Der er etableret en ordning under Energistyrelsen, sådan at der kan ydes tilskud til elektricitet fremstillet ved visse energikilder. Tilskuddet ydes med hjemmel i Lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 6. oktober 1997.

LovændringDer er med lov nr. 377 af 2. juni 1999 sket ændringer i lov om tilskud til elproduktion, for så vidt angår elektricitet fremstillet ved vedvarende energi mv.

Ophør af til-
skud til el fra vindmøller
Ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 642 af 5. august 1999 blev tilskuddet til elektricitet produceret af vindmøller ophævet med virkning fra 16. august 1999.

Ophør af til-
skud til el fra biomasse m.v.
►Ved ikræfttrædelsesbekendtgørelse nr. 1331 af 20. december 2000 er tilskuddet til elektricitet produceret ved fornyelige brændsler (vandkraft, biogas og biomasse o.l.) og andre vedvarende energikilder end vindenergi ophævet med virkning fra 1. januar 2001.◄

►Tilskuddet er ophørt for disse energikilder og brændsler både for decentral kraftvarmeproduktion, industriel kraftvarmeproduktion og for anlæg, hvor der alene produceres elektricitet - uden samproduktion af el og varme.

De nærmere retningslinjer i relation til tilskuddets ophør og erstatning af et pristillæg til afregningsprisen, som fastlægges af Energistyrelsen, forelå ikke ved redaktionens ophør.

Tilskudsberettiget er herefter elektricitet, der fremstilles ved naturgasbaseret decentral og industriel kraftvarmeproduktion eller affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.

Energistyrelsen har med bemyndigelse i loven udstedt bekendtgørelse nr. 798 af 23. oktober 1997. De skal være opmærksom på, at bekendtgørelsen ikke er korrigeret for de seneste lovændringer, herunder ophøret af tilskud til elektricitet produceret på basis af biomasse mv. ►

De ændrede regler i tilknytning til ovennævnte ophør af tilskud til bl.a. biomasse-baseret elektricitet er derfor ikke omtalt i vejledningen◄.