Reglerne for kontrol (§§ 22-24)fremgår af Den juridiske vejledning A.C.2.

OliefarvningFyringsolie må ikke påfyldes motorkøretøjers brændstoftanke. Fyringsolien er afgiftsmærket med et gult og et blåt farvestof, der tilsammen farver fyringsolien grøn. Se nærmere om oliefarvningsordningen under F.1 Bilag 2.

Fyringsolie anvendt som motorbrændstof

Byretten har, jf. SKM2009.132.BR, afsagt dom i en sag om fyringsolie anvendt som motorbrændstof. Spørgsmålet var, om sagsøgeren, der drev en benzinstation med salg af motorbrændstof samt fyringsolie, var pligtig til at svare afgift af den mængde solgte fyringsolie, der var anvendt som motorbrændstof af sagsøgerens kunder.

Det fremgik af sagen, at SKAT over en periode havde foretaget 8 observationer ved tankstationen, og herved blev det i 8 tilfælde konstateret, at der blev tanket fyringsolie direkte på biler. Disse oplysninger blev sammenholdt med virksomhedens kassestrimmel, som viste, at der i disse tilfælde var tanket mellem 29 og 63 liter fyringsolie, hvilket er normalt, hvis man skal fylde brændstoftanken på en bil. Samtidig fremgik det af kassestrimlerne, at der ikke var beregnet afgift som motorbrændstof, men alene som fyringsolie.

Retten fandt, at der ved overdragelsen af fyringsolie til brug som motorbrændstof opstod et afgiftskrav, idet fyringsolien derved blev anvendt til et formål, den ikke var afgiftsberigtiget til, jf. lovens § 1, stk. 7. Da sagsøgeren på tidspunktet, hvor fyringsolien blev påfyldt kundens bil, var i besiddelse af olien, hæftede sagsøgeren for det opståede afgiftskrav i medfør af mineralolieafgiftslovens § 28, stk. 2. SKAT havde været berettiget til at fastsætte et afgiftskrav for 2001 og 2002 skønsmæssigt, jf. lovens § 29, stk. 1, og der var ikke grundlag for at tilsidesætte dette skøn, idet der ud over de 8 observationer var foretaget en grundig bearbejdning af regnskabsmaterialet i sagen, herunder foretaget sammenligning med salg af diesel til motorbrændstof samt foretaget skønsmæsssigt fradrag for salg i dunke. Dommen er også omtalt under afsnit F.1.1.