Dato for udgivelse
15 aug 2019 10:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 jul 2019 13:11
SKM-nummer
SKM2019.398.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-47723/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Kommanditselskab, udlejning, ejendom, virksomhed, næringsdrivende
Resumé

Skatteyderen havde fratrukket tab på valutaterminsforretninger i et kommanditselskab, der drev virksomhed med udlejning af fast ejendom, og i en anden virksomhed, som var ejet af skatteyderens ægtefælle. Han gjorde gældende, at han var berettiget til de omhandlede fradrag, fordi han var næringsdrivende med valutaterminsforretninger.

Byretten gav Skatteministeriet medhold i, at tabene ikke var fradragsberettigede allerede fordi, de ikke var lidt i hans eventuelle næringsvirksomhed med valutaterminsforretninger, men i kommanditselskabet uden for næringsvirksomhed og i ægtefællens virksomhed.

Byretten gav derfor Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden.

Med henvisning til byrettens begrundelse og da det, der var fremkommet for landsretten, ikke kunne føre til et andet resultat stadfæstede landsretten byrettens dom.

Reference(r)

Kursgevinstlovens § 32, stk. 1

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.B.1.8.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning (2020-1), afsnit C.B.1.8.4.2.

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2019.56.BR

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Anna Bastkær Christensen Stangerup)

mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af Landsretsdommerne

Lone Kerrn-Jespersen, Nikolaj Aarø-Hansen og Dorte Nørby (kst.) har deltaget i ankesagens afgørelse.

Københavns Byret har den 24. oktober 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS-9959/2017-KBH og BS-38A-636/2017, SKM2019.56.BR).

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand som for byretten om, at skatteansættelsen for indkomståret 2008 nedsættes med 5.912.386 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Påstandsbeløbet vedrører dels nægtelse af fradrag vedrørende tab på finansielle kontrakter vedrørende G2 med i alt 4.682.674 kr. dels nægtelse af fradrag vedrørende tab på terminskontrakter i G1 med i alt 1.229.712 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Af Landsskatterettens kendelse af 22. december 2016 fremgår om sagens faktiske omstændigheder blandt andet:

"Klageren er hovedaktionær i en række selskaber, herunder G3. G3 A/S er moderselskab for flere datterselskaber. G3 A/S er opløst den 13. januar 2014 efter konkurs. Den seneste årsrapport forud for opløsning af selskabet er årsrapporten fra 1. juli 2008 - 30. juni 2009.

Klageren havde ifølge selvangivelsen for 2008 selvangivet en lønindkomst på 2.010.478 kr. Der er indberettet en lønindkomst på 1.170.508 kr. Klageren drev endvidere selvstændig virksomhed ved deltagelse i flere kommanditselskaber, herunder G1, G12 og G11 og ved udlejning af fast ejendom. Klageren har valgt beskatning efter virksomhedsordningen.

Bil1

Ejendomsselskabet G13 driver ifølge selskabets årsrapport for 2008 handelsvirksomhed. Selskabet er opløst efter konkurs. Ifølge årsrapporten for 2008 havde selskabet som omsætningsaktiver aktier for ca. 114 mio. kr.

G6 v/PH er registreret i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse".

G5 A/S, som ejes af JO gennem G14, drev i 2008 konsulentvirksomhed og virksomhed gennem deltagelse i kommanditselskaber.

G8 drev i 2008 investeringsvirksomhed primært med investering i aktier. Selskabet er opløst efter konkurs.

G9 ApS drev i 2008 virksomhed med investering, primært i værdipapirer.

Klageren er ifølge det oplyste uddannet vekselerer. I 1983 blev klageren ansat hos Fondsbørsvekselerer KL, hvor han fik licens til at handle på Københavns Fondsbørs. Klageren har siden været ansat hos forskellige københavnske fondsbørsvekselerer, herunder bl.a. Fondsbørsvekselerer G15(aktiechef) og G16.

Af selvangivelsesblanketten for klageren 2008 fremgår bl.a. følgende:

                      

Felt 

Beløb

Kapitalindkomst

Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve i depot mv., samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger Renter af pantebrev ej i depot.

233

61.832.314 kr.

Gevinst/tab på bevis i investeringsselskab, og i udloddende blandet og obligationsbaseret investeringsforening

239

 4.600.905 kr.

Anden kapitalindkomst, som fx finansielle kontrakter, aftaler mv.

214

 -39.085.795 kr.

Fradrag i kapitalindkomst

Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

483

3.469.898 kr.

Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings-og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt pantebreve i depot

481

16.195.815 kr.

Anden aktieindkomst

Gevinst/tab på unoterede aktier og udbytte/udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.

Tab angives med minus

312

-57.316.064 kr.

Virksomhedsbeløb

Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag og SP-opsparing og før renter

221

33.564.235 kr.

Renteindtægter i virksomhed

237

3.310.415 kr.

Anden kapitalindkomst i virksomhed

213

22.692.452 kr.

Renteudgifter i virksomhed

488

51.323.480 kr.

Af nettooverskuddet (før renter) i selvstændig virksomhed på 33.564.235 kr., hidrører et beløb på 16.358.967 kr. fra ejendomsavance ved salg af ejendommen Y5-adr., 6.026.442 kr. fra genvundne afskrivninger vedrørende ejendommen Y5-adr. og et beløb på 15.379.963 kr. vedrører genvundne afskrivninger på en ejendom i G17. Det øvrige nettoverskud hidrører fra deltagelse i kommanditselskaber og udlejning af fast ejendom. Der er ikke selvangivet et virksomhedsresultat ved drift af næringsvirksomhed ved handel med finansielle kontrakter og/eller pantebreve/fordringer og/eller aktier.

Af indkomst- og formueopgørelse for klageren og klagerens ægtefælle for 2008 fremgår, at posten (tab) "anden kapitalindkomst fx finansielle kontrakter, aftaler mv." på -39.085.795 kr. er specificeret således:

Kurstab optioner og terminsforretninger            -26.569.306 kr.

Realiseret kurstab udenlandske obligationer     -11.295.069 kr.

Realiseret kurstab udenlandslån                        -1.221.420 kr.

                                                                    -39.085.795 kr.

Af bilag til selvangivelse for 2005 - 2008 fremgår, at klageren har opgjort sin kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten samt aktieindkomst (ej virksomhedsindkomst) således:

bil2

Af de indberettede oplysninger for 2008 fremgår, at der er indberettet  i alt 161 kontrakter vedrørende finansielle kontrakter, som klageren enten indgik og afsluttede i 2008, som klageren afsluttede i 2008, men som han har indgået i et tidligere indkomstår og kontrakter, som klageren indgik i 2008, men som ikke var afsluttet pr. 31. december 2008. Samtlige kontrakter er enten valutaterminskontrakter eller optioner og kontrakterne er indgået med hhv. F6-bank A/S, F7-bank A/S, F4-bank A/S, F6-bank A/S og F11-bank A/S. F.eks. har F6-bank A/S indberettet, at klageren i 2008 indgik og afsluttede 3 valutaterminskontrakter til et samlet produktbeløb på -289.290.000 kr., og at klageren i 2008 indgik og afsluttede 3 valutaterminskontrakter til et samlet produktbeløb på 298.758.000 kr. F4-bank A/S har indberettet, at klageren i 2008 indgik og afsluttede 23 valutaterminskontrakter til et samlet produktbeløb på 1.733.529.729 kr.

Af de indberettede oplysninger for 2009 fremgår, at klageren i 2009 i eget navn afsluttede en calloption, som han havde indgået i et tidligere år. Klageren indgik en valutaterminskontrakt, som ikke var afsluttet pr. 31. december 2009 og klageren indgik og afsluttede 4 calloptioner. Virksomheden G18v/A afsluttede én calloption, som er indgået i et tidligere år. Virksomheden indgik 1 calloption, som ikke var afsluttet pr. 31. december 2009, virksomheden indgik én valutaterminsforretning, som ikke var afsluttet pr. 31. december 2009 og virksomheden indgik og afsluttede 1 calloption. Virksomheden G18 er påbegyndt den 2. februar 2005 og afsluttet/ophørt den 30. september 2011. Virksomheden havde til formål at udleje erhvervsejendomme.

bil3

bil4

Klageren var i det omhandlede år gift med KT, der ejer G2. Klagerens ægtefælle havde i 2005 - 2007 en skattepligtig indkomst på hhv. 219.597 kr., 378.635 kr. og 2.392.307 kr. Ved opgørelsen af indkomsten er ikke medtaget indkomst ved drift af erhvervsmæssig virksomhed. A-indkomsten består af lønindkomst og fri bil. I 2007 er medtaget kapitalindkomst på 1.753.071 kr. vedrørende gevinst på optioner og terminsforretninger. I 2008 har klagerens ægtefælle ifølge bilag til selvangivelse en skattepligtig indkomst på -8.575.015 kr., som er fordelt på personlig indkomst på 465.736 kr., kapitalindkomst på -9.030.371 kr. og ligningsmæssig fradrag på -10.380 kr. Kapitalindkomsten på -9.030.371 kr. består af nettotab på optioner og valutaterminsforretninger.

Sø- og Handelsretten besluttede den 3. november 2010 at tage klageren under konkursbegæring på baggrund af en konkursbegæring modtaget fra G23 A/S. Konkursboet blev afsluttet ultimo oktober 2013. Klageren udrejste den 1. oktober 2013 fra Danmark og tog bopæl i Luxembourg. Af Det Centrale Person Register fremgår, at klageren fra 1. januar 2008 - 1. marts 2011 var tilmeldt med bopæl på Y6-adr. Fra 1. marts 2011 til 1. oktober 2013 var klageren tilmeldt med bopæl på Y7-adr.

Til beskrivelse af, at klageren er næringsdrivende med handel med finansielle kontrakter, har klageren fremlagt en personrapport fra BiO, som er udskrevet den 2. juli 2013, og en ikke dateret erklæring fra G19. Erklæringen har følgende ordlyd:

"To whom it may concern

G19 decided in 2010 to expand the Northen European focus area to include the Scandinavian markets.

In this relation it is hereby confirmed that;

Mr. A is working in close relation with Senior Relationship Managers MF & LM from G19 In prospecting new banking relationships.

G19 is focussing on wealthy individuals and Families with more than EUR 2mio. to invest."

Der er fremlagt en meddelelse af 6. december 2007 fra F3-bank til klageren. F3-bank bekræfter, at banken på klagerens anmodning har ændret klagerens status fra detailkunde til oprykket professional. Banken har informeret klageren om, at opgraderingen betyder, at der efter opgraderingen ikke stilles de samme krav til banken med hensyn til vurdering af klagerens forhold, og at klageren ikke har den samme beskyttelse som tidligere.

Der er fremlagt en erklæring af 21. maj 2008 til F4-bank, som er underskrevet af klageren, vedrørende afkald på investorbeskyttelse for klageren, G6, G4 ApS, KT, G10 ApS og G20.

Den 17. oktober 2007 meddelte F8-bank klageren, at banken i henhold til MiFID Client Notification havde klassificeret klageren som professionel.

Klageren har fremlagt en opgørelse over valutaterminsforretninger. På opgørelsen har klageren med håndskrift påført "F2-bank". På opgørelsen er medtaget 20 valutaterminsforretninger i 2008, som er dateret hhv. den 27. august 2008, 8. oktober 2008 og 24. november 2011 og 8. december 2008 og 3 valutaterminsforretninger i 2009, som er dateret den 20. januar 2009 samt 16 call- og putoptioner i 2008, som er dateret hhv. den 27. august 2008, 2. september 2008, 8. september 2008, 5. november 2008, 6. november 2008, 10. november 2008, 24. november 2008 og 8. december 2008. og 2 i 2009, som er dateret den 20. januar 2009 og den 6. februar 2009. Ifølge det fremlagte bilag gav de afsluttede kontrakter i 2008 et samlet nettoresultat på ca. -74 mio. kr. og for begge år ca. -79,6 mio. kr. Klageren har i selvangivelsen for 2008 i felt 214 selvangivet et tab på 26.469.306 kr.

På et møde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler har klageren oplyst, at den fremlagte opgørelse over handler gennem F2-bank A/S ikke er handler, som klageren har indgået for egen regning og risiko, men for G4 ApS … Klageren tilkendegav, at da han har stillet selvskyldnerkaution for rigtig mange af sine selskaber, kan man godt sige, at han har indgået handlerne i egent navn og for egen risiko. I [den fremlagte opgørelse over handler gennem F2-bank ] er det første salg et køb af 12.500.000 euro mod salg af 20.520.000 schweizerfranc. Den valuta, der står øverst, er altid den valuta, der købes og omvendt. Det svarer til, at et salg er angivet med "-".

I 2009 blev antallet af finansielle kontrakter reduceret betydeligt i forhold til i 2008. Det skyldes finanskrisen.

Efter modtagelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har klagerens repræsentant fremlagt en oversigt over handelsomfang, udestående terminsforretninger samt call- og putoptioner pr. 1. juli 2008, som klageren har handlet som ejer, indirekte ejer eller i henhold til fuldmagt …, en aftale om handel med valutaoptioner og valuta på termin indgået mellem klageren c/o Ejendomsselskabet G21, F5-bank …, aftale med F5-bank om forhøjelse af pantebrevskredit …, kontoudtog fra F4-bank … samt en markedsværdiopgørelse fra F4-bank for klageren pr. 5. september 2008.

G2.

Virksomheden ejes af klagerens ægtefælle. Årsrapporten for 2008 er underskrevet af klagerens ægtefælle. Ifølge årsrapporten for 2008 havde virksomheden en omsætning på 205.080 kr. og udgifter til hestehold på 645.105 kr., andre eksterne omkostninger på 46.732 kr. og personaleomkostninger på 28.715 kr. Resultatet efter regnskabsmæssige afskrivninger udgjorde -768.044 kr. I virksomheden er der indtægtsført finansielle indtægter på 59.831 kr. og udgiftsført finansielle omkostninger på 4.821.396 kr., heri indgår tab på finansielle kontrakter på i alt 4.682.674 kr. Årsrapporten for 2008 er forsynet med en ledelsespåtegning afgivet af klagerens ægtefælle KT.

Af kontospecifikationer fremgår, at der i G2 v/KT´s navn er oprettet en virksomhedskonto i F3-bank, reg. nr. .., konto nr. … samt en valutakonto.

Klageren har ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst (som virksomhedsindkomst) fratrukket i alt 6.084.517 kr. vedrørende G2.

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med hhv. 1.401.843 kr. og 4.682.674 kr., i alt 6.084.517 kr. vedrørende G2. SKAT har nedsat klagerens ægtefælles indkomst med 1.057.932 kr., idet SKAT har anset virksomheden for drevet af ejeren KT og ikke af klageren. Årsagen til at SKAT ikke har nedsat klagerens ægtefælles indkomst med 1.401.843 kr., skyldes en fejl i klagerens selvangivelse på 343.911 kr. SKAT hos klagerens ægtefælle anset tab på finansielle kontrakter som et kildeartsbegrænset tab.

SKAT har endvidere ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed hos klagerens ægtefælle.

SKAT har bedt om og modtaget bankbilag vedrørende finansielle kontrakter. Der er ifølge SKATs sagsfremstilling indgået 35 valutaterminsforretninger og optioner. Der er købt og solgt valuta i forskellige valutakryds f.eks. EUR/JPY, EUR/CHF. EUR/TRY, JPY/CHF og CHF/EUR.

F.eks. indgik G2 v/KT den 20. juni 2008 en aftale med F3-bank om køb af 5.652.500 CHF mod 584.411.975 JPY til levering den 15. oktober 2008.

Ifølge årsrapporten for 2008 for G2 havde virksomheden kun indtægter og udgifter i danske kroner. Den rentebærende gæld i virksomheden udgjorde pr. 31. december 2008 ca. 4,3 mio. kr. Gælden var i danske kroner.

G1

Klageren var i 2008 og 2009 deltager i G1 med en ejerandel på 10 %. Ifølge vedtægterne for G1 er selskabets formål at drive udlejningsvirksomhed med ejendomme beliggende i Danmark. JO var direktør i kommanditselskabet.

Den 17. september 2007 bekræftede F2-bank A/S, at G1 kunne indgå valutaforretninger og heraf afledte finansielle instrumenter inden for en bevilget ramme på 8.500.000 kr., idet aftalen dog alene omfattede valutaterminsforretninger og optioner.

Ved sin underskrift på aftalen bekræftede kommanditselskabets direktør JO bl.a., at indgåelse af handel med finansielle instrumenter (også af spekulativ karakter) ligger inden for virksomhedens formål, at jeg/vi er vidende om, at køb/salg af finansielle instrumenter kan være forbundet med betydelig tabsrisiko og, at jeg/vi er blevet opfordret til at søge evt. skattemæssige konsekvenser afklaret hos en uvildig rådgiver.

Den 20. september 2007 gav JO på vegne af G1, klageren beløbsubegrænset fuldmagt til, at klageren for kommanditselskabets regning og risiko, enkeltvis og mundtlig, herunder telefonisk, kunne indgå aftaler med F2-bank A/S.

I regnskabet for G1 for 2008 er der fratrukket et nettotab på 12.953.207 kr. på terminsforretninger og i 2009 er der fratrukket et nettotab på 190.268 kr. Beløbet i 2008 er fremkommet således:

bil5

Beløbet i 2009 på 190.268 kr. er opgjort således:

Realiseret tab i 2009: -14.092.946 kr.

Opgørelse pr. 31. december 2008:

Kontrakt 8104396: 13.902.678 kr.

Kontrakt 8106338 (udgiftsført i 2008, skal indtægtsføres i 2009): 190.268 kr.

Klageren har ved sin indkomstopgørelse i 2008 fratrukket 10 % af 12.953.207 kr., svarende til 1.295.321 kr. I 2007 har klageren indtægtsført en gevinst på finansielle kontrakter på 65.609 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at G1 i juli 2007 købte en ejendom beliggende Y8-adr. for 135 mio. kr. Inkl. købsomkostninger udgjorde købesummen ca. 169 mio. kr.

Gælden i ejendommen Y8-adr. udgjorde i årene 2007 - 2009 følgende beløb:

bil6

Den 2. oktober 2007 indgik G1 én terminskontrakt med F2-bank A/S (nu F4-bank) om køb af 22.500.000 euro mod salg af schweizerfranc med forfaldsdato den 4. februar 2008. Terminskursen var 165,4900, svarende til at selskabet på forfaldsdatoen solgte 37.235.250 schweizerfranc. Kursspændet mellem EUR/CHF udviklede sig ikke gunstigt for G1 og kontrakten blev løbende forlænget ved indgåelse af en ny kontrakt, hvor tabet blev indbygget i kursen. I januar 2009 blev kontrakten lukket ned af F2-bank med et tab for G1 på 14.092.946 kr. I løbet af 2008 blev der indgået flere handler og køb hhv. salg af 100.000.000 euro. Der er ikke medregnet avance eller tab på disse kontrakter.

SKAT har efter det oplyste ikke ændret klagerens indkomst for 2009.

...

Forklaringer på retsmødet

På retsmødet oplyste klagerens repræsentant, at klageren er spekulant med stort "S", hvilket blev bekræftet af klageren.

…"

Forklaringer

A har afgivet supplerende forklaring. Endvidere er der afgivet forklaringer af KS, KT og IT.

A har forklaret bl.a., at han rettelig fik licens til Fondsbørsen i 1983, og at det rettelig var MiFid-reglerne, han aldrig havde været omfattet af.

Grunden til, at han indtrådte som investor i selskabet bag G1, var, at han havde et godt forhold til bl.a. PH og advokat JO. Han vurderede endvidere, at ejendommen var velegnet som investeringsejendom, idet den havde en god beliggenhed og dermed let kunne udlejes, og idet den lå på lejet grund og dermed gav investorerne mulighed for særligt gunstige fradrag. Det krævede ingen indbetaling for investorerne at omlægge lånet til schweizerfranc. Han var den eneste af investorerne, der var kvalificeret til at indgå sådanne handler. Han var ikke underlagt MiFid-reglerne og kunne derfor kvalificeres som professionel handlende med terminskontrakter hos bankerne. Bankens valutaramme på 8,5 mio. kr., som han forklarede om i byretten, indebar, at investorerne kunne tabe op til 8,5 mio. kr. uden at være forpligtet til at indskyde differencen med det samme. Det var således en kreditfacilitet, der blev stillet til rådighed for investorerne. Med henblik på at påse overholdelsen af rammen blev denne gjort op hver dag. Han vil helt sikkert mene, at hans person har haft stor betydning for, at kreditkontoret i F2-bank bevilligede valutarammen, idet han i forvejen handlede meget med F2-bank. Efter hans opfattelse ville selskabet således aldrig have fået denne kreditfacilitet, hvis han ikke havde deltaget. Det var K/S-deltagerne, der gav ham fuldmagten til at handle på K/S-deltagernes vegne, men man kan se, at den er lavet på bankens brevpapir, og det var således banken, der forfattede den. Det var den eneste måde, man kunne få banken til at acceptere en sådan fuldmagt på. De andre kommanditister var ikke involveret i de daglige handler, men de fik selvfølgelig jævnligt en oversigt over, hvordan det gik.

Han og hans daværende ægtefælle KT havde fælleseje, og de har aldrig haft nogen form for særeje. Det var ham, der stod for alt med økonomi i hjemmet. Rammeaftalen mellem KT og F4-bank om handel med valuta og værdipapirer/finansielle instrumenter blev indgået, fordi han syntes, at det ville være godt, hvis KT fik nogle finansielle indtægter, idet disse er lavere beskattet end lønindkomst. Han har kautioneret eller skrevet under som låntager, fordi bankerne krævede det, og fordi de var fælles om det.

Det var KT, der stiftede stutteriet. Han tog sig af alt med stutteriets bogføring, regnskab og valutahandler. KT deltog ikke i disse forhold. Han vil tro, at hun ikke engang gennemgik tallene i regnskabet nærmere, inden hun underskrev det, idet hun nok havde blind tillid til ham og deres revisor, som også underskrev regnskabet. De havde en professionel bogholder, og det var hende, der lavede det fremlagte bogføringsmateriale. Han købte kun en hest af stutteriet for at hjælpe stutteriet med at få noget aktivitet. Ideen med stutteriets valutaforretninger kom lidt - nok relativ kort tid - senere, fordi stutteriet havde så mange omkostninger, og fordi KT sagde, at der ville gå lang tid, inden der kom indtægter. På den korte bane var det således de finansielle kontrakter, der gav stutteriet indtjening - men på den lange bane var det stutteridriften, de satsede på. Oplysningen i SKATs sagsfremstilling om stutteriets finansielle omkostninger i 2008 på henholdsvis 138.722 kr. i renteomkostninger 4.682.674 kr. i valutaterminskontrakter må efter hans opfattelse angå valutahandler.

Han administrerede PHs handler med valutaterminskontrakter, således som han forklarede om for byretten. Det var et stort arbejde, idet han handlede for PH stort set hver dag. Han fik løn for sit arbejde, vist nok 100.000 kr. om måneden.

Som han forklarede i byretten, har hans advokat forsøgt at fremskaffe det materiale, der i 2010 blev hentet af kurator. Det var først noget, han gjorde for et par år siden inden hovedforhandlingen i byretten. Han har også siden byrettens dom via Kammeradvokaten forsøgt at fremskaffe yderligere materiale. Kammeradvokaten meddelte imidlertid, at de ikke længere havde materialet.

KS har forklaret bl.a., at han har været ansat i F4-bank som chef for valutaafdelingen. Han har tidligere haft tilsvarende ansættelser i F9-bank og F10-bank. Han havde ikke direkte med kunder at gøre. Efter F4-bank blev han ansat i F2-bank i 2007. Han har også tidligere bistået SØIK i forbindelse med en konkret sag. Han stoppede i F2-bank i 2009 og blev ansat i den franske energivirksomhed G22 i Y9-by.

På alle finansielle produkter er der en række forudsætninger. F.eks. er det altid forudsat, at der handles med to dages valeur, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Hvis det er længere tid, taler man om en terminsforretning. Valutaterminsforretninger går ud på at sælge en mængde af en valuta for en anden valuta til et bestemt tidspunkt. De to valutaer kan have forskellige renter, og det har bl.a. derfor en betydning, hvilken dato handlen skal gennemføres.

A er verdenskendt i Danmark for det, han laver, og det lykkedes for A. Han gjorde alt, hvad han kunne for at trække kunder med fra F4-bank til F2-bank, og han fik A med. A er ubetinget den største spekulant med valutaterminsforretninger, han har haft med at gøre. A var kendt for at udnytte sine valutarammer fuldt ud. A var kategoriseret som professionel investor. Det er noget, som bankens erhvervsafdeling har stået for. A var imidlertid efter hans opfattelse ikke bare professionel investor; han var en "sort spekulant", dvs. han levede af at spekulere og lavede ikke andet fra morgen til aften. A var den kunde, banken tjente flest penge på, og han var således var en meget lukrativ kunde - indtil det gik galt. Der kunne både være gevinster og tab på As forretninger. Forevist F4-banks brev af 5. september 2008 til A om et tab på ca. 26,9 mio. kr. med anmodning om indbetaling af beløbet, har han forklaret, at han ikke selv har været med til at affatte dette brev, men bankens procedurer var således, at banken reagerede på store tab, og at det kunne f.eks. medføre, at der blev givet besked til hans afdeling om, at den pågældende kunde ikke måtte handle. As tab skyldtes bl.a., at hans terminskontrakter gav store underskud pga. finanskrisen, der bl.a. påvirkede kursen på schweizerfranc.

Han har ikke haft noget med den konkrete markedsværdiopgørelse af 8. september 2008 at gøre, men det er administrationen i hans afdeling, som har udarbejdet den.

KT har forklaret bl.a., at hun tidligere var gift med A. De havde fælleseje i ægteskabet, hvilket hun insisterede på. Det var A, der styrede deres økonomi. Hun er oprindelig bankuddannet og har også arbejdet som ejendomsmægler. I 2008 var hun hjemmegående med fire børn, samtidig med, at hun drev stutteriet. Der var ikke meget gang i G2s virksomhed, og A foreslog at gå ind i stutteriet ved at lave nogle valutahandler. Det var A, der drev terminskontraktdelen. Det er muligt, hun afgav ledelsespåtegningen på stutteriets regnskab. Hun husker ikke, om hun kontrollerede tallene, men det vil hun ikke tro. A har klart været inde over det- og derudover havde de revisor på. De var fælles om det.

Hun kan ikke sige nærmere om, hvad oversigten over valutaterminskontrakter i 2008 i F3-bank viser. Hun har ikke haft noget med dette at gøre.

Hun kan ikke huske rammeaftalen mellem F4-bank og hende om handel med valuta og værdipapirer/finansielle instrumenter, men på det tidspunkt væltede det rundt med dokumenter. Hun husker ikke, at hun underskrev aftalen, eller om A kautionerede - men de havde jo alt fælles, så det tænkte hun nok ikke så meget over.

IT har forklaret bl.a., at han er bankuddannet og derudover bl.a. har en uddannelse fra x. Han blev - vist nok i 2006 eller 2007 - ansat i F3-bank til at etablere en private banking-afdeling. A var allerede da kunde i banken, og han kan derfor ikke sige, hvornår As engagement i banken blev indledt. I dag er han ansat i F7-banks afdeling i Y10-by, idet F3-bank i 2009 fusionerede med F7-bank med sidstnævnte som det fortsættende selskab. Han kender kun A som kunde i banken, hvor de har holdt nogle møder om bl.a. om finansieringsforhold og terminsrammer. As engagement var temmelig stort - og set som et konsolideret engagement efter lov om finansiel virksomhed § 145 et af de absolut største engagementer i banken. A var i banken kategoriseret som "oprykket professionel". Det gjorde, at investorbeskyttelsesreglerne i forhold til A ikke var så strenge. Det var ikke ham, der havde foretaget kategoriseringen. Han vil mene, at der højst var en håndfuld tilsvarende kunder i banken. A handlede bl.a. for sine egne selskaber og for nogle kunder. Han kan ikke sige, hvor mange valutaterminskontrakter A indgik i eget navn.

Han er 99 % sikker på, at brevet af 8. maj 2014 vedrørende en valutaoptionsforretning blev indgået af A, idet det var A, der foretog stutteriets handler. Bankens meddelelse af valutarammen blev givet i kraft af, at A fuldt ud kautionerede for stutteriets engagementer i form af en såkaldt alskyldskaution. Han ved ikke, hvorfor der i brevet er anført "vedlagte kopi af optionsforretningen bedes returneret i underskreven stand". Aftalen om optionsforretningen var efter hans opfattelse indgået på forhånd - også inden en sådan underskrift. Han husker ikke mailen af 18. januar 2008 vedrørende G2 med spørgsmål om, hvorvidt der skulle oprettes en ny bruger med eget brugernummer.

Han havde kun meget lidt at gøre med KT. Hun deltog ikke i møderne vedrørende valutarammer, og hun ville ikke selv kunne have opnået disse, idet engagementet hvilede på As bonitet. Han kender ikke KT så godt, så han vil mene, at hun ikke selv ville kunne have fået bevilliget den samme kredit. As kautioner kom i spil, da G2 gik konkurs. Han har ikke kontakt til A i dag.

Anbringender

Parterne har under henvisning til bevisførelsen for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, og da det, der er fremkommet for landsretten, ikke kan føre til et andet resultat, tiltrædes det, at det ikke er godtgjort, at de omtvistede tab er lidt i As eventuelle næringsvirksomhed med valutaterminskontrakter, og at der derfor ikke er grundlag for at ændre Landsskatterettens afgørelse.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald, forløb og omfang skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 200.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand. Beløbet er inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 200.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.