Dato for udgivelse
24 Aug 2018 10:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Jul 2018 08:46
SKM-nummer
SKM2018.443.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
13-0198618
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Købsmoms, fradragsprocent, privat udnyttelse, hestebokse
Resumé

SKAT havde efter et skøn over den erhvervsmæssige og den private anvendelse af hestebokse fastsat, at virksomheden havde 62 % fradragsret for købsmoms. Landsskatteretten prøvede dette skøn og fandt blandt andet under henvisning til, at 8 ud 10 hestebokse var udlejet eller søgt udlejet, at skønnet skulle ændres således, at fradragsprocenten skulle fastsættes til 80 %.  

 

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 39, stk. 1, § 51, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2 D.A.11.4.3.1

Klagen skyldes, at SKAT har nedsat virksomhedens købsmoms med 73.731 kr., idet SKAT har ændret fradragsprocenten vedrørende privat udnyttelse, jf. momslovens § 39.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 (herefter benævnt virksomheden) er en enkeltmandsvirksomhed, registreret under branchekoden 01.43.00 "avl af heste og dyr af hestefamilien" og bibranchen 68.20.40 "udlejning af erhvervsejendomme".

Den 22. november 2011 blev virksomheden frivilligt registreret med erhvervsmæssig udlejning af 8 hestebokse til udlejning den 28. marts 2012. Den frivillige registrering skulle omfatte henholdsvis eksisterende byggeri og bygning under opførelse. De anslåede byggeudgifter var 900.000 kr. Ejendommens samlede areal er 28.589 m2, hvoraf følgende skulle være omfattet af den frivillige registrering:

Ridehal

(85% til udlejning)

1.100 m2

Hestestald

(70% til udlejning)

322 m2

I 2011 og 2012 lod virksomheden opføre en ridehal, ligesom virksomheden lod en eksisterende hestestald ombygge til 10 hestebokse. Virksomheden påbegyndte den momspligtige udlejning i april 2012, idet hestestalden på dette tidspunkt var færdigombygget. I månederne april til og med juli 2012 var der udlejet 2 bokse. I august 2012 var der udlejet 3 bokse. I månederne september til og med november 2012 var der udlejet 4 bokse, og i december 2012 var der udlejet 6 bokse. Efter det oplyste benyttes de resterende 2 hestebokse til ejerens egne heste, der momsmæssigt behandles som private heste. Ridehallen benyttes af både private og opstaldede heste. Der drives ikke rideskole. Virksomheden lejer desuden 2½ ha jord af en nabo. Dette areal anvendes til afgræsning af hestene.

Efter det oplyste har man adgang til ridehal, boks, foder, afgræsning mm., når man lejer en hesteboks.

SKATs afgørelse
SKAT har nedsat virksomhedens købsmoms med 73.731 kr., idet SKAT har ændret fradragsprocenten vedrørende privat udnyttelse, jf. momslovens § 39.

SKAT har herved blandt andet henvist til følgende:

"Udfra opgørelsen af boksudlejningen anser SKAT den delvise fradragsret opgjort til følgende for 2012:

62% erhvervsmæssigt
38% privat.

SKAT anser 2012 som ibrugtagningstidspunktet, idet første udlejning skete i 2012, jf. ML § 44 stk. 2. SKAT anser fradragsretten fra 2012 som værende udgangspunktet for beregning af fradragsretten og at der ud fra denne fradragsret kan ske den årlige regulering jf. ML § 44 stk. 2.

Virksomheden har henvist til Landskatteretsafgørelse som den mener kan anvendes til sammenligning, men SKAT anser ikke at der er sammenlignelige forhold.

Desuden må loven som retskildetype stå øverst frem for administrativ praksis, såfremt det ender i en sag ved domstolen.

SKAT lægger vægt på følgende i forhold til landsskatteretsafgørelsen >< denne sag:

 • Ifølge landskatteretsafgørelsen fremgår " Det tiltrædes, at fradraget i mangel af sikre holdepunkter for andet kan opgøres på baggrund af en arealfordeling."
  Her vil jeg argumentere med, at de faktiske forhold er et mere sikkert holdepunkt frem for virksomhedens skøn over boksfordeling.
  De faktiske forhold i 2012 er en fordeling med en privatandel på 38%
 • Ifølge landsskatteretsafgørelsen fremgår "På baggrund af godets art er der således ingen holdepunkter for, at godet kan anses for delvis privat anvendt, "
  Denne argumentation kan vist ikke bruges i denne sag.
 • Desuden handler landsskatteretsafgørelsen også om fradragsretten i det hele taget / økonomiske virksomheds problematikken.

SKAT anser samme fradragsprocent skal benyttes til fællesudgifter vedrørende boks, foder, dressurstald, afgræsning m.m., da adgang til dette følger boksfordelingen.

Til beregning af fradragsprocenten tages udgangspunkt i det angivne købsmoms jf. nedenstående:

Købsmoms for 2011:

Angivet

             191.149

(svarende til  20% privat)

I alt

             238.936

Skønsmæssigt godkendt

             148.140

(svarende til 38% privat)

Regulering for 2011

               43.009

Købsmoms for 2012:

 Angivet

             136.543

(svarende til  20% privat)

 I alt

             170.679

 Skønsmæssig godkendt

             105.821

(svarende til 38% privat)

 Regulering for 2012

               30.722

 Regulering for 2011+2012

               73.731

Købsmoms for perioden 01.10.2011 - 30.09.2012 nedsættes med 73.731 kr."

Virksomhedens opfattelse
Virksomhedens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at SKATs krav nedsættes til 0 kr., idet den delvise fradragsret for opførelse af ridehal og ombygning af hestestald skal opgøres efter momslovens § 39, stk. 1.

Repræsentanten har nedlagt subsidiær påstand om, at momsfradragsretten for hestestalden opgøres efter momsloven § 39, stk. 1, og momsfradragsretten for ridehallen opgøres efter momslovens § 38, stk. 2. Skønnet over momsfradraget efter momsloven § 38, stk. 2 for ridehallen kan fastsættes efter principperne i momslovens § 39, stk. 1.

Repræsentanten har blandt andet anført følgende:

"Det er vores primære påstand, at SKATs krav skal nedsættes fra DKK 73.371 til DKK 0, da det er vores påstand, at virksomheden skal opgøre den delvise momsfradragsret for opførelse af ridehal og ombygning af hestestald efter et skøn/arealfordeling, jf. momslovens § 39, stk. 1, idet virksomheden er frivilligt momsregistreret for erhvervsmæssig udlejning af en del af hestestalden, herunder at ridehallen anvendes til momspligtige formål i samme omfang som hestestalden.

H1 har i 2011 og 2012 opført en ridehal, og ombygget en eksisterende hestestald med i alt 10 hestebokse.

Virksomheden blev med virkning fra 22. november 2011 frivilligt registreret for erhvervsmæssig udlejning af 8 hestebokse.

Den omhandlede momssag omhandler således to bygninger:

 1. Hestestald med i alt 10 hestebokse, hvoraf 8 af boksene er frivilligt momsregisteret til erhvervsmæssig udlejning. De sidste 2 bokse skal anvendes af virksomheden 2 avlsheste.
 2. Ridehal der anvendes af de 8 lejere af hestebokse, samt af indehaverens avlsheste.

Det skal nævnes, at de to avlsheste heste behandles som private heste efter skatte- og momsreglerne.

Virksomheden har ved opgørelse af momsfradragsretten anvendt momslovens 39, stk. 1, idet bygningen anvendes dels til momspligtige formål, og dels til virksomheden uvedkommende formål.

Hestestalden er indrettet med 10 hestebokse, hvoraf 8 af hesteboksene er frivilligt registreret for erhvervsmæssig udlejning. Hesteboksene er af samme størrelse, ligesom de er af samme standard.

Virksomheden har derfor opgjort arealet af den momspligtige anvendelse til 80 %, og fratrukket 80% af byggemomsen.

Virksomheden har fratrukket følgende momstal for de to bygninger:

DKK

Momsfradrag på begge bygninger - 80 pct.

324.250

Øvrige momsudgifter

       3.442 

Momsfradrag i alt

327.692

SKAT godkender fradragsprocent på 62 pct.

   253.961 

Til efterbetaling

     73.731 

Det er vores opfattelse, at der er særlige regler for opgørelse af den delvise momsfradragsret ved fast ejendom, der anvendes både til momspligtige og til private formål.

Primær påstand
Det er vores primære påstand, at momslovens § 39 vedrører fradragsretten for fast ejendom der anvendes til blandede formål, herunder til momspligtige formål og private formål.

Bestemmelsen vedrører både moms for opførelse af bygninger, samt ombygning, reparation og vedligeholdelse af fast ejendom.

Efter ordlyden i lovteksten vedrører bestemmelsen alene bygninger, og ikke øvrig fast ejendom.

Praksis efter Den Juridiske Vejledning afsnit D.A.11.4.4.6:
Den delvise fradragsret for moms ved opførelse af bygninger med blandede lokaler, kan beregnes på grundlag af et skøn. Skønnet udøves på grundlag af etageareal, når lokalerne er af samme standard. Der er dog ikke fradragsret for moms vedrørende opførelse af lokaler, der er en del af boligen, ligesom der ikke er momsfradrag for lokaler, der anvendes til momsfri udlejning. Se ML § 39, stk. 1.

Moms vedrørende opførelse af bygninger, som udover lokaler for den momsregistrerede virksomhed også omfatter andre lokaler, kan fradrages med den del af den samlede moms på bygningen, som byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler skønnes at udgøre i forhold til de samlede byggeomkostninger.

ML § 39 omhandler altså opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse af bygning, hvor der er blandede lokaler, dvs. lokaler udelukkende anvendt til momspligtig aktivitet og lokaler udelukkende anvendt til ikke-momspligtig aktivitet.

"Bygninger med blandede lokaler", er bygninger hvor der er lokaler, som udelukkende anvendes til enten:

 • momspligtige aktiviteter, eller
 • ikke-momspligtige aktiviteter.

ML § 38 omhandler derimod opgørelse af delvis fradragsret for moms, hvor der tale om blandet anvendte lokaler, dvs. både momspligtig og ikke-momspligtig aktivitet i lokalet. Se afsnit D.A.11.4.4.5 om sondringen mellem ML § 38 og ML § 39.

Udøvelse af skønnet i ML § 39

Ifølge ML § 39 skal den delvise fradragsret for moms vedrørende opførelse mv. af bygninger, hvor der er blandede lokaler, opgøres efter et skøn over byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler, i forhold til de samlede byggeomkostninger. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Hvis lokalerne til de forskellige former for anvendelse er af samme standard, kan fordelingen foretages på grundlag af forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Etagearealet af lokaler med skrå vægge i tagetager opgøres i overensstemmelse med bygningsreglementet.
Hvis lokalerne ikke er af samme standard, kan der også anvendes andre opgørelsesmetoder, fx omsætningen.

Vores opfattelse
Det er vores opfattelse, at virksomheden kan fratrække momsen af opførelsen af hestestalden og ridehallen efter momslovens § 39, stk. 1.

Det begrundes i, at momslovens § 39 anvendes på bygninger der anvendes til blandede formål.

Det er et faktum, at hestestalden er indrettet med 10 hestebokse, hvoraf virksomheden er frivilligt registreret efter momslovens § 51, stk. 1, for erhvervsmæssig udlejning af 8 hestebokse.

Virksomheden påbegynder momspligtig udlejning af 2 hestebokse i april 2012, da hestestalden på dette tidspunkt er færdigombygget, og i december 2012 har virksomheden allerede udlejet 6 bokse med moms. Ved udgangen af 2012 er der således stadig to ledige lejemål.

De 2 sidste bokse anvendes til virksomhedens egne to avlsheste. Disse to heste behandles dog moms- og skattemæssigt som private heste.

Hestestalden opfylder dermed de betingelser, som er oplistet i Den Juridiske Vejledning for anvendelse af momslovens § 39, stk. 1, idet de 8 frivilligt registrerede hestebokse udelukkende anvendes til momspligtige formål, og 2 hestebokse anvendes udelukkende til private formål.

Hestestaldens udlejning af hestebokse sker efter samme principper som øvrige virksomheders frivillige registrering for udlejning af lokaler til erhvervsformål, der enten udelukkende anvendes til momspligtige formål, eller der anvendes blandet erhvervsmæssigt/privat.

8 hestebokse af de i alt 10 hestebokse er frivilligt momsregistreret for erhvervsmæssig udlejning, hvilket giver en arealfordeling efter momslovens § 39, stk. 1 på 80 %. Hesteboksene opfylder desuden betingelsen om, at hesteboksene (lokalerne) er af samme standard.

SKAT anser bygningen for at være taget i brug i 2012, idet første udlejning sker i 2012, jf. momslovens § 44, stk. 2. Dermed anser SKAT den konkrete udlejning i 2012 for at være udgangspunktet for beregning af fradragsretten i forhold til den fremtidige årlige regulering efter § 43.

Vi er enige med SKAT i, at momslovens § 44 regulerer, hvornår momsreguleringsperioden påbegynder.

Momslovens § 44 regulerer derimod på ingen måde momsfradragsretten efter momslovens § 39. Det har derfor efter vores opfattelse ingen betydning for momsfradragsretten, at to af hesteboksene endnu ikke er udlejet ved udgangen af 2012.

Det faktum, at virksomheden er frivilligt momsregistreret for udlejning efter momslovens § 51, stk. 1, medfører, at virksomheden anvender de 8 hestebokse til momspligtige formål. Virksomheden afskæres ikke for muligheden for fradragsret, selv om hesteboksene først udlejes i 2013 (og derfor står tomme i 2012), idet det hele tiden har været hensigten, at de 8 hestebokse, skulle være omfattet af den frivillige momsregistrering. Det afgørende er, at de pågældende hestebokse ikke benyttes til private forhold. Det er ubestridt, at virksomheden ikke har anvendt de to hestebokse, som endnu ikke var udlejet ved udgangen af 2012, til private formål.

Det er almindelig praksis, at virksomheder, der anmoder om en frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning, har momsfradrag for byggemomsen, selv om lejemålene i en periode ikke er udlejet.

Praksis
Der findes en lang række kendelser og domme, som fastslår, at momsfradragsretten for fast ejendom, der anvendes til blandede aktiviteter, skal ske efter et skøn/arealfordeling, og at der er momsfradrag for de lokaler, som en virksomhed er frivilligt registreret for jf. momslovens § 39 - eksempelvis:

 • Landsretten har i sagen - SKM2003.362.ØLR - fundet, at en virksomhed skulle anvende en arealfordeling efter momslovens § 39 ved opgørelse af fradragsretten for en ejendom, der anvendes til både private formål, og til erhvervsmæssig udlejning, hvor virksomheden var frivilligt registreret efter momslovens § 51, stk. 1.
 • Landsskatteretten har i J.nr. 12-0191157 fundet, at en virksomhed, hvis aktivitet omfattede landbrug herunder hesteopdræt og hestepension, skulle anvende:

Momslovens § 38, stk. 2 for udgifter til foder, dyrelæge mv. som anvendes dels til momspligtige formål og private formål.

Momslovens § 39 for udgifter der vedrørte ombygning- og reparationsudgifter vedrørende den faste ejendom.

 • Landsskatteretten har i J.nr. 11-03988 fundet, at en virksomhed skulle anvende momslovens § 39 til opgørelse af momsfradragsretten for et maskinhus, der var indrettet med jagtstue og værksted.
 • Landsskatteretten har i J.nr. 10-00946 fundet, at en andelsboligforening, der var frivilligt momsregistreret for erhvervsmæssig udlejning, skulle anvende momslovens § 39 til opgørelse af det delvise momsfradrag ved udskiftning af ejendommens tag.
 • Skatterådet fandt i J.nr. 10-188944, at en udlejningsejendom, der dels bestod i beboelseslejligheder og erhvervslejemål, der var frivilligt momsregisteret - skulle opgøre momsfradragsretten for nyt tag efter momslovens § 39.

SKAT bemærkninger i afgørelsen - vores kommentarer hertil
SKAT har i afgørelsen skrevet bemærkninger til en kendelse, som virksomheden har fremlagt i forbindelse med sagen, som dokumentation på at en arealfordeling kunne anvendes.

Det skal nævnes, at kendelsen, som SKAT kommenterer, er LSR af 20/11-11 J.nr. 11-03461, hvilket ikke fremgår af SKATs afgørelse.

SKAT skriver følgende i afgørelsen:

 1. Ifølge Landsskatteretsafgørelsen fremgår, at "det tiltrædes at fradraget, i mangel af sikre holdepunkter for andet, kan opgøres på baggrund af en arealfordeling." Der med er det SKATs opfattelse, at de faktiske forhold er et mere sikkert holdepunkt frem for virksomhedens skøn over boksfordeling.
 2. Ifølge Landsskatteretsafgørelsen fremgår "på baggrund af godets art er der således ingen holdepunkter for, at godet kan anses for delvist privat anvendt." Denne argumentation kan vist ikke bruges i denne sag.
 3. Desuden handler Landsskatteretsafgørelsen også om fradragsretten i det hele taget / økonomiske virksomheds problematik.

Vore bemærkninger hertil: Ad 1.
Vi er enige med SKAT i, at fradragsretten efter momslovens § 39, stk. 1 sker efter et skøn.

Vi er dog ikke enige med SKAT i, at tomme lejemål har betydning for skønnet over momsfradragsretten efter momslovens § 39, stk. 1.

Den metode, som SKAT anvender, medfører, at virksomheden ikke får momsfradragsret for opførelsesudgifter til de to lejemål, der er tomme ved udgangen af 2012.

Det fremgår både af den Juridiske Vejledning og af den Landsskatterets praksis, som er oplistet ovenfor fremgår, at det skønsmæssige fradrag, der anvendes efter momslovens § 39, stk. 1, er en arealfordeling, hvis lokalerne (hesteboksene) er af samme standard.

Ad 2.
Landsskatterettens kendelse - J.nr. 11-03461 af 20/12-2011 - vedrører dels momsfradraget for et "apparat" og et lokale i klagers private bolig, som klager anvender til sin momspligtige virksomhed.

Den argumentation, som SKAT henviser til, anvender Landsskatteretten i forbindelse med momsfradraget for "apparatet" og ikke i forbindelse med momsfradraget for lokalet. Ved fradragsretten for lokalet er det Landsskatterettens opfattelse, at en arealfordeling kunne anvendes.

Ad 3.
Som vi har skrevet under punkt 2, omhandler denne Landsskatteretssag om momsfradrag dels for et "apparat" og et lokale.

Landsskatteretten fandt dog, at momsfradraget på lokalet i sagen skulle ske efter en arealfordeling efter momslovens § 39, og ikke efter et andet skøn, som er SKATs opfattelse skal anvendes på H1.

Sekundær påstand
Det er vores sekundære påstand, at ridehallens delvise momsfradrag skal opgøres efter et skøn i momslovens § 38, stk. 2.

Det er dog vores opfattelse, at udøvelsen af skønnet kan ske efter de samme principper som anvendes i momslovens § 39, stk. 1.

Dette begrundes i, at ridehallen anvendes til momspligtige formål i samme omfang som hestestalden.

Som en del af den betalte leje for hesteboksene kan lejerne anvende ridehallen, hvilket er en del af en samlet pakke som virksomheden markedsfører sig med.

Endvidere anvender virksomheden også ridehallen til private formål.

Det er virksomhedens opfattelse, at, såfremt der skete en tidsregistrering for anvendelsen af ridehallen, ville den erhvervsmæssige anvendelse mindst være 80 pct.

KONKLUSION

Det er vores primære påstand, at virksomhedens efterbetaling skal nedsættes fra DKK 73.371 til DKK 0, idet virksomheden skal anvende momslovens § 39 ved opgørelse af det delvise momsfradrag.

Subsidiært skal kravet nedsættes fra DKK 73.371 til et mindre beløb, hvis Landsskatteretten ikke er enig med os i, at momsfradragsretten for opførelse af ridehallen, skal opgøres efter samme skøn, som anvendes i forbindelse med hesteboksene."

SKATs bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
SKAT har fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling om medhold i sagen:

"SKAT kan efter en konkret vurdering tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling med følgende bemærkninger:

SKAT er enig i, jf. SKATs juridiske vejledning afsnit D.A.11.4.4.5, at for opførsel henholdsvis ombygning af lokaler/bygninger, som anvendes blandet, opgøres fradragsretten efter § 38, stk. 2."

Virksomhedens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Virksomhedens repræsentant har ikke fremsendt bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling i sagen og til SKATs bemærkninger hertil.

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at SKAT har nedsat virksomhedens købsmoms med 73.731 kr.

Følgende fremgår af momslovens § 38, stk. 2:

" For varer og ydelser, som af en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed".

Følgende fremgår af momslovens § 39, stk. 1:

"Afgift vedrørende opførelse af bygninger, herunder tilbygninger, som foruden lokaler for den registrerede virksomhed omfatter andre lokaler, kan fradrages med den del af den samlede afgift på bygningen, som byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler skønnes at udgøre i forhold til de samlede byggeomkostninger."

Det er blandt andet en grundlæggende betingelse for fradragsret efter momsloven, at udgifterne afholdes af en afgiftspligtig person, og at udgifterne er til brug for en momspligtig virksomhed, jf. momslovens § 37, stk. 1. Er der for eksempel tale om private udgifter eller udgifter, der ikke vedrører den afgiftspligtige person, er der ikke fradrag.

Landsskatteretten bemærker til det af SKAT anførte, at det er virksomhedens erklærede formål på tidspunktet for opgørelsen af fradraget, der er afgørende for fradragsprocenten, og ikke det tidsrum, hvor godet faktisk har været anvendt til det erklærede formål.

Videre bemærkes det, at momslovens § 39 omhandler opgørelse af den delvise momsfradragsret ved opførelse af bygninger med blandede lokaler. Førend momslovens § 39 kan finde anvendelse, må der således være tale om en bygning indeholdende flere lokaler, hvoraf nogle lokaler anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter, medens andre lokaler anvendes til virksomhedens momsfritagne aktiviteter eller til aktiviteter, der falder udenfor momslovens anvendelsesområde.

Er der derimod tale om, at lokalerne i en bygning er blandet anvendt, det vil sige, at lokalerne anvendes både til virksomhedens momspligtige aktiviteter, til virksomhedens momsfritagne aktiviteter eller til aktiviteter, der falder udenfor momslovens anvendelsesområde, og at ingen af lokalerne anvendes udelukkende til virksomhedens momspligtige aktiviteter, til virksomhedens momsfritagne aktiviteter eller til aktiviteter, der falder udenfor momslovens anvendelsesområde, skal fradragsretten opgøres efter momslovens § 38.

Ifølge det oplyste er 8 ud af de samlede 10 hestebokse udlejet eller forsøgt udlejet, som led i den afgiftspligtige virksomhed. Derudover benyttes 2 hestebokse til indehaverens 2 private heste. Efter det oplyste benyttes ridehallen både af de private heste og af de opstaldede heste. Der foreligger ikke oplysninger om, at ridehallen skulle have været anvendt af andre heste end de private og de opstaldede heste, ligesom der heller ikke foreligger oplysninger om, at flere end de 2 hestebokse bliver anvendt privat.

For så vidt angår hestestalden finder Landsskatteretten ikke, at momsloven § 39, stk. 1, finder anvendelse, idet der her er tale om en bygning med ét lokale, hvori der er indrettet 10 hestebokse, der anvendes til både fradragsberettigede formål og til virksomheden uvedkommende formål. Det samme gør sig gældende for ridehallen, der ligeledes anvendes til både fradragsberettigede formål og til virksomheden uvedkommende formål. Derfor må fradragsretten for begge bygninger opgøres efter momslovens § 38, stk. 2.

Landsskatteretten finder på denne baggrund, at fradragsprocenten kan opgøres til 80 %, jf. momslovens § 38, stk. 2, i overensstemmelse med det af virksomhedens tidligere repræsentant anførte. Landsskatteretten finder, at repræsentantens opgørelsesmetode i denne sag giver et mere retvisende skøn end den af SKAT beregnede fordeling efter benyttelse. Landsskatteretten har herved henset til, at virksomheden er frivilligt registreret, jf. momslovens § 51, stk. 1, med erhvervsmæssig udlejning af 8 af 10 hestebokse, og at ridehallen benyttes af både de private og af de opstaldede heste. Det forhold, at der i perioden kun har været udlejet op til 6 hestebokse, kan ikke tillægges vægt, idet virksomheden havde til hensigt at udleje 8 hestebokse.

Landsskatteretten ændrer således SKATs afgørelse.