Dato for udgivelse
14 nov 2018 12:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 aug 2018 11:32
SKM-nummer
SKM2018.573.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Viborg, BS 1-885/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Videreoverdrage, søn, kortvarig, formuegode.
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt nogle indsætninger, som sagsøgeren modtog på sin konto i 2012, var skattepligtig indkomst for hende.

Retten fandt, at 3 af de 4 indsatte beløb alene blev overført til sagsøgerens konto, således at hun kunne videreoverdrage pengene til sin søn, og at en sådan kortvarig besiddelse af de pågældende beløb ikke medførte, at beløbene havde tilhørt sagsøgeren som et formuegode, der skulle beskattes hos hende.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, litra c

Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra c

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, C.A.2.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse af 28. juni 2017, j.nr. 16-0446450

Parter 

A

(v/adv. Khuram Ahmed)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. fm. Line Manthey Olsen)

Afsagt af byretsdommer

Ole Kaels

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt nogle indbetalinger, som sagsøgeren modtog i 2012, er skattepligtig indkomst for hende.

Under sagen har sagsøgeren, A, overfor sagsøgte, Skatteministeriet, nedlagt følgende påstande:

Principalt: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2012 skal nedsættes med 417.959,64 kr.

Subsidiært: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøger skatteansættelse for indkomståret 2012 skal nedsættes med 350.000 kr.

Tertiært: Sagsøger skal alene svare 15% i gaveafgift for et samlet beløb på kr. 350.000kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger

Sagen er anlagt den 7. august 2017.

Landsskatteretten afsagde den 28. juni 2017 følgende kendelse i sagen:"..

Klage over: SKATs afgørelse af 7. januar 2016

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomst fra G1 Ltd den 18/ 1 2012.

8.596 kr.

0 kr.

8.596 kr.

Overført beløb fra G1 Ltd den 15/ 2 2012

59.363 kr.

0 kr.

59.363 kr.

Overført beløb fra G1 Ltd den 27/ 7 2012

150.000 kr.

0 kr.

150.000 kr.

Overført beløb fra G1 Ltd den 27/ 9 2012

200.000 kr.

0 kr.

200.000 kr.

Faktiske oplysninger

SKAT har modtaget oplysning om, at der var overført valuta til klagerens konto i F1-bank, hvoraf en enkelt overførsel var benævnt "salary", øvrige overførsler var benævnt "Debt". Overførslerne var sket fra G1 Ltd., Cypern.
Klageren har ikke selvangivet indkomst fra udlandet i indkomståret 2012.

SKAT har anmodet klageren om en redegørelse herfor i brev af 9/9 2015 samt at fremsende kontoudskrifter for ovennævnte konto i F1-bank. 
SKAT modtog den 23. september 2015 en mail med kontoudskrift nr. 2, fra klagerens søn, hvori der var vedlagt kopi af overførselsbilag vedrørende overførsel på 8.596,64 kr. den 18. januar 2012.

Repræsentanten har oplyst, at klageren i december 2011 udlånte et samlet beløb på kr. 8.596,64 til sin søn (SK). Der var tale om et anfordringslån, som blev tilbagebetalt den 18. januar 2012.

Lånene på anfordringsvilkår var ifølge repræsentanten:

Dato

Beløb lånt

Tilbagebetalt lån

20. december 2011

Kr. 5.000

 

21. december 2011

Kr. 2.000

 

21. december 2011

Kr. 1.596

 

18. januar 2012

 

Kr. 8.596,64

SKAT har oplyst, at klageren i mail af 18. oktober 2015 har oplyst, at 8.596,64 kr. modtaget den 19. januar 2012 og 59.363,00 kr. modtaget den 15. februar 2012 var penge som SK skyldte hende. Klageren skrev, at hun havde betalt et banklån på 89.000 kr. for SK. Af modtagne kontoudtog ses, at klageren den 17. februar 2012 har overført beløbet på 59.363 kr. til budgetkonto tilhørende SK.

Klageren forklarede endvidere til SKAT at overførsler på 150.000 kr. og 200.000 kr. var SK's penge, og at han overførte beløbene, da bankerne på Cypern var ved at krakke. SK valgte at overføre pengene til klagerens konto, idet han ikke havde et kort til sin egen konto og at netbank ikke virkede. Klageren oplyste endvidere, at pengene var hævet og videregivet til SK.

SKAT har oplyst, at samtlige overførsler til klageren, kommer fra et selskab beliggende på Cypern, G1 Ltd og at selskabet som sådan ikke kan ses at relatere sig til SK.

Repræsentanten har oplyst, at SK havde overført beløbene på 59.363 kr., 150.000 kr. og 200.000 kr. til klageren på grund af ekstraordinære omstændigheder, idet Cypern ramte ind i en finanskrise i 2012. SK var som følge af den økonomiske krise bange for at miste al indestående på sin bankkonto i Cypern, hvorfor det mellem ham og klageren blev aftalt, at overførelserne skulle ske på anfordringsfrie lånevilkår.

Lånene på anfordringsvilkår blev ifølge repræsentanten overført således:

Dato

Beløb lånt

Tilbagebetalt lån

15. februar 2012

Kr. 59.363

17. februar 2012

Kr. 59.363

27. juli 2012

Kr. 150.000

30. juli 2012

Kr. 150.000

27. september 2012

Kr. 200.000

28. september 2012

Kr. 200.000

Klageren har ikke, til SKAT, indsendt dokumentation for indbetaling på sønnens lån og at beløbene på 150.000 kr. og 200.000 kr. er tilgået klagerens søn.

Til Skatteankestyrelsen har repræsentanten indsendt en udateret erklæring, underskrevet af klageren og SK. Af erklæringen fremgik:

"Vi erklære der er blevet overført 150.000 den 27.juli 2012 og hævet den 30.juli 2012. Som er afleveret kontant til SK. 
Vi erklære der er blevet overført 200.000 den 27. september 2012 og hævet den 28.september 2012. Som er afleveret kontant til SK."

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst for indkomståret 2012 med 8.596,64 kr., 59.363 kr., 150.000 kr. og 200.000 kr. modtaget fra G1 Ltd.

Til støtte herfor har SKAT anført:

"[…]

De overførte beløb fra G1 Ltd, Cypern anses som skattepligtig indkomst. De anførte beløb relaterer til udbetaling fra et selskab og kan som sådan ikke på det foreliggende grundlag ses at vedrøre din søn."

Af udtalelse til Skatteankestyrelsen fremgår:

"Klagers repræsentant R1 er først inde i herværende sag på nuværende tidspunkt efter tidligere indkaldt aktindsigt.

SKAT har således ikke tidligere taget stilling til de forskellige påstande som fremføres af R1.

18/1 2012 kr. 8.596 - lån til søn SK:

Der henvises som ny oplysning til, at der har været tale om indfrielse af et lån som er udbetalt af A på anfordringsvilkår. Lånet blev ydet på det grundlag, at SK manglede penge til både julegave-og dagligvareindkøb.

Dato Beløb lånt Tilbagebetalt lån
20. december 2011 kr. 5.000
21. december 2011 kr. 2.000
21. december 2011 kr. 1.596
18. januar 2012 kr. 8.596,64

Der har været tale om en mundtlig aftale jf. side 17/19 2. afsnit.

Ovennævnte "lån" indfriet med overførsel fra G1 Ltd., Cypern. Af bankoverførselsbilag fremgår betalingsteksten som "Salary".

Ordregiver er G1 Ltd., Cypern. Det fremgår ikke af bankoverførsel, at denne sker fra søn SK.

Overført beløb er indgået på A’s bankkonto..

SKAT fastholder beskatning i medfør af statsskattelovens § 4.

15/2 2012 kr. 59.363, 27/7 2012 kr. 150.000 og 27/9 2012 kr. 200.000.

Det oplyses, at der var en aftale mellem A’s og søn SK. Det var aftalt, at overførslerne skulle ske på anfordringsfrie låneforhold.

I den fremsendte klage til Skatteankestyrelsen er vedlagt en erklæring fra A og dennes søn SK, hvoraf fremgår, at kr. 150.000 og kr. 200.000 er hævet kontant og afleveret af A til søn SK.

Erklæring er udateret.

Dato Beløb lånt Tilbagebetalt lån
15. februar 2012 kr. 59.363
17. februar 2012 kr. 59.363
27. juli 2012 kr. 150.000
30. juli 2012 kr. 150.000
27. september 2012 kr. 200.000
28. september 2012 kr. 200.000

Klagers repræsentant R1 gør gældende, at SKATs afgørelse ikke er korrekt og har følgende anbringender:

1:

At den af SKAT foretagende forhøjelse af A’s skattegrundlag for indkomståret 2012 ikke er korrekt.

SKATs afgørelse er udøvet på et fejlagtigt grundlag og fører til et åbenbart urimeligt resultat.

Udtalelse:

SKAT har foretaget ansættelse ud fra de foreliggende oplysninger og finder, at den foretagne beskatning i henhold til disse oplysninger har været korrekt, idet nævnte midler er overført fra et selskab på Cypern til A bankkonto.

Det fremgår således af statsskattelovens § 4, at alle indtægter i året er skattepligtig uanset om den hidrører her fra landet eller ej med mindre der kan gøres en undtagelsesbestemmelse gældende, hvilket ikke ses i sagen.

2:

At låneforholdene på anfordringsvilkår var opstået som følge af helt ekstraordinære omstændigheder, herunder den fatale finanskrise på Cypern i indkomståret 2012.

Udtalelse:

SKAT har følgende bemærkning:

Årsag til overførsel af midler fra Cypern er ikke afgørende for en skattesagsbehandling.

3:

At der er realitet bag samtlige pengeoverførsler fra G1 Ltd til A, hvorfor der ikke er grundlag for at tilsidesætte erklæring og låneforholdene på anfordringsvilkår (bilag 3).

Udtalelse:

SKAT er ikke enig i realitet omkring pengeoverførsler, da de ikke kan ses at være foretaget af A’s søn jf. pkt. 2.

Låneforhold mellem A og SK er baseret på en mundtlig aftale og ikke relevant for sagen i relation til indkomstbeskatning af A.

4:

At selskabet G1 Ltd´s - ejer er SK - hvorfor pengeoverførslerne fra G1 Ltd. var overførsler foretaget af A’s søn SK og derved skal anses for lån på anfordringsvilkår til klager.

Udtalelse:

SKAT kan ikke udtale sig om ejerforhold i G1 Ltd. og hermed om overførsler er foretaget af klagers søn SK.

5:

At SK i 2011 anfordringsfrit lånte kr. 8.596 af A og tilbagebetalte det samlede anfordringsfrie lån på kr. 8.596 den 18/1 2012 til vor klient jf. bilag 4 og

Udtalelse:

Behandlet tidligere i herværende referat.

6:

At A den 15.02.2012 anfordringsfrit lånte kr. 59.363 af sin søn SK og tilbagebetalte kr. 59.363 den 16.02.2012 til sin søn jf. bilag 6 og bilag 7.

Udtalelse:

SKAT kan på bankoverførselsbilag se, der er anført "Debt". Ordregiver er selskabet G1 Ltd, med postboksadresse, Cypern.

Det fremgår ikke af overførsel, at der er tale om en overførsel til SK som i så henseende skulle anvende A’s konto som en form for transitkonto. Det fremgår af klagen fra A side 9/19 nederst, at anfordringslån var aftalt mundtligt.

7:

At A anfordringsfrit lånte kr.  150.000 den 27.07.2012 af sin søn SK og tilbagebetalte kr. 150.000 jf. bilag 3 og bilag 8

Udtalelse

SKAT kan konstatere at beløb kr. 150.000 indgår på A’s konto og at der udarbejdet en erklæring på, at søn SK har modtaget et tilsvarende beløb kontant.

G1 Ltd., Cypern overfører nævnte midler og det fremgår ikke, at det er midler som tilhører/vedrører SK.

8:

At A den 27.09.2012 anfordringsfrit lånte kr. 200.000 af sin søn SK og tilbagebetalte kr. 200.000 den 28.09.2012 til sin søn jf. bilag 3 og bilag 8.

Udtalelse:

Der henvises til besvarelse under pkt. 7.

9:

At A - af sin søn SK - har anfordringsfrit lånt samlet kr. 417.959 og tilbagebetalt samlet kr. 417.959 til sin søn. Idet der foreligger optagede anfordringsfrie lån, som efterfølgende er tilbagebetalt, skal samlet kr. 417.959 ikke henregnes til A’s personlige indkomst jf. Statsskattelovens § 5, litra c.

Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at samtlige beløb, der er overført fra vor klients søn SK’s bankkonto på Cypern til A er forhøjet med 20, hvilket udgør et beregnet gebyr.

Udtalelse:

SKAT har fortsat den opfattelse, uagtet at der i klagesag er tilført nye oplysninger, at den foretagne beskatning skal fastholdes.

Der henses til, at ejerskab af selskabet G1 Ltd af SK ikke er dokumenteret,

Faktuelt kommer overførte beløb fra G1 Ltd. på Cypern og indgår på A’s bankkonto. SK fremgår således ikke som afsender af de nævnte beløb.

Det bliver anført på side 7/19 fra repræsentant for A, at SK den 13. oktober 2011 etablerede et selskab, G1 Ltd, med hovedsæde i Cypern. I forbindelse med etableringen af selskabet oprettede SK en bankkonto i en af Cyperns banker, idet driften af selskabet primært skete på Cypern. Samtlige overførsler til A er overført fra G1 Ltd og er således ensbetydende med at overførslerne kom fra SK. Der er dermed en direkte sammenhæng ifølge klagers repræsentant mellem overførslerne fra G1 Ltd. til A.

Et selskab er et juridisk selvstændigt skattesubjekt og kan ikke sammenlignes med en enkeltmands virksomhed. Skatteyders repræsentant kan ikke sætte et lighedstegn mellem et selskab og SK.

SK kan ved sin dominerende indflydelse i selskabet ved et reelt ejerskab påvirke pengestrømmene fra selskabet og således overføre midler til Danmark og A.

Det ændrer dog ikke det faktum at midlerne kommer fra selskabet ud fra de foreliggende oplysninger.

Der har været henvist til privat bankkonto for SK’s på Cypern, men ikke vedlagt dokumentation for en privat konto på Cypern. SKAT har således alene mulighed for at forholde sig til at ordregiver på herværende bankoverførsler som anført er selskabet G1 Ltd. på Cypern og ikke SK.

Vedrørende gebyr på kr. 20 ved transaktioner er det korrekt at de er medregnet, idet gebyr anses som privatretlig formueudgift og dermed indkomstopgørelsen uvedkommende. "

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om at klagerens indkomst ikke skal forhøjes med i alt 417.959 kr., idet der foreligger låneforhold.

Subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at forhøjelsen af klagerens indkomst nedsættes med 350.000 kr., idet der foreligger låneforhold.

Mere subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at pengeoverførelserne den 27. juli 2012 og 27. september skal anses som værende gaveoverdragelser til klageren, som derfor skal betale gaveafgift på 15 % af det modtagende gavebeløb på samlet 291.300 kr.

Mest subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, forhøjelsen skal nedsættes med 59.363 kr., idet der foreligger låneforhold.

Til støtte for den principale påstand har repræsentanten anført:

"A’s søn SK, havde på daværende tidspunkt en svigerdatter ML.

1. For så vidt angår den principielle påstand

Til støtte for den nedlagte principelle påstand gøres det helt overordnet gældende,

at den af SKAT foretagende forhøjelse af A’s skattegrundlag for indkomståret 2012 ikke er korrekt. SKATs afgørelse er udøvet på et fejlagtigt grundlag, og fører til et åbenbart urimeligt resultat,

at låneforholdene på anfordringsvilkår var opstået som følge af helt ekstraordinær omstændigheder, herunder den fatale finanskrise i Cypern i indkomståret 2012,

at der er realitet bag samtlige pengeoverførelser fra G1 Ltd til A, hvorfor der ikke er grundlag for at tilsidesætte erklæring, jf. bilag 3 og låneforholdene på anfordringsvilkår,

at selskabet G1 Ltd - ejer er SK - hvorfor pengeoverførelserne fra G1 Ltd var overførelser foretaget af vor klients søn SK og derved skal anses for lån på anfordringsvilkår til A.

at SK i 2011 anfordringsfrit lånte i alt kr. 8.596 af vor klient A, og tilbagebetalte det samlede anfordringsfrie lån på kr. 8.596 den 18.01.2012 til vor klient, jf. bilag 4og bilag 5,

at A den 15.02.2012 anfordringsfrit lånte kr. 59.363 af sin søn SK og tilbagebetalte kr. 59.363 den 16.02.2012 til sin søn, jf. bilag 6 og bilag 7,

at A anfordringsfrit lånte kr. 150.000 den 27.07.2012 af sin søn SK og tilbagebetalte kr. 150.000 den 30.07.2012 til sin søn, jf. bilag 3 og bilag 8,

at A den 27.09.2012 anfordringsfrit lånte kr. 200.000 af sin søn SK og tilbagebetalte kr. 200.000 den 28.09.2012 til sin søn, jf. bilag 3 og bilag 9,

at A - af sin søn SK - har anfordringsfrit lånt samlet kr. 417.959 og tilbagebetalt samlet kr. 417.959 til sin søn. Idet der foreligger optagede anfordringsfrie lån, som efterfølgende er tilbagebetalt, skal samlet kr. 417.959 ikke henregnes til A’s personlige indkomst, jf. Statsskattelovens § 5, litra c.

Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at samtlige beløb - der er overført fra vor klients søn SK’s bankkonto i Cypern til A - er forhøjet med kr. 20, hvilket udgør et beregnet gebyr.

1.1 Ekstraordinære omstændigheder i Cypern i indkomståret 2012 - finanskrisen

Den 11. september 2011 indtraf en tragisk militær ulykke på Cypern, idet et ammunitionsdepot med 98 containere indeholdende sprængstof og våben sprang i luften. Militærtragedien kaldes endvidere, "Evangelos Florakis Naval Base-eksplosionen", jf. bilag 10. Eksplosionen kostede 13 mennesker livet og sårede flere hundrede og dertil blev Grækenlands største elværk beskadiget heraf. Elværket er af særdeles væsentlig betydning for Cypern, idet elværket dagligt står for forsyningen af halvdelen af øens strøm.

Den omtalte ekstraordinære eksplosion var en bekostelig affære for Cypern, idet omkostningerne herfor løb op i 2,8 mia. US dollars, hvilket efterlod Cypern i både en økonomisk og politisk krise og hvorfor både forsvarsministeren, hærchefen og præsidenten gik af.

Grundet de ekstraordinære omstændigheder, herunder både ekstraomkostninger ved eksplosionen, og at andre europæiske landes økonomiske nedtur, var Cypern i juni 2012 nødsaget til at melde landet i betalingsvanskeligheder. Dette skete i forbindelse med Grækenlands udmelding om finanskrise, hvor blandt andet Cypern - tidligere havde lånt Cypern penge - kunne se langt efter at få sit lån tilbagebetalt.

I 2013 kom EU til Grækenlands undsætning, idet EU lovende, at der ville blive bevilliget Cypern en hjælpepakke på 10 mia. euro, såfremt visse ændringer blev foretaget. Nærmere om ændringerne, se bilag 10.

Efter juni 2012 og indtil 2013 herskede der stor kaos og tvivlsomhed blandt de almindelige borgere og dertil erhvervslivet - særligt bankerne - i Cypern. I perioden forekom der en deldemonstrationer, der blev fastsat hævegrænser i hæveautomater, der blev fastsat hævegrænse på 300 euro i bankerne, jf. bilag 11, der var stor pengestrøm ud af bankerne hvorfor bankerne lukkede fuldstændigt ned i fire dage. Endvidere lukkede en del banker med henblik på at opdele hver bank i en "god" og "dårlig" del - hvor den dårlige del blev lukket, jf. bilag 12.

Først i 2014 begyndte finanskrisen at aftage i Cypern. Turismen begyndte at vende tilbage, hvilket medførte økonomisk oprejsning for Cypern.

Ud fra ovenstående gennemgang er det således helt uden fortilfælde, at en almindelig borger eller erhvervsdrivende i Cypern kunne påregne både den tragisk militær ulykke - der medførte gigantiske omkostninger for Cypern - og Grækenlands pludselige udmelding om betalingsstandsning i landet.

Hverken A eller sin søn er clairvoyanter, hvorfor de ikke på noget tidspunkt har kunnet forudsige, at de økonomiske omstændigheder i Cypern ville blive så omfattende. Det skal derfor af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at der forelå så særlige og ekstraordinære omstændigheder som netop var grundlaget for de anfordringsfrie låneforholdene mellem vor klient og sin søn.

1.2 Pengeoverførelser fra G1 Ltd

Den 13. oktober 2011 etablerede SK et selskab, G1 Ltd med hovedsæde i Cypern. I forbindelse med etableringen af selskabet, oprettede SK en bankkonto i en af Grækenlands banker, idet driften af selskabet primært skete i Cypern, hvorfor det var oplagt, at han oprettede en bankkonto i en bank på Cypern.

Idet samtlige overførelser til A er overført fra "G1 LTD" er således ensbetydende med, at overførelserne kom fra SK. Der er dermed en direkte sammenhæng mellem overførelserne fra G1 til A.

1.3 Pengeførelse benævnt "SALARY"

Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at en bankkontoindehaver - generelt set - kan forglemme, at få ændret i sin tekst ved sine pengeoverførelser. I nærværende tilfælde, var der således tale om en undskyldelig tastefejl ved pengeoverførelsen til A’s bankkonto den 18. januar 2012 på kr. 8.576,64 med benævnelsen "Salary". jf. bilag 5.

1.4 Lån til nærtstående

Et lån vil principielt ikke blive anset for en gave, idet udgangspunktet med et lån er, at pengene skal betales tilbage til långiver. Men foreligger der et lån til nærtstående, vil det kunne betragtes som en gave, såfremt det forventes, at låntager ikke kan blive i stand til at betale lånet tilbage.

Det fremgår af Lærebog om indkomstskat af Aage Michelsen m.fl., 15. udgave, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 393 mf., at:

"Lån til nærtstående kan blive anset for at være en gave, hvis låntager kan forventes at blive i stand til at tilbagebetale det modtagne beløb. I tvivlstilfælde henses til, om der foreligger de for lån sædvanlige karakteristika, eksempelvis gæld- eller pantebrev, betaling af renter eller afdrag, opførelse i selvangivelser som henholdsvis lån eller tilgodehavende eller lignende forhold".

(Vor understregning)

I tvivlstilfælde skal det således vurderes, hvorvidt der foreligger et lån eller en gave. Det skal derfor undersøges, om de sædvanlige karakteristika for et lån er tilstede. Det skal hermed vurderes, hvorvidt der er oprettet et gæld- eller pantebrev, betales renter eller afdrag, lånet er opført i parternes selvangivelse eller lignende forhold. Fremgår nogle af disse karakteristika, kan der statueres lån, fordi der reelt set er tale om et lån og ikke en gave.

Da det allerede nu skal forgribes, at Skattemyndigheden skulle mene, at der ikke foreligger låneforhold mellem vor klient og sin søn SK, skal ovenstående tvivlstilfælde komme vor klient til sin fordel. I nærværende sag foreligger der anfordringsfrie lån til nærtstående, hvorfor der skal lægges afgørende vægt på den ekstraordinære omstændighed der indtraf i Cypern i 2012, herunder den uforudset og vanskelige økonomiske krise. I det følgende vil vi komme med en nærmere redegørelse for de omhandlende anfordringsfrie lån, hvor der særligt henses til de omtalte ekstraordinære omstændigheder.

Disse særlige ekstraordinær omstændigheder der henses således særlige til disse særlige omstændigheder der ramte Cypern i 2012 og vi vil i det følgende komme med en nærmere redegørelse for de anfordringsfrie låneforhold.

1.5 Pengeoverførelser under finanskrisen i Cypern

I indkomståret 2012 overførte SK tre beløb til vor klient. Pengeoverførelserne fremstår på følgende måde:

Den 15. februar 2012

Den 27. juli 2012

blev der overført

blev der overført

kr. 59.363, jf. bilag 6

kr. 150,000, jf.

bilag 8

Den 27. september 2012

I alt

blev der overført

kr. 200.000, jf.

bilag 9

kr. 409.363

SK har i indkomståret 2012 samlet overført kr. 409.363 til vor klient. Samtlige overførelser skete på grundlag af finanskrisen i Cypern 2012, idet SK naturligvis oppebar en stor frygt for at miste sine penge, idet Cypern - på grund af finanskrisen - begyndte at begrænse muligheden for at hæve eller dertil overfører sine penge via banken.

Ad - Overførsel på kr. 59.636

Efter aftale med A overførte SK den 15. februar 2012 kr. 59.363 til A’s private bankkonto i F1-bank. Grundlaget for overførelsen skulle ses i, at der allerede på daværende tidspunkt var begyndt at opstå uroligheder i Cypern, jf. ovenstående gennemgang af afsnittet "Finanskrisen i Cypern i indkomståret 2012". Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at der ved en mundtlig aftale mellem SK og vor klient blev aftalt, at pengeoverførelsen var ydet som et anfordringsfrit lån til A.

Ifølge aftale med SK, foretog A allerede den 17. februar 2012 et samlet afdrag på kr. 59.363 ved en bankoverførsel til SK’s bankkonto, jf. bilag 7.

Ad - Overførsel på kr. 150.000

Efter aftale med A overførte SK den 27. juli 2012 kr. 150.000 til A’s private bankkonto.

Eftersom urolighederne i Cypern blev stærkt forværret i løbet af indkomståret 2012 og dertil eskalerede i juli, valgte SK at overføre yderligere kr. 150.000 til vor klient. SK gik med forhåbningen om, at den økonomiske krise ville ændre sig, hvorfor han kun valgte at overføre en andel af sine midler fra sin bankkonto i Cypern. Dette ses at være en helt naturlig tankegang, der igen til fulde bestyrker det forhold, at overførelserne er foretaget på grund af de ekstraordinære omstændigheder, der opstod i kølvandet på finanskrisen.

Der blev mellem vor klient og SK udarbejdet en erklæring, hvori det ved underskrift blev erklæret, at der imellem parterne var overført og tilbageført kr. 150.000, jf. bilag 3.

Ifølge aftale med SK foretog A allerede et samlet afdrag på kr. 150.000 den 30. juli 2012.

Afdraget blev betalt ved, at vor klient hævede kr. 150.000 fra sin bankkonto for derved, at aflevere pengene direkte til SK. I nærværende tilfælde foreligger der således et anfordringsfrit låneforhold mellem SK og vor klient, hvorfor A ikke skal beskattes af beløbet, jf. Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra c.

Ad overførelse på kr. 200.000

Efter aftale med A overførte SK den 27. september 2012 kr. 200.000 til A’s private bankkonto. Eftersom Grækenlands økonomiske uroligheder ikke fortog sig med tiden, men tværtimod blev skærpet, valgte SK at overføre yderligere midler fra sin bankkonto i Cypern. Derved sørgede SK for at overføre nok midler til at dække sit eget forbrug, såfremt der i værste tilfælde ikke længere kunne hæves eller overføres penge fra banken i Cypern - hvilket tragisk nok blev en realitet jf. ovenstående gennemgang under afsnittet "finanskrisen i Cypern i indkomståret 2012". Der blev mellem vor klient og SK udarbejdet en erklæring, hvori det erklæres ved underskrift, at der imellem parterne er blevet overført og tilbageført kr. 200.000, jf. bilag 3.

Ifølge aftale med SK hævede vor klient allerede dagen efter overførelsen på kr. 200.000 det eksakte lånte beløb kr. 200.000 på sin private konto for derved, at tilbagebetale pengene direkte til SK. I nærværende tilfælde forligger der et anfordringsfrit låneforhold mellem SK og A, hvorfor vor klient ikke skal beskattes af beløbet, jf. Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra c.

Der hersker således ingen tvivl om, at samtlige tre ovenstående pengeforhold udgør anfordringsfrie låneforhold mellem vor klient og sin søn. Der skal særligt lægges vægt på, at lånene er betalt ved afdrag, hvilket er et af de væsentligste kriterier for, at der foreligger et lån. Ydermere er der intet til hinder for, at vor klient betaler de anfordringsfrie lån af ved et samlet afdrag, idet afdrag er et afdrag uagtet om det er afdrag over flere omgange eller kun én gang er uden betydning når blot lånet tilbagebetales.

1.6 Særligt indkomståret 2011 (julelån)

I indkomståret 2011 har A ydet et samlet lån på anfordringsvilkår til sin søn SK og sin svigerdatter ML på kr. 8.596 - SK og ML havde fællesøkonomi. Det anfordringsfrie lån bestod af to overførelser, heraf:

Den 20. december 2011

blev der overført

kr. 5.000, jf. bilag 4

Den 21. december 2011

blev der overført

kr. 2.000, jf. bilag 4

De resterende kr. 1.596 af lånet blev ydet kontant og på anfordringsvilkår.

Grundlaget for det ydet lån i december 2011 skal findes ved, at vor klients søn stod i den ubehagelige og uheldige situation, at han ikke havde råd til både at købe julegaver til sin lille familie og dagligvarer. Af den grund, foretog SK et opkald til A for at anmode om et anfordringsfrit lån. Eftersom vor klient er en godhjertet mor, ydet hun selvfølgelig et anfordringsfrit lån til sin søn, hvilket SK blev særdeles henrykt over.

Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at på daværende lånetidspunkt havde SK og sin daværende kæreste ML en X-årig datter, SL cpr.nr. XXX. SK kunne ikke bære på daværende tidspunkt, at der ingen julegaver skulle ligge under juletræet - det værste ville være, hvis der slet ingen gaver var til sin lille datter under juletræet, hvorfor han derved kontaktede A for at anmode om et anfordringsfrit lån.

Vor klient var ikke et sekund i tvivl om at yde SK et anfordringsfrit lån, idet den lille familie - bestående af SK, ML og SL - ikke skulle gå glip af en "glædelig" juleaften. Generelt set, er særligt december med til, at tynge folks pengepung eller gøre dankortet "rødt", men trods de større udgifter i december, står den nærmeste familie, som i nærværende sag, moren A, gerne til rådighed for at hjælpe sine nødlidte familiemedlemmer.

Endvidere skal det af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at det er uden betydning, at teksten på vor klients overførsel til SK benævnt - "ML" - er betydningsløs, idet vor klients søn og daværende svigerdatter ML havde fællesøkonomi. Vor klient har for os oplyst, at grundlaget for teksten "ML" skyldes et så simpelt forhold, at det typisk var ML end SK, som stod for indkøb m.m., hvorfor vor klient på overførelsestidspunktet tænkte på ML og derved skrev navnet.

1.7 Særligt indkomståret 2012 (julelån)

I indkomståret 2012 tilbagebetalte SK sit optagede anfordringsfri lån i 2011 på i alt kr. 8.596 til långiveren A, jf. bilag 5. Det samlede lån blev tilbagebetalt ved bankoverførsel til vor klients private bankkonto den 18. januar 2012. Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at der skal ses bort fra teksten på overførelsen "salary", idet der er tale om en undskyldelig tastefejl, jf. ovenstående redegørelse i afsnit 1.1 "Pengeoverførelser fra G1 Ltd".

Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at det optagede anfordringsfrie lån hos A afdrages med et samlet beløb på kr. 8.596, hvorfor lånet blev fuldligt tilbagebetalt til vor klient den 18. januar 2012.

Ud fra ovenstående gennemgang forligger der således et lån til nærtstående, hvorfor A ikke skal dobbeltbeskattes af sin formue, idet der ikke er tale om en ny skattepligtig indkomst, men derimod en indkomst hun allerede er blevet beskattet af, og som hun blot havde lånt ud til sin søn, jf. Statsskattelovens § 5, stk. 1, litra c.

Baseret på ovenstående gennemgang er vi uenige i, at A’s skattegrundlag for indkomståret 2012 forhøjes, hvorfor vor klients personlige indkomst skal nedsættes med samlet kr. 417.959. "

Til støtte for den subsidiære påstand har repræsentanten anført:

"Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at vor klient fuldt ud afdrog sine anfordringsfrie lån på forholdsvis kr. 150.000 og kr. 200.000 til långiver SK, jf. bilag 3.

Igen skal der særligt lægges vægt på de ekstraordinære omstændigheder i Cypern i 2012, finanskrisen der medførte, at vor klients søn blev særdeles frustreret og fik bange anelser om, at miste sit indestående i sin bank i Cypern.

SK valgte derfor at overføre kr. 150.000 den 27. juli 2012 til A, jf. bilag 8. At SK ikke overførte samtlige sine indestående midler i banken på én gang, er ikke at anse som en overraskelse eller dårlig ting. Det er blot en særdeles fornuftig tankegang som SK har gjort sig, idet han først ville se an, hvor grel økonomisituationen blev i Cypern.

At der således fortsat ikke var ro på i Cypern, og at den økonomiske situation blev stærkt forringet på kort tid efter juli 2012, valgte SK derfor den 27. september 2012 at overføre yderligere kr. 200.000 til A, jf. bilag 9.

2.1. Lån på samlet kr. 350.000

Ved ovenstående gennemgang af finanskrisen i Cypern i 2012, blev SK udsat for en særdeles fortvivlende og ubehagelig situation, idet han i værste tilfælde stod til, at miste al indestående på sin bankkonto i Cypern.

Ad - lån på stort kr. 150.000

Eftersom finanskrisen for alvor brød ud i juli 2012 blev vor klient kontaktet af sin søn SK, idet han ønskede at overføre kr. 150.000 direkte til hendes private bankkonto i F2-bank. Ved en pengeoverførelse modtog A således kr. 150.000 på sin private bankkonto den 27. juli 2012. Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at der mellem vor klient og SK mundtligt blev aftalt, at pengeoverførelsen på stort kr. 150.000 skulle tilbagebetales kontant direkte til SK.

Den 30 juli 2012 hævede A kontant kr. 150.000 fra sin private bankkonto, hvorfor hun samme dag tilbagebetalte pengene kontakt til SK. Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at den omtalte pengeoverførelse og pengehævning er dokumenteret ved en underskrevet kvittering af både SK og A jf. bilag 3.

Idet der både er aftalt, at pengeoverførelsen udgør et på stort kr. 150.000 samt pengene skal tilbagebetales kontant, og at pengeoverførelsen sker på grundlag af ekstraordinære omstændigheder i Cypern, foreligger der hermed et anfordringsfrit låneforhold.

Ad - lån på stort kr. 200.000

Idet finanskrisen blev forværret på kort tid, blev vor klient yderligere kontaktet af SK, idet han ønskede at overføre kr. 200.000 direkte til hendes private bankkonto i F2-bank. Den 27. september 2015 blev der overført kr. 200.000 til A’s private bankkonto. Det skal igen af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at der mellem vor klient og SK mundtligt blev aftalt, at pengeoverførelsen på stort kr. 200.000 skulle tilbagebetales kontant til SK.

Allerede den 28. september 2012 hævede A kontant kr. 200.000 fra sin private bankkonto, hvorfor hun samme dag tilbagebetalte kontant pengene til SK. Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at den omtalte pengeoverførelse og pengehævning er dokumenteret ved en underskrevet kvittering af både SK og A jf. bilag 3.

Idet der både var aftalt, at pengeoverførelsen udgjorde et på stort kr. 200.000 samt at pengene skulle tilbagebetales kontant, og at pengeoverførelsen skete på grundlag af ekstraordinære omstændigheder i Cypern, forelå der et låneforhold.

Ud fra ovenstående gennemgang foreligger der således et direkte anfordringsfrit låneforhold mellem SK og A, hvorfor vor klients skattegrundlag for indkomståret 2012 skal nedsættes med kr. 350.000.

Til støtte for den mere subsidiære påstand har repræsentanten anført:

"Skulle Skatteankestyrelsen ikke mene, at der til fulde er dokumenteret et låneforhold mellem vor klient og SK, skal overførelserne den 18.01.2016 og den 15.0.2016 anses for værende gaver. I denne sammenhæng skal det påpeges, at beløbet på henholdsvis kr. 8.596,64 og kr. 59.363 de facto er lån og er til fulde dokumenteret ved den pengestrøm der fremgår af forholdsvis A og SK’s bankkontoudtog.

Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at SK har ydet gaver til vor klient på forholdsvis kr. 150.000 den 27.07.2012 og kr. 200.000 den 27.09.2012. Vor klient har således i gave modtaget et samlet beløb på kr. 350.000.

Idet A modtager en samlet pengegave fra sin søn i indkomståret 2012, skal vor klient svare 15 % gaveafgift af det samlede gavebeløb. Dog skal der særligt lægges vægt på bundfradraget på kr. 58.700 (2012-niveau), jf. boafgiftsloven § 22, stk. 1 og litra c, hvorfor A skal svare 15 % gaveafgift af det samlede gavebeløb på (350.000 - 58.700) kr. 291.300.

A skal således beskattes med 15 % af det samlede gavebeløb på kr. 43.695.- "

Til støtte for den mest subsidiære påstand har repræsentanten anført:

"Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at vor klient fuldt ud afdrog sit anfordringsfrie lån på stort kr. 59.363 til långiver SK, jf. bilag 7 (overførelsen er overstreget med grøn overstregningstusch).

4.1. Lån på stort kr. 59.363

Det skal igen anføres, at ud fra tidligere ovenstående gennemgang af finanskrisen i Cypern, blev de økonomiske vanskeligheder i Cypern særdeles forværret på kort tid, hvorfor SK naturligvis blev nervøs for at miste al indestående på sin bankkonto i Cypern.

Den 15. februar 2012 tog SK straks kontakt til sin mor, A, hvor de mundtligt aftalte, at han samme dag overførte kr. 59.363 til vor klients private konto, jf. bilag 6. Endvidere blev det aftalt, at A skulle tilbagebetale pengene ved en pengeoverførelse til SK’s private konto i F3-bank, hvilket skete den 17. februar 2012, jf. bilag 7.

Der skal modsætningsvis lægges særligt vægt på TFS 1996.870 BR, idet sagen omhandlede et forældrepar, der ville hjælpe sin søn medhans udgifter. Byretten var inde at vurdere, hvorvidt der forelå en gaveoverdragelse til sønnen eller et låneforhold mellem forældrene og sønnen. Der blev i sagen blandt andet lagt vægt på, at der ikke i forbindelse med formueoverførelserne fra forældrene til sønnen var fastlagt, hvor store beløb der var tale om, eller aftalt hvorledes tilbagebetalingen skulle ske. Byretten fastslog derved, at der forelå en gaveoverdragelse mellem forældrene og sønnen.

Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at der i nærværende sag - før lånet på anfordringsvilkår blev givet - forelå en mundtlig aftale mellem SK og A. I aftalen blev det fastslået, hvor stort et beløb der var tale om samt hvorledes tilbagebetaling skulle ske, jf. modsætningsvis TFS 1996.870BR. Det skal af Skatteankestyrelsen særligt bemærkes, at der foreligger et låneforhold mellem SK og vor klient, hvorfor A’s skattegrundlag for indkomståret 2012 skal nedsættes med kr. 59.363.- "

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive dennes indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. SKAT kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis, hvilket kan udledes af SKM2011.208.HR. Det påhviler skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning.

Efter praksis er det den skattepligtige, der skal dokumentere sine formueforhold, herunder for modtagne indbetalinger på bankkonti, hvilket kan udledes af SKM2013.274.BR.

Låneforhold skal kunne dokumenteres eksempelvis ved fremlæggelse af lånedokumenter, aftaler om forrentning og afvikling af lån mv., hvilket kan udledes af SKM2013.363.BR.

Det er af repræsentanten anført, at der er tale om lån mellem nærtstående. Alle beløb er overført fra selskabet G1 Ltd. på Cypern, og det er ikke dokumenteret, at pengene er overført fra klagerens søn (SK). Der foreligger ingen lånedokumenter mellem klageren og SK. Det er dermed ikke via objektive kendsgerninger dokumenteret, at der skulle være tale om lån mellem de to parter.

Når der er tale om lån og gaver ydet indenfor et snævert interessefællesskab, skal der foreligge en sikker og objektiv konstaterbar dokumentation for de påståede dispositioner for, at de kan lægges til grund, hvilket kan udledes af SKM2004.156.ØLR.

Når der foreligger usædvanlige låneforhold, stilles der strenge krav til klagers bevisbyrde for, at der eksisterer et reelt låneforhold, og at der ikke er tale om skattepligtig indkomst. Dette kan udledes af eksempelvis SKM2010.500.BR.

Repræsentanten har blandt andet indsendt en udateret erklæring, hvori klageren og SK erklærer, at der er blevet overført 150.000 kr. den 27. juli 2012 og 200.000 kr. den 27. september 2012 som efterfølgende er kontant hævet og afleveret til SK. Det vides ikke, hvornår erklæringer er oprettet og underskrevet, men det må være på et tidspunkt efter den sidste overførsel. Efterfølgende udarbejdede dokumenter anses ikke at kunne tillægges betydning hvilket kan udledes af SKM2015.109.BR.

Der er den 18. januar 2012 blevet overført 8.596 kr. til klagerens konto. Beløbet blev overført fra selskabet G1 Ltd. med teksten "salary". Repræsentanten har anført, at der er tale om en tilbagebetaling af et udlån fra klageren til SK i 2011. Der foreligger ingen lånedokumenter vedrørende beløbene. Det er ikke via objektive kendsgerninger dokumenteret, at tilbagebetaling, af et eventuelt udlån er sket med frigørende virkning til klageren, idet betalingen er sket fra selskabet G1 Ltd.

Der er den 17. februar 2012 overført 59.636 kr. til klageren fra selskabet G1 Ltd. Samme dag overførte klageren beløbet til sønnen SK. Der foreligger ingen lånedokumenter vedrørende udlån fra SK til klageren. Det er ikke via objektive kendsgerninger dokumenteret, at tilbagebetaling, af et eventuelt udlån er sket med frigørende virkning til långiver.

For beløbene på 150.000 kr. og 200.000 kr. er det ikke via objektive kendsgerninger dokumenteret, at der foreligger udlån fra SK til klageren. Begge beløb er overført fra selskabet G1 Ltd. Klageren har kontant hævet begge beløb, hvorfor det ikke via objektive kendsgerninger er dokumenteret, at beløbene er tilbagebetalt til udlåner. Det er dermed ikke dokumenteret, at tilbagebetaling af et eventuelt lån er sket med frigørende virkning.

Landsskatteretten finder efter de foreliggende oplysninger, at det ikke kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret, at klageren har lånt de omhandlede beløb. Der er lagt vægt på, at det ikke er godtgjort, at beløbene er ydet af SK, idet der ikke er udstedt gældsbreve ligesom beløbene ikke er overført fra SK, men fra selskabet G1 Ltd., at det ikke via objektive kendsgerninger er dokumenteret, at der er sket afdrag på gælden til G1 Ltd. og at erklæring om tilbagebetaling af kontante beløb er udfærdiget af klageren og SK, og ikke af selskabet G1 Ltd., som har overført pengene til klageren, ligesom erklæringen ikke er datereret.

En gave er skattepligtig for modtageren, jf. statsskattelovens § 4, litra c, medmindre den er omfattet af afsnit II i lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. statsskattelovens § 5, litra b.

Da der er sket overførsel fra G1 Ltd. findes det ligeledes ikke dokumenteret, at klageren skulle have modtaget gaver på 150.000 kr. og 200.000 kr. fra sønnen, SK. Overførslerne på samlet 350.000 kr. er dermed ikke omfattet af boafgiftslovens § 22, stk. 1 og statsskattelovens § 5, litra b.

Landsskatteretten finder det ikke godtgjort, at de overførte beløb stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse."

Under sagen har sagsøgeren og dennes søn, SK, afgivet forklaringer.

Forklaringerne gengives ikke i dommen, der ikke rummer en fuldstændig sagsfremstilling, jævnfør retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Parternes argumenter

Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, der er sålydende: "..

Landsskatteretten traf afgørelse i sagen den 28. juni 2017. Afgørelsen er fremlagt som sagens bilag 1. Afgørelsen er en stadfæstelse af SKATs afgørelse af 7. januar 2017, også fremlagt ved bilag 1. 2

Landsskatteretten fandt det ikke godtgjort, at overførte beløb i indkomståret, hovedsageligt fra sagsøgers søn til sagsøger, stammede fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning, hvorfor sagsøgers indkomst for indkomståret 2012 er forhøjet med 8.596,64 kr., 59.363 kr., 150.000 kr. og 200.000 kr.

SKAT har i sin afgørelse anført: " (…)

De overførte beløb fra G1 Ltd, Cypern anses som skattepligtig indkomst. De an-førte beløb relaterer til udbetaling fra et selskab og kan som sådan ikke på det forelig-gende grundlag ses at vedrøre din søn."

Overførslerne skete fra en konto tilhørende et cypriotisk selskab ved navn G1 Ltd. ejet af sagsøgers søn, SK.

Sagsøger er imidlertid ikke enig i Landsskatterettens stadfæstelse af SKATs afgørelse, hvorfor sagen er indbragt for retten.

Ad den principale påstand

Ad overførsel på 8.596 kr. af 18. januar 2012

Sagsøgte bemærker ad denne overførsel, at den ikke er dokumenteret ved lånedokumenter, og at overførslen er sket med teksten "salary" og, at overførslen er sket fra en konto tilhørende G1 Ltd, hvorfor sagsøgers forklaring om overførslen ikke er bestyrket af objektive kendsgerninger.

Heroverfor skal af sagsøger anføres, at overførslen af den 18. januar 2012 er udtryk for tilbagebetaling af et lån ydet i december 2011. Sagsøger lånte beløbet til sin søn, så denne kunne foretage almindelige dagligvareindkøb og julegaveindkøb til sin familie i julen 2011.

At overførslen ved tilbagebetalingen er overført med teksten"salary" er udtryk for en forglemmelse og intet andet. Der er således ikke tale om en overførsel af løn eller lignende.

G1 Ltd. er ejet af sagsøgers søn. At overførslen sker fra dettes konto er ikke af betydning, da de reelt stammer fra sagsøgers søn.

Der er således ved overførslen fra sagsøgers søn til sagsøger ikke tale om en skattepligtig indkomst men en tilbagebetaling af et ydet lån, hvorfor denne ikke skal beskattes, jf. statsskattelovens § 5, litra c. 3

Ad overførsel på 59.363,20 kr. af 15. februar 2012

For så vidt angår overførslen på 59.363 kr., bemærker sagsøgte, at der ikke foreligger nogen lånedokumenter, og at det ikke via objektive kendsgerninger er dokumenteret, at tilbagebetaling af et eventuelt udlån er sket med frigørende virkning for långiver. Der var imidlertid ved overførslen ikke tale om, at SK ydede sin mor, sagsøger, et lån, sagsøger "holdte" frem til tilbage-overførslen den 17. februar 2015 blot pengene for sin søn.

Der blev således ikke udarbejdet et lånedokument, erklæring eller lignende for denne overførsel.

Det skal for denne overførsel gøres gældende, at det i den grad har formodningen for sig, at der er tale om en tilbagebetaling af overførslen, da der den 17. februar 2012 bliver indsat 59.363,20 kr. på SK’s konto. Det at der er indsat et så identisk beløb på sagsøgers søns konto gør, at retten om denne overførsel bør lægge til grund, at der er tale om en tilbagebetaling.

Af bilag 3 fremgår, at beløbet blev tilbagebetalt den 17. februar 2012 af sagsøger.

Sagsøgte har således ikke opnået en berigelse ved overførslen, hvorfor hun ikke skal svare skat af beløbet.

Ad overførsel på 150.000 kr. af 27. juli 2012 og overførsel på 200.000 af 27. september 2012

Ad overførslerne på henholdsvis 150.000 kr. og 200.000 kr., gør sagsøgte endnu engang gældende, at det ikke ud fra objektive kendsgerninger er dokumenteret, at tilbagebetaling er sket med frigørende virkning. Sagsøgte finder ikke låneforholdene tilstrækkeligt dokumenteret, idet der blandt andet ikke er udstedt gældsbreve.

Heroverfor skal af sagsøger gøres gældende, at der mellem sagsøger og sagsøgers søn er udarbejdet en erklæring, hvor sagsøger og sagsøgers søn står inde for, at der er ydet lån, og at disse også er tilbagebetalt. Erklæringen er underskrevet af sagsøger og dennes søn. Erklæringen er fremlagt som sagens bilag 4. At erklæringen er udarbejdet efter, at overførslerne har fundet sted skal ikke tillægges betydning, idet sagsøger indestår for erklæringens indhold uanset datoen for erklæringens udarbejdelse.

Som også forklaret over for Landsskatteretten, skete overførslerne som følge af finanskrisen på Cypern i år 2012, dokumenteret ved bilag 2. 1 september 2011 indtraf begivenheder på Cypern, der bevirkede, at landet kom i store økonomiske vanskeligheder, og som medførte, at landet senere måtte melde sig i betalingsvanskeligheder.

De ekstraordinære omstændigheder på tidspunkterne bør tages i betragtning, da overførslerne blev foretaget hurtigt i takt med, at situationen forværredes.

Slutteligt skal det anføres, at der for overførslerne var aftalt, at disse skete som lån, og at de skulle tilbagebetales kontant til sagsøgers søn, hvilket også skete ved kontanthævningerne henholdsvis den 30. juli 2012 (150.000 kr.) og den 28. september 2012 (200.000 kr.), jf. bilag 4, og beløbene således ikke skattepligtige for sagsøger, jf. statsskattelovens § 5, litra c. 4

Afsluttende om overførslerne for i alt 409.363,00 kr.

Overførslerne på 59.363,00 kr., 150.000 kr. og 200.000 kr. sker fra sagsøgers søn til sagsøger som følge af ekstraordinære omstændigheder på Cypern på 2012.

Sagsøgers søn, der ejede virksomhed på Cypern, frygtede for sine aktiver, da der i perioden var stor pengestrøm ud af bankerne, og der blev fastsat hævegrænser i hæveautomater, hvorfor han over flere overførsler valgte at bringe sine aktiver i sikkerhed ved sin mor i takt med, at omstændighederne forværredes på Cypern.

Overførslerne for i alt 409.363,00 kr. er som overførslen af 18. januar 2012 sket fra sagsøgers søns virksomhed til sagsøger, men dette ændrer ikke på, at pengene i realiteten er fra sagsøgers søn.

Derudover skal det anføres, at overførslen skete for at bringe sagsøgers søns aktiver i sikkerhed fra en kaotisk og usikker økonomisk tilstand på Cypern. Det blev i den forbindelse derfor også aftalt mellem sagsøger og sagsøgers søn, at overførslerne skete som anfordringslån.

Ad den subsidiære påstand

Overførslen på 150.000 kr. af 27. juli 2012 og overførslen på 200.000 kr. af 27. september 2012 er lån optaget på anfordringsvilkår. Dette er dokumenteret ved en erklæring fremlagt ved bilag 4.

Da ovenstående overførsler er udtryk for lån mellem sagsøger og sagsøgers søn, skal der ikke ske beskatning af det samlede beløb for disse overførsler, idet de er skattefrie, jf. statsskattelovens § 5, litra c.

Ad den tertiære påstand

Såfremt Retten ikke finder, at der til fulde sandsynliggjort et låneforhold mellem sagsøger og dennes søn for overførslen på 150.000 kr. af 27. juli 2012 og overførslen på 200.000 kr. af 27. september 2012, er disse overførsler at betragte som gaver for et samlet beløb på i alt 350.000 kr.

Den samlede pengegave på i alt 350.000 kr. skal herefter beskattes med 15 % gaveafgift.

Hertil skal dog fradrages bundfradrag som i 2012 androg 58.700 kr., jf. boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra c.

Således skal sagsøger svare 15% gaveafgift af det samlede gavebeløb på 291.300 kr. (350.00-58.700).

Til støtte for påstanden gøres gældende,

at overførslen på 8.596 kr. af 18. januar 2012 skete som tilbagebetaling på et lån ydet af sagsøger i december 2011,

at overførslen på 59.363 kr. af 15. februar 2012 var et lån til sagsøger, som også blev tilbagebetalt af sagsøger den 17. februar 2012 (bilag 3),

at overførslerne på 150.000 kr. og 200.000 kr. skete ved aftale om anfordringslån, som dokumenteret ved erklæring under skrevet af sagsøger og sagsøgers søn,

at overførslerne på henholdsvis 59.363 kr., 150.000 kr. og 200.000 kr. skete for at bringe sagsøgers søns aktiver i sikkerhed under finanskrisen på Cypern i 2012,

at den ustabile økonomiske tilstand som Cypern befandt sig i, skal ses som formidlende omstændighed for, at overførslerne skete hurtigt, hvorfor der ikke samtidigt blev oprettet gældsbreve eller lignende,

at Landsskatterettens afgørelse ikke er afgjort på fuldstændigt grundlag, og den dermed skal ændres i overensstemmelse med sagsøgers principale påstand. Subsidiært skal sagen hjemvises til SKAT.

Sagsøgte har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, der er sålydende: "..

Indsætningerne er ikke lån eller tilbagebetaling af lån

Skatteministeriet gør gældende, at indsætningerne på A’s konto i 2012 på i alt 417.959 kr. er skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4.

Beløbet blev indsat på A’s konto på følgende fire datoer (bilag A):

Dato

Posteringstekst

Beløb

18. januar 2012

SALARY

8.596,64 kr.

15. februar 2012

DEBT

59.363,20 kr.

27. juli 2012

DEBT

150.000,00 kr.

27. september 2012

DEBT

200.000,00 kr.

I alt

417.959,84 kr.

Alle beløbene er indsat af G1 Ltd., som er et selskab hjemmehørende på Cypern.

Det følger af statsskattelovens § 4, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke.

Endvidere følger det af skattekontrollovens § 6 B, at det påhviler en skatteyder at dokumentere sine indkomst- og formueforhold.

A er førtidspensionist og har ikke selvangivet anden indkomst i 2012. Når dette sammenholdes med, at hun over en længere periode har fået indsat større beløb på sin konto, påhviler det A at godtgøre, at indsætningerne ikke er skattepligtig indkomst, jf. eksempelvis SKM2008.905.HR, UfR 2009.163 H og UfR 2010.415/2 H (SKM2010.70.HR). Denne bevisbyrde har A ikke løftet.

Denne bevisbyrde er skærpet, fordi A har afgivet skiftende oplysninger om, hvorfra pengene kom, jf. f.eks. UfR 1998.898 H og UfR 2009.230 H (SKM2008.908.HR).

A har under sagen for SKAT (nu Skattestyrelsen) forklaret, at indsætningerne på henholdsvis kr. 8.596,- og kr. 59.363,20 er tilbagebetaling af penge fra hendes søn SK, som han skyldte, da hun havde betalt et banklån ud for ham på kr. 89.000,-, jf. mail af 18. oktober 2015 (bilag E).

Senere skiftede A forklaring, idet hun i klagen til Skatteankestyrelsen (bilag I, side 3) oplyste, at beløbet kr. 8.596,- hidrørte fra et anfordringslån, som hun have ydet SK, da han manglende penge til både julegave- og dagligvareindkøb.

A skiftede også forklaring i forhold til beløbet på kr. 59.363,20, idet beløbet nu vedrørte en overførsel, som SK havde foretaget, da han som følge af en økonomisk krise var "bange for at miste al indestående på sin bankkonto på Cypern", jf. klagen til Skatteankestyrelsen (bilag I, side 3) og stævningen (side 2, 12. afsnit og side 3, 1. afsnit).

Videre anførte A, at hun og SK havde aftalt, at overførslerne skete på vilkår for anfordringslån, jf. klagen til Skatteankestyrelsen (bilag I, side 3) og stævningen (side 3, 3. afsnit og 11. afsnit).

A gør gældende, at alle overførslerne er anfordringslån enten ydet af eller modtaget af hende til eller fra hendes søn. Pengeoverførslerne sker derved mellem familiemedlemmer og derfor interesseforbundne parter. Som følge heraf er beviskravet for, at der foreligger et reelt gældsforhold, skærpet, jf. f.eks. SKM2012.586.ØLR. SKM2011.208.HR, UfR 2009.2325 H (SKM2009.487.HR) og SKM2003.247.VLR.

Fælles for A’s forklaringer er, at de ikke er bestyrket af objektive kendsgerninger. Derfor er der ikke grundlag for at tilsidesætte forhøjelsen af A’s indkomst for 2012.

Omstændighederne omkring de påståede låneforhold er usædvanlige. Der er ikke indgået låneaftaler, lånene er ydet uden sikkerhedsstillelse, og lånene forrentes ikke. A’s bevisbyrde for at der foreligger et reelt gældsforhold er også af denne grund skærpet, jf. eksempelvis SKM2003.210.ØLR, UfR 2007.1049 H (SKM2007.90.HR), SKM2010.278.ØLR og SKM2012.586.ØLR.

For så vidt angår overførslen på kr. 8.596, har A ikke fremlagt dokumentation for, at beløbet angår en tilbagebetaling af et lån.

A har ikke engang godtgjort at SK har lånt penge af hende. Der er ikke fremlagt lånedokumenter eller andet materiale, som støtter hendes synspunkt herom.

Herefter er der ikke noget grundlag for at anse indsætningen som en tilbagebetaling af lån. Tværtimod fremgår det af overførslen, at beløbet vedrører "SALARY", jf. udskrift fra F1-bank (bilag A, side 1).

For så vidt angår overførslen på kr. 59.363,20 bemærkes, at A alene har fremlagt kontoudskrift fra hendes søns konto (bilag 3), hvoraf fremgår, at han den 17. februar 2015 modtog kr. 59.363,20.

Den fremlagte kontoudskrift dokumenterer ikke, at der er indgået en låneaftale, og at tilbagebetaling af et evt. lån er sket med frigørende virkning.

For så vidt angår overførslerne på kr. 150.000,- og kr. 200.000,- gør A gældende, at der er tale om et lån ydet til hende. Hertil bemærkes, at hun ikke har fremlagt lånedokumenter eller andet materiale, som støtter hendes synspunkt om, at der er tale om ydelse af lån.

Den som bilag 4 fremlagte erklæring fra A og SK er udateret, og det er således ikke muligt at vide, hvornår erklæringen er udarbejdet. En sådan erklæring uden underliggende dokumentation for pengestrømmene er ikke tilstrækkeligt til at løfte A’s bevisbyrde i nærværende sag, jf. eksempelvis Højesterets afgørelse i UfR 2009.476/2 H.

Det er i øvrigt også udokumenteret, at A efterfølgende har tilbagebetalt et eventuelt lån.

Det bestrides endelig som udokumenteret, at pengene blev overført til A, fordi der var problemer med SK’s danske konto. Det er ubestridt at sønnen havde egne konti i Danmark. Der er således ikke nogen dokumenteret forklaring på, at midlerne ikke blot kunne overføres til sønnens egne danske konti.

Hertil kommer for alle overførslerne, at disse ubestrideligt er kommet fra et selskab på Cypern, G1 Ltd.

Pengene er altså ikke overført fra SK.

Det er heller ikke godtgjort, at SK ejede selskabet. Ligesom det er uvist, om selskabet nogensinde har haft nogen aktivitet.

A har trods ministeriets opfordring (A) ikke fremlagt regnskaber eller kontoudtog fra selskabet til dokumentation af førnævnte forhold. Det kan derfor ikke lægges til grund, at sønnen ejede selskabet, eller at selskabet var aktivt.

Det fremgår af stævningen (side 2 og 3), at A angiveligt skulle have tilbagebetalt beløbene på kr. 59.363,20, kr. 150.000,- og kr. 200.000,- til SK personligt.

Pengene skulle altså ifølge A’s forklaring være overført fra selskabet til A og så videre overført til SK.

A har trods ministeriets opfordring (B) ikke oplyst, om SK har selvangivet modtagelsen af udbytte med de ovennævnte beløb i indkomståret 2012, og at disse beløb derved er blevet beskattet hos ham som aktieindkomst. Det modsatte må derfor lægges til grund.

Indsætningerne er ikke skattefri gaver

Gaver er som udgangspunkt skattepligtige, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

A har ikke godtgjort, at overførslerne på henholdsvis kr. 150.000,- og kr. 200.000,- udgør skattefri gaver fra hendes søn, SK.

Efter boafgiftsloven § 22, stk. 1, nr. 1, kan en person afgiftsfrit give gaver til bl.a. forældre, hvis den samlede værdi ikke overstiger et grundbeløb på kr. 58.700,- (2012 niveau). Der skal betales en gaveafgift på 15 %, i det omfang gaven overstiger grundbeløbet, jf. boafgiftslovens § 23, stk. 1.

Af Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C,A.6.2, fremgår, at gaveafgiften skal anmeldes til SKAT (nu Skattestyrelsen) via et skema, der kan hentes på SKATs hjemmeside. Videre fremgår det, at gaveanmeldelsen skal indgives til SKAT senest den 1. maj året efter gaveoverdragelsen.

Som anført fik A den 27. juli 2012 og 27. september 2012 overført henholdsvis kr. 150.000,- og 200.000,-. Af kontoudskriften (bilag A, side 3 og 4) fremgår, at overførslerne kom fra selskabet beliggende i Cypern.

Det er ikke godtgjort, at indsætningerne reelt stammer fra A’s søn og ikke fra det selskab, som har indsat beløbene.

A har således ikke godtgjort, at hun har modtaget i alt kr. 350.000,- i gave fra sin søn, SK. Pengene kom fra selskabet.

Hertil kommer, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at SK har indgivet en gaveanmeldelse på det påståede beløb.".

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagen drejer sig om, hvorvidt 4 overførsler, A modtog i 2012, er skattepligtig indkomst for hende.

Allerede efter de forklaringer, som er afgivet af A og SK, er der ikke grundlag for at anse de beløb, som er overført til A, som modtaget i forbindelse med et låneforhold mellem hende og hendes søn. Det bemærkes i den forbindelse, at de 4 omtvistede beløb alle er indbetalt af selskabet G1 Ltd. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om det pågældende selskab, men retten lægger til grund, at der var tale en selvstændig juridisk enhed, som på daværende tidspunkt var kontrolleret af SK. Det bemærkes herved, at betegnelsen "Ltd." i almindelig betyder, at selskabets ejer(e) kun hæfter med det indskudte beløb. Beløbene kan derfor heller ikke anses for gaver til A fra SK.

SK har bl.a. forklaret, at G1 Ltd.s indtægter stammede fra arbejde, han udførte som rejsemontør i en række forskellige lande. Udbetalingen på 59.363,20 kr. til moderen blev af denne indsat på hans konto i F3-bank for at indfri et gældspost der. De 2 sidste udbetalinger på i alt 350.000 kr. var beskattede midler fra selskabet, som han via moderen overførte til Danmark til brug for sine og familiens leveomkostninger.

Der er ikke fra A’s konto hævet et beløb, der modsvarer indsættelsen på det første af de omstridte beløb, 8.596 kr., som er betegnet "salary". Uanset intet tyder på, at A var ansat i G1 Ltd., har hun derfor ikke godtgjort, at beløbet ikke skulle være skattepligtig indkomst for hende. Det er derfor med rette, at A’s skattepligtige indkomst er forhøjet med dette beløb.

Det fremgår af de fremlagte bilag, at A umiddelbart efter modtagelsen af de 3 sidste beløb på henholdsvis 59.363,20 kr., 150.00 kr. og 200.000 kr. enten overførte pengene til sin søn eller hævede dem. Det første af de nævnte beløb er således indsat på SK’s konto i hans pengeinstitut, mens de 2 sidste beløb er hævet kontant. Ifølge A og sønnens forklaring er de sidstnævnte beløb udbetalt til SK i kontanter til dækning af leveomkostninger.

Det er ikke gjort gældende, at A økonomiske forhold står eller stod i misforhold til hendes indtægter som førtidspensionist, eller at andre omstændigheder skulle tyde på, at hun har draget fordel af de indbetalte og straks derefter hævede beløb.

Retten finder derfor ikke grundlag for at forkaste sagsøgerens og SK’s forklaring om, at de nævnte beløb, i alt 409.363,20 kr., alene blev overført til sagsøgerens konto, for at hun kunne videreoverdrage pengene til sønnen. En sådan kortvarig besiddelse af de pågældende beløb på den nævnte baggrund findes ikke at medføre, at beløbene har tilhørt sagsøgeren som et formuegode, der skal beskattes hos hende. Uanset om overførslerne havde baggrund i usikre forhold på Cypern eller skete af andre grunde, er der herefter ikke grundlag for at anse beløbet som skattepligtig indkomst for A.

Retten tager på denne baggrund A’s påstand til følge for et beløb på 409.363,20 kr., hvilket findes at kunne rummes inden for de påstande, hun har nedlagt.

Da sagsøgeren i nogen grad selv har givet anledning til sagen, herunder ved skiftende eller uklare redegørelser, skal ingen part betale sagsomkostninger til den anden part.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren, A’s, skatteansættelse for indkomståret 2012 skal nedsættes med 409.363,20 kr.