§ 1 Spil ved totalisator eller på lignende måde ved væddeløb og anden væddekamp må kun finde sted efter bevilling, der udstedes af den lokale told- og skatteregion, og mod betaling af en afgift til statskassen. Bevillingen udstedes for indtil 3 år ad gangen og for et bestemt antal dage for de enkelte år.
 
Det er en betingelse for bevillingen, at politiet tillader, at væddekampen afholdes.
 
§ 1A ◄Bevilling til lokale totalisatorspil kan udstedes til en forening eller selskab, der står som arrangør af hundevæddeløb på hundevæddeløbsbaner, cykelløb på bane eller duekapflyvninger. Det er samtidig et krav, at den pågældende forening eller det pågældende selskab er tilsluttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller forbund.
 
Der kan dog efter lovens § 1a, stk. 2 udstedes bevilling til lokale totalisatorspil i tilfælde, hvor en forening i en årrække har haft en sådan bevilling. Det gælder de årlige endagsbevillinger til Asaa og Pandrup Borgerforeninger, der i omkring 70 år har fået tilladelse til sådanne spil. For disse spil er der et fradrag i afgiften, hvis grundbeløb udgør 10.600 kr. pr. løbsdag (i 2001: 15.500 kr.).
 
Spillene skal foregå i direkte tilknytning til et væddeløb eller anden væddekamp. Hvor spillet finder sted på afgrænset bane, skal indskud ske på banen og i direkte forbindelse med løbets afvikling.
 
Ved væddekampe, der ikke foregår på afgrænset bane, dvs ved duekapflyvninger, begrænses totalisatorspil til steder, der er godkendt af politiet, og således at der kun kan ske indskud samme dag eller evt. dagen før kapflyvningen finder sted .
 
§ 5 Der er i lovens § 5 en bemyndigelse, hvorefter skatteministeren kan gøre udstedelse af totalisatorbevilling betinget af, at der af bevillingshaveren afgives et fastsat beløb til anvendelse i almenvelgørende eller andet almennyttigt øjemed.