Dato for offentliggørelse
5. oktober 2001
Overordnede emner
Afgift
Resumé
Se under punktet Ændringer i forhold til sidste trykte udgivelse.
Hvad er nyt?

Pr. oktober 2001 I forhold til den trykte udgave af Punktafgiftsvejledningen (november 2000) og den elektroniske udgave pr. april 2001 er den elektroniske udgave pr. oktober 2001 ajourført med

 • oversigt over de seneste 5 års lovændringer (kapitelvis) 
 • oversigt over de seneste 5 års afgiftssatser (kapitelvis)
 • nye afgørelser fra domstolene, Landsskatteretten mv., og
 • redaktionelle ændringer, herunder visse præciseringer og tydeliggørelser af teksten o.l.

►Nyt stof og væsentlige ændringer i forhold til den trykte udgave er markeret som vist her◄. Ændringerne pr. oktober 2001 er bl.a. foretaget i følgende afsnit i vejledningen:

Del A
Generelt
Angivelse og afregning af afgifter 

 • Morarente - variabel (1,1 pct.), se A.11.2

EU-punktafgifter

 • Direktiver mv. - oversigt, se A.15.4

Del B
Drikkevarer mv.

Vinafgift

 • banderoler til vin afskaffes, se B.2.9

Del E
Motorkøretøjer mv.
Registreringsafgift

Del F
Energi og kuldioxid
Mineralolieafgift

 • uddybningsfartøjer - afgiftsgodtgørelse, se F.1.6.3
 • tankstationers salg af fyringsolier, se F.1.8

Godtgørelse af energiafgifter

Del G
Miljøafgifter
Affaldsafgift

 • mellemdeponering (midlertidig oplagring), se G.3.1.3

Vandafgift

 • vandspild hos forbrugere - afgiftsfritagelse, se G.5.4.1 

Kvælstofafgift

 • jordbrugsvirksomhed - afgift ved ophør mv., se G.14.4
 • LSR-kendelse - godtgørelse (jordbrugsvirksomhed), se G.14.5

Del I
Andre Afgifter
Glødelamper mv.

 • LSR-kendelse - afgiftspligt ("lysslange"), se I.1.1

Væddemål

 • nyt afsnit om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, se I.7

----------------------------------------------------

Pr. april 2001 I forhold til den trykte udgave af Punktafgiftsvejledningen af november 2000 (redaktionen afsluttet 1. juli 2000) er den elektroniske udgave af vejledningen pr. april 2001 ajourført med

 • lovændringer som følge af ny og ændret lovgivning i perioden 1. januar 2000 - 31. marts 2001, og som har ikrafttræden senest 1. april 2001. Lovforslag, ændringslove mv. kan ses på internettet, fx under www.skm.dk/jura/.
 • nye afgørelser fra domstolene, Landsskatteretten mv., og
 • redaktionelle ændringer, herunder visse præciseringer og tydeliggørelser af teksten o.l.
►Nyt stof og væsentlige ændringer i forhold til den tidligere udgave er markeret som vist her◄. Ændringerne er bl.a. foretaget i følgende afsnit i vejledningen:

Del A
Generelt
Registrering
 • sikkerhedsstillelse og inddragelse af registrering pr. 1. januar 2001(opkrævningsloven), se A.5.5 og A.5.7
Opgørelse af afgiftspligtig mængde
 • tab på debitorer - ingen fradrag (præcisering), se A.7.1.1
Afgift af varer, der modtages fra udlandet
 • privatpersoner - køb af vin, spiritus mv. i andre EU-lande pr. 1. januar 2001, se A.9.9.2
Angivelse mv.
 • foreløbig fastsættelse mv. pr. 1. januar 2001 (opkrævningsloven), se A.11

Straffebestemmelser
 • hæftestraf afskaffes pr. 1. juli 2001, se A.13
Del B
Drikkevarer mv.
Spiritusafgift
 • afregning af afgift (§ 23), se B.1.9
Mineralvandsafgift
 • afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2001, se B.4.2
Del C
Tobak mv.
Røgtobakafgift
 • afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2001, se C.1.2
 • stempelmærker - designændring , se C.1.5
Del D
Andre nydelsesmidler
Chokoladeafgift
 • fritagelsesbevillinger - nye eksempler, se D.1.5
Del E
Motorkøretøjer mv.
Registreringsafgift
 • autocampere - lovændring pr. 1. september 2000, se E.1.4.4
 • beløbsgrænser mv. - ændringer pr. 1. januar 2001, se E.1.4
 • blyakkumulatorer - satsændringer pr. 1. januar 2001, se E.1.5
 • last- og varebiler - konstruktion og indretning, se E.1.4.2
 • last- og varebiler - afgiftssatser (95 pct. og 30 pct. afgift), se E.1.4.3
 • LSR-kendelser og domme fra Landsretten, se bl.a. E.1.3.2
Vejbenyttelsesafgift
 • afgiftssatser - lovændring pr. 1. april 2001, se E.2.2
Del F
Energi og kuldioxid
Mineralolieafgift
 • afgiftsforhøjelser og afgiftsdifferentiering pr. 1. april 2001, se F.1.1
 • fiskerfartøjer - ændring af måleenhed, se F.1.5.3
 • smøreolier og vegetabilske olier - præciseringer, se F.1.1
 • tankstationers salg af fyringsolier, se F.1.8
Elektricitetsafgift
Naturgasafgift
 • afgiftsforhøjelser og ophør af afgiftslempelse pr. 1. januar 2001 og pr. 1. april 2001, se F.4.1
 • el-fremstilling - afgiftsforhøjelse, se F.4.5
 • registrering af virksomheder, se F.4.2
Godtgørelse af afgift
Tilskud til CO2-afgift
 • energiaftalebekendtgørelse, se F.8
 • satsændringer - rettelse, se F.8.5.1
Tilskud til el-produktion
 • biomasse mv. - ophør af tilskud, se F.9.1
 • modregning af tilskud, se F.9.3.1
Del G
Miljøafgifter
Emballageafgift
 • afgiftssatser, beløbsgrænser mv. - ændringer pr. 1. april 2001, se G.1
Engangsserviceafgift
 • afgiftsforhøjelse/overflytning til emballageafgiftsloven pr. 1. april 2001, se G.2 og G.1
Affaldsafgift
 • afgiftssats - ændring pr. 1. januar 2001, se G.3.1.2
 • mellemdeponering, se G.3.1.3
 • Miljøstyrelsens bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter mv., se G.3.6.3
Vandafgift
 • 90 pct.-regulering (§ 13, stk. 2) - præcisering, se G.5.4.1
Blyakkumulatorer
 • afgiftssatser - ændring pr. 1. januar 2000, se G.10.1
Svovlafgift
 • LSR-kendelse - skovflis, se G.11.1
CFC
 • afgiftsperioden ændres fra kvartalet til kalendermåneden pr. 1. januar 2001, se G.12.3.1
 • HFC, PFC og SF6 - afgiftspligtige varer pr. 1. marts 2001, se G.12
Spildevand
 • Landsretsdom (VLD) - kommunal tilladelse (rensemetode 1), se G.13.4.2.3
Pvc-folieafgift
 • afgiftsforhøjelse/overflytning til emballageafgiftsloven pr. 1. april 2001, se G.16 og G.1
Del H
Forsikringer
-

Del I
Andre afgifter
Glødelampeafgift
 • afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2001, se I.1.2
Totalisatorspil
ISBN-nummer
978-87-7552-254-3 - digital version
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.