Afregning
§§ 21-22
Reglerne for afregning af afgift, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 22.022.

§ 23►Betaler en virksomhed ikke skyldige told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller foreligger der for Told?Skat oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive betalt rettidigt, kan Told?Skat pålægge virksomheden kortere angivelsesperiode. Told?Skat kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Registreringen kan inddrages ved manglende betaling eller ved undladelse af at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden.◄

Kontrol mv.
Reglerne for kontrol (§ 27) og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, straffebestemmelser (§§ 31-32), se A.13, og klagevejledning (§§ 33-33 a), se A.14.

For spiritus gælder følgende supplerende regler:

§ 8, stk. 3
De afgiftspligtige varer skal opbevares i de godkendte lokaler på en sådan måde, at beholdningen kan gøres op. Ubanderolerede og banderolerede varer må ikke blandes sammen.

Fustager, reoler og kasser mv., der bruges til opbevaring af ubanderolerede varer, skal være forsynet med mærkesedler (fustagekort og rumkort). Mærkesedlerne skal oplyse om konto i regnskabet, vareart og litermængde. For flaskevarer skrives antal flasker og flaskestørrelse i stedet for litermængde.

Fustager, der bruges som lagerfade, skal være forsynet med oplysning om fustagens kapacitet i liter og spunsdybden, dvs. afstanden fra midten af spunshullets underkant til lagerstaven. Fustagerne skal så vidt muligt stilles således, at varer under samme regnskabskonto opbevares samlet.

Flaskevarer skal også være sorteret efter kontobetegnelse, og de skal være anbragt efter flaskestørrelse på en sådan måde, at der er nem adgang til at tælle beholdningen op.

§ 27 a, stk. 1 Det er forbudt enhver, som forhandler, udskænker eller udleverer spiritus, og som ikke er registreret efter spiritusafgiftsloven, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret korrekt eller forsynet med oplysninger om alkoholstyrke.

Auktionssalg
§ 27 a, stk. 2
Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra told- og skatteregionen.

Fremstilling
§ 28
Told- og Skatteregionen kan forlange, at en virksomhed, der fremstiller ethanol, skal opsætte en særlig spritmåler, der leveres af Told?Skat.

Salg af destillations-apparater
§ 37
Virksomheder, der til forbrugere sælger eller udlejer destillationsapparater o.l., som er egnede til fremstilling af spiritus, har pligt til at sikre sig korrekt navn, stilling og adresse på sådanne personer. Virksomheden skal inden udgangen af den efter salget eller udlejningen følgende måned give den lokale told- og skatteregion oplysning herom.

Bestemmelsen om anmeldelsespligt skal ses i lyset af det høje afgiftsniveau for spiritus og den deraf følgende risiko for omgåelse.