Dato for udgivelse
11 jul 2019 12:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 jun 2019 10:19
SKM-nummer
SKM2019.370.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0027192
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Afvisning af anmodning om bindende svar, skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.
Resumé

Spørger påtænkte at benytte to forskellige facebook-grupper til at facilitere en række kommende påtænkte aktiviteter, hvor spørger skulle udføre forårsrengøring, udlåne/dele bil, cykel, boremaskine mv., i forhold til personer der boede i opgangen, i boligforeninger og ”nede ad vejen”. I den ene facebook-gruppe ville der være en form for visualiseret anerkendelse heraf, som gjorde at spørger ville have mulighed for at spørge andre i gruppen om tilsvarende tjenester, ligesom der ville kunne opnås rabat hos de lokale butikker, der var i gruppen. I den anden facebook-gruppe ville der ikke være en visualisering af anerkendelsen.

Spørger ønskede besvaret, hvordan de enkelte aktiviteter skulle behandles skattemæssigt, afhængigt af om det skete i forhold til personer der boede i opgangen, i boligforeninger eller ”nede ad vejen”, og afhængigt af om aktiviteten faciliteredes via den ene eller den anden facebook-gruppe.

Skatterådet afviste at give bindende svar, da spørgsmålene knyttede sig til påtænkte dispositioner, der havde karakter af opstillede scenarier i forhold til en ikke nærmere konkretiseret kreds af personer, som alene kunne besvares med en egentlig teoretisk redegørelse af responsum-lignende karakter og hvor en besvarelse ville være at ligestille med rådgivning, jf. skatteforvaltningslovens § 24.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21
Skatteforvaltningsloven § 24

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 21
Skatteforvaltningsloven § 24

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit A.A.3.9.2.

Spørgsmål:

1.A Vil hjælp med forårsrengøring hos min nabo via facebook-gruppen X være skattefri?
1.B Vil deling af min boremaskine med min nabo via facebook-gruppen X være skattefri?
1.C Vil deling af min cykel med min nabo via facebook-gruppen X være skattefri?
1.D Vil deling af min bil med min nabo via facebook-gruppen X være skattefri?
2.A Vil hjælp med forårsrengøring hos beboere i forskellige boligforeninger via facebook-gruppen X være skattefri?
2.B Vil deling af min boremaskine med beboere i forskellige boligforeninger via facebook-gruppen X være skattefri?
2.C Vil deling af min cykel med beboere i forskellige boligforeninger via facebook-gruppen X være skattefri?
2.D Vil deling af min bil med beboere i forskellige boligforeninger via facebook-gruppen X være skattefri?
3.A Vil hjælp med forårsrengøring hos beboere, der bor nede ad vejen via facebook-gruppen X være skattefri?
3.B Vil deling af min boremaskine med beboere, der bor nede ad vejen via facebook-gruppen X være skattefri?
3.C Vil deling af min cykel med beboere, der bor nede ad vejen via facebook-gruppen X være skattefri?
3.D Vil deling af min bil med beboere der bor ned ad vejen via facebook-gruppen X være skattefri?
4.A Vil hjælp med forårsrengøring hos min nabo via facebook-gruppen Y være skattefri?
4.B Vil deling af min boremaskine med min nabo via facebook-gruppen Y være skattefri?
4.C Vil deling af min cykel med min nabo via facebook-gruppen Y være skattefri?
4.D Vil deling af min bil med min nabo via facebook-gruppen Y være skattefri?
5.A Vil hjælp med forårsrengøring hos beboere i forskellige boligforeninger via facebook-gruppen Y være skattefri?
5.B Vil deling af min boremaskine med beboere i forskellige boligforeninger via facebook-gruppen Y være skattefri?
5.C Vil deling af min cykel med beboere i forskellige boligforeninger via facebook-gruppen Y være skattefri?
5.D Vil deling af min bil med beboere i forskellige boligforeninger via facebook-gruppen Y være skattefri?
6.A Vil hjælp med forårsrengøring hos beboere, der bor nede ad vejen via facebook-gruppen Y være skattefri?
6.B. Vil deling af min boremaskine med beboere, der bor nede ad vejen via facebook-gruppen Y være skattefri?
6.C. Vil deling af min cykel med beboere, der bor nede ad vejen via facebook-gruppen Y være skattefri?
6.D Vil deling af min bil med beboere, der bor ned ad vejen via facebook-gruppen Y være skattefri?
7.A Vil salg af delemad via Facebook-gruppen X være skattefri?
7.B Vil salg af delemad via Facebook-gruppen Y være skattefri?

Svar

1A - 7B Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Til en nuancering af mine spørgsmåls karakter følger først en introduktion.

Fællesskaber under pres

Fra flere steder argumenteres det, at fællesskaber i byerne er under pres - ikke mindst grundet en betydelig befolkningstilvækst. Dette fremgår blandt andet af rapporten "Fællesskaber i forandring" fra det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

(https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/byb/bilag/56/1348104.pdf).

Udgift på 8 milliarder kroner på grund af ensomhed

Samtidig viser analyser, som Folkebevægelsen mod Ensomhed benytter, at hele 350.000 voksne ofte føler sig ensomme i Danmark. Ensomhed kan være livstruende for det enkelte menneske (forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom etc.) og dyrt for samfundet.

Sundhedsstyrelsen har i publikationen "Sygdomsbyrden i Danmark, Risikofaktorer" fra 2016 sat tal på, hvilke konsekvenser ensomhed har:

  1. Der er over 23.000 ekstra indlæggelser blandt personer, der er ensomme - i forhold til personer, der ikke er ensomme.
  2. Læger har 400.000 ekstra kontakter hvert år på grund af ensomhed.
  3. Over 800.000 sygedage om året skyldes ensomhed.

Ensomhed koster samlet set vores samfundsfællesskab over 8 milliarder kroner om året, når man lægger udgifterne til behandling og pleje sammen med den tabte produktion.

Så fællesskaber er vigtige, ikke mindst fordi de giver livskvalitet for den enkelte og er et middel til at understøtte vores velfærdssamfund.

Set i dette lys ønsker jeg som borger at bidrage mere aktivt til et styrket fællesskab i mit nærområde.

Begreber og definitioner

I forbindelse med at opnå en større forståelse for den skattemæssige virkning af mine dispositioner, finder jeg det relevant at introducere dette afsnit med at et par begreber og definitioner, der vedrører det fysiske område, hvori jeg påtænker at udføre aktiviteten.

Vedr. familie- og vennetjenester fremgår det af Skatteforvaltningens hjemmeside,

data.aspx?oid=2234808:

"Hjælper du familie eller venner med småopgaver (fx indkøb, rengøring, havearbejde eller småreparationer) uden at få betaling for det, er det skattefrit."

"Det er skattefrit at hjælpe med almindelige opgaver i og omkring hjemmet."

"Hjælp til sædvanligt håndværksarbejde hos familie og venner er normalt også skattefrit. Det samme gælder, hvis du hjælper med at fælde et træ i naboens have eller hjælper en god ven med at bygge en carport."

På sproget.dk - der er et resultat af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) - kan man d.d. læse om ordet "nabo": "person der bor lige ved siden af el. i nærheden af én, fx i samme opgang el. på samme vej."

Ligeledes beskrives ordet "ven" på sproget.dk således d.d.: "person som man kender godt og har et gensidigt tillidsfuldt og fortroligt forhold til, men oftest ikke står i familiemæssigt eller seksuelt forhold til."

Påtænkt disposition 1: Brug gruppe

Jeg påtænker generelt at benytte Facebook-gruppen “X", som jeg er medlem af, og som kan facilitere udførelsen af mine kommende, påtænkte aktiviteter. Herunder følger en kort beskrivelse af gruppen.

Formålet med gruppen er at styrke fællesskabet i lokalområdet, blandt andet via følgende aktiviteter:

  • Udførsel af små tjenester mellem naboer.
  • Udlån af private ting mellem naboer.
  • Frivillig i lokale foreninger.

Som en del af det at styrke fællesskabet lokalt, er gruppen bygget op således, at individers sociale engagement og hjælpsomhed kan blive anerkendt.

En anerkendelse (konkret visualiseret ved en stjerne) kan fremkomme ud for en persons opslag, efter at en mindre opgave eller aktivitet er udført. Graden af anerkendelsen afhænger i udgangspunktet af den tid, der er anvendt i aktiviteten eller opgaven. Der er et loft på fem timers lokalt engagement per uge per person, så fokus dermed forbliver på mindre tjenester mellem venner og naboer. Nævnte anerkendelse kan bunde i forskellige, lokale aktiviteter:

Én form for aktivitet er, at en person hjælper en anden person i lokalområdet med en mindre opgave. Én anden aktivitet er deling af private ting. Én tredje form aktivitet er, at en person er medlem af en bestemt forening, hvor engagement og frivillighed i forvejen er almindeligt - eksempelvis en lokal sportsklub, et krisecenter eller forening for socialt udsatte.

Hvis en person er blevet anerkendt for sit lokale engagement, vil personen have mulighed for at spørge andre i nabolaget om en mindre tjeneste. Med anerkendelse kan der også opnås mindre rabat hos de lokale butikker, der er i gruppen. På den måde understreges det i gruppen, at det er de lokale fællesskaber, der dyrkes.

Påtænkt disposition 2: Hjælp naboer.

2A) Introduktion til spørgsmål:

Jeg bor i andelsboligforeningen Z. Det er en mindre andelsboligforening med 16 andele i alt. Mange af mine naboer har ligesom jeg boet i andelsboligforeningen igennem længere tid, og vi har et personligt godt forhold til hinanden.

Jeg påtænker nu konkret, at hjælpe min nabo i min andelsboligforeningen. Måden, jeg vil gøre det på, er ved at bruge føromtalte Facebook-gruppe, hvoraf min nabo også er medlem. Derfra kan jeg se, hvilke ønsker min nabo har i forhold til at få en hjælpende hånd med et par ærinder. Jeg er klar over, at min nabo ønsker hjælp med forårsrengøring. Jeg påtænker at hjælpe hermed.

Generelt kan medlemmer i gruppen se hinandens grad af hjælpsomhed. Hjælpsomheden er visualiseret med stjerner. Når jeg således har hjulpet min nabo med forårsrengøring, vil der ud for mine opslag være en ændret grad af hjælpsomhed - konkret en større grad af heraf.

På samme måde kan der, efter endt aktivitet, ud for min nabos opslag observeres en mindre grad af hjælpsomhed, end før tjenesten fandt sted. Når min nabo hjælper en anden med en mindre opgave, vil graden af hjælpsomhed ud for opslagene synes større, end den var, før hjælpen finder sted.

Det er vigtigt, at pointere, at gruppen blot faciliterer, at et mindre behov hos min nabo nemt bliver opfyldt. Med gruppen kan man blandt andet meget enkelt koordinere datoer for udførelsen af aktiviteten. Dermed er det hjælpen, der er det primære i den påtænkte aktivitet - og følgelig det styrkede naboskab.

Jeg vil ligeledes pointere, at det ikke forventes, at jeg på et senere tidspunkt får en tjeneste udført af min nabo, og jeg vil således ikke have nogen tjenester "til gode" hos min nabo, når jeg har hjulpet.

Derudover vil jeg påpege, at jeg som sagt agter at bidrage mere aktivt i mit lokalområde, hvorfor jeg påtænker at gentage hjælpsomheden over for denne og eventuelle andre naboer - fremover et par gange om måneden.

Jeg påtænker at udføre ovenstående hjælp, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

2A) Spørgsmål: Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

2A1, 2A2, 2A3) Introduktion til spørgsmål:

Jeg påtænker også at dele et par ting, der allerede er indkøbt til eget brug, men som jeg af og til ikke bruger. Jeg vil gerne dele dem med min nabo, der er omtalt ved spørgsmål 2A ovenfor. Jeg påtænker, at koordinere delingen via føromtalte online gruppe, hvor der som sagt ikke hersker en “noget-for-noget tilgang" - tværtimod forventer jeg ikke at kunne låne noget af min nabo, når jeg låner mine ting ud. Delingen påtænkes udført, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

Da jeg gerne vil dele tre ting, har jeg delt nærværende spørgsmål i tre delspørgsmål:

2A1) Spørgsmål: Vil deling af min boremaskine være skattefri?

2A2) Spørgsmål: Vil deling af min cykel være skattefri?

2A3) Spørgsmål: Vil deling af min bil være skattefri?

2B) Introduktion til spørgsmål:

I mit gårdlaug afholdes hvert år forskellige fælles, sociale arrangementer, blandt andet sommerfest, fælles oprydning i gården osv. Her mødes personer fra de forskellige boligforeninger i gården på kryds og tværs. Det, jeg påtænker, er, at jeg gerne vil hjælpe en person, der ikke bor i min andelsboligforening men lige overfor mig. Jeg påtænker at hjælpe med forårsrengøring, og jeg vil koordinere hjælpen på samme måde som ovenfor via omtalte gruppe, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

2B) Spørgsmål: Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

2B1, 2B2, 2B3) Introduktion til spørgsmål:

Som nævnt i spørgsmål 2A1, 2A2, 2A3 påtænker jeg at dele et par ting, der allerede er indkøbt til eget brug, men som jeg af og til ikke bruger. Jeg vil gerne dele tingene med min nabo, der er omtalt ved spørgsmål 2B ovenfor. Jeg påtænker, at koordinere delingen via føromtalte gruppe, hvor der som sagt ikke hersker en “noget-for-noget tilgang". Delingen påtænkes udført, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

Da jeg gerne vil dele tre ting, har jeg delt nærværende spørgsmål i tre delspørgsmål:

2B1) Spørgsmål: Vil deling af min boremaskine være skattefri?

2B2) Spørgsmål: Vil deling af min cykel være skattefri?

2B3) Spørgsmål: Vil deling af min bil være skattefri?

2C) Introduktion til spørgsmål:

På samme måde som ved spørgsmål 2A og 2B påtænker jeg også at hjælpe en person, der bor nede ad vejen, ca. 3-5 minutters gang fra min lejlighed. Jeg påtænker at hjælpe personen med forårsrengøring, og jeg vil koordinere hjælpen via den omtalte online gruppe, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

2C) Spørgsmål: Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

2C1, 2C2, 2C3) Introduktion til spørgsmål:

Som nævnt ved spørgsmål 2A1, 2A2, 2A3 samt 2B1, 2B2, 2B3 påtænker jeg at dele et par ting, der allerede er indkøbt til eget brug, men som jeg af og til ikke bruger. Jeg vil gerne dele tingene med min nabo, der er omtalt ved spørgsmål 2C ovenfor. Jeg påtænker, at koordinere delingen via føromtalte gruppe, hvor der som sagt ikke hersker en “noget-for-noget tilgang". Delingen påtænkes udført, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

Da jeg gerne vil dele tre ting, har jeg delt nærværende spørgsmål i tre delspørgsmål:

2C1) Spørgsmål: Vil deling af min boremaskine være skattefri?

2C2) Spørgsmål: Vil deling af min cykel være skattefri?

2C3) Spørgsmål: Vil deling af min bil være skattefri?

2D) Introduktion til spørgsmål:

Ligesom jeg er medlem af Facebook-gruppen X - som forklaret ovenfor - er jeg også medlem af Facebook-gruppen Y. Den eneste forskel mellem de to grupper er, at lokalt engagement og hjælpsomhed i Y-gruppen ikke anerkendes i visualiseret form med stjerner. Når jeg er aktiv i Y, vil jeg have adgang til små rabatter hos lokale butikker, der er i gruppen. Da jeg som nævnt har til overordnet hensigt at bidrage mere til lokalsamfundet, ønsker jeg også at gøre brug af denne gruppe i forbindelse med koordinering af de små tjenester.

Dermed påtænker jeg, akkurat som ved spørgsmål 2A, at hjælpe min nabo med forårsrengøringog koordinere hjælpen via Y-gruppen, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

2D) Spørgsmål: Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

2D1, 2D2, 2D3) Introduktion til spørgsmål:

Som tidligere nævnt påtænker jeg at dele et par ting, der allerede er indkøbt til eget brug, og som jeg af og til ikke bruger. Jeg vil gerne dele tingene med min nabo, der er omtalt ved spørgsmål 2A og 2D ovenfor. Jeg påtænker at koordinere delingen via føromtalte gruppe, Y. Delingen påtænkes udført, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

Da jeg gerne vil dele tre ting, har jeg delt nærværende spørgsmål i tre delspørgsmål:

2D1) Spørgsmål: Vil deling af min boremaskine være skattefri?

2D2) Spørgsmål: Vil deling af min cykel være skattefri?

2D3) Spørgsmål: Vil deling af min bil være skattefri?

2E) Introduktion til spørgsmål:

På samme måde som i spørgsmål 2B påtænker jeg, at hjælpe min nabomed forårsrengøring,og ligesom ved spørgsmål 2D ovenfor har jeg også til hensigt at koordinere hjælpen via Y-gruppen. Aktiviteten påtænkes udført, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

2E) Spørgsmål: Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

2E1, 2E2, 2E3) Introduktion til spørgsmål:

Som tidligere nævnt påtænker jeg at dele et par ting, der allerede er indkøbt til eget brug, og som jeg af og til ikke bruger. Jeg vil gerne dele tingene med min nabo, der er omtalt ved spørgsmål 2B og 2E ovenfor. Jeg påtænker at koordinere delingen via føromtalte gruppe: Y. Delingen påtænkes udført, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

Da jeg gerne vil dele tre ting, har jeg delt nærværende spørgsmål i tre delspørgsmål:

2E1) Spørgsmål: Vil deling af min boremaskine være skattefri?

2E2) Spørgsmål: Vil deling af min cykel være skattefri?

2E3) Spørgsmål: Vil deling af min bil være skattefri?

2F) Introduktion til spørgsmål:

På samme måde som i spørgsmål 2C påtænker jeg, at hjælpe min nabomed forårsrengøring,og ligesom ved spørgsmål 2D og 2E ovenfor har jeg også til hensigt at koordinere hjælpen via Y-gruppen. Aktiviteten påtænkes udført, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

2F) Spørgsmål: Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

2F1, 2F2, 2F3) Introduktion til spørgsmål:

Som tidligere nævnt påtænker jeg at dele et par ting, der allerede er indkøbt til eget brug, og som jeg af og til ikke bruger. Jeg vil gerne dele tingene med min nabo, der er omtalt ved spørgsmål 2C og 2F ovenfor. Jeg påtænker at koordinere delingen via føromtalte gruppe: Y. Delingen påtænkes udført, så snart der foreligger afklaring omkring den skattemæssige virkning af mine dispositioner.

Da jeg gerne vil dele tre ting, har jeg delt nærværende spørgsmål i tre delspørgsmål:

2F1) Spørgsmål: Vil deling af min boremaskine være skattefri?

2F2) Spørgsmål: Vil deling af min cykel være skattefri?

2F3) Spørgsmål: Vil deling af min bil være skattefri?

Påtænkt disposition 3: Delemad

En anden påtænkt aktivitet, der er relateret til ovenstående, angår, hvad man kan kalde for "delemad".

Jeg ser flere lighedstegn mellem "delemad" og "samkørsel", hvorom man på Skatteforvaltnings hjemmeside, data.aspx?oid=2236769, kan læse:

" Samkørsel er skattefrit

Ved samkørsel forstås, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne."

Jeg påtænker at følge samme principper. Da jeg alligevel skal lave mad til mig selv, vil jeg godt gange ingredienserne op og dermed også lave mad til andre - uden at have ekstra udgifter og uden tjene penge på det.

3A) Introduktion til spørgsmål: Convenience mad ved brug af gruppe

Jeg påtænker at lave mad til fire personer. Jeg påtænker at købe såkaldt convenience mad hos et lokalt firma. Med convenience mad er noget af maden lettere forarbejdet, og jeg kan derfor nemt gøre maden færdig hjemme hos mig selv. Jeg vil have udgifter hertil for 100 kr. Jeg er klar over, at tre naboer gerne vil hente et måltid mad hos mig og skal betale 25 kr. herfor. På den måde deles vi om de samlede udgifter for maden, og ingen tjener penge herpå. Jeg påtænker, at bruge ovennævnte Facebook-gruppe, X, i forbindelse med at koordinere delingen af maden - min hjælp madlavningen vil i dette tilfælde ikke blive anerkendt. Naboerne, der vil dele mad, vil efterfølgende ikke have nogen form for tjenester eller løfter om maddeling "til gode" hos hinanden.

3A) Spørgsmål: Vil denne form for "delemad" være skattefri?

3B) Introduktion til spørgsmål: Convenience mad ved brug af gruppe 2

Jeg påtænker at lave mad til fire personer. Jeg påtænker at købe såkaldt convenience mad hos et lokalt firma. Med convenience mad er noget af maden lettere forarbejdet, og jeg kan derfor nemt gøre maden færdig hjemme hos mig selv. Jeg vil have udgifter hertil for 100 kr. Jeg er klar over, at tre naboer gerne vil hente et måltid mad hos mig og betale 25 kr. herfor. På den måde deles vi om de samlede udgifter for maden, og ingen tjener penge herpå.

Jeg påtænker, at bruge ovennævnte Facebook-gruppe, X, i forbindelse med at koordinere delingen af maden. Således, som forklaret ovenfor ved afsnittet “Påtænkt disposition 1: Brug gruppe", vil der efter madlavningen ud for mine opslag i gruppen forekomme en større grad af hjælpsomhed. Dermed vil jeg have mulighed for at spørge andre i nabolaget, der er med i gruppen, om en mindre tjeneste. Samtidig vil der ud for opslagene hos mine naboer, der er med i maddelingen, forekomme en mindre grad af hjælpsomhed.

Naboerne, der vil dele mad, vil efterfølgende ikke have nogen form for tjenester eller løfter om maddeling "til gode" hos hinanden.

3B) Spørgsmål: Vil denne form for "delemad" være skattefri?

Spørgers opfattelse og begrundelse

2A) Spørgsmål: Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg mener, at personer, der bor i samme andelsboligforening, godt må hjælpe hinanden med en mindre opgave, som i min påtænkte disposition, uden at blive beskattet.

Jeg er klar over, at visse former for tjenester er skattepligtige - som det også fremgår af Skatteforvaltningens hjemmeside,data.aspx?oid=2234808:

"Hvis du bytter tjeneste med en anden, skal begge parter betale skat af værdien af den ydelse, I modtager.

Eksempler:

  1. Hvis du fælder træer for din svoger, og han til gengæld hjælper dig med at lave din hjemmeside.
  2. Hvis du murer væggene op i din vens stue, som til gengæld omlakerer din bil.
  3. Hvis du gør rent i din nabos hus en gang om ugen, mod at din nabo til gengæld løbende giver dig gratis madvarer fra sin butik."

Jeg mener dog ikke, at den aktivitet, jeg har påtænkt, bør sammenlignes hermed. Primært af to grunde:

1) For det første er det værd at påpege, at der er tale om tjenester udført i et lokalområde og omfanget er ikke i nærheden af eksemplerne fra Skats hjemmeside - "at lave hjemmeside" eller "omlakering af bil".

Når jeg hjælper min nabo, har det dermed ingen væsentlig økonomisk værdi.

2) For det andet er styrken i gruppen netop, at der ikke er tale om en “noget-for-noget" tilgang. Tværtimod lægges der op til, at uudnyttede ressourcer lokalt ikke bør gå tabt. Udgangspunktet for gruppen er, at alle har noget at byde ind med i et fællesskab, og forskellige mennesker må have forskellige, mindre behov, som andre i naboskabet ønsker at udfylde. Facebook-gruppen udgør dermed blot en faciliterende og koordinerende rolle, hvor hjælpsomheden og engagement skal føre til et forbedret nærmiljø og styrket fællesskab.

Når der ikke er tale om en “noget-for-noget" tilgang, betyder det også, at en person sagtens kan få en tjeneste uden at skulle gøre noget tilsvarende for den person, der har udført tjenesten. På samme måde skal en person, der har udført en tjeneste, ikke partout have noget til gengæld af den person, som vedkommende har hjulpet. Det er faktisk det, der er meningen med gruppen. Der fremmer man, at flere får del i fællesskabet på egne præmisser, og at lokale uudnyttede ressourcer ikke går til spilde.

Uden formentlig at have direkte betydning for Skatteforvaltningens stillingtagen til nærværende spørgsmål, bør det alligevel bemærkes, at der rent skattemæssigt ikke går noget tabt ved min disposition. Lokalt engagement kan sagtens gå hånd i hånd med en anerkendelse heraf.

Til begrundelsen for, at spørgsmålet skal besvares med "ja", hører desuden, at anerkendelse for lokalt og socialt engagement, eksempelvis hos frivillige, i forvejen er vidt benyttet og udbredt i dag.  Anerkendelsen sker blandt andet i form af invitationer og særarrangementer (fest og events for frivillige), kåringer (årets frivillige indsats), adgang til bestemte netværk, sponsorerede produkter samt adgang til specielle services (eksempelvis kurser eller digitale programmer/tjenester).

Slutteligt vil jeg argumentere for, at digital koordinering allerede i dag er en naturlig måde at koordinere aktivitet på - også blandt naboer, familie og venner. Man kan sagtens være gode venner og alligevel koordinere hjælp digitalt (det sker i dag med Facebook, eksempelvis, men også med et hav af andre online værktøjer, Doodle osv.). Da den digitale koordinering ikke er det primære - blot et redskab - mener jeg, at spørgsmålet bør besvares med "ja".

2A1) Spørgsmål: Vil deling af min boremaskine være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2A2) Spørgsmål: Vil deling af min cykel være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2A3) Spørgsmål: Vil deling af min bil være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2B) Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?  

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Hvis spørgsmål 2A besvares med "ja", så forstås det, at besvarelsen af dette spørgsmål 2B må afhænge af, hvordan begrebet "nabo" defineres.

Som formidlet ovenfor under afsnittet "Begreber og definitioner" definerer Sproget.dk "nabo" således: "person der bor lige ved siden af el. i nærheden af én, fx i samme opgang el. på samme vej."     

Da der i påtænkte disposition er tale om hjælp mellem individer, der bor i nærheden af hinanden, skal spørgsmålet besvares med "ja".

At svare "nej" til spørgsmålet ville dermed være at argumentere imod eksempelvis Sproget.dk, der som nævnt er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

2B1) Vil deling af min boremaskine være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2B2) Vil deling af min cykel være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2B3) Vil deling af min bil være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2C) Spørgsmål: Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Hvis spørgsmål 2A og 2B besvares med "ja", forstås det, at besvarelsen af dette spørgsmål 2C afhænger af, hvordan begrebet "nabo" defineres.

Eftersom "nabo" som nævnt af Sproget.dk, defineres som "person der bor lige ved siden af el. i nærheden af én, fx i samme opgang el. på samme vej.", må min påtænkte disposition - såfremt 2A og 2B også besvares med "ja" - også være skattefri.

At svare "nej" til spørgsmålet ville dermed være at argumentere imod eksempelvis Sproget.dk, der som nævnt er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

 2C1) Vil deling af min boremaskine være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2C2) Vil deling af min cykel være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2C3) Vil deling af min bil være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt dele ting, jeg har købt til eget brug, med nabo, uden at blive beskattet.

2D) Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg mener, at personer, der bor i samme andelsboligforening, godt må hjælpe hinanden med en mindre opgave, som i min påtænkte disposition, uden at blive beskattet.

Som sagt er jeg klar over, at visse former for tjenester er skattepligtige - jf.

data.aspx?oid=2234808.

Gruppen Y udgør blot en faciliterende og koordinerende rolle, og da der hverken er tale om hjælp af nogen væsentlig økonomisk værdi eller er tale om en “noget-for-noget"-tilgang, mener jeg ikke, at hjælpen bør være skattepligtig.  

2D1) Vil deling af min boremaskine være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

2D2) Vil deling af min cykel være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

2D3) Vil deling af min bil være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

2E) Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Hvis spørgsmål 2D besvares med "ja", så forstås det, at besvarelsen af dette spørgsmål 2E må afhænge af, hvordan begrebet "nabo" defineres.

Som formidlet ovenfor under afsnittet "Begreber og definitioner" definerer Sproget.dk "nabo" således: "person der bor lige ved siden af el. i nærheden af én, fx i samme opgang el. på samme vej."     

Da der i påtænkte disposition er tale om hjælp mellem individer, der bor i nærheden af hinanden, skal spørgsmålet besvares med "ja".

At svare "nej" til spørgsmålet ville dermed være at argumentere imod eksempelvis Sproget.dk, der som nævnt er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

2E1) Vil deling af min boremaskine være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

2E2) Vil deling af min cykel være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

2E3) Vil deling af min bil være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

2F) Vil denne hjælp med forårsrengøring være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Hvis spørgsmål 2D og 2E besvares med "ja", så forstås det, at besvarelsen af dette spørgsmål 2F afhænger af, hvordan begrebet "nabo" defineres.

Eftersom "nabo" som nævnt af Sproget.dk, defineres som "person der bor lige ved siden af el. i nærheden af én, fx i samme opgang el. på samme vej.", må min påtænkte disposition - såfremt 2D og 2E også besvares med "ja" - også være skattefri.

At svare "nej" til spørgsmålet ville dermed være at argumentere imod eksempelvis Sproget.dk, der som nævnt er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

2F1) Vil deling af min boremaskine være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

2F2) Vil deling af min cykel være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

2F3) Vil deling af min bil være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg kan godt via gruppen Y dele ting uden at blive beskattet - ligesom jeg har påtænkt i gruppen X. Tingene er købt til eget brug, og de bør kunne deles med nabo, uden at jeg bliver beskattet.

3A) Vil denne form for "delemad" være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Det som man kan kalde "delemad" bør være skattefri. Jeg påtænker at benytte præcis de samme principper, som i dag er gældende for "samkørsel".

Det må være skattefrit, hvis man alligevel skal lave mad til sig selv, ganger portionerne op og laver mad til flere, for derefter at få madudgifterne delt mellem flere, mens man ikke tjener penge på at dele maden.

3B) Vil denne form for "delemad" være skattefri?

Efter min opfattelse skal dette spørgsmål besvares med "ja".

Jeg mener på samme måde som vedr. spørgsmål 2A, at socialt engagement i lokalområdet - her angående en mindre opgave som at lave mad, ved hjælp af convenience mad, og dele maden med naboer - godt kan forenes med en anerkendelse af hjælpsomheden, uden at være skattepligtigt.

Jeg mener ikke, at der rent skattemæssigt går noget tabt ved det påtænkte projekt, jf. vedr. spørgsmål 2A, og at spørgsmålet derfor bør besvares med "ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1A - 7 B

Spørgsmål 1A-3D

Det ønskes bekræftet, at hjælp med forårsrengøring, udlån af boremaskine, cykel og bil, til naboer, beboere i forskellige boligforeninger, beboere der bor nede ad vejen via facebook-gruppen X, vil være skattefri.

Spørgsmål 4A-6D

Det ønskes bekræftet at hjælp med forårsregning, udlån af boremaskine cykel og bil, til naboer, beboere i forskellige boligforeninger, beboere der bor nede ad vejen mv. via facebook-gruppen Y, vil være skattefri.

Spørgsmål 7A

Det ønskes bekræftet, at salg af delemad via Facebook-gruppen X, vil være skattefri.

Spørgsmål 7 B

Det ønskes bekræftet, at salg af delemad via Facebook-gruppen Y, vil være skattefri.

Begrundelse

Skatterådet kan i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2. Af bemærkningerne til lovforslag nr. L 110 til skatteforvaltningsloven, fremsat den 24. februar 2005, fremgår angående § 24, stk. 2 bl.a., at det ved administrationen af reglerne om bindende svar indgår, at der er spørgsmål, der ikke egner sig for den forenklede og borgerstyrede sagsbehandling, der ligger i ordningen med bindende svar og at afvisningsmuligheden i øvrigt er tænkt anvendt på spørgsmål om en påtænkt disposition, hvis spørgsmålet er af mere teoretisk karakter.

Af Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit A.A.3.6, fremgår med henvisning til skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, at det er et krav, at en anmodning om bindende svar skal være skriftlig, at den skal vedrøre en konkret disposition og skal være formuleret således, at der så vidt muligt kan svares ja eller nej.

Af Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit A.A.3.9.2 fremgår med henvisning til lovbemærkningerne til SFL § 24, at afvisningsmuligheden kan anvendes vedrørende spørgsmål om påtænkte dispositioner, hvor spørgsmålet er af mere teoretisk karakter, fx hvis beskrivelsen af dispositionen ikke er tilstrækkelig præcis eller fyldestgørende.

I SKM2011.641.LSR traf Landsskatteretten afgørelse om, at der skal ske afvisning, når et spørgsmål er af en sådan karakter, at en besvarelse heraf ikke vil indebære en skattemæssig stillingtagen til en konkret påtænkt disposition, men der alene kan ske besvarelse med en egentlig teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter.

Af bemærkningerne til skatteforvaltningslovens § 23 i lovforslag L 110 af 24. februar 2005 fremgår herudover, at der kan ske afvisning, hvis spørger ønsker en række alternative muligheder besvaret, således at en besvarelse vil være at sidestille med rådgivning.

Folketingets Ombudsmand har i udtalelse af 11. maj 2009, FOB 2009 14-1, blandt andet udtalt, at kravet om at der skal være tale om en bestemt disposition, afføder et krav om at den planlagte disposition - herunder den måde som dispositionen planlægges gennemført på - beskrives tilstrækkelig detaljeret i anmodningen om bindende svar. Spørgeren må altså på forhånd gøre sig klart præcist, hvad det er, han eller hun ønsker at opnå (målet), og hvilken fremgangsmåde spørgeren har tænkt sig at anvende for at nå sit mål.

Der anmodes om svar på en række spørgsmål vedrørende beskatningen af hjælp med forårsrengøring, udlån af boremaskine, cykel mv., til "naboer", forstået som beboere i samme opgang, til beboere i forskellige boligforeninger og til beboere "nede ad vejen".

Der er efter Skattestyrelsens opfattelse ikke tale om spørgsmål, der knytter sig til konkret påtænkte dispositioner, som kan besvares med ja eller nej. Der er derimod tale om spørgsmål der knytter sig til påtænkte dispositioner i forhold til en ikke nærmere konkretiseret kreds af personer i en opgang, en boligforening eller "nede ad vejen", som alene kan besvares med en egentlig teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter.

Der spørges endvidere, om det har betydning om aktiviteten, herunder salg af delemad sker via facebook-gruppen X eller alternativt via facebook-gruppen Y, hvor der er forskel på, den måde brugeren får anerkendelse på.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at spørgsmålene 1A - 7 B skal afvises, idet der ikke er tale om besvarelse af spørgsmål, der knytter sig til konkrete påtænkte dispositioner som kan besvares med ja eller nej, men alene vil kunne besvares med en egentlig teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter og hvor en besvarelse vil være at ligestille med rådgivning jf. skatteforvaltningslovens § 24.

Indstilling:

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1A - 7B besvares med "Afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven § 24

Stk. 1. En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt.

Skatteforvaltningsloven § 23

Stk. 1 Samtidig med indgivelse af en anmodning om et bindende svar skal der betales et gebyr på 300 kr. (2010-niveau). Gebyret reguleres efter § 20 i personskatteloven. Gebyret betales tilbage, hvis anmodningen afvises eller tilbagekaldes.

Forarbejder

L 110 2004/05, bemærkninger til skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2:

"Efter stk. 2 kan told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar. Ved administrationen af reglerne om bindende svar må det indgå, at der er spørgsmål, der ikke egner sig for den forenklede og borgerstyrede sagsbehandling, der ligger i ordningen med bindende svar. Det vil derfor ske, at en anmodning om bindende svar må afvises med henvisning til, at det pågældende spørgsmål har en sådan karakter, at det enten ikke kan besvares med den hast, som spørgeren ønsker, eller at det ikke kan besvares løsrevet fra andre skattemæssige forhold vedrørende den pågældende. Et bindende svar binder jo skattemyndighederne i op til 5 år.

Afvisning kan også komme på tale, eksempelvis hvis der pågår en kontrol eller revision af en skattepligtig, der omfatter den eller de dispositioner, der er stillet spørgsmål om. Der kan også være tale om, at anmodningen om et bindende svar har en sådan karakter, at told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, finder, at der bør foretages kontrol i virksomheden af dispositionen, f.eks. fordi virksomheden aldrig har været registreret i forhold til aktiviteten. Afvisningsmuligheden er i øvrigt tænkt anvendt på spørgsmålet om en påtænkt disposition, hvis spørgsmålet er af mere teoretisk karakter."

L 110 2004/05, bemærkninger til skatteforvaltningslovens § 23

"(…)

Dog vil der kunne ske afvisning, hvis spørgeren ønsker en række alternative muligheder besvaret, således at en besvarelse vil være at ligestille med rådgivning. (…)"

Praksis

Folketingets Ombudsmand, Udtalelse af 11. maj 2009, FOB 2009 14-1 (uddrag)

"Kravet om at der skal være tale om en bestemt disposition, er uproblematisk når der anmodes om bindende svar på de skattemæssige virkninger af en allerede gennemført disposition. I disse tilfælde ligger faktum fast, og det vil være muligt objektivt at konstatere og dokumentere faktum.

I de tilfælde hvor der anmodes om bindende svar på de skattemæssige virkninger af en planlagt disposition, er det derimod ikke muligt objektivt at konstatere og dokumentere sagens faktum. I disse tilfælde udgøres 'faktum' alene af spørgerens beskrivelse af den planlagte disposition. Kravet om at der skal være tale om en bestemt disposition, afføder i disse situationer et krav om at den planlagte disposition - herunder den måde som dispositionen planlægges gennemført på - beskrives tilstrækkelig detaljeret i anmodningen om bindende svar. Spørgeren må altså på forhånd gøre sig klart præcist hvad det er han eller hun ønsker at opnå (målet), og hvilken fremgangsmåde spørgeren har tænkt sig at anvende for at nå sit mål.

Det vil naturligvis afhænge af en konkret vurdering, om en beskrivelse af en planlagt disposition er tilstrækkelig præcis og detaljeret til at der kan gives et bindende svar."

SKM2011.641.LSR

Sagen omhandlede et bindende svar fra Skatterådet. Landsskatteretten fandt, at det stillede spørgsmål var af en sådan karakter, at en besvarelse heraf ikke ville indebære en skattemæssig stillingtagen til en konkret påtænkt disposition. Spørgsmålet var tværtimod formuleret på en sådan måde, at det alene kunne besvares med en egentligt teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter, ligesom beskrivelsen af dispositionen hverken var præcis eller fyldestgørende. Landsskatteretten fandt, at Skatterådet burde have afvist at besvare det stillede spørgsmål og ændrede den påklagede afgørelse således, at spørgsmålet blev afvist og derfor ikke realitetsbehandlet.

Den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit A.A.3.9.2. Afvisning som følge af spørgsmål af teoretisk karakter.

"(…)

Det fremgår af lovbemærkningerne til SFL § 24, at afvisningsmuligheden kan anvendes vedrørende spørgsmål om påtænkte dispositioner, hvor spørgsmålet er af mere teoretisk karakter, fx hvis beskrivelsen af dispositionen ikke er tilstrækkelig præcis eller fyldestgørende. (…)"

Den juridiske vejledning, 2019-1, afsnit A.A.3.6. Formelle krav til anmodningen og sagsbehandlingen

"(…)

Det er et krav, at en anmodning om bindende svar skal være skriftlig. Se SFL § 24, stk. 1. Spørgsmålet skal vedrøre en konkret disposition og skal være formuleret således, at der så vidt muligt kan svares ja eller nej. Se afsnit A.A.3.9 omkring afvisning. (…)"