§ 1, stk. 1
Afgiftspligten omfatter følgende mineralolieprodukter mv., jf. punkterne 1-17 i nedenstående oversigt. ►De 4 nedenstående oversigter indeholder endvidere udviklingen i afgiftssatserne for perioden 1. januar 2000 til 1. januar 2002:◄

Afgiftssatser
pr. 1. januar
2000
MineralolieafgiftEnergiafgiftssats
ved dagtemperatur
Ved 15 oC
1) Gas- og dieselolie, der
anvendes som motorbrændstof
258 øre/l256,5 øre/l
2) Anden gas- og dieselolie173 øre/l171,9 øre/l
3) Særlig ultralet diesel239 øre/l237,6 øre/l
- let dieselolie248 øre/l246,5 øre/l
4) Svovlfattig dieselolie230 øre/l228,6 øre/l
5) Fuelolie195 øre/kg-
6) Fyringstjære176 øre/kg-
7) Petroleum, der anvendes
som motorbrændstof
258 øre/l256,5 øre/l
8) Anden petroleum173 øre/l172 øre/l
9) Blyholdig benzin452 øre/l448,2 øre/l
10) Blyfri benzin
(blyindhold højst 0,013 g pr.l)
387 øre/l383,8 øre/l
11) Blyholdig benzin udleveret fra
benzinstationer udstyret med dampretur
449 øre/l445,3 øre/l
12) Blyfri benzin udleveret fra
benzinstationer udstyret med dampretur
384 øre/l380,8 øre/l
13) Autogas (LPG)161 øre/l-
14) Flaskegas (LPG), der
anvendes som motorbrændstof
293 øre/kg-
15) Anden flaskegas (LPG) og raffinaderigas222 øre/kg-
16) Smøreolier, hydraulikolier o.l.204 øre/l-
17) Karburatorvæske387 øre/l-

Afgiftssatserne
pr. 1. januar
2001
MineralolieafgiftEnergiafgiftssats
ved dagtemperatur
Ved 15 oC
1) Gas- og dieselolie, der
anvendes som motorbrændstof
258 øre/l256,5 øre/l
2) Anden gas- og dieselolie178 øre/l177,0 øre/l
3) Let dieselolie248 øre/l246,5 øre/l
4) Svovlfattig dieselolie230 øre/l228,6 øre/l
5) Fuelolie200 øre/kg-
6) Fyringstjære181 øre/kg-
7) Petroleum, der anvendes
som motorbrændstof
258 øre/l256,6 øre/l
8) Anden petroleum178 øre/l 177,0 øre/l
9) Blyholdig benzin462 øre/l 458,2 øre/l
10) Blyfri benzin
(blyindhold højst 0,013 g pr.l)
397 øre/l 393,7 øre/l
11) Blyholdig benzin udleveret fra
benzinstationer udstyret med dampretur
459 øre/l 455,2 øre/l
12) Blyfri benzin udleveret fra
benzinstationer udstyret med dampretur
394 øre/l 390,7 øre/l
13) Autogas (LPG)161 øre/l-
14) Flaskegas (LPG), der
anvendes som motorbrændstof
293 øre/kg-
15) Anden flaskegas (LPG) og raffinaderigas228 øre/kg-
16) Smøreolier, hydraulikolier o.l.209 øre/l-
17) Karburatorvæske397 øre/l-

Ændring i
afgiftssatserne
pr. 1. april 2001
MineralolieproduktEnergiafgiftssats
ved dagtemperatur
Ved 15 oC
1) Gas- og dieselolie,er
anvendes som motorbrændstof
276 øre/l274,4 øre/l
3) Let dieselolie266 øre/264,5 øre/l
4) Svovlfattig dieselolie248 øre/l
246,6 øre/l
7) Petroleum, der anvendes
som motorbrændstof
276 øre/l274,4 øre/l
13) Autogas (LPG)173 øre/l-
14) Flaskegas (LPG), der
anvendes som motorbrændstof
318 øre/kg-

Afgiftssatserne
pr. 1. januar
2002
:
MineralolieproduktEnergiafgiftssats
ved dagtemperatur
Ved 15 oC
1) Gas og dieselolie, der
anvendes som motorbrændstof
276 øre/l274,4 øre/l
2) Anden gas- og dieselolie183 øre/l181,9 øre/l
3) Let dieselolie266 øre/l264,5 øre/l
4) Svovlfattig dieselolie248 øre/l246,6 øre/l
5) Fuelolie206 øre/kg-
6) Fyringstjære186 øre/kg-
7) Petroleum, der anvendes
som motorbrændstof
276 øre/l274,4 øre/l
8) Anden petroleum183 øre/l181,9 øre/l
9) Blyholdig benzin472 øre/l468,0 øre/l
10) Blyfri benzin
(blyindhold højst 0,013 g pr.l)
407 øre/l403,6 øre/l
11) Blyholdig benzin udleveret fra
benzinstationer udstyret med dampretur
469 øre/l465,1 øre/l
12) Blyfri benzin udleveret fra
benzinstationer udstyret med dampretur
404 øre/l400,6 øre/l
13) Autogas (LPG)173 øre/l-
14) Flaskegas (LPG), der
anvendes som motorbrændstof
318 øre/kg-
15) Anden flaskegas (LPG) og raffinaderigas235 øre/kg-
16) Smøreolier, hydraulikolier o.l.214 øre/l-
17) Karburatorvæske407 øre/l403,6 øre/l


For varer, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur, jf. lovens § 1, stk. 4.

Loven indeholder som anført i oversigterne endvidere afgiftssats ved 15o C. Dette følger af EU-bestemmelserne. Disse satser, som er EU-referencesatser, svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8o C. Referencesatserne ved 15o C kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Anden gas- og dieselolie (nr. 2)◄ Tankstationers salg af fyringsolie og fyringspetroleum er nærmere reguleret, se ►F.1.8◄►.

Let dieselolie (nr. 3)I henhold til § 1, stk. 8, er der udstedt bekendtgørelse nr. 1263 af 23. december 1996, som i § 11 fastsætter specifikationer for let dieselolie:

Let dieselolie skal opfylde følgende specifikationer:

Vægtfylde

max 820-860 kg/m3
Svovlindholdmax 0,05 pct.
95 pct. punktmax 370o C
Cetantalmin. 49
Cetanindexmin 46

Let dieselolie skal opbevares adskilt fra anden olie. Dette gælder alle virksomheder, der sælger let dieselolie til forbrug (også tankstationer).

Særlig ultralet dieselolie (nr. 3)
Særlig ultralet dieselolie skal opfylde følgende specifikationer, jf. lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 9, stk. 4:
Cetantal min. 51
Massefylde max. 845 kg/m3
Destillation 95 pct. kogepunkt max. 325o C
PAH max. 11 pct.
Svovlindhold max. 350 mg/kg

Den særlige sats for ultralet dieselolie gælder i perioden 1. juni 1999 til den 31. december 2000. ►Den særlige sats er ikke længere gældende pr. 1. januar 2001. I stedet anvendes den samme sats som for let dieselolie.

Særlig ultralet dieselolie skal opbevares adskilt fra anden olie. Dette gælder alle virksomheder, der sælger særlig ultralet dieselolie til forbrug (også tankstationer).

Svovlfattig dieselolie (nr. 4)
Svovlfattig dieselolie må højst indeholde 0,005 pct. svovl.

Svovlfattig dieselolie skal opbevares adskilt fra anden olie. Dette gælder alle virksomheder, der sælger svovlfattig dieselolie til forbrug (også tankstationer).

For ovenstående produkter er det produktets sammensætning (specifikation) på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes.

Anden petroleum (nr. 8)◄ Tankstationers salg af fyringspetroleum og fyringsolie er nærmere reguleret, se ►F.1.8◄►.◄

Smøreolie (nr. 16)
Afgiftspligtige varer under nr. 16 er smøreolie og gearolie samt en række industrielle smøreolier mv., fx hydraulikolie, transmissionsolie, boreolie, skæreolie, maskinolie, kompressorolie o.l.

Det drejer sig om smøreolie mv. under Toldtariffens position 2710, 3403.19 og 3403.99, hydraulikolie under position 3819, samt andre olier, der konkurrerer hermed, også selv om de er fremstillet af andet end mineralolie.

Betegnelsen hydraulikolie omfatter alle typer olier, herunder bremsevæske til trykcylindre, støddæmpere og hydrauliske bremser.

Smøreolie - afgiftsfri varer
►Hvis et produkts beskaffenhed er af en sådan karakter, at det kan bruges både som procesolie mv. og som erstatning for afgiftspligtige varer, dvs. som smøreolie eller til andre afgiftspligtige formål, er produktet afgiftspligtigt, uanset om den anvendes til et eller flere af nedennævnte formål.

De nedenfor nævnte olier er afgiftsfri på betingelse af, at de ikke umiddelbart, ►dvs. sådan som produktet foreligger◄, kan bruges som erstatning for ovennnævnte afgiftspligtige varer.

Såfremt et afgiftspligtigt produkt (uden eller med additiver) tilsættes additiver eller tilsættes yderligere additiver, hvorved produktet bliver omfattet af de afgiftspligtige produkter, er der tale om registreringspligtig fremstillingsvirksomhed, se F.1.2.1.

 • Procesolier, der er specielle olier, der anvendes som komponenter i kemisk/tekniske produkter eller som proceshjælpemiddel ved fremstilling af kemisk/tekniske produkter, og som indgår i de fremstillede produkter fx:

 • Olier til fremstilling af farmaceutiske, veterinære og kosmetiske produkter (hvide olier).
 • Olier til fremstilling af trykfarver, træbehandlingsmidler, møbelpolish, gulvpolish, skocreme, plantebeskyttelsespræparater, slipmidler og additivkoncentrater.
 • Olier til imprægnering af kabler, wirer, tovværk og emballagematerialer.
 • Olier til imprægnering af mineraluld til isolering.
 • Olier til blødgøring af gummi og polymerblandinger, asfalt, vejmarkeringsmaterialer og fugemasser.
 • Olier til brug som støvdæmpnings- og antiklumpemidler for granulater, som skumdæmpningsmidler i den kemiske industri og i lim- og klæbestoffer.
 • Transformatorolie (isoleringsolier), der anvendes som køle- og isoleringsmiddel i elektrisk udstyr, især transformatorer, reaktorer og elektriske afbrydere.
 • Formolier, der anvendes i lervare-, bygge- og metalindustrien til påføring af forme for at hindre, at emnerne binder til formene og for at forbedre emnernes overfladekvalitet.
 • Rustbeskyttende olier, der bl.a. anvendes til behandling af biler.
 • Fedter (smørefedt).


Karburatorvæske (nr. 17)
Afgiftspligtige varer under punkt 17 omfatter karburatorvæske af enhver art. Karburatorvæske anvendes oftest som tilsætningsmiddel til benzin eller med henblik på at øge motorbrændstoffets endelige rumfang.

Benzenindhold § 1, stk. 2
Fra den 1. januar 2000 nedsættes afgiften af benzin med 2 øre, hvis benzenindholdet er mindre end 1 pct. pr. l. Hvis indholdet af benzen er lig med 1 pct. eller derover, anvendes den normale afgiftssats.

►Ved lov nr. 1297 af 20. december 2000 er der bl.a. sket en ændring af § 1, stk. 2. Lovændringen indeholder en afgiftsdifferentiering, således at afgiften på benzin, som udleveres fra benzinstationer, nedsættes med 3 øre/l fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har fået meddelelse om, at indretningen og driften af den pågældende benzinstation opfylder Miljø- og Energiministeriets skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer. Bestemmelsen erstatter den nuværende bestemmelse om afgiftsnedsættelse for benzin med et benzenindhold mindre end 1 pct.

Bestemmelsen vedrørende afgiftsdifferentieringen afventer godkendelse i EU-Kommissionen, før den kan træde i kraft. EU-kommissionens godkendelse forelå ikke ved redaktionens ophør. På tidspunktet for ikrafttrædelsen af bestemmelsen vedrørende afgiftsdifferentiering ophæves nedsættelsen af afgiften på benzin, hvis benzenindholdet er mindre end 1 pct. pr. liter.

Varmefremstilling § 1, stk. 3, 1. punktum
Af andre end de i oversigten nævnte mineralolieprodukter bortset fra naturgas, varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur (jordoliekoks, bitumen mv.) og faste brændsler, der anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende brændsel.

Bestemmelsen omfatter i praksis alle øvrige flydende mineralolieprodukter, der anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.

Det gælder også for varer, hvoraf der almindeligvis ikke betales afgift, fx specielle olieprodukter til industrielle formål mv. - herunder produkter til kemisk rensning, og produkter der bruges som fortyndere ved fremstilling af maling, lakker, træbeskyttelsesmidler.

Afgiftspligtig er endvidere genbrugsolie/spildolie, fx brugt motorolie, gearkasseolie, skæreolie eller spild- eller slopolie fra skibe. Varerne er afgiftspligtige, uanset om de er indsamlet her i landet eller modtages fra udlandet. Disse produkter anvendes almindeligvis i stedet for fuelolie.

Varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, og faste brændsler, som fx jordoliekoks, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., se F.2.

Naturgas er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.

Motorbrændstof § 1, stk. 3, 2. punktum
Af andre end de i oversigten nævnte varer, bortset fra naturgas, der anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende motorbrændstof. Bestemmelsen omfatter i praksis alle varer, der anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof. Det gælder også vegetabilske olier, fx rapsolie, og animalske olier.

Såfremt det er diesel, der erstattes, betales således afgift efter § 1, stk. 1, nr. 4 (svovlfattig diesel). ►. Dvs. hvis virksomheden kan godtgøre, at specifikationerne for let dieselolie, jf. mineraloliebekendtgørelsens § 11, stk. 1, eller for svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct. ) er opfyldt, kan denne afgiftssats benyttes. Ellers beskattes varen efter satsen for "gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof".◄


Naturgas, der anvendes som motorbrændstof, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift naturgas og bygas, se F.4.

Additiver mv.
Ligeledes skal der efter denne bestemmelse betales afgift af alle tilsætningsstoffer og additiver - i det omfang de anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof.

Afgiftens størrelse er afhængig af afgiften på det motorbrændstof, som produktet tilsættes.

Der skal også betales afgift af mere utraditionelt motorbrændstof, fx ethanol eller sprit, der anvendes til fx speedway motorcykler. Afgiftens størrelse er afhængig af det motorbrændstof, som produktet umiddelbart erstatter.

Motorer i kraftvarmeværker § 1, stk. 3, 3. punktum
Af varer, der anvendes til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet af hele elproduktionen.

Det forudsættes dermed, at der betales afgift af hele den producerede mængde elektricitet.

I praksis gælder bestemmelsen for olie, der anvendes i motordrevne kraftvarmeanlæg med en elproduktionskapacitet på 150 kW og derover.

For anlæg med en kapacitet på under 150 kW gælder bestemmelsen kun, hvis anlægget er registreret efter elafgiftslovens § 2, stk. 2, eller hele elproduktionen afsættes til et registreret elselskab, hvor den herefter indgår i elselskabets almindelige afgiftspligtige leverancer.

I andre tilfælde skal der betales afgift af olien efter motorbrændstofsatsen for den pågældende olie.

Se i øvrigt F.3. (Elektricitet)

Forgasningsgas, biogas § 1, stk. 3, 4. punktum
Forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas er fritaget for afgift, når de nævnte varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler.

Ved forgasningsgas forstås gas produceret på basis af biomasse, fx halm og træflis.

Med restprodukter menes de produkter, der er til rest fra forgasningsprocessen. Restprodukterne må højst udgøre 5 pct. af det samlede energiindhold.

Ved biogas forstås gas, der fremkommer ved en gæringsproces i organisk materiale.

Ved anden form for motordrift end ved nævnte el- og varmefremstilling skal der betales afgift af biogas og forgasningsgas.

Blandinger § 1, stk. 5
Af blandinger af afgiftspligtige varer eller af disse produkter og andre varer, betales der afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats efter mineralolieafgiftsloven, hvis blandingen er anvendelig til fremstilling af varme eller som motorbrændstof.

Der betales dog ikke yderligere afgift af blyfri benzin, der efter afgiftsberigtigelsen blandes med afgiftsberigtiget blyholdig benzin.

Spildolie fra skibe § 1, stk. 6
For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, skal der ved betaling af energiafgift tages hensyn til vandindhold i olien.Energiafgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie:
VandindholdProcentdel af afgiften
65 pct. og derover35 pct.
mindst 30 pct. og under 65 pct.70 pct.
mindst 5 pct. og under 30 pct.95 pct.
under 5 pct.100 pct.

De nærmere regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde spildolie er beskrevet i F.1.3.3.

§ 1, stk. 7
Afgiftspligtige varer må ikke uden told- og skatteregionens tilladelse blandes, sælges eller anvendes til andet formål, end det, som produkterne er afgiftsberigtiget som, jf. dog stk. 5, 2. punkt vedrørende blyfri og blyholdig benzin.

Dampretur § 1, stk. 9For benzin, der udleveres fra en registreret oplagshaver til benzinstationer, hvor der er installeret udstyr til genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer (dampretur), anvendes en afgiftssats, der er 3 øre pr. l lavere end for benzin udleveret fra benzinstationer uden dampretur, jf. § 1, stk. 1, nr. 11 og 12.

De nærmere regler for leverancer af benzin til nedsat afgift er beskrevet i F.1.7.2.

Emballageafgift
Af mineralolieprodukter i emballager (pakninger) under 20 liter skal der desuden betales emballageafgift, se G.1.