Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af afgiftslovene eller de forskrifter, som er udstedt i henhold til lovene, kan normalt straffes med bøde. I tilfælde af forsætlig afgiftsunddragelse kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde e.l., kan der pålægges den juridiske person som sådan et bødeansvar.

►Efter lov nr. 1029 af 22. november 2000 afskaffes straf i form af hæfte fra den 1. juli 2001.◄