Dato for udgivelse
14 Nov 2019 14:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2019 13:10
SKM-nummer
SKM2019.564.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-22074/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Selskab, rådighed, privat, benyttelse, værdien, køretøj
Resumé

Sagen handlede om, hvorvidt et selskab i årene 2010-2014 havde stillet først én og derefter en anden bil til rådighed for skatteyderens private benyttelse, med den følge at skatteyderen skulle beskattes af værdien af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4. Efter en konkret bevisbedømmelse fandt retten, at skattemyndighederne ikke havde godtgjort, at bilerne havde været til rådighed for skatteyderens private benyttelse i de omhandlede perioder. Skatteyderens påstand om ikke at blive beskattes af værdien af fri bil blev derfor taget til følge. Sagen er anket af Skatteministeriet til landsretten, for så vidt angår det ene køretøj (den omhandlede Mercedes-Benz ML 320).

Reference(r)

Statsskattelovens § 4

Ligningslovens §§ 16 A og 16, stk. 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-2, C.A.2.2.1

Den Juridiske Vejledning 2019-2, C.B.3.5.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, C.A.5.14.1.11

Redaktionelle noter

Senere instans: SKM2020.495.VLR.

Parterne

A

(v/adv. Troels Behnke Skak)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mads Ø. Sørensen)

Afsagt af Byretsdommer

Grith Rosleff

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 22. juni 2018, drejer sig om beskatning af fri bil, idet der skal ske prøvelse af Landsskatterettens kendelse af 22. marts 2018.

Sagsøgeren, A, har fremsat følgende påstand: Principalt: SKAT tilpligtes at nedsætte A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 med kr. 72.374, for 2011 med kr. 86.849, for 2012 med kr. 113.104, for 2013 med kr. 135.545, og for 2014 med kr. 90.413.

Subsidiært: SKAT tilpligtes at nedsætte A’s skattepligtige indkomst med lavere beløb end kr. 72.374 for 2010, kr. 86.849 for 2011, kr. 113.104 for 2012, kr. 135.545 for 2013, og kr. 90.413 for 2014.

Den principale påstand fremkommer således:

2010

Fri bil Mercedes ML 320 Van                 Marts -december                  Kr. 72.374

2011

Fri bil Mercedes ML 320 Van                 Januar -december                 Kr. 86.849

2012

Fri bil Mercedes ML 320 Van                 Januar - maj                       Kr. 36.232

Fri bil Audi A6                                    Juni -december                      Kr. 76.872
                                                                                                 I alt Kr. 113.104

2013

Fri bil Audi A6                                    Januar- december                  Kr. 135.545

2014

Fri bil Audi A6                                    Januar- august                       Kr. 90.413

I alt                                                                                              Kr. 498.285

Sagsøgte, Skatteministeriet Departementet, har fremsat påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af Landsskatterettens kendelse af 22. marts 2018 fremgår bl.a. følgende:

"…

Faktiske oplysninger

Klageren ejer 100 % af anparterne i G1 ApS (CVR nr. ...11). G1 ApS ejer 100 % af anparterne i G2 ApS (CVR nr. …12), hvor klageren er ansat som direktør.

Ifølge oplysninger fra SKAT har G2 ApS i indkomstårene 2010-2014 ejet/lejet følgende biler:

Reg.nr.

Maerke, anvendelse mv.

Ansk.sum

1. indreg.

Tilgang

Afgang

...Q1

Audi A6,

       
 

Privat personkorsel

550.000 kr.

09.07.2004

28.03.2008

10.11.2015

...Q2

Mercedes Benz ML 320,

       
 

Varebil blandet privat/er-

       
 

hverv

340.445 kr.

27.03.2006

01.03.2010

13.06.2012

...Q3

Mercedes Benz ML 63,

       
 

Privat personkorsel

635.000 kr.

19.10.2006

16.05.2012

27.08.2014

G2 ApS har ejet Audi A6 og Mercedes-Benz ML 63. G1 ApS har ejet Mercedes-Benz ML 320, men bilen har været lejet ud til G2 ApS i hele ejerperioden.

Af lejekontrakten mellem G1 ApS og G2 ApS fremgår blandt andet følgende:

" 1. Lejemålets omfang:

Nærværende lejekontrakt omfatter ML 320 GDI varebil, med registrerings nr.: ...Q2, til udkørsel af varer samt almindelige kørsels opgaver fra virksomhedens adresse.

2. Lejemålets begyndelse og ophør:

Nærværende lejekontrakt løber fra 1.3.2010 og indtil den opsiges med 3 måneders forudgående varsel til en 31. december for lejers vedkommende. For udlejers vedkommende, med 3 måneders varsel til den sidste dag i måneden.

3. Det lejedes udnyttelse:

Lejer er berettiget til i enhver henseende at benytte det lejede i den af lejer drevne virksomhed. Lejer og udlejer aftaler løbende udskiftning af det lejede aktiv og øvrige driftsmidler.

4. Lejen og dens betaling:

Lejen for det lejede er 6.500,- + moms pr. måned

…"

SKAT har oplyst, at der er betalt privatbenyttelsesafgift vedrørende MercedesBenz ML 320 i hele G1 ApS ’ ejerperiode.

Klageren har fremlagt en tro- og loveerklæring, underskrevet den 1. marts 2010, med følgende ordlyd:

"Vedrørende privat anvendelse af virksomhedens Mercedes ML 320 GDI samt øvrige køretøjer.

Medarbejderens navn: A.

Jeg erklærer hermed på tro og love at den af virksomheden lejede/ejede Mercedes ML320 GDI med Registreringsnummer: …Q2 kun vil blive brugt arbejdsmæssigt samt i arbejdsrelaterede opgaver.

Anvendes køretøjet i strid med denne aftale, vil det udløse skattepligt i henhold til gældende regler for fri bilbeskatning, og evt. bortvisning.

Jeg er bekendt med, at min arbejdsgiver G2 ApS kan indhente oplysninger om mulig brug af køretøjet og at disse vil blive behandlet i overensstemmelse med persondatalovens regler. "

G2 ApS har indberettet værdi af fri bil for klageren vedrørende følgende biler:

Marts 2008 - april 2012:                          Audi A6, reg.nr. ...Q1

Maj 2012 - august 2014:                          Mercedes-Benz ML 63, reg.nr. ...Q3

Indberettet værdi af fri bil for klageren udgjorde 117.000 kr. i hvert af indkomstårene 2010 og 2011, 135.400 kr. i 2012, 144.600 kr. i 2013 og 96.400 kr. i 2014.

Ifølge slutseddel af 26. marts 2008 har G2 ApS købt Audi A&, reg.nr. ...Q1 til i alt 550.000 kr. Heraf udgør "Org. Audi Mont" 40.000 kr.

Der er ikke ført kørebog for Mercedes Benz ML 320 og Mercedes Benz ML 63.

For Audi A6 er der over for SKAT fremlagt et kørselsregnskab for perioden fra den 10. maj 2012 den 30.juni 2014.

Ifølge udskrift fra Krak er der 13,1 km mellem klagerens adresse, Y1-adresse og G2 ApS ’ adresse, Y2-adresse.

Klagerens husstand bestod i indkomstårene 2010-2014 af klageren, klagerens ægtefælle og parrets to børn.

Ifølge klagerens skatteoplysninger stod han i perioden fra den 28. august 2014 til den 21. august 2017 registreret som sekundær bruger af en Mercedes-Benz E-klasse med registreringsnummer …Q4.

Klagerens husstand har ikke ejet biler i indkomstårene 2010-2014.

Landsskatterettens afgørelse

Stiller et selskab en bil til rådighed for privat anvendelse for en hovedanpartshaver, skal denne beskattes af værdien heraf uanset om han er ansat i selskabet. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, og § 16A, stk. 5. Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, jf. ligningslovens § 16A, stk. 5, 2. pkt.

For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75 % af nyvognsprisen. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 4, 5. pkt.

For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt.

Bevisbyrden for, at en firmabil er til rådighed for privat benyttelse tilfalder som udgangspunkt SKAT, hvis hovedaktionærens og selskabets adresse ikke var sammenfaldende i perioden, og bilen ikke hat været parkeret ved klagerens bopæl. Bevisbyrden vendes dog, hvis de faktiske forhold taler for, at bilen har været til rådighed for privat anvendelse. Det gælder særligt, hvis der er tale om dyre luksusbiler, som ikke egner sig til erhvervsmæssig anvendelse. Der henvises til Højesterets dom af 30. juni 2014, offentliggjort i SKM2014.504.HR.

Mercedes ML 320

Der er tale om en dyr bil, som er egnet til personbefordring. Der er betalt privatbenyttelsesafgift vedrørende bilen, og klageren har efterfølgende haft en stort set tilsvarende bil stillet til rådighed som fri bil fra selskabet. Landsskatteretten finder derfor, uanset at klagerens og selskabets adresse ikke var sammenfaldende, at klageren har bevisbyrden for, at bilen ikke har været til rådighed for privat benyttelse. Der henvises til Byrettens dom af 23. juni 2016, offentliggjort i SKM2016.586. BR. Landsskatteretten finder ikke, at klageren har loftet denne bevisbyrde. Landsskatteretten bemærker, at den fremlagte tro- og loveerklæring ikke kan tillægges særlig vægt, da den er indgået mellem interesseforbundne parter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende beskatning af fri bil for så vidt angår Mercedes-Benz ML 320.

Audi A6

Der er tale om en dyr bil, som er egnet til personbefordring. Klageren har i den foregående periode fra marts 2008 til april 2012 haft stillet denne bil til rådighed som fri bil fra selskabet. Klagerens ægtefælle har efterfølgende haft bilen stillet til rådighed som fri bil fra september 2014 til november 2015. Landsskatteretten finder henset til at bilen tidligere har været anvendt til fri bil, at klageren har bevisbyrden for, at bilen ikke har været til rådighed.

Landsskatteretten finder, at hverken det fremlagte kørselsregnskab eller den fremlagte tro- og love-erklæring kan dokumentere, at bilen ikke har været til rådighed for privat anvendelse i perioden fra maj 2012 til august 2014. Landsskatteretten bemærker, at der er tale om et summarisk kørselsregnskab, og at tro- og loveerklæringen er indgået mellem interesseforbundne parter i forbindelse med selskabets anskaffelse af Mercedes ML 320 og pa et tidspunkt, hvor klageren i øvrigt havde Audien stillet til rådighed som fri bil af selskabet.

Audien er anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering. Beskatningsgrundlaget skal derfor opgøres til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt.

Landsskatterettens afgørelse af 29. januar 2007, offentliggjort i SKM2007.146.LSR, omhandlede en fabriksny bil. Beskatningsgrundlaget for nye biler opgøres til nyvognsprisen efter ligningslovens § 16, stk. 4, 5. pkt. (dagældende § 16, stk. 4, 3. pkt.). Landsskatteretten fandt på baggrund af en udtalelse fra Kammeradvokaten, at der i relation til opgørelsen af beregningsgrundlaget burde foretages en ny vurdering af rettens tidligere afsagte kendelse af 19. september 2006, offentliggjort i SKM2006.691.LSR. Retten lagde til grund, at klageren havde haft en berettiget forventning om, at beregningsgrundlaget kunne opgøres ud fra de retningslinjer, der fremgik af ligningsvejledningen - uanset Vestre Landsrets dom refereret i SKM2004.18.VLR, ordlyden af ligningslovens § 16, stk. 4, og forarbejderne hertil samt statsskattelovens § 4. Som følge heraf blev beskatningsgrundlaget nedsat med værdi af aftageligt træk og aluminiumsfælge med vinterdæk.

Landsskatteretten nåede således alene til det pågældende resultat i SKM2007.146.LSR på grund af klagerens berettigede forventning på baggrund af det i ligningsvejledningen anførte.

Af afsnit C,A.5.14.1.7 i SKATs Juridiske Vejledning (for 2010 Ligningsvejledningen, Almindelig del, afsnit A,B.1.9.2) om beregningsgrundlag for biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år, fremgår der intet om, at kun registreringspligtigt udstyr skal medregnes ved værdiansættelsen.

Ifølge slutseddel af 26. marts 2008 var arbejdsgiverens købspris i alt 550.000 kr. Heraf udgjorde 40.000 kr. prisen for sommerhjul.

Sommerhjulene er således faktureret og leveret samtidig med den brugte Audi A6 og indgår i den samlede pris herfor. Landsskatteretten finder derfor, at arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 6. pkt., og dermed beskatningsgrundlaget for bilen, udgør 550.000kr.

Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, stemmer for at stadfæste SKATs afgørelse vedrørende beskatning af værdi af fri bil for så vidt angår Audi A6.

Et retsmedlem finder henset til det oplyste om fri bil til rådighed for klageren og ægtefællen, at der ikke er fornødent grundlag for beskatning af Audi A6.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse for så vidt angår Audi A6.

…"

Det fremgår af sagen, at A den 31. december 2014 og med virkning fra den 30. april 2015 opsagde en sælger tilknyttet selskabets afdeling i Y3-by.

Sagsøgeren har udarbejdet denne oversigt over de i sagen omhandlede biler:

ESAF

Parterne har oplyst, at de er enige om perioderne og de beregninger, der ligger til grund for skatteansættelserne. Sagsøgeren har endvidere tilkendegivet, at det ikke bestrides, at kørebogen ikke opfylder betingelserne for et kørselsregnskab.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A.

A har forklaret, at han gennem G2 ApS driver forretning som grossist indenfor ventilationsbranchen. Det meste udstyr afsættes til boligsegmentet. Noget produceres på eget værksted og andet importeres. Han er gift og har to børn på nu 17 og 19, der begge hjælper til i selskabet.

Hans kone arbejder som intern sælger, men udfører også andet arbejde i selskaet.

For at reducere leveringsomkostningerne købte selskabet i 2010 en stor trailer til at fragte de færdige anlæg med rør i længder på 3 m ud til køberne. Det viste sig, at traileren grundet sin størrelse krævede en større bil, hvorfor selskabet samtidig købte Mercedes Benz ML 320 varebil, der kunne trække traileren.

Hans revisor havde sagt, at der skulle være en vis aktivitet i et holdingselskab, og derfor købte han bl.a. Mercedesen i dette og udlejede den til driftsselskabet. Der er betalt afgift for privat benyttelse, selvom dette egentlig ikke var nødvendigt. Han tænkte ikke nærmere over det. Han bemærkede godt, at vægtafgiften var høj, men han tænkte at det nok skyldtes, at bilen var stor. Mercedesen holdt på selskabets adresse, således at den - for at undgå tyveri blev kørt ind i bygningen hver aften og ud af bygningen igen hver morgen.

Mercedesen blev solgt, fordi han fik et godt tilbud på en anden stor Mercedes til privat brug, som også kunne trække traileren. Inden han fik den nye Mercedes ML 63, dvs. frem til maj 2012, havde han en Audi til privat brug. Den første Mercedes varebil havde 2 sæder, mens Audien var forsynet med normalt bagsæde og havde plads til 5 personer. Han skifter bil relativt ofte, da han som sælger har et stor kørselsbehov. Han ville egentlig gerne have solgt Audien, men den havde kørt tæt på 200.000 km, så selskabet ville ikke have fået ret meget for den, og de havde ikke noget akut kapitalbehov. Derfor besluttede de at beholde bilen, således at den kunne stilles til rådighed for en sælger. Det er almindeligt, at en sælger får stillet en bil til rådighed, også fordi han har dårlige erfaringer i forhold til afregning, når ansatte benytte egen bil. Audien ejes fortsat af selskabet og står på selskabets adresse.

Privat har NP haft rådighed over sin morfars bil, en ældre Saab, idet han var blevet for gammel til at køre i den. Da morfaderen døde vistnok i 2015, blev Saaben solgt. I 2014 begyndte NP at køre som sælger, og hun benyttede i den forbindelse Audien. Da de havde fyret en sælger, fik han flere ture til Y3-by, og de kunne ikke længere køre sammen til kontoret. Også på grund af børnene ændrede deres kørselsbehov sig, og de fik brug for en ekstra bil. Derfor overtog NP i 2015 brugsretten til Audien og blev beskattet af privat kørsel i denne.

Selskabet har ikke ført kontrol med, at hans erklæring om ikke at bruge Mercedesen privat er fulgt.

Den kørebog, der er fremlagt, er udfyldt af den, der har kørt i bilen. Den lå på fællesdrevet i et excel regneark. Han vil gå ud fra, at antallet af ture til posthuset er ændret løbende hver gang, der har været en tur. Synshallen ligger lige ved siden af selskabets adresse. Det er nok derfor turen til synshallen ikke fremgår af kørselsregnskabet.

Nøglerne til selskabets biler ligger i en skuffe på kontoret. Bilerne blev brugt i forbindelse med reklamationer eller andre opgaver i virksomheden. Han kørte normalt ikke selv i Audien, efter han havde fået en anden bil.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

Til støtte for de nedlagte påstande gøres det overordnet gældende, A ikke har haft rådighed over Mercedes ML 320 Van, eller over Audi A6 i de i sagsfremstillingen anførte perioder, hvorfor A derfor ikke beskattes af værdien af fri bil af disse.

For det første gøres det gældende, at bevisbyrden for at der foreligger rådighed over bilerne påhviler SKAT. Denne bevisbyrde har SKAT ikke løftet. At bevisbyrden er hos SKAT følger af følgende yderligere forhold.

For det andet gøres det gældende, at A ikke har haft rådighed over de to biler; Mercedes ML 320 Van og Audi A6. Begge bilerne har været parkeret på virksomhedens adresse, virksomhedens adresse er ikke sammenfaldende med privatadressen og bilerne ikke har været anvendt privat.

For det tredje gøres det gældende, at den særlige formodningsregel for hovedaktionærer alene gælder hvor bilen har været placeret på privatadressen uden for arbejdstiden. Da bilerne ikke har været parkeret på A’s privatadresse, finder formodningsreglen ikke anvendelse i denne sag.

Udgangspunktet er også for hovedaktionærer, at SKAT har bevisbyrden for, at der foreligger rådighed. Den bevisbyrde har SKAT også i denne sag, men SKAT har ikke løftet bevisbyrden.

For det fjerde gøres det gældende, at SKAT ikke har løftet bevisbyrden for, at bilerne har stået til rådighed for A. SKAT har således hverken konstateret at bilerne har været til stede på privatadressen uden for arbejdstid, eller på anden vis konstateret, at bilerne faktisk har været til rådighed for eller er anvendt til privat benyttelse.

For det femte gøres det gældende, at A har haft privat rådighed over en firmabil i hele perioden fra 2010-2014, og er blevet beskattet af denne. Der har ikke været et yderligere privat kørselsbehov, som ikke er afdækket.

I relation til Audi A6’eren gøres det for det sjette gældende, at det ud fra A og familiens kørselsbehov ikke var nødvendigt med mere end en bil i husstanden før 1. september 2014, hvor der opstod et behov for flere biler.

I relation til Mercedes ML 320 Van gøres det for det syvende gældende, at det forhold at der er betalt privatbenyttelsesafgift for denne, ikke i sig selv medfører at der foreligger rådighed over bilen.

Det gøres for det ottende gældende, at det forhold at der er tale om en bil på hvideplader (Audi A6) og en bil på gule plader (Mercedes ML van) - hvoraf der var betalt privatbenyttelsesafgift, ikke har nogen betydning for, hvorvidt bilerne skal anses for at stå til rådighed for privat anvendelse. Når de faktiske forhold er som anført.

Det kan derimod sluttes modsætningsvist, at reglerne i LL § 16, stk. 4, først finder anvendelse når der er tale om biler på henholdsvis hvide plader og papegøjeplader.

Det gøres for det niende gældende, at der er tale om "sædvanlige" biler, som ikke kan betegnes som eksklusive, og som i øvrigt var velegnede til erhvervsmæssige formål i selskabet.

Audi A6’eren var indregistreret første gang den 9. juli 2004, og der var i 2012 tale om en 8 år gammel bil. Bilen skulle anvendes som firmabil for en sælger. Dette formål havde bilen tjent siden anskaffelsen i 2004. Den må derfor anses som særdeles velegnet til formålet.

For så vidt angår Mercedes ML van, var denne indregistreret første gang den 27. marts 2006. Bilen er i 2010 anskaffet for 304.445. Bilen var dermed mere end 4 år gammel, og anskaffet for et forholdsvist beskedent beløb. Bilen blev anskaffet på baggrund af dens store trækkræft som var nødvendig i virksomheden, bilen var derfor særdeles velegnet til dette formål.

Under disse omstændigheder gøres det derfor gældende, at det er SKAT som har bevisbyrden for, at bilerne har stået til rådighed for privat benyttelse for A og at SKAT ikke har løftet denne bevisbyrde.

…"

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for privat benyttelse, opgøres efter ligningslovens § 16, stk. 4. Beskatningen sker af selve rådigheden over bilen til privat benyttelse, uafhængig af den faktiske benyttelse. Den skattepligtige værdi opgøres således efter den skematiske regel i § 16, stk. 4, uanset omfanget af den private benyttelse.

Bestemmelsen finder anvendelse for hver bil for sig, jf. bl.a. SKM2014.182.ØLR, SKM2003.53.VLR og SKM2002.203.VLR. Beskatningen er uafhængig af, om den pågældende har råderet over en anden bil til privat kørsel, jf. bl.a. Skatteministerens svar i TfS 1997, 584.

Skatteministeriet gør gældende, at A skal bevise, at de to biler ikke var stillet til rådighed for og ikke blev anvendt til privat kørsel, og at han ikke har løftet denne bevisbyrde. Han skal derfor rådighedsbeskattes efter ligningslovens § 16, stk. 4, i overensstemmelse med Landsskatterettens resultat (bilag 1).

Bilerne var ejet af G1 ApS, som A ejede og var direktør i, og af G2 ApS, som han også var direktør i, og som var ejet af G1 ApS.

De to biler var velegnede til privat kørsel, jf. U 2009.1202 H, SKM2005.204.ØLR og SKM.2014.182.ØLR.

Audien var indregistreret på hvide nummerplader, jf. SKM2013.426.Ø. Mercedesen var ovenikøbet på "papegøjeplader", hvilket vil sige, at der blev betalt afgift for at benytte bilen privat, jf. TfS 2018, 456 BR, SKM2017.204.BR, SKM2016.391.BR, SKM2015.469.BR.

Som anført var G1 ApS et holdingselskab uden driftsaktiviteter. G2 ApS’s drift bestod af handel med ventilationskomponenter mv. De to relativt eksklusive biler, var ikke særligt egnede til at opfylde selskabernes driftsmæssige formål, jf. U 2008.2162 H, SKM2013.539.ØLR, SKM2014.182.ØLR og SKM2014.520.ØLR.

I perioderne marts 2008 - april 2012 og september 2014 - november 2015 blev Audien anvendt privat i A’s husstand, hvorfor først han og derefter hans ægtefælle blev beskattet af fri bil.

I forlængelse af A’s rådighed over Mercedesen, model ML 320, anskaffede selskabet en ny og lignende Mercedes, model ML 63, jf. billederne af de to biler i bilag F og bilag G. Denne nye Mercedes var indregistreret til privat personkørsel, og A er også blevet beskattet af værdi af fri bil for perioden maj 2012 - august 2014 for denne bil (bilag 1, s. 3).

Under disse omstændigheder påhviler det A at bevise, at bilerne ikke var stillet til rådighed for og ikke blev benyttet til privat kørsel, jf. f.eks. U 2000.329 H, U 2005.1691 H og U 2008.2162 H.

Det er ikke ved en tilstrækkeligt ført kørebog, jf. herom nedenfor, eller på anden vis bevist, at bilerne ikke var parkeret ved han private bopæl. Selvom han havde ført et sådant bevis, ville han, som det fremgår af f.eks. U 2005.1691 H, alligevel skulle bevise, at bilerne ikke var stillet til rådighed for og ikke blev benyttet til privat kørsel.

A har ikke løftet sin bevisbyrde.

U 2009.1202 H angik også, om skatteyderen havde bevist, at bilen ikke var stillet til hans rådighed for privat benyttelse og stadfæstede landsrettens dom i henhold til grundene, hvorefter:

" […]

Denne formodning kan ikke afkræftes blot ved at hævde, at bilen udelukkende anvendes til erhvervsmæssigt brug. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at der er en privatbil i husstanden. Derimod kræves det at der forelægges konkret bevis for, at bilen aldrig anvendes til privat kørsel. Et sådant bevis kan navnlig og efter retspraksis i realiteten på eneste måde føres ved, at der udarbejdes et kørselsregnskab.

[…]. "

Også i f.eks. U 2005.1691 H og U 2008.2162 H blev det afvist, at rådighedsformodningen var afkræftet, bl.a. med henvisning til manglende kørselsregnskaber.

For Mercedesen er der ikke ført kørselsregnskab. For den bil blev der ovenikøbet betalt afgift for privat benyttelse, hvilket netop viser, at bilen var til rådighed for privat kørsel. Erklæringen angående Mercedesen i bilag E, der er afgivet af A til hans selskab, kan ikke i sig selv afkræfte rådighedsformodningen. Den er et minimumskrav, jf. ministerens svar på spørgsmål 38 i Folketingstidende 1992/93, Tillæg B, sp. 2392 -2394.

For Audien er der ikke ført et kørselsregnskab, der kan løfte A’s bevisbyrde.

Et fuldstændigt kørselsregnskab kræver, jf. ministersvar i både TfS 1994, 154 og TfS 1999, 418 og Den Juridiske Vejledning, 2012-1, pkt. C,A.5.14.1.11, at følgende er opfyldt:

"Kørebogen skal være ført dagligt med angivelse af

    • kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og afslutning
    • dato for kørslen
    • den daglige kørselsfordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
    • bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel og lignende no tater, der kan dokumentere eller sandsynliggøre regnskabets rigtighed. "

Skattemyndighederne kan stille strenge krav til den umiddelbare forståelighed af en kørebog, jf. U 2000.124.H.

Et kørselsregnskab, der er udarbejdet efterfølgende på grundlag af noget andet, er ikke tilstrækkeligt, jf. f.eks. SKM2018.159.ØLR.

Det kørselsregnskab, der er udarbejdet for Audien (bilag C), opfylder ikke kravene.

Kørselsregnskabet dækker ikke hele den omhandlede periode. Regnskabet angiver kun kørsel frem til den 30. juni 2014, men omfatter ikke juli og august måned i 2014.

Det synes at være udarbejdet efterfølgende på grundlag af noget andet. A har ikke bevist, at bilag C er et oprindeligt udarbejdet kørselsregnskab, der er ført dagligt.

I regnskabet er kilometertællerens udvisende ikke angivet ved den daglige kørsels begyndelse og afslutning. De bestemmelsessteder, regnskabet angiver, er så upræcise, at kørslen umuligt kan kontrolleres. Det gælder bestemmelsessteder som f.eks. "Greve", "Billund", "Nord", "Vest", "Syd", "Øst", "Fyn" og "Djursland". Der er ikke angivet adresser ved nogen af bynavnene.

I perioden omfattet af kørselsregnskabet er 25 summariske kørselsangivelser, hovedsagelig for en måned, f.eks. "juli", og med angivelse af "Kunde/Leverandør" som enten "Posthus x 10", "Posthus x 6" eller bare "Posthus / Kvikly". Kørslernes formål for alle disse summariske angivelser er oplyst som "Pakker" eller "Pakker / Indkøb". Der er angiveligt kørt flere gange til Posthus eller Kvickly i løbet af hver af månederne, men det er ikke til at se, hvilke dage disse kørsler har fundet sted.

Det fremgår af udskrift fra Nummerplade.net (bilag H), at Audien var til periodisk syn hos G3 ApS, Y4-adresse, den 8. august 2012. Kørsel til og fra synshallen fremgår ikke af kørselsregnskabet. I henhold til kørselsregnskabet har bilen angiveligt alene været anvendt til 6 kørsler til posthuset i august 2012. Ved det periodiske syn blev bilens kilometerstand målt til 201.000. I kørselsregnskabet er anført, at bilen i august havde kørt omkring 199.578-199.590 kilometer. Det viser, at ikke alle kørsler indgår i regnskabet, og at angivelse af kilometerstand ikke er korrekt.

Af det anførte fremgår, at kørselsregnskabet i bilag C langt fra er tilstrækkeligt til at løfte bevisbyrden for, at Audien ikke var til rådighed for og rent faktisk blev anvendt til privat kørsel.

I stævningen, side 5, 3. sidste afsnit, er det anført, at fraskrivelseserklæringen (bilag E) dækker begge biler og jo dermed også Audien. Det bestrides. Det er rigtig, at der i overskriften er anført "samt øvrige køretøjer", men efter sit indhold dækker erklæringen kun Mercedesen . Erklæringen er underskrevet den 1. marts 2010, dvs. samme dato som G1 ApS’s anskaffelse af Mercedesen, og samme dato som den udlejes til G2 ApS. Datoen for erklæringen hænger derfor uløseligt sammen med anskaffelse og udlejning af netop Mercedesen. På daværende tidspunkt og i de følgende to år blev A også beskattet for fri bil af Audien. Under alle omstændigheder er erklæringen ikke tilstrækkelig til at løfte A’s bevisbyrde, jf. ovenfor vedrørende Mercedesen. Det bemærkes, at Landsskatteretten lagde til grund (bilag 1, s. 39, afsnit 5), at erklæringen også angik Audi A6, men tillagde den ikke bevismæssig værdi.

Det er ikke afgørende, at SKAT ikke har konstateret, at bilerne har været parkeret på A’s bopæl eller benyttet til privat kørsel i de omstridte perioder. Det afgørende er, at det påhviler A (og ikke ministeriet) at bevise, at bilerne ikke var stillet til rådighed for, og ikke blev benyttet til privat kørsel. A har, som anført ovenfor, ikke løftet sin bevisbyrde.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1, jf. stk. 3 og stk. 4, at der skal betales skat af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver.

Det er ubestridt, at A i hele den omhandlede periode har svaret skat af en bil til privat benyttelse, og at hans hustru fra den 1. september 2014 og fremefter tillige har svaret skat af en bil til privat benyttelse. A har endvidere haft rådighed over en motorcykel, som han efter Landsskatterettens afgørelse har accepteret at svare skat af. A har forklaret, at hans hustru periode har haft rådighed over sin faders bil.

Det må efter A’s forklaring, der ikke er bestridt, lægges til grund, at de i nærværende sag omhandlede biler om natten har stået parkeret på selskabets adresse og ikke på hans privatadresse. Det fremgår af sagen, at afstanden mellem selskabets adresse og A’s privatadresse er godt 13 km.

Ingen af bilerne var nye, da de indgik i selskabet, og de kan ikke siges at være af særlig bekostelig eller luksuriøs karakter. Bilen af Mærket Audi A6 blev frem til den 16. maj 2012 benyttet privat af A, og den havde på dette tidspunkt kørt næsten 200.000 km. A har forklaret, at Audien ikke blev solgt, da den ikke ville indbringe noget særligt, og fordi den var velegnet til at blive stillet til rådighed for en sælger. Bilen af mærket Mercedes ML 320 Van kostede 304.445 kr. Den var alene udstyret med 2 sæder og var således ikke egnet til befordring af A’s familie, der bestod af 4 personer. Bilen var derimod - som også forklaret af A velegnet til at trække den store trailer, som selskabet erhvervede samtidig med bilen.

På denne baggrund har SKAT ikke godtgjort, at de i sagen omhandlede biler har været til rådighed for A til privat benyttelse i de angivne perioder. A’s påstand tages derfor til følge.

SKAT har tabt sagen og skal derfor betale sagsomkostninger til A. Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 30.000 kr., og af retsafgift med 4.000 kr. Det er oplyst, at A ikke er momsregistreret. Retten har i forhold til sagens økonomiske værdi skønnet denne til halvdelen af den påståede indkomstnedsættelse, svarende til ca. 250.000 kr.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

SKAT tilpligtes at nedsætte A’s skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 med kr. 72.374, for 2011 med kr. 86.849, for 2012 med kr. 113.104, for 2013 med kr. 135.545, og for 2014 med kr. 90.413.

Skatteministeriet Departementet skal til A betale sagsomkostninger med 34.000 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.