikke hvilke spil, der er omfattet af loven. Den udviklede og benyttede praksis, på baggrund af en en fortolkning af loven, definerer spil som omfattet af lovens anvendelsesområde, når fremgangsmåden indebærer, at udfaldet af spillet er "overvejende tilfældigt".

Hvis spillets udfald overvejende beror på spillerens færdighed, betragtes spillet som et spil/en konkurrence, som falder uden for tips- og lottolovens anvendelsesområde.

Ved vurderingen af et spil, vurderer Spillemyndigheden spillet i forhold til én enkelt spilleomgang og ikke i forhold til en turnering/over flere spilleomgange. Dette er på linie med Østre Landsrets afgørelser i sager om poker senest ved dom afsagt den 18. december 2007.

Ved vurderingen af et spil i turneringsform/over flere spilleomgange er det vanskeligt/nærmest umuligt at fastslå, hvornår et spil eventuelt går fra at være et overvejende tilfældighedsspil til at være et overvejende færdighedsspil. Et eksempel herpå er turneringspoker, hvor mange "hænder" skal der spilles før turneringspoker - såfremt det kan blive det - bliver overvejende et færdighedsspil.

Domstolsafgørelser/juridiske afgørelser

Indledningsvis skal det fremhæves, at hvert land frit kan regulere sin lovgivningen, samt definere begreberne "hasard", "spil" og "konkurrence", og herunder (overvejende) tilfældighedsspil/færdighedsspil.

Der foreligger, så vidt Spillemyndigheden er bekendt ingen danske domstolsafgørelser i relation til at fastslå, hvorvidt backgammon overvejende er et tilfældighedsspil (herunder som et hasard spil) eller overvejende et færdighedsspil.

I USA har Alabama Supreme Court i 1976 fastslået, at backgammon er et "game of skill" (færdighedsspil) og i 1982 fastslog en domstol i Oregon tillige, at backgammon er et "game of skill" (færdighedsspil) og ikke et "game of chance" (tilfældighedsspil).

I staten New Jersey har New Jersey Supreme Court i 1982 fastslået, at backgammonturneringer er hasard i forhold til staten New Jerseys bestemmelse om "gambling" (spil/hasard). Domstolen fastslår, at det konstitutionelle begreb "gambling" skal fortolkes bredt, og således at det herefter er unødvendigt at foretage en øvelse med at fastslå, hvorvidt færdighed eller tilfældighed er det overvejende element ("predominant role") i det aktuelle spil. Med dette udgangspunkt tog domstolen ikke stilling til, hvorvidt backgammon som består af elementer af både tilfældighed og færdighed er at betragte som et overvejende færdighedsspil eller et overvejende tilfældighedsspil, men fandt, at backgammon er "gambling" i forhold til lovgivningen i staten New Jersey.

Efter vedtagelsen af "Unlawful Internet Gambling Enforcement Act" er det uvist, hvorvidt backgammon betragtes som "gambling" (spil/hasard) i USA.

Østre Landsret har senest ved dom af 18. december 2007 fastslået, at turneringspoker (i variationen "No Limit Texas hold'em") er omfattet af de danske hasard bestemmelser i straffelovens §§ 203 og 204, og turneringspoker er dermed overvejende et tilfældighedsspil på linie de fleste traditionelle kasinospil, som enten er "rene" eller overvejende tilfældighedsspil. Landsretten fandt ikke, at det kan tillægges betydning, at pokerspillet afvikles som turneringsform med et ikke ubetydeligt antal spilleomgange. Landsretten vurderer med andre ord tilfældighedsgraden på baggrund af en enkelt spilleomgang.

Spillemyndighedens praksis i forhold til backgammon

Spillemyndigheden har ved tidligere forespørgsler om, hvorvidt backgammon lovligt kan udbydes i Danmark anført:

"Et svar på dit spørgsmål vil kræve en nærmere vurdering af det/de online backgammon spil, som du refererer til.

Det kan dog oplyses, at Spillemyndigheden opfatter backgammon i dets traditionelle forstand som et spil/konkurrence, hvor udfaldet af spillet overvejende beror på spillerens dygtighed/ færdighed, og at udfaldet dermed ikke er (overvejende) tilfældigt. Hermed falder spillet uden for tips- og lottolovens område, og kan udbydes lovligt i Danmark uden en bevilling efter tips- og lottoloven.

Det kan dog ikke udelukkes, at varianter af backgammon vil være så tilfældighedsprægede, at der er tale om spil, der kræver en tilladelse/bevilling, før det lovligt kan udbydes i Danmark."

Spillemyndighedens hidtidige vurdering af backgammon baseres på den enkelte spilleomgang. På sammen måde vurderes f.eks. poker, som Spillemyndigheden anser for værende overvejende et tilfældighedsspil.

Spillemyndighedens vurdering vil være den samme, såfremt backgammon spilles i traditionel turneringsform/over flere omgange.

Øvrige spillemyndigheders vurdering

Lotteri- og stiftelsestilsynet i Norge har på forespørgsel oplyst, at tilsynet betragter backgammon som omfattet af den norske lotterilov, idet terningkastet medfører et "delvist tilfældighedsmoment". Ifølge tilsynet er så godt som alle spil, hvor terningkastet har en afgørende funktion, omfattet af den norske lotterilov.

Efter den norske lotterilov § 1 defineres et spil, som et lotteri, når bl.a. fremgangsmåden medfører, at udfaldet beror helt eller delvist på tilfældighed.

Den norske lotterilov er væsentlig anderledes end den danske tips- og lottolov, idet den norske lotterilov udtrykkeligt angiver tilfældighedselementet som "helt eller delvist", medens den danske spillelovgivning og praksis er, at spillet skal være et "overvejende" tilfældighedsspil for at falde indenfor lovens anvendelsesområde.

Henset til terningernes rolle i backgammon og udformningen af den norske lotterilov ("helt eller delvist") må backgammon som naturlig konsekvens være omfattet af loven.

Det norske tilsyns vurdering og konklusioner i forhold til backgammon er i høj grad tilsvarende med de, som tilsynet har gjort i relation til poker.

Lotteriinspektionen i Sverige har på forespørgsel meddelt Spillemyndigheden, at Lotteriinspektionen betragter backgammon som et overvejende færdighedsspil, og at backgammon (dermed) ikke er omfattet af den svenske spillelovgivning.

Det følger af § 14 i den svenske straffelovs kapitel 16, at et spil anses for et hasardspil, hvis blandt andet udfaldet "helt eller i væsentlig grad" beror på tilfældighed.

Efter svensk praksis bliver et spil, der indeholder både tilfældigheds-og færdighedsmoment(er), som udgangspunkt, samlet set vurderet som et tilfældighedsspil, hvis tilfældighedsmomentet er overvejende i forhold til færdighedsmomentet, og som et færdighedsspil, hvis færdighedsmomentet er overvejende i forhold til tilfældighedsmomentet.

Svensk spillelovgivning og praksis er hermed på linie med den dans spillelovgivning og praksis.

Af Lotteriinspektionens informationsskrivelse om poker fremgår det, at poker betragtes som omfattet af den svenske spillelovgivning, og poker vurderes dermed anderledes end backgammon.

Spillereglerne for backgammon

I forhold til den traditionelle form for backgammon henvises der i relation til spillereglerne til Dansk Backgammon Forbunds internetside (www.dbgf.dk).

Konklusion

Spillet backgammon indeholder både elementer af tilfældighed (held) og færdighed. Det er umuligt at fastslå, hvor afgørende en indflydelse terningkastet (tilfældigheden) har på spillets afvikling og hvem, der vinder den enkelte spilleomgang.

Efter Spillemyndighedens vurdering er den enkelte spilleomgang i backgammon i traditionel forstand ikke overvejende et tilfældighedsspil, som er omfattet af tips- og lottoloven i dens nuværende udformning samt den heraf udviklede praksis, men overvejede et færdighedsspil, som falder uden for lovens anvendelsesområde.

Det skal understreges, at det ikke er afgørende for vurderingen af, om backgammon er omfattet af tips- og lottoloven, hvorvidt backgammon er omfattet eller ikke af udenlandsk spillelovgivning, f.eks. i Norge eller i Sverige. Det afgørende i forhold til gældende dansk lovgivning er, hvorvidt spillets fremgangsmåde indebærer, at udfaldet af spillet er resultatet af "overvejende færdighed" eller "overvejende tilfældighed".

Endvidere skal det understreges, at det er op til det enkelte land selv at regulere sin spillelovgivning, således at et spil enten er omfattet af spillelovgivningen eller falder uden for lovens anvendelsesområde, og at den endelig afgørelse af, om et bestemt spil er omfattet eller falder uden for gældende lovgivning henhører under domstolene."

SKAT afgav den 10. september 2008 en vejledende udtalelse til Ekstrabladet om skattepligt på gevinster fra online færdighedsspil. SKAT udtalte i den forbindelse følgende:

"Indtægter af lotterispil samt andet spil og væddemål skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. statsskattelovens § 4, litra f.

Gevinster på visse danske spil og lotterier er dog fritaget for indkomstskat, jf. tips- og lottoloven. Udbyder svarer i stedet en afgift til staten.

Gevinster på danske spil, der ikke er omfattet af tips-og lottoloven (de såkaldte færdighedsspil) er ikke fritaget for indkomstskat og er ikke pålagt at betale spilleafgift."

I et bindende svar fra den 12. december 2007 svarede SKAT "ja" til spørgsmålet: "Er gevinster ved backgammonturneringer, som udbydes af firmaet G4.com, fritaget for indkomstbeskatning i Danmark? G4.com er beliggende i Gibraltar og reguleres og kontrolleres af Gibraltar's regering".

Af svaret fremgår blandt andet:

"...
Afgørelse og begrundelse

Indtægter af lotterispil samt andet spil og væddemål skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. statsskattelovens § 4, litra f.

Gevinster på visse danske spil og lotterier er dog fritaget for indkomstskat, jf. tips- og lottoloven. Udbyder svarer i stedet en afgift til staten.

Gevinster, der vindes på et spil eller lotteri i udlandet, er som hovedregel skattepligtige. Det gælder dog ikke gevinster, som vindes på et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land, i det omfang det tilsvarende spil eller lotteri her i landet ikke indkomstbeskattes, jf. afgørelsen SKM2004.121.DEP.

Departementets meddelelse i SKM2004.121.DEP er udstedt i forbindelse med beskatning af en gevinst i et nationalt lotteri. Det er vores opfattelse, at i forhold til backgammon der spilles via Internettet er skattefriheden betinget af,

 1. at spillet er godkendt og kontrolleret af et andet EU-/EØSland og
 2. at spillet er arrangeret af en person eller en juridisk enhed inden for EU/EØS.

G15 Plc. udbyder backgammonspillet på baggrund af en licens fra myndighederne i Gibraltar. Gilbratar er ikke en separat medlemsstat i EU, men er som "dependent territory of the UK" omfattet af EF-traktatens frihedsrettigheder, herunder bestemmelserne for fri udveksling af tjenesteydelser, jf. traktatens artikel 49.

Skatterådet har i SKM2006.264.SR anset betingelsen om, at firmaet Ladbrokes pokerspil er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS-land, samt er i overensstemmelse med spillelovgivningen i dette land, for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at betingelsen tilsvarende må anses for opfyldt for de øvrige firmaer, der udbyder pokerspil eller backgammon på baggrund af en licens fra myndighederne i Gibraltar.

Skatterådet har i samme afgørelse vurderet, at Dansk Tipstjeneste A/S (der i 2006 har skiftet navn til Danske Spil A/S) har mulighed for at udbyde et tilsvarende pokerspil lovligt her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Det er vores vurdering, at Danske Spils mulighed for at udbyde spil også omfatter backgammonspil via Internettet.

Betingelsen om, at udbyder er hjemmehørende i et andet EU/ EØS-land er opfyldt, idet G15 Plc. er hjemmehørende i Gibraltar.

Vi kan derfor svare ja på spørgsmålet.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Det bindende svar gælder kun for dig. Svaret er bindende for SKAT i 5 år fra modtagelsen af dette brev, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.

Svaret er ikke bindende, i det omfang der er sket ændringer i de forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i de love og bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2.
..."

I et bindende svar fra den 26. marts 2009 svarede SKAT "ja" på spørgsmålet om, hvorvidt gevinster fra kasinospil, som udbydes over internettet af nærmere angivne firmaer i Malta, var skattefrie. SKAT udtalte i denne forbindelse:

"Vi gør opmærksom på, at svaret alene omfatter kasinospil og ikke færdighedsspil. Kasinospil omfatter f.eks. online roulette, online blackjack, online spilleautomater, online videospilleautomater, online craps, online keno, online baccarat m.fl.

Færdighedsspil er ikke omfattet af tips- og lottoloven (eller lov om spillekasinoer) og er dermed ikke fritaget for beskatning.
Færdighedsspil omfatter f.eks. backgammon, og der er i Danmark ikke begrænsning på, hvem der må udbyde sådanne spil. Som eksempel på andre færdighedsspil kan nævnes de "pengespil", der udbydes af ....dk"

Tilsvarende udtalelser fremgår af to andre bindende svar fra SKAT fra henholdsvis 26. marts 2009 og 16. april 2009.

Af Spillemyndighedens vurdering af 26. oktober 2010 af backgammon i relation til henholdsvis tips- og lottoloven og spilleloven fremgår følgende:

"...
Tips- og lottoloven
Det er Spillemyndighedens vurdering, at Backgammon, i den traditionelle forstand, falder uden for tips-og lottolovens område, da resultatet af spillet i overvejende grad beror på spillerens dygtighed/færdighed.
(...)
Spilleloven
Når spilleloven træder i kraft vil online udbud af backgammon være omfattet af loven. Det betyder, at der kræves tilladelse efter lovens § 18, stk. 1, jf. stk. 3.

At backgammon er omfattet af spilleloven og ikke tips- og lottoloven er en følge af, at der ved ikrafttrædelsen af spilleloven sker en ændring i den definition, som tidligere har beskrevet et spil omfattet af lovgivningen. Et spils resultat skal således ikke længere beror på overvejende tilfældighed, men alene have et element af tilfældighed, hvilket er tilfældet i forhold til brugen af terninger i backgammon."

Spilleloven og spilleafgiftsloven

Spilleloven trådte i kraft den 1. januar 2012, og på samme tid blev tips- og lottoloven ophævet.

Det følger af spillelovens § 3, stk. 1, at udbud af spil kræver tilladelse. Ved spil forstås bl.a. kombinationsspil, hvorved forstås aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen beror på en kombination af færdighed og tilfældighed, jf. lovens § 5, nr. 1 og nr. 3.

Det følger af spilleafgiftslovens § 1, stk. 1, at udbud af spil omfattet af spilleafgiftsloven er afgiftspligtigt. Gevinster fra spil, der er omfattet af spilleafgiftsloven medregnes til gengæld ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder for gevinster vundet i spil, der svarer til de spil, som er omfattet af spilleafgiftsloven, og som udbydes i et andet EU-eller EØS-land og er tilladt i dette land, jf. lovens § 1, stk. 3. Omfattet af spilleafgiftsloven er bl.a. onlinekasino, jf. spilleafgiftslovens § 11, som bl.a. kan omfatte backgammon, jf. spillelovens § 18, stk. 3 og forarbejdernes specielle bemærkninger hertil (LFF2009-2010.1.202).

Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget bag spilleloven (LFF20092010.1.202) fremgår bl.a.:

"3. Gældende ret og oversigt over forslagets indhold
(…)
Straffelovens bestemmelser om hasardspil betragtes som hovedloven for øvrig lovgivning om spil. Straffelovens bestemmelser i §§ 203-204 er gældende for de spil med indsatser, som ikke er reguleret i særlovgivningen.

De vigtigste regler om spil i særlovgivningen er
(…)
2) tips- og lottoloven, som giver det delvist statsejede selskab, Danske Spil A/S, eneret til at udbyde spil, lotteri og væddemål (herunder puljevæddemål på heste - og hundevæddeløb),
(…)
3.1.1. Gældende ret
Spil er i dag reguleret af flere forskellige love, og dette afspejles også i, at reglerne ikke er ensartede. Fælles forstås dog traditionelt ved spil, aktiviteter om ikke helt ubetydelige økonomiske værdier, hvis udfald næsten kun beror på tilfældet, og hvor der skal betales et indskud for deltagelse.
(…)
3.3.3. Hasardspil
(…)
Ved hasardspil og væddemål af lignende art forstås traditionelt spil om ikke helt ubetydelige økonomiske værdier, hvis udfald beror på overvejende tilfældighed og hvor der skal betales et indskud for deltagelsen.
(...)
4.3. Nye definitioner - afgrænsning af spillemarkedet
I den gældende lovgivning på spilleområdet er der en mangel på definitioner af vigtige begreber, som "spil", "lotteri" og "væddemål", der anvendes i både tips- og lottoloven og lotteriforbudsloven. Da tips- og lottoloven og lotteriforbudsloven hverken i lovtekst eller i bemærkningsstof uddyber meningen med begreberne, har der i praksis været tvivl om lovenes anvendelsesområde og afgrænsningen mellem de forskellige spiltyper.
(…)
4.3.1. Definitioner af spiltyper
Det foreslås at fastsætte nye definitioner, hvorefter det overordnede begreb "spil" opdeles i tre kategorier:

 1. Lotteri
 2. Kombinationsspil
 3. Væddemål

Begreberne skal forstås på følgende måde:
(…)
Kombinationsspil:
Aktiviteter, hvor en deltager kan opnå en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen i spillet beror på en kombination af
færdighed og tilfældighed.
(…)
4.3.3. Kombinationsspil
(…)
Hvorvidt et spil kan kategoriseres som et kombinationsspil afhænger ikke af fordelingen af tilfældighed eller sandsynlighed.
(…)
Selvom spillerens færdighed har stor betydning i spil som f.eks. poker, eliminerer spillerens færdighed ikke elementet af tilfældighed i spillet - dvs. i denne sammenhæng den tilfældighed, hvormed spillerne har fået tildelt sin korthånd. Gevinstchancen i spillet afhænger derfor af en kombination af tilfældighed og færdighed.

Definitionen af kombinationsspil dækker over en del forskellige spiltyper. F.eks. kan nævnes

(…)

 • Poker
 • Backgammon".

Parternes synspunkter

A har til støtte for sine påstande gjort gældende, at backgammon var omfattet af de spil, som kunne udbydes efter den nu ophævede tips- og lottolov (lovbekendtgørelse nr. 1077 af 11. december 2003), idet backgammon var og er et hasardspil, hvilket blandt andet støttes af straffelovens §§ 203, og 204, samt Skatteministeriets kommentar af 31. maj 2010 i forbindelse med fremsættelse af lovforslag til lov om spil.
Backgammon er overvejende et tilfældighedsspil, hvilket tillige støttes af LL’s beskrivelse af spillet og den fremlagte artikel af 19. marts 2016 med overskriften "Skill v luck in determining backgammon winners". Skatteministeriet har ikke ved vurderingen af, om backgammon er hasard, inddraget alle relevante juridiske momenter, og SKAT´s notat af 30. januar 2008 er baseret på forkerte præmisser, herunder i relation til sondringen mellem poker og backgammon. Såfremt alle relevante momenter, for eksempel den store grad af tilfældighed, der præger spillet, spillets færdigheder, størrelsen af værdien, den økonomiske skadevirkning, letsindigheden og risikoen for ludomani havde været inddraget, må det konkluderes, at backgammon er et hasardspil, jf. herved også U.2009.2392H.

A har endvidere gjort gældende, at Skatteministeriet som følge af forældelse ikke kan foretage ændring af hendes indkomstskat for indkomstårene 2006 - 2008, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, idet ændringen af indkomstskatten er sket senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Betingelserne for ekstraordinært at ændre indkomstskatten for denne periode, jf. § 27, stk. 1, nr. 5, er ikke opfyldt, idet hun hverken har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. SKAT har således i et bindende svar fra den 12. december 2007 - i overensstemmelse med den dagældende opfattelse i backgammon-miljøet - angivet, at nettogevinster fra backgammon skattemæssigt skulle behandles på samme måde som nettogevinster fra poker og dermed ikke selvangives. Undladelsen af at selvangive nettogevinster ved backgammon fra spiludbyderne bag G9.com samt G14.com er heller ikke hverken forsætlig eller groft uagtsom. Begge spiludbydere var således hjemmehørende og havde licens i EU, da hun registrerede sig hos dem, og de skiftede først licens til Alderney senere og uden at underrette hende.

Såfremt retten ikke finder, at alle former for backgammon er hasardspil, og dermed omfattet af den nu ophævede tips- og lottolov, er det alene landbaserede backgammonturneringer, som må betegnes som ikke hasardspil, idet disse spilles over meget lang tid og over mange runder.

Det er dokumenteret, at størstedelen af A’s nettogevinster ved backgammon for de relevante indkomstår blev vundet hos spiludbydere, som var hjemmehørende og havde tilladelse til at udbyde spil i en EU-medlemsstat, og dermed var skatteansættelsen uvedkommende. Hvis retten imidlertid finder, at alle eller nogle former for backgammon er hasardspil, og dermed omfattet af den nu ophævede tips- og lottolov, men at A ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for hjemsted og licens for relevante spiludbydere, er SKATs og Landsskatterettens talmæssige opgørelse ikke korrekt, idet SKATs og Landsskatterettens talmæssige opgørelse af hendes indkomstskat for de relevante indkomstår er baseret på, at alle gevinster og tab fra backgammon er relevante for skatteansættelsen, og sagen skal derfor hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

A har vedrørende spørgsmålet om fradrag for buy-ins mv. til landbaseret turneringsbackgammon i 2011 anført, at det ikke skal komme hende til skade, at hun ikke har kvitteringer for buy-ins til landsbaserede turneringer, idet SKAT tidligere har accepteret tilsvarende fradrag uden kivtteringer for indkomstårene 2006-2010, men af ukendte årsager afviste samme praksis for 2011, selvom forholdene er de samme.

Skatteministeriet har til støtte for den principale påstand gjort gældende, at A’s gevinster fra backgammon i indkomstårene 2006-2010 er skattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, litra f, idet backgammon overvejende beror på færdighed og dermed ikke var omfattet af tips- og lottolovens anvendelsesområde. Gevinster fra spil omfattet af den dagældende tips-og lottolov var ikke skattepligtige. Det fremgår ikke af loven, hvordan "spil" skal defineres, men i praksis blev lovens anvendelsesområde fastlagt på baggrund af straffelovens hasardspilbegreb, jf. straffelovens §§ 203-204. Det fulgte således af fast administrativ praksis, at tips- og lottoloven alene omfattede spil, hvis udfald overvejende beror på tilfældighed. Spil, hvis udfald overvejende beror på færdighed/dygtighed, faldt derimod uden for tips- og lottolovens anvendelsesområde, og gevinster herfra er dermed ikke fritaget for beskatning. Backgammon blev i administrativ praksis - blandt andet efter at Spillemyndigheden havde foretaget en grundig analyse af spillet - anset for overvejende at være et færdighedsspil, som faldt uden for tips- og lottolovens anvendelsesområde. Sondringen i administrativ praksis mellem tilfældighedsspil og færdighedsspil var helt bærende for det skatte-og afgiftsretlige system vedrørende gevinster ved spil. På den ene side var tilfældighedsspil omfattet af tips- og lottoloven, hvorfor udbud heraf krævede tilladelse og var afgiftsbelagt, mens gevinster herfra til gengæld var skattefrie. På den anden side var færdighedsspil ikke omfattet af tips- og lottoloven, hvorfor udbud heraf ikke krævede tilladelse og ikke var afgiftsbelagt, mens gevinsterne herfra til gengæld var skattepligtige efter hovedreglen i statsskattelovens § 4, litra f.

Der er ikke grundlag for at kritisere, hverken at tips- og lottolovens anvendelsesområde i fast administrativ praksis blev afgrænset til kun at omfatte tilfældighedsspil, eller at backgammon i fast administrativ praksis blev vurderet som et færdighedsspil, der faldt uden for tips- og lottolovens område. A har derfor ikke godtgjort, at der er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes faste praksis vedrørende backgammon.

Det bestrides, at Skatteministeriet i forbindelse med vedtagelsen af gældende spillelov har bekræftet, at backgammon, hvor indsatsen kan forhøjes i løbet af spillet, er hasardspil. Det fremgår af forarbejderne til spilleloven, at der med vedtagelsen af spilleloven skete en ændring af spilbegrebet i forhold til tips- og lottoloven. Spillelovens retlige kvalifikation af backgammon kan derfor ikke føre til en tilsidesættelse af fast administrativ praksis vedrørende tips- og lottoloven. Backgammon er både i turneringsform og som pengespil overvejende et færdighedsspil, der faldt uden for tips- og lottolovens anvendelsesområde, hvorfor gevinster herfra ikke var fritaget for beskatning. A’s backgammongevinster fra andre EU-eller EØS-lande er allerede af den grund ikke skattefrie, jf. SKM2004.121.DEP.

Skatteministeriet har vedrørende spørgsmålet om forældelse anført, at A ved at have undladt at selvangive sine gevinster fra backgammon, forsætligt eller i det mindste groft uagtsomt har bevirket, at skatteansættelsen er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Skattemyndighederne har derfor været berettiget til ekstraordinært at ændre sagsøgerens skatteansættelser, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Det har i den forbindelse ingen betydning, at de administrative afgørelser om anvendelsesområdet for tips- og lottoloven ikke var offentliggjort. Den "generelle opfattelse i backgammon-miljøet", har heller ikke nogen betydning. SKATs bindende svar af 12. december 2007, hvori SKAT bekræfter, at gevinster ved backgammonturneringer er fritaget for beskatning i Danmark, vedrører en tredjemand, og det fremgår af Landsskatterettens afgørelse, at A først har fremsendt det bindende svar til Skatteankestyrelsen den 3. marts 2015. Det må derfor lægges til grund, at A først er blevet bekendt med det bindende svar umiddelbart inden den 3. marts 2015, hvorfor dette ikke har haft betydning for hendes selvangivelse af gevinster i 2006-2008. Det bestrides som udokumenteret, at hun har været bekendt med det bindende svar siden december 2007. Da det bindende svar er fra december 2007, har det under ingen omstændigheder haft betydning for A’s selvangivelse af gevinster i 2006. Det fremgår desuden udtrykkeligt af det bindende svar, at svaret kun gælder for spørgeren. A har derfor aldrig selv kunnet støtte ret på det.
Derimod kunne hun selv have indhentet et bindende svar.

Vedrørende spørgsmålet om fradrag for buy-inns mv. til landbaseret turneringsbackgammon i 2011 har Skatteministeriet anført, at A har bevisbyrden for, at hun har afholdt fradragsberettigede udgifter. Da hun ikke har dokumenteret de hævdede udgifter, er hun allerede derfor ikke berettiget til fradrag herfor. Det forhold, at SKAT tidligere har indrømmet fradrag for tilsvarende udokumenterede udgifter, kan ikke føre til et andet resultat. Selv hvis A måtte have dokumenteret, at hun har afholdt udgifter som angivet i hendes egen opgørelse, har hun under alle omstændigheder ikke herved dokumenteret, at der er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over hendes skattepligtige indkomst.

Skatteministeriet har til støtte for hjemvisningspåstanden gjort gældende, at A er blevet beskattet af backgammongevinsterne, allerede fordi backgammon er et færdighedsspil, som ikke er omfattet af den dagældende tips- og lottolov, hvorfor gevinsterne herfra ikke er skattefrie efter tips- og lottoloven. Skattemyndighederne har derimod ikke forholdt sig til, om (alle) A’s backgammongevinster hidrører fra spil, som er godkendt og kontrolleret i andre EU-eller EØS-lande. Hvis retten finder, at backgammon er et tilfældighedsspil, og at gevinster herfra - fra pengespil og/eller turneringer - var skattefrie efter den dagældende tips- og lottolov, skal sagen derfor hjemvises til fornyet behandling ved SKAT med henblik på en vurdering af, om A’s gevinster hidrører fra spil, som er godkendt og kontrolleret i andre EU-eller EØS-lande.

Rettens begrundelse og afgørelse

Landsskatteretten har i sin afgørelse af 7. december 2015 vurderet, at backgammon i overvejende grad må anses som et færdighedsspil og dermed ikke omfattet af tips- og lottoloven. Vurderingen, der deles af spillemyndigheden og er fulgt i administrativ praksis, støttes af en række publicerede beskrivelser af backgammon. A har ikke ved sin forklaring og det af hende påberåbte materiale godtgjort, at der er tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering. Retten lægger som følge heraf til grund, at de gevinster, A har haft fra backgammon i perioden fra 2006-2011, er indkomstskattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f.

A har ikke dokumenteret, at hun har afholdt fradragsberettigede udgifter til buy-inns mv. i 2011 og har allerede derfor ikke godtgjort, at hun er berettiget til yderligere fradrag. Det forhold, at skattemyndighederne tidligere har anerkendt fradrag for tilsvarende, ikke dokumenterede udgifter, kan ikke føre til andet resultat.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, at der efter told-og skatteforvaltningens bestemmelse kan foretages en ansættelse eller ændring af en ansættelse af indkomstskat uanset fristerne i § 26, hvis den skattepligtige forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. A undlod for hele perioden at selvangive nogen indtægt fra spil overhovedet, uanset at hun ifølge sin egen opgørelse havde spilleindtægter. Retten finder, at A ved disse undladelser har handlet groft uagtsomt. For så vidt angår SKATs bindende svar af 12. december 2007 - som i øvrigt ifølge sin ordlyd alene gælder for spørgeren - lægger retten vægt på, at SKAT på selvangivelsestidspunktet for indkomståret 2006 endnu ikke havde afgivet dette svar, og at A, der først sendte svaret til Skatteankestyrelsen den 3. marts 2015, ikke har godtgjort, at hun var bekendt med svaret, da hun indgav selvangivelserne for 2007 og 2008. Retten lægger desuden vægt på, at A heller ikke selvangav gevinster fra spiludbydere uden for EU eller uden licens inden for EU, selv om disse var skattepligtige, uanset om backgammon blev anset som hasard eller et færdighedsspil. SKAT har derfor været berettiget til at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2006, 2007 og 2008.

Retten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Sagsomkostninger

A skal efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 125.000 kr. til dækning af udgiften til advokatbistand inklusiv moms.

Retten har ved fastsættelsen lagt vægt på sagens værdi og omfang, herunder at sagen er forberedt og hovedforhandlet sammen med en anden sag mod Skatteministeriet (BS 13-474/2016) med stort set samme problemstillinger, og at Skatteministeriet i begge sager har været repræsenteret af samme advokat.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage betale 125.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.