Gældende regler inden 2010

I forbindelse med stoppet for deponering af forbrændingsegnet affald fik kommunerne mulighed for at give tilladelse til midlertidig oplagring af denne type affald i op til et år. Midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald ud over 1 år forudsatte dispensation fra Miljøstyrelsen.

Afgiften udgør 330 kr. pr. ton affald, der efter Miljøministeriets bekendtgørelse om affald skal forbrændes, og som efter dispensation fra Miljøstyrelsen tilføres i hele, selvstændige læs og deponeres med henblik på senere forbrænding, jf. § 10, stk. 4. 

Affald, som er deponeret efter affaldsafgiftens § 10, stk. 4, kan ved fraførsel ikke fradrages i den tilførte mængde., jf. § 12, stk. 1. Det er endvidere et krav, at mellemdeponeret affald holdes fysisk adskilt fra andet affald.

Fra 1. januar 2010

Lov 461, § 1, nr. 7 - affaldsafgiftslovens § 10, stk. 2

Da afgiften for forbrænding af affald ophæves, og der ikke længere skal betales pr. given mængde affald efter affaldsafgiftsloven, mens der i stedet skal betales energiafgift m.v. i forbindelse med affaldsforbrændingen, bortfalder betaling af forbrændingsafgiften i forbindelse med mellemdeponering. I stedet pålægges affald, der mellemdeponeres med henblik på senere afbrænding, fremover den højere deponisats.

Kravet om tilførsel i hele selvstændige læs, dispensation fra Miljøstyrelsen og særskilt deponering ved mellemdeponering af affald bortfalder.

Overgangsbestemmelser

For affald mellemdeponeret til 330 kr./ton inden ikrafttrædelsen af lov nr. 461, er der indsat en overgangsbestemmelse i samme lovs § 12, stk. 5.

Baggrunden er, at der skal betales tillægsafgift og CO2-afgift ved forbrænding af affald efter lovens ikrafttræden, hvor affaldet har ligget midlertidigt på deponi fra før lovens ikrafttræden, og som derfor er pålagt den tidligere affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald. Derfor er det nødvendigt, at der sker regulering/tilbageføring af affaldsafgiften, således at der ikke sker en dobbeltbeskatning. Denne regulering/tilbageføring skal ske før øvrig regulering af affaldsafgift ved fraførsel af affald fra deponiet.

For affald, der på tidspunktet fra lovens ikrafttræden, er henlagt i mellemdeponi med henblik på forbrænding, tilbagebetales den betalte affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald, når affaldet fraføres til forbrænding, og der skal betales afgift efter § 1, stk. 1, nr. 6 eller 7 (affaldsvarme eller tillægsafgift) i lov om stenkul, brunkul og koks mv.

Virksomheden skal kunne godtgøre vægten af henholdsvis affaldet i deponiet på tidspunktet fra lovens ikrafttrædelse og vægten af affaldet til forbrænding, som efterfølgende fraføres deponiet.

Hvis deponiet tilføres affald efter tidspunktet for lovens ikrafttræden, skal tilbagebetaling af den betalte affaldsforbrændingsafgift på 330 kr. pr. ton affald i deponiet ske, før der kan ske fradrag eller tilbagebetaling vedrørende afgiften på 475 kr. pr. ton affald til deponering efter § 12, stk. 1 i lov om afgift af affald og råstoffer. Dvs. efter princippet "first-in first-out".

Ved fraførsel af affald mellemdeponeret inden lovens ikrafttrædelse kan der ikke ske fradrag i andre afgiftspligtige mængder efter affaldsafgiftslovens § 12, stk. 1.

Hvis forbrændingsegnet affald er deponeret til deponeringssatsen, skal der ske modregning til deponeringssatsen ved fraførsel. Der skal ikke ske modregning til deponeringssatsen, hvis affaldet opfylder betingelserne for mellemdeponering af affald. I denne situation skal der i stedet svares afgift, som for mellemdeponeret affald.