Ved privatpersoners indførsel/modtagelse af varer fra udlandet, herunder andre EU-lande, som de pågældende ikke selv medbringer, skal der betales punktafgift, medmindre varerne er berettiget til afgiftsfritagelse.

Der gives som hovedregel afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3, se Momsvejledningen. Momslovens fritagelsesbestemmelser gælder punktafgiftsmæssigt for varer både fra ikke-EU-lande (tredjelande) og fra EU-lande. Afgiftsfritagelsen

Varer fra ikke-EU-lande
Ved indførsel af varer fra ikke-EU-lande betales punktafgiften i forbindelse med varens fortoldning, se Toldvejledningen.

Varer fra EU-lande
Ved modtagelse (indførsel) af varer fra EU-lande, hvoraf der skal betales punktafgift, skal varemodtageren straks give anmeldelse herom til den lokale told- og skatteregion. Varemodtageren vil efterfølgende få tilsendt et indbetalingskort på afgiftsbeløbet.

Reglerne for modtagelse (indførsel) af varer fra andre EU-lande er i øvrigt følgende:

Gaver e.l.
Der skal betales afgift af spiritus og tobaksvarer, der sendes fra privatpersoner i et andet EU-land til en privatperson her i landet, fx som gave.

For andre punktafgiftspligtige varer end spiritus og tobaksvarer skal der kun betales afgift, hvis varens værdi uden afgift overstiger 360 kr.

Betingelserne for afgiftsfritagelse er de samme som for told- og momsfritagelse ved indførsel fra ikke-EU-lande, se Toldvejledningen.

Køb af spiritus, vin mv.
Ved køb af varer, der er omfattet af EU-punktafgifter (spiritus, vin, øl, tobaksvarer og mineralolie) i andre EU-lande til levering her i landet, betales afgifter således:
  • Hvis sælgeren forsender varen (internethandel/postordresalg), skal sælgeren betale punktafgiften og dansk moms. Hvis det fremgår af varens pris eller på anden måde, at dette ikke er sket, skal varemodtageren ►forud◄ anmelde købet til told- og skatteregionen ►og stille sikkerhed,◄ se i øvrigt vejledningen om Internethandel for private.
  • Hvis der er tale om spiritus, tobaksvarer eller mineralolier, og varerne ved køberens foranstaltning afhentes af, fx en vognmand, skal varemodtageren ►ligeledes forud◄ anmelde købet til told- og skatteregionen ►og stille sikkerhed◄, men den pågældende transportør skal uanset dette angive varerne straks ved indrejsen efter reglerne i Toldvejledningen og Rejsegodsfolderen.
Køb af andre varer
Ved køb af andre punktafgiftspligtige varer, fx chokolade eller energikoks, skal der betales afgift, hvis varens værdi uden punktafgift er over 80 kr.