Stempelmærker § 2 Beskatningen af cigaretter og røgtobak sker ved, at pakningen forsynes med et stempelmærke, som leveres af told- og skatteregionen.

Pakninger til cigaretter skal ved fremstillingen eller senest ved modtagelsen fra udlandet forsynes med et stempelmærke, medmindre varerne skal udføres eller overføres ubeskattet til en anden registreret fremstillingsvirksomhed. Pakninger til røgtobak skal forsynes med stempelmærke senest en måned efter varens modtagelse eller pakning.

Ikke-registrerede virksomheder § 4 Handlende må i deres virksomhed kun modtage eller opbevare varerne, når de er pakket i forskriftsmæssigt lukkede pakninger, som er forsynet med stempelmærke. Enkeltsalg og salg i løs vægt af de pågældende varer er forbudt.

Udformning Stempelmærkerne leveres normalt i format 25 x 44 mm og i ark á 60 stk. Stempelmærker til 10 stk. cigaretter i hardboks leveres i format 22,65 x 40 mm og i ark á 60 stk.

Mærkerne er ved udleveringen påtrykt Danmark og Tobaksafgift betalt samt følgende individuelle påtryk:

Cigaretter: betegnelsen Cigaretter samt antal, detailpris og afgiftskode

Røgtobak: betegnelsen Pibetobak eller Finskåren røgtobak og vægten i gram samt afgiftskode.

Det er tilladt virksomheden at forsyne mærkerne med bl.a. datomærkning.

►Stempelmærkerne ændrer fra april 2001 udseende. De nye mærker har samme størrelse og tekst, men farven er ændret fra lyseblå/grålig til gul og hvid, og Told?Skat-løverne er erstattet af Told?Skat-logoet (to trekanter) med kongekrone. De gamle mærker kan bruges til beholdningen er opbrugt.

Anskaffelse
Efter oplysninger fra tobaksindustrien og enkeltvirksomheder udarbejder Told- og Skatteregion Høje-Taastrup én gang i kvartalet en prognose over det forventede forbrug af stempelmærker. På dette grundlag fremstilles mærkerne for et kvartal ad gangen.

Ved bestilling af mærker bruges bestillingsseddel nr. 29.022 for cigaretter og nr. 29.003 for røgtobak, der sendes til told- og skatteregionen. Leveringstiden for mærkerne er ca. 3 dage.

Mærkerne sendes til virksomheden pr. post. Der kan træffes aftale med regionen om, at virksomheden selv henter mærkerne hos regionen eller evt. på det trykkeri, der fremstiller mærkerne.

Påsætning Stempelmærkerne skal påsættes pakningerne på en sådan måde, at de ikke kan løsnes uden at blive ødelagt.

På pakninger, der er forsynet med et omslag af cellofan e.l. uden om den egentlige emballage, skal mærket anbringes under dette omslag. På varer, der modtages fra udlandet med cellofanomslag, kan mærket dog anbringes på det ydre omslag.

Cigaretmærker skal som hovedregel anbringes på pakningerne over det sted, hvor pakningen sædvanligvis åbnes. På pakninger af hard box-typen, dvs. papæsker med låg, kan mærket dog anbringes på pakningens bagside.

Mærker til røgtobak kan valgfrit anbringes på pakningens bund, låg eller side. Til mærker på tobakspunge - de såkaldte pouches - skal bruges lim, der er godkendt af told- og skatteregionen.

Regionen kan efter ansøgning tillade, at tobaksvarer, der er bestemt til gratis udlevering som smagsprøver, pakkes i engrospakninger e.l., som derefter forsynes med mærker svarende til det samlede indhold af tobak. Det er en betingelse, at smagsprøverne er pakket i mindre pakninger, der i størrelse adskiller sig væsentligt fra den normale salgsemballage. Tilladelsen er i øvrigt betinget af, at mærket anbringes således, at engrospakningen kun kan åbnes samtidig med, at mærket brydes.

Kassering Før udleveringen fra virksomheden skal der ske en kassering af stempelmærkerne. Kasseringen foretages ved påtrykning (påstempling) af virksomhedens navn eller anonymitetsmærke i et af de ledige felter på mærket.

Told- og skatteregionen kan efter ansøgning tillade, at påtrykning af kassationskode sker hos producenten af mærkerne.

Stempling i udlandet Virksomheden kan efter ansøgning til told- og skatteregionen få tilladelse til stempling på produktionsstedet i udlandet, herunder i Københavns Frihavn.

Tilladelsen vil bl.a. være betinget af
  • at virksomheden i stempelmærkeregnskabet gør rede for indkøb og anvendelse af mærkerne
  • at der ved hver forsendelse til udlandet udfærdiges en skriftlig anmeldelse i 2 eksemplarer med oplysninger om antallet af udførte mærker for hver vareart (påtryk) samt navn og hjemsted på den udenlandske modtager af mærkerne. Det ene eksemplar afgives til regionen, medens det andet vedlægges stempelmærkeregnskabet.
  • at kasseringen af mærker skal ske efter de almindelige regler og være foretaget før indførslen.
  • at ledsagedokument/fortoldningsangivelse indeholder oplysning om, at varerne er forsynet med dansk stempelmærke.

Makulering § 6 I forbindelse med afgiftsgodtgørelse for stempelmærker (herunder ved efterstempling) skal mærkerne makuleres eller på anden måde annulleres. Ikke-anvendte mærker afleveres dog til told- og skatteregionen.

Virksomheden skal sende regionen en fortegnelse med specificerede oplysninger om de pågældende mærker samt det ønskede tidspunkt for makuleringen/annulleringen. Makuleringen kan foregå som en tilintetgørelse af pakningen med påsiddende mærke. Annulleringen kan foregå ved, at mærket på tydelig måde overstemples Ugyldig.

Når virksomheden anmoder om godtgørelse for ikke-anvendte mærker, skal den sammen med mærkerne afgive en specificeret fortegnelse over mærkerne til regionen.