§ 2Afgiften skal normalt indbetales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb, dvs. samtidig med angivelsen af den afgiftspligtige mængde/værdi.

Hvis afgiftsbeløbet er under 50 kr., skal beløbet ikke betales, men angivelsen skal alligevel sendes til SKAT. Bestemmelsen om, at afgiftsbeløb under 50 kr. ikke skal indbetales, er ophævet ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, der endnu ikke er trådt i kraft. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 

Rettidig betalingBetalingen anses for rettidig, når

  • beløbet er indbetalt til et posthus eller et pengeinstitut senest sidste rettidige betalingsdag eller
  • anmodning om overførsel er virksomhedens pengeinstitut i hænde, så overførsel fra virksomhedens konto til SKATs konto kan ske senest på sidste rettidige betalingsdag.

Anden form for indbetaling end den anviste kan medføre afvisning af betalingen.

Hvis sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til den første hverdag derefter.

Ved betaling bruges det indbetalingskort, som SKAT har sendt til virksomheden, også når der overføres fra egen konto.

Er angivelsen indsendt elektronisk via TastSelv Erhverv, skal betaling ske enten via PBS LeverandørService eller via HomeBanking / officeBanking. Ved HB / OB vælges betaling af indbetalingskort - kortartkode 04, og betalingsidentifikationen fremgår af den elektroniske kvittering, virksomheden modtager efter indsendelsen af angivelsen.

Ikke rettidig betaling
§ 7Betales afgiften ikke rettidigt, skal virksomheden betale en månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden.

En samlet oversigt over gældende rentesatser kan i øvrigt ses på Skatteministeriets hjemmeside, se her.

Rykkergebyr
§ 6SKAT opkræver et gebyr på 65 kr. for hver erindringsskrivelse (rykker) om betaling af afgift.

Straks betalingHvis en registreret varemodtager gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, kan SKAT med hjemmel i den enkelte punktafgiftslov pålægge en virksomhed at betale afgiften allerede ved varemodtagelsen. For registrerede oplagshavere er der ingen hjemmel til forkortelse af angivelsesperioden og betalingsfristen, se dog A.11.1 om foreløbig fastsættelse og A.11.4 om sikkerhedsstillelse.