Dato for udgivelse
28 jun 2018 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 apr 2018 12:15
SKM-nummer
SKM2018.321.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0569-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Landmænd, jordlodder, aftalepart, formidlingsaftale, opkøb
Resumé

Appellanten havde bistået danske landmænd med opkøb af jordlodder i Rumænien, både som selvstændig aftalepart i en formidlingsaftale og via sit rumænske selskab, som ligeledes var aftalepart i formidlingsaftalen. Den samlede købesum på et større millionbeløb var indbetalt til appellantens private bankkonti, hvorefter beløbene efter appellantens forklaring var blevet anvendt til opkøb af jordlodderne.

Med henvisning til appellantens rolle i formidlingsaftalen, og til antallet og størrelsen af transaktionerne til appellantens private bankkonti, fandt landsretten, at det kunne lægges til grund, at appellanten havde haft en betydelig formidlerrolle i forbindelse med opkøbene af jordlodder i Rumænien.

Efter karakteren og omfanget af formidlerrollen fastslog landsretten herefter, at der var skabt en formodning for, at appellanten havde modtaget et vederlag for sit arbejde.

Landsretten fandt, at appellanten ikke havde godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af hans formidlingsvederlag i indkomståret 2008 var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag. Landsretten tillagde det i den forbindelse betydning, at appellanten ikke havde holdt pengeoverførslerne forbundet med jordopkøb adskilt fra sin private økonomi, og at han ikke havde ført et regnskab over ind- og udbetalinger. Endvidere tillagde landsretten det betydning, at der ikke forelå dokumentation for, hvad pengeoverførslerne faktisk var anvendt til.

Byrettens frifindende dom blev herefter stadfæstet.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit A.C.2.1.4.4.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom af 15. marts 2017, SKM2017.260.BR).

Appelliste

Parter

A

(v/Adv. Christian Ameland Nielsen)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/Adv. Kirsten-Marie Fog Pedersen)

Afsagt af landsretsdommerne

Helle Korsgaard Lund-Andersen, Henrik Twilhøj og Kristina Skovbo Hauerslev (kst.)

Parternes påstande og sagens oplysninger

Retten i Hjørring har den 15. marts 2017 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 9-199/2016, SKM2017.260.BR).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sine påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er fremlagt udskrifter fra F2-bank vedrørende 3 forskellige konti oprettet i A’s navn. Udskifterne viser ind- og udbetalinger i perioderne 2. maj 2005 til 31. december 2010 (kontonummer X1), 2. januar 2007 til 13. september 2007 (kontonummer X2) og 2. januar 2008 til 31. december 2010 (kontonummer X3).

Det fremgår af et hjælpebilag, at der fra 30. november 2006 til 27. april 2007 er overført i alt 5.501.832,52 kr. fra G1 til A, og at der fra 6. september 2006 til 23. august 2007 er overført euro svarende til i alt 5.355.790,77 kr. fra A til "G3".

A’s advokat, advokat KM, har udarbejdet en forligsaftale mellem G1, G1.2, A og G3. Forliget er udateret og er alene underskrevet af G1 og G1.2 Det hedder i forliget bl.a.:

"1. BAGGRUNDEN

1.1. Parterne er G1, G1.2, A og G3. idet disse parter tidligere har indgået aftale vedrørende formidling af jordkøb i Rumænien. Tidligere var ZI også aftalepart, men han er afgået ved døden. Mellem disse parter er der nu indgået forlig vedrørende den oprindeligt indgåede aftale om formidling af jordkøb i Rumænien som er indgået i 2006 og senere præciseret ved skriftlig aftale af 2. juli 2008 og tillæg til denne aftale underskrevet den 1. december 2009.

2. FORLIGET

2.1. Til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav, der måtte være mellem parterne i anledning af de indgåede aftaler, tilbageføres det beløb, der er deponeret hos R2, kr. 576.189,71 med fradrag af kr. 100.000,00 til G1. Det oprindeligt aftalte beløb (købesum) nedsættes således med kr. 476.189,71 idet det ikke er lykkes at formidle køb af de aftalte jordlodder. De resterende kr. 100.000,00 som nævnt ovenfor overføres til G3 idet dette selskab har afholdt en del omkostninger (overstiger kr. 100.000,00) i forbindelse med forsøget på at erhverve de aftalte jordlodder. A modtager således ingen del af det deponerede beløb.

Ved indgåelsen af nærværende forligsaftale ophører samtlige forpligtelser for de involverede parter i henhold til de oprindelige aftaler og ingen af parterne kan således i fremtiden rette krav mod en eller flere af de øvrige parter i anledning af aftalerne eller de handlinger, der er udført i anledning af aftalerne."

Forklaring

A har supplerende forklaret, at han aldrig har ejet jord i Rumænien. Bilag F og G (ekstrakten side 72 og 73) er udarbejdet af en bekendt, der er revisor. Bilagene udtrykker hans rumænske selskab G3’s ejendomsavance og ikke hans. Han har aldrig deltaget i ejendomskøb eller forhandlinger herom i Rumænien.

I starten af projektet hævede han euro fra sin personlige konto og medbragte dem i en kuffert til Rumænien. Det mente ZI var det nemmeste. Hans sparekasse gav ham et lån, så han kunne komme i gang med projektet. Han fik en kassekredit, så han kunne opkøbe jord. Kreditten, der var på 200.000 kr., var baseret på sparekassens tillid til ham. Det er muligt, at kreditten var større. Han kan ikke huske det.

Som det fremgår af kontoudskrifter fra sparekassen, overførte G1 penge til hans konto. G1 kunne ikke lide at overføre penge direkte til Rumænien. Selskabet ville hellere overføre pengene til ham. Han må indrømme, at det var noget rod, at han blandede pengene sammen med sine private midler. Han overførte penge til Rumænien i euro. Det var i runde tal, også selvom G1 havde indsat specifikke beløb på hans konto. Han holdt ikke så meget styr på tallene. Han kunne se på sine kontoudskrifter, hvad der kom ind, og hvad der gik ud. Han hævede alene euro fra sin konto til brug for ejendomshandlerne i Rumænien.

Opgørelsen over pengeoverførsler fra hans konto til Rumænien har han udarbejdet på grundlag af G3’s kontoudtog. Valutahandlen den 4. maj 2010 på 4.400 euro, der fremgår af bilag 7 (ekstrakten side 114), vedrører formentlig betaling af nogle notarudgifter i Rumænien. Posten "Refusion af papiromk" den 29. juni 2009 på 18.156 kr. er en indbetaling fra G1. Indbetalingen på 154.442,35 kr. den 24. september 2008 til ham fra advokat KM blev efterfølgende overført til Rumænien. Han ved ikke, om det fremgår af sagens bilag. Det var selskabet G3, der købte jord i Rumænien. Da ZI døde, ejede han også jord, og det var umuligt at få fat i. Det var G1’s selskab i Rumænien G1.2, der opkøbte jord i Rumænien.

Procedure

A har subsidiært gjort gældende, at et eventuelt formidlingsarbejde for G1 er udført i 2006 og 2007, og at SKATs krav dermed er forældet.

Skatteministeriet har heroverfor gjort gældende, at A først ved formidlingsaftalen fra 2008 erhvervede endelig ret til et formidlingshonorar. Betalingerne i 2006 og 2007 er sket forud for det arbejde, der skulle udføres under formidlingsaftalen.

Parterne har i øvrigt i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

A har forklaret, at han i forbindelse med projektets start stiftede et rumænsk selskab G3., der skulle anvendes i forbindelse med pengeoverførsler fra Danmark, og at han formidlede kontakten mellem danske landmænd og ZI, der havde kontakt til rumænske jordejere.

Det fremgår af "Aftale om formidling af jordkøb i Rumænien" af 2. juli 2008 med tillæg mellem bl.a. G1 og A, at aftalen er en kodificering af aftaler, der allerede var indgået mellem parterne, og at A ved aftalen forpligter sig til at medvirke til bl.a. en endelig overdragelse af jordlodder i Rumænien til G1.2.

På denne baggrund og under hensyn til antallet og størrelsen af transaktionerne fra G1 til A’s private konto vedrørende jordopkøb i Rumænien må det lægges til grund, at A havde en betydelig formidlerrolle i forbindelse med G1’s opkøb af jordlodder i Rumænien.

Det tiltrædes, at der efter karakteren og omfanget af formidlerrollen er skabt en formodning for, at A har modtaget vederlag for sit arbejde.

SKAT har skønsmæssigt ansat A’s formidlingsvederlag i 2008 på grundlag af A’s oplysninger om avancer ved køb og salg af jord i Rumænien.

A har ikke holdt G1’s pengeoverførsler til ham adskilt fra sin private økonomi eller ført regnskab over ind- og udbetalinger vedrørende jordopkøb i Rumænien, og han er under sagen kommet med modstridende oplysninger om forretningsgangene i forbindelse med videreformidlingen af beløbene til G3. og ZI i Rumænien. Der er ikke fremlagt dokumentation for, hvad pengeoverførslerne rent faktisk er anvendt til, og en del af overførslerne er foretaget ved, at A har hævet euro fra sin konto i Danmark og personlig medtaget dem til Rumænien.

Det må efter indholdet af formidlingsaftalen, herunder aftalens pkt. 4, lægges til grund, at en betydelig del af de millionbeløb, som G1 overførte til A’s konti i 2006 og 2007, var forudbetalinger for opkøb af jordlodder, der endnu ikke var effektueret, og som A skulle formidle gennemført i 2008.

På denne baggrund har A ikke godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af hans formidlingsvederlag i indkomståret 2008 er åbenbart urimeligt eller hviler på et forkert grundlag. Indholdet af forligsaftalen fra 2017 mellem G1, G1.2, A og G3. kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 40.000 kr. inklusive moms til udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 40.000 kr.

De idømte sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.