Tilskud til virksomhedernes udgift til CO2-afgift ydes med hjemmel i lov om statstilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, Lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997.

►Til loven har Energistyrelsen udstedt bekendtgørelse nr. 659 af 4. juli 2000 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder (Energiaftalebekendtgørelsen). Bekendtgørelsen erstattede med virkning fra 1. august 2000 bekendtgørelse nr. 37 af 16. januar 1997 som ændret ved bekendtgørelse nr. 47 af 23. januar 1998.

Der er ligeledes udstedt bekendtgørelse nr. 951 af 7. november 1996 om promskriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til CO2-afgift (Promsbekendtgørelsen).

Ordningen administreres i samarbejde mellem Energistyrelsen og Told?Skat.

Energistyrelsen varetager forholdene omkring indgåelse af aftale om energieffektiviseringer og kontrollen af overholdelsen af aftalen. Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning om indgåelse af aftale om energieffektivisering - Januar 2000. Der findes tillige en vejledning om krav til energiledelse og krav til grundlaget for aftaleforhandling.

Told?Skat varetager udbetalingen af tilskuddet og vejledning og kontrol i forbindelse med opgørelsen af tilskuddets størrelse.

Ved lov nr. 1107 af 29. december 1999 er der sket en række ændringer af tilskudsordningen. Da lovændringen indeholder elementer af statsstøtte til erhvervslivet, skal loven godkendes af EU-Kommissionen, før den kan træde i kraft. EU-Kommissionens godkendelse forelå ikke ved radaktionens ophør. Det bemærkes, at ændringerne ikke får tilbagevirkende kraft.

Denne vejledning omhandler derfor de regler, som var gældende ved redaktionens ophør.