Nedenfor er omtalt diverse kendelser fra Landsskatteretten i relation til måling af energiforbrug:

Manglende måling
Kendelse ►Landsskatteretten har den 22. december 2000 afsagt kendelse i en sag, hvor en engroshandel for perioden 1996 - 1999 havde foretaget måling af det samlede elforbrug til både tilbagebetalingsberettiget (let proces) og ikke-tilbagebetalingsberettiget (rumvarme/varmt vand) formål.

Kendelse: Retten fandt, at der alene kunne godkendes tilbagebetaling af elafgift efter bestemmelserne i elafgiftslovens § 11, stk. 5 og 6. Retten fandt ikke, at der var hjemmel til at foretage en opgørelse på grundlag af de af repræsentanten i sagen foretagne beregninger.

Kendelse ►Landsskatteretten har den 28. september 2000 afsagt kendelse i en sag, hvor et typehus-firma særskilt havde målt elforbruget i tre af sine udstillingssommerhuse. Elforbruget i tre identiske udstillingssommerhuse var ikke særskilt målt. Virksomheden gjorde gældende, at elforbruget var opgjort ved måling begge steder, idet resultatet fra det ene sted uden videre kunne overføres fra de særskilt målte huse til de tre andre huse.

Kendelse: Retten fandt henset til, at der ikke var opsat målere vedrørende de tre af husene, at der alene kan godkendes tilbagebetaling efter elafgiftslovens § 11, stk. 5 og stk. 6. Retten fandt ikke, at der efter 1. juli 1996 er hjemmel til at godkende en skønsmæssigt foretaget fordeling af energiforbruget. Den omstændighed, at virksomheden havde foretaget konkret måling af forbruget i identiske huse med tilsvarende forbrug, fandtes ikke at ændre herved.

Kendelse Landsskatteretten har den 13. september 1999 afsagt kendelse i en sag om manglende måling af energiforbrug i en industrivirksomhed i perioden fra 1. januar 1996 og indtil opsætning af målere den 1. juli 1998.

Virksomheden havde i nævnte periode ikke efterlevet reglerne for opsætning af målere, herunder ikke ansøgt told- og skatteregionen om tilladelse/dispensation til at basere forholdsmæssige fordelinger indtil 1. juli 1996, jf. § 11 i lov nr . 1102 af 20. december 1995.

Kendelse: Retten fandt, at der ikke er grundlag for at yde godtgørelse for nogen del af energiafgiften og CO2-afgiften som procesformål, idet der først blev installeret målere i virksomheden den 1. juli 1998.

Kendelse ►Landsskatteretten har den 9. august 1999 afsagt kendelse i en sag, hvor en produktions- og salgsvirksomhed ikke for peroden fra 1. januar 1996 til 30. april 1999 havde opsat målere til måling af det elforbrug, der var medgået til rumvarme i virksomheden.

Kendelse: Retten fandt henset til, at virksomheden ikke havde opsat målere, at tilbagebetaling alene kunne godkendes efter elafgiftslovens § 11, stk. 5 og 6. Retten fandt ikke, at der efter 1. juli 1996 er hjemmel til at godkende en skønsmæssig foretaget fordeling af energiforbruget. Den omstændighed, at der senere er opsat målere, hvis udvisende kan dokumenteres, fandt retten ikke kunne ændre herved.