I 1995 var der balance mellem mængder af forbrændingsegnet affald og forbrændingskapacitet. Stoppet for deponering af forbrændingsegnet affald, der blev indført 1. januar 1997, stigninger i affaldsmængderne samt forsinkelser i omstillingen til kraftvarmeproduktion baseret på affald, har imidlertid medført, at der er kapacitetsunderskud i dag.

I forbindelse med stoppet for deponering af forbrændingsegnet affald fik kommunerne mulighed for at give tilladelse til midlertidig oplagring af denne type affald i op til et år. Midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald ud over 1 år forudsatte dispensation fra Miljøstyrelsen. Som det fremgår af Affald 21 er der i år 2000 mangel på forbrændingskapacitet i det midt- og sønderjyske område samt på Fyn. På grund af den manglende kapacitet er der dispensation til midlertidig oplagring af forbrændingsegnet affald i flere år, og i et enkelt tilfælde op til 10 år. Da planlægning, projektering og indkøring af ny forbrændingskapacitet er temmelig tidskrævende, er der brug for midlertidig oplagring (mellemdeponering) af det forbrændingsegnede affald ofte i flere år.

►Ved midlertidig oplagring af denne type affald betales der afgift ved tilførslen til mellemdeponiet efter gældende sats for affald afleveret til forbrænding.

De nærmere regler om afregning af afgiften i forbindelse med mellemdeponering er under justering.◄