Virksomheder skal registreres som oplagshaver efter nedenstående regler, se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5. Virksomheder, der registreres efter naturgasafgiftsloven, skal også registreres efter CO2-afgiftsloven, se F.5.

Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 23.020, som kan fås hos den lokale told- og skatteregion. Registreringsanmeldelsen omfatter tillige registrering for CO2-afgift.

§ 3, stk. 1
Virksomheder, der indvinder, fremstiller eller afsætter afgiftspligtig gas (gasselskaber), samt kraftværker og kraftvarmeværker, der er omfattet af bilaget til loven og som anvender naturgas, skal anmelde sig til registrering hos Told?Skat.

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilaget til loven er følgende:

H. C. Ørstedsværket
Svanemølleværket
Amagerværket
Avedøreværket
Kyndbyværket
Asnæsværket
Stigsnæsværket
Masnedøværket
Fynsværket
Enstedværket, inkl. Blok 3
Vestkraft, Esbjerg- og Herningværkerne
Midtkraft, Studstrup- og Ârhusværkerne
Randersværket
Nordjyllandsværket
Vendsysselværket
Skærbækværket
Østkraft, Rønneværket

§ 3, stk. 2►Ved lov nr. 1289 af 20. december 2000 er der efter § 3, stk. 1 indsat et nyt stykke: "Ved den der afsætter afgiftspligtig gas, jf. stk. 1, forstås i denne lov distributionsselskaber og transmissionsselskaber, der har bevilling efter § 10 i lov om naturgasforsyning, samt selskaber, der driver særlige bygasnet."

Bestemmelsen var ikke trådt i kraft ved redaktionens ophør.◄

§ 4
Registrerede virksomheder har ret til at modtage gas uden afgift fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet.

Varemodtagere
Der er ingen registreringsbestemmelse for varemodtagere.

Der er endvidere ikke krav om registrering af virksomheder i andre EU-lande, der har fjernsalg af naturgas og bygas til en privat køber i Danmark. Men ikke-registrerede modtagere af afgiftspligtig gas fra udlandet skal betale afgift ved modtagelsen af gassen, jf. § 13, stk. 1. Bestemmelsen er ikke aktuel i øjeblikket, men bliver det ved en liberalisering af naturgasmarkederne.