Enhver ændring i virksomhedens forhold skal straks meddeles skriftligt til regionen. Det gælder fx ændringer vedrørende ejerforhold, ansvarlig ledelse, navn og adresse. Ophører virksomheden varigt med at fremstille eller fra udlandet at modtage afgiftspligtige varer, skal virksomheden afmelde sig fra registrering som oplagshaver eller som varemodtager.

Afgift af varebehold-
ningen
Hvis en virksomhed ophører, skal der betales afgift af beholdningen af ubeskattede varer. Varerne kan dog overføres ubeskattet til en anden virksomhed, som har ret til modtage ubeskattede varer, eller overdrages til en ny ejer af virksomheden, såfremt denne registreres. Evt. restbeholdning af Told?Skat-afgiftsmærker (banderoler, stempelmærker og prismærker) skal afleveres til told- og skatteregionen.

►Ved betaling af afgift af varebeholdningen gælder de almindelige frister for angivelse og indbetaling af afgift, se ◄►A.11◄►.◄