Autocampere/campingbiler § 5a, stk. 1, nr. 1 For køretøjer med en egenvægt over 2 tons, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse (campingbiler), herunder med adgang til opredning af egnetlige sovepladser for mindst 4 personer, udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten af afgiftsværdien.

Der skal betales afgift af det samlede køretøjs værdi, dvs. bilens pris tillagt værdien af alt udstyr samt evt. udgifter til ombygning/opbygning. For et køretøj med monteret campingkasse skal der betales afgift af køretøjets samlede værdi. Værdien af hårde hvidevarer (komfur, ovn og køleskab), radio og tv, mobiltelefon, telefax o.l. samt andet teleteknisk udstyr kan holdes uden for den afgiftspligtige værdi. Tilsvarende gælder for ekstraudstyr som havemøbler, grill mv., der skal anvendes uden for bilen.

Konstruktion og indretning
►Autocampere skal have en egenvægt over 2 tons og være utvivlsomt konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Det vil sige forsynet med vinduer, isoleret, indvendig beklædt og opvarmet som større campingvogne. Der skal være ◄
  • ►mindst 4 sovepladser◄
  • køkkenarrangement med vand- og spildevandstank
  • evt. toilet
  • passende loftshøjde.

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. Vand- og spildevandstank skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse. En autocamper skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag. Der er ikke fastsat en minimumslofthøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang.

Køkkenarrangementet skal være fastmonteret i køretøjet. I nogle køretøjer er køkkenarrangementet indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist, hvilket godt kan accepteres. I en autocamper skal der altid under kørsel medbringes bord (evt. aftageligt) samt udstyr til indretning af sovepladser.

Motornævnet har i en konkret sag truffet afgørelse om, at en loftshøjde på 151 cm ikke er tilstrækkelig.

Der kan være tale om følgende biltyper:
  • autocampere/motorhomes/campingbiler.
  • varebiler af pick-up typen og ladvognstyper, som monteres med aftagelig beboelsesdel.
  • busser og kassevogne, som ombygges/monteres med indbygningssæt, evt. med forhøjet eller løftbart tag.
  • MPV-biler, der ombygges og forsynes med stort hævetag.

Godkendelse af nye autocampere
Der er efter aftale med autocamperbranchen etableret en frivillig central ordning med godkendelse af nye ombyggede autocampere. Godkendelsen varetages af Told- og Skatteregion Høje-Taastrup. I godkendelsen anføres, hvor mange sæder bag førersædet, som den ombyggede autocamper er godkendt med. Eventuelle befæstningshuller og -beslag mv. til ekstra sæder kræves afdækket eller fjernet.

Små autocampere - fuld afgift◄ Der er også mulighed for at få køretøjer, som opfylder de hidtidige krav om størrelse og indretning (tilladt totalvægt på over 2 tons og med 2 sovepladser) godkendt som autocampere, men mod betaling af afgift som personbiler (105/180 pct.). Der skal i så fald ikke betales registreringsafgift af udgifterne til indretningen af køretøjer som autocamper samt fortjeneste og moms heraf.

Sådanne køretøjer kan altså afgiftsberigtiges som almindelige personbiler. Hvis de er fabriksnye kan afgiftsberigtigelsen ske på grundlag af den anmeldte standardpris som personbil.

Hvis der er tale om et brugt køretøj eller et fabriksnyt køretøj, som der ikke er anmeldt nogen standardpris på, skal afgiftsberigtigelsen ske på grundlag af en vurdering af køretøjet. Ved vurderingen skal der fastsættes en afgiftspligtig værdi for køretøjet ud fra et skøn over, hvad den afgiftspligtige værdi ville have været som personbil, hvis køretøjet ikke havde været ombygget til autocamper, jf
►E.1.5.2◄►.

Busser til privat anvendelse § 5a, stk. 1, nr. 2 Køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser). Afgiften udgør 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten af afgiftsværdien.

Bussen skal i original skikkelse fremtræde som fuldt bestolet og med mindst 10 siddepladser, føreren medregnet. Der stilles ikke særlige krav til sædernes anbringelse i passagerrummet, så længe bussen er fuldt bestolet. Det betyder, at man foruden fremad- og bagudrettede sæder, også accepterer langsgående sæder i bussen. Klapsæder og sammenfoldelige sæder accepteres også.

Hvis en bus er indrettet til andre formål end personbefordring, kan der ikke ske afgiftsnedsættelse. Det gælder eksempelvis busser, hvis indretning mere tager sigte på passagerernes ophold, og måske overnatning i bussen, end på befordring. Dette gælder også køretøjer, hvor placeringen af sæderne gør, at bussen ikke kan anses for at være fuldt bestolet. Fx i tilfælde, hvor der er etableret store friarealer, hvorved bussen kan anvendes til andre formål end personbefordring (evt. samtidig godsbefordring).

For køretøjer, der er indrettet til beboelse, fx med opholds- og spiseplads, køkkenfaciliteter, toilet og bad mv., skal der uanset antal siddepladser betales 60 pct. afgift som campingbiler, forudsat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, skal der betales fuld afgift efter lovens § 4.

Overgang til anden anvendelse § 5a, stk. 3 En autocamper eller en bus, som er berigtiget med 60 pct. afgift, afgiftsberigtiges med fuld afgift efter lovens § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Køretøjerne skal ekspederes hos Told?Skat inden registrering efter færdselsloven kan finde sted.