§§ 6-9Oplagshavere kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage følgende:

 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der leveres til en anden registreret virksomhed efter § 3,
 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der leveres til udlandet,
 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand e.l.,
 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusive afgift,
 • gødning mv. med indhold af kvælstof, der er fritaget for afgift efter lovens § 7 og 8.

Der henvises til A.7.1.2 for de nærmere betingelser.

Jordbrugsvirksomheder
§ 7
Gødninger m.m. med indhold af kvælstof kan leveres uden afgift til brug i virksomheder, der er registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (jordbrugsvirksomheder).

Nævnte lov administreres af Plantedirektoratet under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den medfører bl.a., at jordbrugsvirksomhederne skal udarbejde gødningsregnskaber og dermed redegøre for forbrug mv. af kvælstof i virksomheden. Der henvises til Plantedirektoratets bekendtgørelse udstedt i medfør af denne lov og vejledningsmateriale om registrering af jordbrugsvirksomheder.

Hvis en jordbrugsvirksomhed sælger sin ejendom og afmelder sig Plantedirektoratets register, men samtidig beholder en slutmængde handelsgødning, skal der betales afgift af denne mængde, idet jordbrugsvirksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at opnå afgiftsfrihed efter § 7. Det samme gælder, hvis jordbrugsvirksomheden af andre grunde ophører, fx ved dødsfald eller konkurs.

Betalingen skal ske ved, at jordbrugsvirksomheden senest den 15. i måneden efter udløbet af den måned, hvor jordbrugsvirksomheden ophører og afmelder sig Plantedirektoratets register, indbetaler det skyldige beløb til told- og skatteforvaltningen.

Samtidig med angivelse af betaling indsendes følgende oplysninger og dokumentation:

 • eget SE-/CVR-nummer
 • angivelse af kg kvælstof

DokumentationLeverandøren kan kræve dokumentation for jordbrugsvirksomhedens registrering efter Plantedirektotatets regler. Plantedirektoratet udsteder et bevis for virksomhedens registrering.

Disse jordbrugsvirksomheder mv. kan også få afgiftspligtige varer og dækningsafgiftspligtige varer tilført fra udlandet uden at betale afgift af kvælstof. Ved modtagelse af afgiftspligtige varer fra udlandet skal jordbrugsvirksomheden registreres som varemodtager, se A.5.3.

Jordbrugsvirksomheder mv., der har fået leveret gødning afgiftsfrit efter reglerne i § 7, kan - uden at være registreret efter kvælstofafgiftsloven - levere gødning mv. med indhold af kvælstof til andre jordbrugsvirksomheder, der er registreret i Plantedirektoratets register. Hvis der derimod leveres gødning mv. med indhold af kvælstof til private eller ikke-registrerede jordbrugere, skal der betales afgift.

Betalingen skal ske ved, at jordbrugsvirksomheden senest den 15. i måneden efter udløbet af den måned, hvor jordbrugsvirksomheden overdrager handelsgødning til private eller til virksomheder, der ikke er registreret i Plantedirektoratets register indbetaler det skyldige beløb til told- og skatteforvaltningen.

Samtidig med angivelse af betaling indsendes følgende oplysninger og dokumentation:

 • eget SE-/CVR-nummer
 • navn og adresse på den private person
 • eller SE-/CVR-nummeret på den virksomhed, der har modtaget handelsgødningen
 • angivelse af kg kvælstof.

Industrielt brug
§ 8
Virksomheder, der udelukkende anvender afgiftspligtige varer til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning, fx ludning af halm, kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer, der leveres til virksomheden fra registrerede virksomheder.

Afgiftsfritagelsen er betinget af, at virksomhedens årlige forbrug af kvælstof er 2.000 kg eller derover.

Registrerede oplagshavere kan levere gødninger m.m. med indhold af kvælstof uden afgift til disse bevillingsvirksomheder.

Leverandøren af gødning mv. må inden leveringen sikre sig, at modtageren har den nævnte bevilling. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret bevillingsforholdet ved, at bevillingen fremlægges, kan oplysning herom fås hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheden skal i ansøgningen om bevilling til afgiftsfritagelse afgive en erklæring om, at de afgiftspligtige varer udelukkende anvendes i industrivirksomheden til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning.

Disse industrivirksomheder kan også få afgiftspligtige varer og dækningsafgiftspligtige varer tilført fra udlandet uden at betale afgift af kvælstof. Ved modtagelse af afgiftspligtige varer fra udlandet skal virksomheden registreres som varemodtager, se A.5.3.

Diplomater
§ 11
Oplagshavere kan endvidere levere gødning mv. med indhold af kvælstof uden afgift til diplomater. Af praktiske hensyn administreres ordningen med fritagelse for afgift af kvælstof, der leveres til diplomater, som en godtgørelsesordning. Det betyder, at bestemmelsen ikke direkte berører gødningsleverandørernes opkrævning af afgift.

Repræsentationer mv. kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen få godtgjort kvælstofafgiften. Ved ansøgning bruges en særlig anmodningsblanket (23.006), der kan fås hos told- og skatteforvaltningen.