åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Domstolsafgørelser Østre Landsret har afsagt kendelse om, hvorvidt en døgninstitutions køb af en bus til brug for institutionens beboere er afgiftsfri efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a.

Nærmere drejede sagen sig om, hvorledes begrebet "lignende institution" i forhold til plejehjem og ældrecentre, skulle forstås, samt om den pågældende institution kan anses for en "lignende institution".

Institutionen er en døgninstitution til børn og unge i aldersgruppen 9 - 18 år (såvel piger som drenge), der er anbragt uden for hjemmet i henhold til lov om social service § 40, stk. 2, nr. 11, eller § 42, med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Institutionen drives efter lov om social service § 51, og anbringelse sker efter visitation fra kommunens socialcentre. Der er plads til 24 børn og unge i alt, som alle bor på institutionen. Ca. 1/3 heraf modtager undervisning i institutionens interne skole, mens ca. 2/3 modtager undervisning i ... kommunale skolevæsen.

Det er videre oplyst, at institutionens målgruppe er sorg-kriseramte børn og unge, elever med svage jeg-funktioner, mobningsofre, elever der har overtaget voksenansvaret i familien, elever fra hjem med narko- og alkoholmisbrugende forældre, samt tvangsfjernede børn og unge. Den gennemsnitlige opholdstid er imellem 3 og 4 år. 

Behandling og pleje består i daglig omsorg, pleje og behandling af psykiske-, social- og adfærdsmæssige problemer på selve institutionen, mens der i konkrete tilfælde sker behandling og særlig pleje uden for institutionen af læge, psykolog, psykiater og eventuelt ergoterapeut. Institutionen har i alt 31 ansatte, hvoraf de 24 er pleje- og pædagogisk personale. Der er således bl.a. ansat 17 socialpædagoger, 3 lærere og 1 socialrådgiver, hvortil kommer et psykologteam.

Landsretten fandt, at der ved fortolkningen af "lignende institutioner" indgår et "pleje- og behandlingskriterium", således som det fremgår af administrativ praksis.

Landsretten fandt i forhold til den pågældende institution ikke, at beboerne på institutionen havde behov for en så intensiv og konstant pleje, at institutionen var omfattet af "lignende institutioner" i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a.

Skatteministeriet frifandtes derfor, jf. SKM2005.181.ØLR. Afgørelsen er stadfæstet af højesteret, jf SKM2006.651.HR

Vestre Landsret har afsagt kendelse om, hvorvidt H1 Efterskole var en "lignende institution" i forhold til afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a.

Da alene 4 af skolens 100 elever var plejekrævende, da der til pleje af disse elever alene var tilknyttet 4 personer, som ikke var uddannet til pleje eller behandling af handicappede, og da de 4 handicappede elevers ophold på efterskolen ikke skete efter en egentlig visitering med henblik på vedligeholdelse af elevernes færdigheder på efterskolen, fandt landsretten, at H1 Efterskole ikke var en "lignende institution" efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6, litra a., SKM2006.279.VLR

Afgørelser fra Landsskatteretten I relation til begrebet "lignende institutioner" har Landsskatteretten truffet følgende afgørelser:

Institutioner, der er anset som "en lignende institution"

 • en selvejende institution under Spastikerforeningen, som fungerer som værested og fritidsordning for børn, der er spastikere, har rygmarvsbrok eller muskelsvind. Der er ansat 11 pædagoger. Formålet med børnenes tilknytning til institutionen er vedligeholdelse og udvikling af deres fysiske, psykiske og sociale behov. Børnene, der er i alderen fra 6 til 18 år, er typisk tilknyttet institutionen i en længere årrække. Børnene bor hjemme, og de modtager om formiddagen undervisning og behandling på en nærliggende skole, hvor der er bl.a. er ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer.
 • en lille Kost- og Dagskole (selvejende institution), der drives i henhold til lov om frie grundskoler. På skolen er ansat en psykolog, en speciallærer og terapeut, en socialrådgiver og 15 pædagoger/lærere. Skolen samarbejder derudover fast med 3 privatpraktiserende psykologer og har et ad hoc samarbejde med en overlæge på en børnepsykiatrisk afdeling. Skolen består dels af en dagskole, og dels af en kostskole for 36 elever. Alle kostelever og de fleste dagelever er henvist fra kommunale socialforvaltninger, børnepsykiatriske afdelinger, børnerådgivninger og behandlingshjem. Anbringelser sker efter bistandslovens § 33 med kommunalt tilsyn af børnene. I tæt tilknytning til skolen drives en anden selvejende institution med plads til 6 børn i alderen 7-13 år, som alle er elever på skolen. Denne institution er godkendt efter bistandslovens § 66 for omsorgssvigtede børn. Der er ansat 4 pædagoger. Skolens virksomhed baserer sig på undervisning, socialpædagogik, omsorg, terapi og anden behandling. Skolens fastansatte kliniske psykolog følger løbende børnenes ophold og behandling på skolen via samtaler, tests, observationer og gruppeforløb med eleverne.

Landsskatteretten har i begge sager truffet afgørelse om, at institutionerne anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen for plejehjem og lignende institutioner, idet man har fundet, at institutionerne udfører opgaver med en egentlig pleje af de tilknyttede børn, der ganske må sidestilles med de opgaver, der varetages på plejehjem og ældrecentre, som er omfattet af lovens fritagelsesbestemmelse.

Der kan gives afgiftsfritagelse for busser også til institutioner af ovennævnte art, hvis de må anses for at udføre opgaver med en egentlig pleje af de tilknyttede børn, der ganske må sidestilles med de opgaver, der varetages på plejehjem og ældrecentre.

Børnene skal på en eller anden måde være visiteret til behandling eller kræve en særlig pleje for at institutionen kan anses for at være omfattet af fritagelsesbestemmelsen som en "lignende institution".

Hvis der er tale om en institution, der har såvel pleje- og behandlingskrævende børn som normal fungerende børn, er det en forudsætning for afgiftsfritagelse efter lovens § 2, stk. 1, nr. 6a, at de pleje- og behandlingskrævende børn normalt udgør mere end halvdelen af institutionens samlede antal børn. Køretøjet må i givet fald anvendes til transport af alle børn i institutionen.

 • En fritidsordning for udviklingshæmmede børn tilknyttet en bestemt skole. Der er tilknyttet 13 børn til ordningen, og der er ansat 7 specialpædagoger. Børnene er visiteret til ordningen efter Folkeskolelovens § 20, stk. 2. Børnene, der er hjemmeboende, er asperger og autister, og de er ikke i stand til selv at færdes på egen hånd. De følges tæt i forløbet i fritidsordningen såvel af en psykolog som af en handicapkonsulent. Børnene er pleje- og behandlingskrævende, og de er tilknyttet ordningen gennem en længere periode.

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at institutionen må anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen for plejehjem og lignende institutioner. Der er lagt afgørende vægt på den faktiske aktivitet, der udøves på institutionen, med vedligeholdelse og udvikling af børnenes fysiske og psykiske behov. Endvidere, at karakteren af børnenes handicap indebærer et behov for intensiv pleje, hvilket bl. a. har givet sig udslag i normeringen med 7 specialpædagoger til 13 børn. Institutionen anses for at udføre opgaver med egentlig pleje af de tilknyttede børn, der ganske må ligestilles med de opgaver, der varetages på plejehjem og ældrecentre.

 • En plejeinstitution, der drives som privat opholdssted til weekendaflastning med godkendelse og tilsyn fra Amtet. Der er tilknyttet 27 børn til institutionen, og der er ansat 12 personer i form af plejer, skolelærer og pædagoger. De børn, der visiteres til institutionen, har en betydelig varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Børnene bor ikke fast på institutionen, men opholder sig på denne mellem 3-15 dage om måneden. Børnene går enten i specialskoler eller specialbørnehaver, og behandlingen af dem består i almindelig daglig pleje af fysisk handicappede børn samt i at undervise dem i pleje og behandling, som de modtager andre steder, fx svømning, ridning, fysioterapi. Institutionen er overalt indrettet med hejselifter og hæve/sænkesenge og -pusleborde mv.

Landsskatteretten har udtalt, at børnene visiteres til institutionen og er fast tilknyttet institutionen, som i en stor del af tilfældene har varet ca 3½ år. Under henvisning til karakteren af børnenes handicap med det deraf følgende behov for konstant pleje, finder Landsskatteretten, at det må lægges til grund, at den omhandlede institution udfører opgaver med egentlig pleje af de tilknyttede børn, der ganske må sidestilles med de opgaver, der varetages på plejehjem og ældrecentre.

 • En privatejet behandlingsinstitution, godkendt af amtet, med plads til 8 døgnbeboere og 5 dagbeboere. Der er oprettet en egen intern skole på institutionen med tilbud til 13 beboere. Der er 18 personer ansat ved institutionen, herunder socialpædagoger, speciallærere, psykolog mv. Endvidere tilknyttet ergoterapeut og en talepædagog. Målgruppen for institutionen er stærkt psykosocialt behandlingskrævende og psykisk udviklingshæmmede børn i alderen 7-16 år med behov for døgnbehandling. Beboerne er på institutionen i en periode på 3-7 år.

Landsskatteretten har udtalt, at beboerne visiteres til institutionen og er fast tilknyttet institutionen over en periode på minimum 3 år. Under henvisning hertil samt om karakteren af børnenes psykiske handicap med deraf følgende behov for konstant pleje samt personalets sammensætning, finder Landsskatteretten, at den omhandlede institution udfører opgaver med egentlig pleje af de tilknyttede børn, der ganske må sidestilles med de opgaver, der varetages på plejehjem og ældrecentre.

Institutioner, der ikke er anset som "en lignende institution"

 • En skole (selvejende institution), der bl.a. fungerer som opholdssted for 8-10 sent udviklede unge i alderen 17-25 år med fysiske, psykiske og sociale handicap, og som bor på skolen i en periode på 3 år, er ikke anset som en "lignende institution". De unge visiteres til skolen med henblik på vedligeholdelse af deres fysiske, psykiske og sociale handicap (manglende færdigheds- og funktionskompetence inden for disse områder) gennem bo-, arbejds- og fritidstræning og aktivering. Der er ansat 10 medarbejdere, hvoraf centerlederen er uddannet speciallærer med speciale i psykologi. Formålet er bl.a. at støtte de unge med arbejdstræning, herunder fx "Grøn pedelmedhjælperuddannelse".

Landsskatteretten har udtalt, at det må lægges til grund, at institutionen i overvejende grad har et uddannelsesmæssigt formål, og at der ikke foregår pleje eller behandling af en art eller omfang, så institutionen kan anses at varetage opgaver, der ganske må sidestilles med de opgaver, der varetages på plejehjem og ældrecentre. Institutionen kan derfor ikke anses for en lignende institution i henhold til fritagelsesbestemmelsen.

 • To ungdomsafsnit på et børne-og ungdomspsykiatrisk hospital, der modtager og behandler unge i alderen 14-21 år for ungdomspsykiatriske lidelser, såsom akutte og kroniske psykotiske tilstande, depression, tvangslidelse og angst, spiseforstyrrelser samt visse former for udviklingsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Patienterne henvises fra hospitalets egne læger, kommunen samt Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning. Mindste opholdstid for patienterne er 3 måneder.

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at et hospital ikke kan anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen, idet hospitaler ikke er omfattet af ordlyden af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6 a. Endvidere, at de arbejdsopgaver, der varetages af et hospital, ikke efter deres formål og karakter ganske kan sidestilles med de opgaver, der varetages af plejehjem og ældrecentre.

Retten har udtalt, at man ikke finder grundlag for at anse de enkelte ungdomsafsnit for selvstændige institutioner, der muligvis vurderet særskilt kunne anses at varetage sådanne opgaver, som kan sidestilles med den pleje og behandling, der foretages på plejehjem eller ældrecentre. Der er i denne forbindelse lagt vægt på, at de omhandlede ungdomsafsnit indgår i hospitalets samlede aktiviteter, og at de er under samme overordnede ledelse.

 • En amtslig specialinstitution for 12-16 årige drenge, som i døgninstitutionsverdenen kaldes uanbringelige, og som er nogle af de mest behandlingskrævende børn i Danmark. De unge, som indskrives til institutionen, er voldelige, kriminelle og misbrugende, og de modtager en særlig intensiv pædagogisk observation og længerevarende behandling.

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at institutionen ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Der er i afgørelsen henvist til institutionens virke, herunder især at de unge ikke bor på selve institutionen eller opholder sig i bygninger tilhørende institutionen for at tage del i aktiviteter på institutionen, og at man på denne baggrund ikke finder, at institutionen kan sidestilles med de plejehjem og ældrecentre, der anvender busser til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen.

 • En revaliderings- og afklaringsinstitution anses ikke for omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Institutionen beskæftiger sig med arbejdsprøvning af sygedagpengemodtagere med henblik på evaluering af deres erhvervsevne, revalidering af sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, samt et specialprojekt for unge mellem 20 og 25 år, der skal afklares med henblik på udarbejdelse af uddannelses- og erhvervsplaner. Der er 9 ansatte ved institutionen og samtlige medarbejdere har en uddannelse inden for pleje- og behandlingsområdet - læge, psykolog, pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeut.

  Behandlingen består af socialmedicinske udredninger, socialpædagogisk behandling, træningsprogrammer udarbejdet af fysioterapeut og socialmediciner, psykologsamtaler, voksenpsykologiske undersøgelser, afklarende og motiverende samtaler samt råd og vejledning ved socialrådgiver. Derudover sker der afprøvning af resterhvervsevne på institutionens værksteder og koordineret udarbejdelse af handlingsplaner i samarbejde med institutionens ansatte.

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at institutionen ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Der er i afgørelsen lagt vægt på det oplyste om institutionen, herunder sammensætningen af klienterne, hvoraf størstedelen efter det oplyste ikke er handicappede eller syge på en måde, der medfører, at de har behov for intensiv eller konstant pleje. Retten finder på denne baggrund ikke, at de arbejdsopgaver, der varetages af institutionen, er af en karakter, der kan sidestilles med den pleje og behandling, der foretages på plejehjem eller ældrecentre, jf SKM 2001.453.LSR.

 • Et personligt drevet socialpædagogisk opholdssted anses ikke for omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Institutionen arbejder med langvarige anbringelser. Der er plads til 5 unge i alderen 14-18 år. Målgruppen er unge som er normalt begavede med sociale og emotionelle problemer. Det kan være unge med kontaktvanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser som følge af følelsesmæssige omsorgssvigt og unge med en udpræget indadvendt adfærdsform, eller unge som må betegnes som sent udviklede. Det daglige arbejde varetages af socialpædagoger, som superviseres gennem samarbejde med en psykolog, ligesom der er et samarbejde med en klinisk psykolog om testning af de unge.
  Told- og skatteregionen har begrundet sit afslag med, at hovedformålet må anses at være af resocialiserende, opdragende og indlæringsmæssig karakter.

  Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at klageren ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen. Der er i afgørelsen lagt vægt på det oplyste om institutionen, herunder at beboeres problemer ikke er af den art, der kræver intensivt eller konstant pleje, samt det oplyste om personalets sammensætning. Landsskatteretten finder på denne baggrund ikke, at de arbejdsopgaver, der varetages af opholdsstedet, er af en karakter, der kan sidestilles med den pleje og behandling, der foretages på plejehjem eller ældrecentre.