Dato for udgivelse
15 okt 2019 14:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 sep 2019 14:26
SKM-nummer
SKM2019.511.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS 5194/2018 og BS 5231/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Færdighedsspil, tips, lottolov, hasardspil, spillemyndigheden, materiale, tilsidesætte, fremlagte
Resumé

Sagen angik, hvorvidt backgammon-gevinster vundet i 2006-2011 – det vil sige før spillelovens ikrafttræden den 1. januar 2012 – var skattepligtige. Efter administrativ praksis anses alene spil, der overvejende beror på tilfældighed, for omfattet af den dagældende tips- og lottolov med den følge, at gevinsterne er skattefrie. Landsretten fandt ikke, at denne praksis var i strid med loven. Landsretten fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af – og praksis om – at backgammon overvejende beror på færdigheder. Backgammon er derfor ikke omfattet af den dagældende tips- og lottolov, og appellanternes backgammon-gevinster var derfor skattepligtige.

For indkomstårene 2006-2008 var der tale om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Efter en samlet bedømmelse fandt landsretten ikke, at appellanterne havde handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at selvangive backgammon-gevinster vundet inden for EU/EØS. Derimod var det i hvert fald groft uagtsomt, at appellanterne ikke selvangav gevinster vundet uden for EU/EØS.

Landsretten tillod ikke, at appellanterne fremsatte et nyt anbringende under hovedforhandlingen.

Landsretten stadfæstede byrettens frifindende dom med den ændring, at skatteansættelserne for 2006-2008 blev hjemvist til fornyet behandling.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-2, C.A.2.5.2.32

Den Juridiske Vejledning 2019-2, A.A.8.2.2.1.2.5

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens domme, SKM2018.115.BR og SKM2018.180.BR

Appelliste

Parter

BS-5194/2018

A

(v/adv. Kirsten Bordinggard)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mikkel Isager-Sally)

Og

BS-5231/2018

B

(v/adv. Kursten Bordinggaard

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mikkel Isager Sally)

Afsagt af Landsretsdommerne

Thomas Jønler, Peter Buhl og Solveig Bloch Madsen (kst.)

Sagens oplysninger og parternes Påstande

Retten i Aarhus har den 9. januar 2018 afsagt domme i 1. instans (sag BS1066/2016-ARH og BS-1063/2016-ARH, tidligere BS 8-474/2016 SKM2018.115.BR og BS 8-972/2016, SKM2018.180.BR).

Påstande

Appellanten A har principalt påstået indstævnte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at hans skattepligtige indkomst ved backgammon og andet hasardspil for

 • 2006 nedsættes med 445.741 kr. til 0 ,
 • 2007 nedsættes med 1.675.673 kr. til 0 ,
 • 2008 nedsættes med 1.004.781 kr. til 0 ,
 • 2009 nedsættes med 691.234 kr. til 637.367 kr. og
 • 2010 nedsættes med 405.905 kr. til 884.497 kr.

A har subsidiært påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende, at hans skattepligtige indkomst ved backgammon og andet hasardspil for

 • 2006 nedsættes med 385.378 kr. til 60.363 kr.,
 • 2007 nedsættes med 1.515.444 kr. til 160.229 kr.,
 • 2008 nedsættes med 418.911 kr. til 585.870 kr.,
 • 2009 nedsættes med 691.234 kr. til 637.367 kr. og
 • 2010 nedsættes med 405.905 til 884.497 kr.

A har mere subsidiært påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende at hans skattepligtige indkomst ved backgammon og andet hasardspil for

 • 2006 nedsættes med 445.741 kr. til 0 ,
 • 2007 nedsættes med 995.100 kr. til 680.573 kr.,
 • 2008 nedsættes med 484.789 kr. til 519.992 kr.,
 • 2009 nedsættes med 704.968 kr. til 623.630 kr. og
 • 2010 nedsættes med 401.291 kr. til 889.111 kr.

Mest subsidiær har A påstået skatteansættelserne for indkomstårene 2006 til 2010 hjemvist til fornyet talmæssig behandling ved SKAT.

Appellanten B har principalt påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende, at hendes skattepligtige indkomst ved backgammon og andet hasardspil for

 • 2006 nedsættes med 114.633 kr. til 0 ,
 • 2007 nedsættes med 572.074 kr. til 0 ,
 • 2008 nedsættes med 253.351 kr. til 143.367 kr.,
 • 2009 nedsættes med 334.236 kr. til 0 ,
 • 2010 nedsættes med 499.286 kr. til 168.703 kr. og
 • 2011 nedsættes med 672.650 til 66.027 kr.

B har subsidiært påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende, at hendes skattepligtige indkomst ved backgammon og andet hasardspil for

 • 2006 nedsættes med 48.479 kr. til 66.154 ,
 • 2007 nedsættes med 352.947 kr. til 219.127 kr.,
 • 2008 nedsættes med 253.351 kr. til 143.367 kr.,
 • 2009 nedsættes med 334.236 kr. til 0 ,
 • 2010 nedsættes med 499.286 kr. til 168.703 kr. og
 • 2011 nedsættes med 672.650 kr. til 66.027

B har mere subsidiært påstået skatteansættelserne for indkomstårene 2006 til 2011 hjemvist til fornyet talmæssig behandling ved SKAT.

Skatteministeriet har påstået dommene stadfæstet og har subsidiært påstået sagerne hjemvist til fornyet behandling ved Skatteforvaltningen (tidligere SKAT).

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt oplysninger fra Money Transfer-projektet vedrørende appellanterne.

For så vidt angår A fremgår det af Skatteministeriets ankeduplik af 10. september 2018, at oplysningerne vedrørende ham blev indlæst i SKATs Data Warehouse den 7. september og den 6. december 2010. SKAT anmodede ved brev af 6. februar 2012 om en række oplysninger. A besvarede henvendelsen den 27. marts 2012, og den 18. september 2012 fremsendte SKAT forslag til ændring af hans skatteansættelser for 2006-2010.

For så vidt angår B fremgår det af Skatteministeriets ankeduplik af 10. september 2018, at oplysningerne vedrørende hende blev indlæst i SKATs Data Warehouse den 7. december 2010. SKAT anmodede ved brev af 17. november 2011 om en række oplysninger. B deltog i et møde og afleverede materiale den 4. januar 2012, og den 13. februar 2012 fremsendte SKAT forslag til ændring af hendes skatteansættelser for 2006-2010.

Forklaringer

A og B har afgivet supplerende forklaring.

A har forklaret, at han ikke har studeret datalogi. Han har vedstået det, han er citeret for at have skrevet i SKATs afgørelse af 4. december 2012 side 4-5. Danmark har haft fem forskellige verdensmestre i backgammon. De backgammonhjemmesider, der fremgår af den fælles ekstrakt, er præget af, at man gerne vil formidle kunder til spillesiderne, da man derved opnår betaling fra spillesiderne. Man kan ikke tillægge siderne den store sandhedsværdi, og de giver ikke indtryk af indsigt i backgammon-miljøet.

Han bruger fortsat megen tid på backgammon, men nu mest som hobby. Han spiller i stedet poker online og live og arbejder i øvrigt som smager. Efter den nye spillelov er det ikke muligt at spille backgammon online, bortset fra på Danske Spil, hvor det ikke kan betale sig.

Det fremgår af de enkelte spillesteders Terms and Conditions, i hvilke lande de er beliggende. Da han startede med at spille i 2003-2004, gik han ikke så meget op i, hvor de var beliggende.

Det er livegevinster vundet i Y11, altså uden for EU, han begyndte at selvangive i 2008.

I poker-kredse diskuterede man skat. De hørte om G23-dommen og vidste, at gevinster fra kasino var skattefri, også i andre EU-lande. Han hørte også om SKATs afgørelse i G10-sagen. Drøftelserne om skat tog udgangspunkt i poker, men i reglerne og SKATs vejledning taler man generelt om spil. Han havde ikke tænkt på, at backgammon ikke skulle være et spil. Havde han tænkt på, at gevinsterne kunne være skattepligtige, kunne han være flyttet til London, hvor alle spillegevinster er skattefri. Skatteministeriet afgørelse fra 15. marts 2004 (SKM2004.121.DEP) siger ham ikke noget.

Han regnede med, at der var de samme skatteregler for poker og backgammon. Spillene blev spillet de samme steder. Det bindende ligningssvar om backgammon fra 2007 bekræftede det åbenlyse. Svaret blev drøftet i forbindelse med, at både han og modtageren af svaret havde vundet penge i en turnering. Svaret havde ikke nogen indflydelse på hans selvangivelse fra 2006.

I 2006 var der nok en god håndfuld professionelle danske backgammon-spillere. De kender alle hinanden gennem Dansk Backgammonforbund. Han har ikke hørt om nogen, der har selvangivet indtægter eller er blevet pålagt at betale skat.

Han er nu i top ti på Dansk Backgammonforbunds rangliste. Han vinder 5657% af spillene. Han har både prøvet at tabe og at vinde 13 kampe i træk. Backgammon er et subtilt spil med mange finesser, som man kan forbedre sig i, men det betyder ikke, at man vinder mange spil.

B har forklaret, at hun nu studerer og arbejder som sygeplejerske igen. Hun deltager i begrænset omfang i poker- og backgammonturneringer som hyggespil.

På G15 kan man se den løbende saldo, men ikke en oversigt over dagens enkelte posteringer.

Hun vil tro, at der var fem danskere, der spillede backgammon på fuld tid i den periode, sagen drejer sig om. Der var nok ca. 50, der spillede på deltid. Hende bekendt er der kun rejst sag mod hende og A. Hun har ikke hørt om nogen, der har selvangivet indtægter fra backgammon.

Hun troede, at poker og backgammon blev beskattet på samme måde og altså var skattefri. De talte om det i miljøet, og hun fulgte med på hjemmesider. Hendes daværende advokat, NU, mente heller ikke, at der var forskel på poker og backgammon. Hun nævnte ikke dette i byretten for ikke at stille ham i et dårligt lys.

Hun købte i 2007 en andelslejlighed og skulle have styr på sin økonomi. Hun undersøgte, om hjemmesiderne lå i EU, så hun var sikker på, at det var skattefrit at spille der. Hun vandt også nogle små beløb på sider, der ikke var beliggende i EU.

Hun husker ikke, hvornår hun hørte om det bindende svar fra 2007. Hun havde hørt om G23-dommen. Skatteministeriet afgørelse fra 15. marts 2004 (SKM2004.121.DEP) siger hende ikke noget.

Det var muligt kun at spille et af spillene af gangen, men det ville være dumt. Hun lavede ikke daglige regnskaber over, hvor meget hun tjente eller tabte.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

A og B har under hovedforhandlingen yderligere gjort gældende, at skattemyndighederne ikke har varslet forhøjelserne for appellanterne for 2006 og 2007 og for A for 2008 inden for 6-månedersfristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Skatteministeriet har gjort gældende, at anbringendet er fremsat for sent, og at det ikke skal tillades fremsat, jf. retsplejelovens § 383. I øvrigt bestrides det, at forhøjelserne er varslet for sent.

Retsgrundlaget

I den tidligere gældende lov om visse spil, lotterier og væddemål hedder det i § 1, stk. 1-2:

"Skatteministeren bemyndiges til at meddele bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten.

Stk. 2. Skatteministeren kan ikke efter denne lov meddele bevilling til spil på duekapflyvninger og cykelløb på bane, udbud af et klasselotteri og lign., etablering af spillekasinoer, gevinstgivende spilleautomater eller gevinstopsparing."

I lovens § 6 hedder det:

"Af de gevinster, undtaget gevinster fra totalisatorspil på heste- og hundevæddeløb, der tilfalder vinderne, skal svares en afgift til statskassen på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

Stk. 2. Gevinsterne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune."

I forslaget til lovens § 1, stk. 1-2, L 232 af 19. februar 1992 om ændring af lov om tipning og lotto, hedder det bl.a.:

"Almindelige bemærkninger

 1. Lovforslaget indeholder forslag om at give Dansk Tipstjeneste A/S større frihed i tilrettelæggelsen af sine spil. Det foreslås endvidere at give Tipstjenesten mulighed for ikke kun at arrangere tipning og lotto, men også andre spil og lotterier.

Tipstjenesten kan således selv inden for rammerne af loven introducere nye eller ændre eksisterende spil, lotterier eller væddemål samt udarbejde spilleregler herfor.

Forslaget skal ses i forlængelse af ønsket om at styrke tipstjenesten således, at det nuværende overskud kan bevares og på længere sigt øges til gavn for de formål, der støttes gennem uddeling af midler fra Tipstjenesten.

 1. Tipstjenesten afholder i dag to forskellige former for spil, nemlig tipning og lotto.

Tipning er opdelt på to spil, der afvikles ugentligt. I det ene spil, den almindelige tipning, skal udfaldet gættes for 13 fodboldkampe, hvor 10, 11, 12 og 13 rigtige normalt giver gevinst. I det andet spil, G24, skal gættes 5 fodboldkampe, hvor kun 5 rigtige giver gevinst. G24 er et nyt spil, der startede i forbindelse med den nye SUPER-Liga i fodbold.

Tipstjenesten afholder herudover ekstra tipning i forbindelse med store turneringer i fodbold som EM og VM.

Lotto blev indført ved lov nr. 764 af 14. december 1988, hvor skatteministeren fik bemyndigelse til at udvide Dansk Tipstjenestes bevilling til også at omfatte lotto.

 1. Tipningen har siden starten kun gennemgået små ændringer. Antallet af kampe på spillekuponen er ændret, og der er indført G24. I 1990 skete der imidlertid en væsentlig teknisk ændring, idet Tipstjenesten introducerede sit on-line-system. Det medfører, at der nu kan spilles lotto og tippes on-line hos forhandlerne, d.v.s. de ønskede lotto- eller tipstegn overføres direkte til Tipstjenestens edb-maskiner af forhandlerne. Dette system giver Tipstjenesten betydelig større muligheder end tidligere, idet afviklingen af de enkelte spil er forenklet. Samtidig har det danske spillemarked inden for de senere år gennemgået en vis udvikling. Pengeinstitutternes gevinstopsparing startede i 1990, kasino-spillet startede 31. december 1990, og hestesporten har etableret nye elektroniske spilleformer, der gør det muligt overalt i landet at spille på de forskellige baner. Samtidig har udenlandske bookmakere udvist en stigende interesse for det danske marked.

Disse forhold sammenholdt med muligheden for en øget international konkurrence, måske især fra den elektroniske spiludvikling, øger behovet for, at Dansk Tipstjeneste fremover skal kunne justere sit spiludbud i takt med behovene for at kunne sikre indtægterne til gavn for modtagerne.

 1. Hidtil har Tipstjenesten kun kunnet arrangere spil, der for det første er godkendt af skatteministeren og for det andet omfattet af definitionen tipning (og lotto). Gevinstandelen er fastsat til 45 pct.

Forslaget går ud på at løsne disse bånd.

Det foreslås derfor, at Tipstjenesten selv får muligheden og ansvaret for at etablere nye spil eller variere de gældende spil og fastsætte spilleregler herfor. For at give Tipstjenesten den størst mulige fleksibilitet fremover foreslås det samtidig at udvide det område, som Tipstjenesten nu kan etablere sine spil i. For det første foreslås det, at Tipstjenesten får mulighed for i større udstrækning at bestemme gevinstandelen, for det andet at give Tipstjenesten mulighed for at etablere andre slags spil, lotterier og væddemål end lotto og tipning.

På denne måde får Dansk Tipstjeneste selv mulighed for at ændre det eksisterende spiludbud inden for lovens rammer og får derved det mest fordelagtige grundlag for udvikling af konkurrencedygtige produkter med de nye teknologiske muligheder.

Kontrollen med Tipstjenestens eksisterende og nye spil varetages rent praktisk af Statskontrollen, der i henhold til § 4 i tips- og lottoloven kontrollerer lodtrækningerne og præmierne, afgør protester osv.

 1. Det er ikke tilsigtet med denne lov at ændre i eksisterende love, hvor skatteministeren eller andre ministre kan meddele bevilling til afholdelse af spil.

Muligheden for Tipstjenesten til at afholde andre spil, lotterier og væddemål end tipning og lotto medfører således ingen ændring i Justitsministeriets adgang til at meddele enkeltstående bevillinger til afholdelse af lotterier. Det vil endvidere fortsat være muligt at opretholde Landbrugslotteriet og Varelotteriet.

Ligeledes kan Tipstjenesten ikke afholde et klasselotteri, foranstalte væddeløb eller anden væddekamp på heste-, due-, cykel- eller hundeløb, etablere kasinospil eller gevinstopsparing.

 1. Et af de nye spil Tipstjenesten ønsker at afholde er et instantlotteri. Et instantlotteri eller et skrabespil er et lotteri, hvor spilleren med det samme kan se, om der er gevinst. Instantpladerne kan f.eks. indeholde 9 rubrikker, der er overdækket. Spilleren skal skrabe rubrikkerne fri, og hvis 3 tal er identiske, er der gevinst. Spillet er indført i Sverige, Norge og Finland. 

Det er intentionen, at det nye spil fortrinsvis skal sælges gennem tipsforhandlerne, herunder tipsforhandlere som ikke er på online.

 1. Tipstjenestens muligheder vil også omfatte spil med faste odds, det der traditionelt kaldes bookmakerspil. De faste odds indebærer, at spillerne på forhånd ved, hvor stor gevinsten vil blive, hvis de vinder (i modsætning til tipning og totalisatorspil, der anvender løbende odds). Bookmakerspil kan vedrøre en enkelt begivenhed eller en kombination af begivenheder. Den enkelte begivenhed kan være antal mål i en fodboldkamp, eller hvem der vinder en større idrætsbegivenhed. Kombinationen af begivenheder kan bestå i, at man skal gætte udfaldet af et på forhånd fastlagt antal kampe. Det bemærkes, at grænsen er flydende mellem bookmakerspil og tipning. Ved spil på enkeltbegivenheder, f.eks. antal mål i en fodboldkamp, kan der både anvendes løbende og faste odds.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1

Til nr. 1

Ved en gennemførelse af lovforslaget vil tips- og lottoloven også omfatte andre spil, lotterier og væddemål end tipning og lotto. Lovens titel må derfor ændres.

Til nr. 2 og nr. 3

Tipstjenesten har hidtil kun kunnet arrangere spil, lotteri og væddemål, der var omfattet af definitionen tipning og lotto. Fremover får Tipstjenesten mulighed for at arrangere andre spil, lotterier og væddemål.

Tipstjenesten kan dog ikke afholde spil, lotterier og væddemål, der er omfattet af lov om totalisatorspil, lov om spillekasinoer eller lov om gevinstopsparing. Tipstjenesten kan heller ikke arrangere et klasselotteri efter lov om klasselotteriet og forbud mod andet lotteri m.m. Ligeledes berøres Justitsministeriets adgang til at meddele enkeltstående bevillinger til afholdelse af lotterier efter cirkulære om bortlodning ikke."

Folketingets udvalg stillede følgende spørgsmål 11 til Skatteministeren: "Under henvisning til den meget vide bemyndigelse til ministeren til at meddele bevilling til foranstaltning af spil, lotterier og væddemål bedes det oplyst, efter hvilke kriterier ministeren vil administrere denne bemyndigelse. Efter hvilke retningslinjer tænkes f.eks. bookmaking gennemført i praksis?"

Skatteministeren besvarede spørgsmålet således:

"Formålet med lovforslaget er at give Tipstjenesten en større frihed til selv at introducere eller ændre eksisterende spil, lotterier eller væddemål således, at Tipstjenesten får det mest fordelagtige grundlag for udvikling af konkurrencedygtige produkter.

Udgangspunktet er altså Tipstjenestens vurdering af behovet for eventuelle ændringer i spiludbudet.

I bemærkningerne til lovforslaget er nævnt skrabespil og bookmakerspil, som er de to spil, Tipstjenesten aktuelt har ønsker om at indføre. Tipstjenesten har tilkendegivet, at man eventuelt regner med på et senere tidspunkt at indføre et bookmakerspil efter den svenske model. Det drejer sig om 3 typer spil, der går under navnet "Oddset".

…"

I ligningsvejledningen for 2006 hedder det under A,B.7.5 Gevinster bl.a.:

"Efter bestemmelsen i SL § 4, litra f, skal indtægter af lotterispil samt andet spil og væddemål medregnes ved indkomstopgørelsen.

A,B.7.5.1 Ikke skattepligtige

Gevinster der vindes på et spil eller lotteri i udlandet er derimod skattepligtige, Se A.B.7.5.2. Det gælder dog ikke gevinster, som vindes på et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land, i det omfang det tilsvarende spil eller lotteri her i landet ikke indkomstbeskattes. Se SKM2004.121.DEP."

A,B.7.5.2 Skattepligtige gevinster

Gevinster ved spil (herunder poker) på internettet er skattepligtige. Det gælder dog ikke spil, der ved lov er fritaget fra indkomstbeskatning, jf. A,B.7.5.1."

Landsrettens begrundelse og resultat

Indtægter ved spil er som udgangspunkt skattepligtige efter statsskattelovens § 4, litra f. Gevinster omfattet af den dagældende lov om visse spil, lotterier og væddemål er dog fritaget for indkomstskat, jf. lovens § 6, stk. 2.

Det følger af Skatteministeriets afgørelse af 15. marts 2004, SKM2004.121.DEP, at gevinster vundet i spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes, og at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation. Afgørelsen baserer sig på EF-Domstolens dom af 13. november 2003 i C42/02 (G23-sagen).

Af Skatterådets bindende svar fra 25. april 2006 om pokerspil udbudt over internettet af G10 i Gibraltar, SKM2006.264.SR, fremgår det videre, at det afgørende for skattefritagelsen ikke er, om Dansk Tipstjeneste (nu Danske Spil) i praksis udbyder spillet, men om tjenesten lovligt kan udbyde spillet.

For så vidt angår gevinster, som A og B har tjent på backgammon i spil, der er godkendt og kontrolleret i andre EU eller EØS-lande, er det således afgørende for pligten til at svare indkomstskat, om skatteministeren kunne have givet bemyndigelse til at udbyde backgammon efter den dagældende lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Efter denne lovs § 1, stk. 1, kunne der meddeles bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål. Efter lovens § 1, stk. 2, kunne der dog ikke meddeles bevilling til en række nærmere angivne spil og andre aktiviteter.

Skatteministeriet har gjort gældende, at der foreligger en fast administrativ praksis for, at loven ikke omfattede færdighedsspil, og at backgammon overvejende er et færdighedsspil og derfor ikke omfattet af loven.

Der er fremlagt en afgørelse af 16. marts 2009, hvor Skatteministeriet fastholdt Spillemyndighedens afgørelse af 6. februar 2008, hvorefter Danske Spil ikke måtte udbyde backgammon, da dette spil overvejende var et færdighedsspil og derfor faldt uden for loven. Der er endvidere fremlagt en vejledende udtalelse af 10. september 2008 til Dagspressen om færdighedsspil samt tre bindende svar fra marts og april 2009 vedrørende spil på kasinoer, hvor backgammon nævnes som eksempel på et færdighedsspil, der falder uden for lovens område. Ingen af disse dokumenter er offentliggjort.

Begrebet spil defineres ikke nærmere i forslaget til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Der opregnes imidlertid i forslaget en række eksempler på spil (tipning, lotto, bookmakerspil og skrabespil) og andre aktiviteter (gevinstopsparing, kasino og hesteløb). Disse eksempler støtter, at der med spil tænkes på spil, hvor tilfældigheder spiller en større rolle end spillerens færdigheder. En sådan fortolkning støttes af afgrænsningen af hasardspil i straffelovens § 203, hvor det fremgår af forarbejderne, at såkaldte kunstspil (eksempelvis keglespil og billard) falder uden for lovens område. Landsretten finder på den baggrund, at skattemyndighedernes praksis, hvorefter alene spil, der overvejende er tilfældighedsspil, anses for omfattet af loven, ikke er i strid med loven.

Landsretten finder, at der heller ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af, at backgammon er et spil, hvor udfaldet overvejende beror på færdigheder, jf. herved Spillemyndighedens notat af 30. januar 2008.

Backgammon er derfor ikke omfattet af den dagældende lov om visse spil, lotterier og væddemål, og landsretten tiltræder herefter, at gevinster vundet ved backgammon er skattepligtige i overensstemmelse med statsskattelovens § 4, litra f.

På denne baggrund, og da det for så vidt angår B’s ansættelse for 2011 tiltrædes, at hun ikke har dokumenteret fradragsberettigede udgifter, stadfæster landsretten byrettens domme for så vidt angår indkomståret 2008 for B og indkomstårene 2009, 2010 og 2011 for begge appellanter.

Ændringen af skatteansættelserne er for så vidt angår indkomstårene 2006 og 2007 for begge appellanter og 2008 for A ikke varslet inden fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Spørgsmålet er herefter, om A og B forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget ansættelsen for disse år på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, således at ansættelserne kan genoptages ekstraordinært, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

A og B har begge forklaret, at de vidste, at gevinster fra poker var skattefri og ikke skulle selvangives, og at de gik ud fra, at gevinster fra backgammon var undergivet de samme skatteregler.

Spillernes færdigheder har i hvert fald ved visse former for poker en væsentlig betydning for spillenes udfald, jf. herved Højesterets dom i U2009.2392H. Appellanterne har derfor haft en vis føje til at anse backgammon som et spil på linje med poker og dermed antage, at gevinster var undergivet de samme skatteregler. Der er ikke fremlagt administrative afgørelser fra før Spilmyndighedens afgørelse fra februar 2008, der blev påklaget og stadfæstet af Skatteministeriet i marts 2009, som fastslog, at backgammon ikke var omfattet af den dagældende lov om visse spil, lotterier og væddemål. Som anført blev hverken disse afgørelser eller de efterfølgende udtalelser og bindende svar offentliggjort, og Ligningsvejledningen indeholdt heller ikke oplysning om denne praksis.

Endvidere havde skattemyndighederne den 12. december 2007 i et bindende svar vurderet, at Danske Spil kunne udbyde backgammon via internettet, og at gevinster ved backgammonturneringer udbudt af et firma beliggende i Gibraltar og reguleret og kontrolleret af Gibraltars regering derfor var skattefri. Der er ikke grundlag for at antage, at appellanterne ville have fået et andet svar, hvis de dengang havde spurgt skattemyndighederne. Uanset at det ikke er bevist, at appellanterne kendte dette svar, da de skulle have indgivet eller indgav selvangivelserne, finder landsretten efter en samlet bedømmelse, at A og B ikke optrådte forsætligt eller groft uagtsomt ved at undlade at selvangive gevinster vundet ved backgammonspil, som var godkendt og kontrolleret i EU eller EØS-lande. For så vidt angår disse gevinster har skattemyndighederne derfor ikke været berettiget til at foretage en ekstraordinær genoptagelse for 2006 og 2007 for B og for 2006-2008 for A.

Det var derimod i hvert fald groft uagtsomt, at appellanterne ikke selvangav gevinster vundet ved backgammonspil i lande uden for EU eller EØS, eller gevinster vundet ved spil i lande i EU eller EØS, som ikke var godkendt og kontrolleret, idet de ikke har haft nogen føje til at antage, at sådanne gevinster var skattefri. Det har derfor været berettiget, at skattemyndighederne for disse gevinster ekstraordinært genoptog skatteansættelserne for 2006 og 2007 for B og for 2006-2008 for A.

A og B har først under hovedforhandlingen gjort gældende, at ændringen af indkomstansættelserne for disse år er varslet for sent, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, og at der af denne grund ikke kan ske en ekstraordinær ansættelse.

Da ingen af betingelserne i retsplejelovens § 383, stk. 2, for at tillade dette nye anbringende fremsat er opfyldt, tillader landsretten ikke anbringendet fremsat.

Landsretten tager på den baggrund påstandene om hjemvisning til fornyet behandling ved Skatteforvaltningen til følge for så vidt angår 2006 og 2007 for B og for 2006-2008 for A.

Efter sagens karakter og udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for nogen af retterne til den anden part.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Byrettens domme stadfæstes med de ændringer, at skatteansættelserne for A for indkomstårene 2006-2008 og for B for indkomstårene 2006 og 2007 hjemvises til fornyet behandling ved Skatteforvaltningen.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for nogen af retterne til den anden part.