Dato for udgivelse
11 jun 2018 14:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 maj 2018 11:10
SKM-nummer
SKM2018.262.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
18-0213198
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Vindmølleandele, ve-anlæg, skematisk ordning, ægtefælle, selvangivelsestidspunkt
Resumé

Spørger har andele i et ve-anlæg, og disse andele beskattes efter den skematiske ordning i ligningslovens § 8 P. Skatterådet kan bekræfte, at Spørger kan anvende den skematiske ordning, jf. ligningslovens § 8 P på vindmølleanparter, der erhverves fra ægtefællen, hvor ægtefællen har ladet sig beskatte af resultatet efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9. Skatterådet kan bekræfte, at dette også vil være tilfældet ved køb af andre brugte andele i ve-anlæg, uanset hvordan disse har været beskattet hos sælger, dog forudsat at betingelserne i ligningsloven § 8 P i øvrigt er opfyldt. Skatterådet kan bekræfte, at der ikke er et tidsmæssigt ejerkrav i ligningslovens § 8 P, men at der skal selvangives i overensstemmelse med den valgte beskatningsmetode, uanset om andelene er solgt, før selvangivelsen for salgsåret skal indsendes.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 P,
Personskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit C.C.4.5.3.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger kan anvende den skematiske ordning, jf. ligningslovens § 8 P på vindmølleanparter erhvervet af ægtefællen, som ægtefællen har ladet beskatte som kapitalindkomst efter anpartsindgrebet, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger kan anvende den skematiske ordning på andre brugte anparter, der påtænkes erhvervet?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at svaret på spørgsmål 2 vil være det samme, uanset om de brugte anparter, erhvervet fra 3. mand, har været beskattet som kapitalindkomst efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 (anpartsindgrebet) eller som personlig indkomst efter ligningslovens § 8 P (skematisk ordning)?
 4. Hvis spørgsmål 1-3 Besvares benægtende.
  Hvad er konsekvensen så for de andele Spørger i forvejen ejer. Skal de overgå til beskatning efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 (anpartsindgrebet)?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at svaret vil være det samme, hvis nogle eller alle anparter sælges, inden et statustidspunkt er passeret og der således ikke er selvangivet hvilken ordning, der anvendes?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Bortfalder
 5. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer i forvejen vindmølleandele i Vindmølle I/S, der beskattes efter den skematiske ordning.

Det påtænkes nu, at overdrage andele fra ægtefællen til Spørger. Spørger ønsker ligeledes, at anvende den skematiske ordning på disse nyerhvervede andele fra ægtefællen.

Ægtefællen har købt disse andele i forbindelse med det lovpligtige køberetsudbud. Det vil sige ægtefællen er den første person, der ejede disse andele, der nu ønskes overdraget til Spørger.

Ægtefællen har i sin ejertid ladet andelene beskatte efter anpartsindgrebet som kapitalindkomst. Andelen overgår derfor fra beskatning som kapitalindkomst efter anpartsindgrebet til beskatning som personlig indkomst efter den skematiske ordning.

Spørger påtænker ligeledes at købe brugte anparter i andre vindmøller. Disse brugte anparter kan tidligere have været beskattet som personlig indkomst efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 eller som personlig indkomst, fordi sælgeren anvendte den skematiske ordning på andelene.

Det kan ikke afvises, at der videresælges nyerhvervede andele. Det kan ske inden for samme indkomstår, som de er købt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger kan godt anvende den skematiske ordning på vindmølleandelene.

Ligningslovens § 8 P regulerer nærmere, hvilke andele den skematiske ordning kan anvendes på, samt hvornår den kan anvendes.

Reglen blev ændret ved L74 folketingsåret 2010/2011. Det fremgår af bemærkningerne, at "Med loven udvides ordningen for det første til alle former for vedvarende energi, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi."

Efter ligningslovens § 8 P, stk. 1 kan fysiske personer, der ejer vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3 i lov om fremme af vedvarende energi, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energianlægget efter den skematiske ordning. Hvis en skatteyder har valgt at anvende den skematiske ordning, kan dette valg ikke efterfølgende ændres. Alle de andele, som den pågældende person har i VE-anlæg, skal indgå i ordningen. Valget omfatter således alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og valget er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås. Skatteyderen kan derfor ikke i samme indkomstår både have andele i VE-anlæg, der er omfattet af den skematiske ordning, og andele i VE-anlæg, der drives erhvervsmæssigt. En skatteyder kan dog i det ene indkomstår vælge at sælge alle andele omfattet af den skematiske ordning, og derefter i det efterfølgende indkomstår investere fortjenesten i VE-anlæg, uden at den skematiske ordning automatisk skal anvendes på de nye andele.

Det fremgår af loven, at den skematiske ordning kan anvendes på "VE-anlæg og andele i VE-anlæg, hvor udbudsprisen af anlæg og andele er fastsat efter de samme principper, som gælder for de andele i vindmøller, der er omfattet af køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende energi." " Vindmølleandele, der er omfattet af køberetsordningen, vil automatisk opfylde betingelserne.

Det samme vil være tilfældet, hvis opstilleren af en vindmølle sælger andele ud over de 20 procent, der er omfattet af køberetsordningen, til den samme pris som de andele, der sælges efter køberetsordningen."

Det følger videre af bemærkningerne, at "Af hensyn til EU’s statsstøtteregler, jf. afsnit 3.1.1 foreslås den skematiske ordning begrænset til VE-husstandsanlæg og VE-anlæg eller andele i VE-anlæg, hvor udbudsprisen af anlæg og andele er fastsat efter de samme principper, som gælder for fastlæggelsen af udbudsprisen for andele i vindmøller, der er omfattet af køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende energi."

Endvidere fremgår, at "Mere konkret skal prisen fastlægges efter de samme principper som dem, der gælder for prisen på andele, der sælges under den såkaldte køberetsordning i lov om fremme af vedvarende energi, jf. afsnit 3.2.1."

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan anvende den skematiske ordning, jf. ligningslovens § 8 P på vindmølleanparter erhvervet af ægtefællen, som ægtefællen har ladet beskatte som kapitalindkomst efter anpartsindgrebet, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9.

Begrundelse

Det fremgår af ligningslovens § 8 P, stk. 5 hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at kunne anvende bestemmelsens stk. 1-4.

De andele, der ønskes købt, er efter det oplyste ikke beskattet efter den skematiske ordning hos sælger, og skal derfor opfylde kravet i ligningslovens § 8 P, stk. 5, nr. 2, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 6.

Efter det oplyste har ægtefællen købt andelene i udbuddet efter køberetsordningen. Det må herefter lægges til grund, at betingelsen i ligningslovens § 8 P, stk. 5, nr. 2 var opfyldt på det tidspunkt, hvor ægtefællen køber andelene.

Efter forarbejderne har hensigten med bestemmelsen været, at der ikke måtte tilfalde opstilleren af en vindmølle en fortjeneste som følge af salget, når den skematiske ordning i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3 blev valgt. Det afgørende må derfor efter SKATs opfattelse være, at det første salg af andelene opfylder betingelsen, da et efterfølgende salg ikke vil være fra vindmølleopstilleren.

Spørger har, efter det oplyste, andele, der er valgt beskattet efter den skematiske ordning i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3. Det følger at stk. 1, at har en ejer af ve-anlæg valgt den skematiske ordning, skal alle senere anskaffede ve-anlæg og andele i ve-anlæg også beskattes efter denne ordning.

Da spørger i forvejen har andele omfattet af den skematiske ordning, og de købte andele opfylder betingelserne for at kunne beskattes efter den skematiske ordning, vil spørgsmålet kunne besvares bekræftende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan anvende den skematiske ordning på andre brugte anparter, der påtænkes erhvervet.

Begrundelse

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1, er det afgørende, om betingelsen i ligningslovens § 8 P, stk. 5 er opfyldt, eller at de købte andele hos sælger har været beskattet efter den skematiske ordning, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 6.

Det er desuden afgørende, om køberen af brugte andele i forvejen har andele i vedvarende energianlæg, der beskattes efter den skematiske ordning, da det efter bestemmelsens stk. 1 ikke er muligt at have forskellige andele i vedvarende energianlæg, hvor beskatning ikke finder sted efter samme metode.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at svaret på spørgsmål 2 vil være det samme, uanset om de brugte anparter, erhvervet fra 3. mand, har været beskattet som kapitalindkomst efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 (anpartsindgrebet) eller som personlig indkomst efter ligningslovens § 8 P (skematisk ordning).

Begrundelse

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 1, må det afgørende for vurderingen af, om andelene opfylder betingelserne i ligningslovens § 8 P, stk. 5, være i forhold til det første salg fra opstilleren (udbud). Om andelene hos sælger har været beskattet efter den skematiske ordning, har således kun den betydning, at andelene, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 6, automatisk opfylder betingelserne for at kunne vælges beskattet efter ligningsloven § 8 P, stk. 2 og 3.

Har de ikke været beskattet efter den skematiske ordning hos sælger, skal betingelserne i ligningslovens § 8 P, stk. 5 være opfyldt for at den skematiske ordning kan anvendes, jf. svaret på spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Hvis spørgsmål 1-3 besvares benægtende.

Begrundelse

Bortfalder, da spørgsmålene 1-3 er bevaret med "Ja".

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Bortfalder".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at svaret vil være det samme, hvis nogle eller alle anparter sælges, inden et statustidspunkt er passeret, og der således ikke er selvangivet hvilken ordning, der anvendes.

Begrundelse

Der er i ligningslovens § 8 P ikke noget krav om ejertid i forhold til at kunne anvende bestemmelsen.

Det er således ikke en betingelse, at der er indsendt selvangivelse med valg af beskatningsordning inden andelene sælges igen.

Resultatet af ejerskabet skal dog selvangives i overensstemmelse med reglerne for den valgte ordning.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1-5

Lovgrundlag

Ligningsloven § 8 P

Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås. (…)

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg for hver ejer, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter:

 1. Vedvarende energi-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, og
 2. vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi-anlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 6. Ved overdragelse af vedvarende energi-anlæg eller andele i sådanne anlæg, hvor indkomsten inden overdragelsen blev beskattet efter stk. 2, skal der dog ikke fastsættes nogen udbudspris efter stk. 5, nr. 2.

Stk. 7. Skatteministeren kan bestemme, at Energinet.dk eller en offentlig myndighed afgør sager om fastsættelse af udbudsprisen for vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg efter stk. 5, nr. 2.

(…)

Personskatteloven § 4, stk. 1

Kapitalindkomst omfatter det samlede nettobeløb af

(…)

9) indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, samt indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 K, stk. 2, når antallet af personlige ejere er større end 2 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,

(…)

Forarbejder

Til lov nr. 1559 af 21. december 2010 (L74)

"(…)

Den foreslåede skatteregel kan imidlertid i visse tilfælde komme til at udgøre indirekte statsstøtte: Ordningen skal gøre det mere attraktivt for private personer at investere i vedvarende energianlæg. Dermed kan det ikke udelukkes, at ordningen vil lede til, at vindmølleandele til private sælges til en højere pris, og at støtten dermed kapitaliseres i vindmølleandelenes anskaffelsessum.

Statsstøtteproblematikken er derfor søgt undgået ved at stille et krav om, at investor skal have anskaffet vindmølleandelen til en pris, der svarer til opstillingsomkostningerne, hvis den skematiske ordning skal kunne anvendes. Med dette krav sikres, at fordelen ved den skematiske ordning alene tilfalder de husholdninger, der foretager investeringen, og således ikke en eventuel professionel »vindmølleopstiller« eller energiproducent.

(…)

Den skematiske ordning omfatter for det første VE-husstandsanlæg. Husstandsanlæg defineres i den sammenhæng som anlæg, der ikke er opstillet med et erhvervsmæssigt formål i sigte, og hvor anlægget er knyttet til en husstand.

Dernæst omfatter ordningen VE-anlæg og andele i VE-anlæg, hvor udbudsprisen af anlæg og andele er fastsat efter de samme principper, som gælder for de andele i vindmøller, der er omfattet af køberetsordningen i lov om fremme af vedvarende energi.

(…)

Med den ovenfor beskrevne fremgangsmåde sikres, at der ikke ved udbud af andelene fra opstilleren fremkommer en ekstra fortjeneste, der kan overføres fra køberne af vindmølleandelene til f.eks. det elselskab, der står for opførelsen af vindmøllen/vindmølleparken.

Vindmølleandele, der er omfattet af køberetsordningen, vil automatisk opfylde betingelserne.

Det samme vil være tilfældet, hvis opstilleren af en vindmølle sælger andele ud over de 20 pct., der er omfattet af køberetsordningen, til den samme pris som de andele, der sælges efter køberetsordningen.

For VE-anlæg, der ikke er husstandsanlæg, er det tanken at etablere en ordning, hvor Energi.dk kan udtale sig om, hvorvidt udbudsprisen på anlægget er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele omfattet af køberetsordningen. Derved sikres, at køberen før købet er bekendt med, om den skematiske ordning kan anvendes.

Endelig vil ordningen også omfatte andele, der allerede inden salget var omfattet af den skematiske ordning. Det betyder, at såfremt en andel beskattes efter den skematiske ordning, kan ejeren af denne andel »frit« sælge andelen til en anden privat investor, der, såfremt denne måtte ønske det, kan benytte den skematiske ordning. Dette kan ske uafhængigt af, hvilken pris andelen er blevet solgt til. Det er dog en forudsætning, at de øvrige betingelser for anvendelse af den skematiske ordning er opfyldte.

(…)

Derimod kan det ikke udelukkes, at ordningen indebærer statsstøtte i tilfælde af, at der er en virksomhed inde i leddet mellem vindmølleproducenten og husholdningen: Er vindmøllen anskaffet og opstillet af en virksomhed, der derefter sælger andele videre til private til en pris, der er højere end en forholdsmæssig andel af omkostningerne til projektet, vil der være tale om statsstøtte.

Det er altså den situation, hvor en vindmølleopstiller sælger vindmølleandele til private til en højere pris end anskaffelsessummen, der kan udgøre et problem i relation til statsstøttereglerne.

Heraf følger, at såfremt den husholdning, der beskattes efter den skematiske ordning, har anskaffet vindmølleandelen eller vindmøllen til den egentlige kostpris - dvs. til en pris, der svarer til en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet - så vil der hverken direkte eller indirekte være tale om statsstøtte.

(…)

For at udbudsprisen for et VE-anlæg eller andelene i VE-anlægget opfylder betingelserne i nr. 2, er det alene tanken, at der skal udarbejdes et materiale, så det kan dokumenteres, at provenuet fra udbuddet dækker en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberne indskyder samme beløb pr. ejerandel. Det er alene dette krav i køberetsordningen, der fremover skal være opfyldt for, at et VE-anlæg kan blive omfattet af den skematiske ordning. De øvrige krav skal ikke være opfyldt. Med kravet sikres, at fordelen ved den skematiske ordning alene tilfalder husholdningerne og således ikke en eventuel professionel »vindmølleopstiller« eller energiproducent. Dette er en forudsætning for, at den foreslåede ordning ikke kræver notifikation over for Europa-Kommissionen.

(…)"

Praksis

Den juridiske vejledning afsnit C.C.4.5.3

" (…)

Den skematiske ordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3

Alle producenter, der investerer i VE-anlæg eller i andele i VE-anlæg, skal som udgangspunkt medregne indkomsten ved salget af energi efter de almindelige skatteregler. Dette gælder også fysiske personer. Se SKM2010.692.SR.

Fysiske personer kan dog vælge at bruge den særlige opgørelsesmetode i LL § 8 P, stk. 2 og 3, jf. stk. 1.

For at anvende den skematiske opgørelsesmetode efter stk. 2 og 3, er det en betingelse, at alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg anvender den skematiske metode.

(…)

Hvilke VE-anlæg omfattes af reglerne i LL § 8 P?

I LL § 8 P, stk. 5 (tidligere 6), beskrives, hvilke anlæg, der er omfattet af bestemmelsen. Ejeren kan vælge at lade sig beskatte efter den skematiske ordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3, der samtidig betyder, at anlægget anses for privat anvendt. Se LL § 8 P, stk. 4.

(…)

Hovedregel om husstandsanlæg eller principper for fastsættelse af udbudspris

Det er en betingelse for at anvende den skematiske ordning, at der er tale om enten

 1. VE-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål. Energianlægget skal primært have til formål at forsyne en husstand med energi. Anlægget må altså ikke have til formål at producere energi til salg til andre forbrugere,

Eller

 1. VE-anlæg og andele i VE-anlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi (køberetsordningen). Disse principper medfører, at prisen for andelene i anlægget kun må dække opstillerens omkostninger til projektet (kostprisen). Andelene i anlægget skal udbydes til en pris, der er beregnet ud fra en produktion på 1.000 kWh pr. andel. Om godkendelse se nedenfor under afsnittet Bemærk.

Betingelserne fremgår af LL § 8 P, stk. 5.

Ordningen omfatter også solcelleanlæg, der er knyttet til sommerhuse og helårshuse, der benyttes til fritidsbolig. Dette gælder også, hvis fritidsboligen lejes ud en del af året. Hvis en fritidsbolig udelukkende benyttes til udlejning, kan ingen af reglerne i LL § 8 P anvendes.

Bemærk

Hvis værdiansættelsen i et vindmølleprojekt er godkendt efter køberetsordningen, kræver det ikke godkendelse, hvis mere end 20 pct. af andelene sælges til samme pris, som de andele, der er omfattet af køberetsordningen. Anlægget vil være omfattet af betingelse B.

(…)

Undtagelse fra betingelse B., når anlægget overdrages, men allerede er omfattet

Hvis anlæg eller andele i anlæg, der er omfattet af B., overdrages, skal der ikke fastsættes nogen udbudspris, hvis anlægget eller andelen allerede er omfattet af den skematiske ordning før overdragelsen. Se LL § 8 P, stk. 6.

Valg af LL § 8 P, stk. 2 og 3, én gang for alle

Hvis en fysisk person har valgt at anvende den skematiske ordning, kan han eller hun ikke efterfølgende ændre det.

Alle andele, som han eller hun har i VE-anlæg, skal indgå i ordningen. Valget omfatter altså alle vedvarende energianlæg, som personen ejer og efterfølgende erhverver.

Valget er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

Den fysiske person kan derfor ikke i samme indkomstår både have andele i VE-anlæg, der er omfattet af den skematiske ordning, og andele i VE-anlæg, der drives erhvervsmæssigt. Se LL § 8 P, stk. 1, 2. pkt. Se dog nedenfor under "Særregel om valg af LL § 8 P, stk. 2 og 3, for supplerende vedvarende energianlæg", hvor der er indgået bindende aftale den 20. november 2012 eller senere.

(…)"